Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Correcte Toepassing; Technische Daten; Veiligheidsaanwijzingen - Conrad 35 00 47 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für 35 00 47:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

NL
Inleiding
Geachte klant,
Hartelijk dank voor de aanschaf van de optische keuzeschakelaar.
U hebt met de optische keuzeschakelaar een product gekocht dat
volgens de huidige stand van de techniek is gemaakt.
Om een optimaal en veilig gebruik van het apparaat te kunnen ga-
randeren, dient u als gebruiker de voorschriften in deze gebruiks-
aanwijzing in acht te nemen.

Correcte toepassing

De optische keuzeschakelaar dient voor het omschakelen van digi-
tale, optische audioleidingen met TOSLINK-stekkers in consumen-
tenelektronica.
Een andere toepassing dan hiervoor beschreven is niet toegestaan
en resulteert in beschadiging van dit product.
Aan het apparaat als zodanig mag niets worden veranderd, resp.
omgebouwd!
De veiligheidsaanwijzingen moeten beslist in acht worden geno-
men!

Veiligheidsaanwijzingen

Bij schade veroorzaakt door het niet opvolgen van
de gebruiksaanwijzing vervalt het recht op garantie!
Voor vervolgschade zijn wij niet aansprakelijk!
Voor schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door
ondeskundig gebruik of het niet opvolgen van de
18
Entsorgung
Entsorgen Sie das unbrauchbare Gerät gemäß den geltenden ge-
setzlichen Vorschriften.

Technische Daten

Anschlußnorm ............................: TOSLINK
Eingänge.....................................: 3 bzw. 1
Ausgänge....................................: 1 bzw. 3
7

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis