Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Algemeen Gebruik; Conformiteitsverklaring (Doc); Technische Gegevens - Conrad RSLR2 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für RSLR2:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

Algemeen gebruik

• De radiografische lampschakelaar is uitsluitend geschikt voor gebruik in droge
ruimtes binnenshuis.
• Vermijd volgende ongunstige omgevingsomstandigheden op de montageplek of
tijdens het transport:
- Vochtigheid en nattigheid
- Direct zonlicht
- Extreme kou of hitte
- Stof, brandbare gassen, dampen of oplosmiddelen
- Sterke trillingen
- Sterke magnetische velden, zoals in de buurt van machines of luidsprekers
• Let erop, dat de isolatie van het gehele product niet beschadigd of vernield raakt.
Open het product nooit! In het product bevinden zich geen onderdelen die door de
gebruiker kunnen worden onderhouden.
• Het product voor elk gebruik op beschadigingen controleren!
Indien u beschadigingen constateert dient u het product niet meer te gebruiken!
Er bestaat levensgevaar door een elektrische schok!
Men kan ervan uitgaan dat een veilige werking niet meer mogelijk is:
- als het apparaat duidelijke beschadigingen vertoont
- als het apparaat niet meer functioneert
- na lange opslag onder ongunstige omstandigheden
- na zware transportbelastingen
Reikwijdte
De reikwijdte voor de radiografische signalen tussen de afstandsbediening en de radiografi-
sche lampschakelaar bedraagt bij optimale omstandigheden tot 25 m.
Deze opgegeven reikwijdte betreft de zgn. „reikwijdte in het vrije veld" (reik-
wijdte bij direct visueel contact tussen zender en ontvanger, zonder storende
invloeden).
In de praktijk zijn er evenwel muren of plafonds e.d. tussen de zender en ont-
vanger waardoor de reikwijdte overeenkomstig kleiner is.
Door de verschillende mogelijke invloeden op de radiografische overdracht
kan helaas geen bepaalde reikwijdte gegarandeerd worden.
Een gebruik in eengezinswoningen is normaal gezien zonder problemen mo-
gelijk.
De reikwijdte kan deels aanzienlijk worden verminderd door:
• Muren en plafonds van gewapend beton
• Ramen met gecoat/opgedampt isolatieglas
• Nabijheid van metalen en geleidende voorwerpen (bijv. radiatoren)
• Nabijheid van het menselijk lichaam
• Breedbandstoringen bijv. in woongebieden (DECT-telefoons, mobiele telefoons, draadloze
hoofdtelefoons, draadloze luidsprekers, draadloze weerstations, babyfoons, enz.)
• Nabijheid van elektrische motoren, transformatoren, voedingen, computers
• Nabijheid van slecht afgeschermde of open gebruikte computers of andere elektrische appa-
ratuur
Verwijdering
De producten dienen na afloop van hun levensduur volgens de geldende wettelijke
voorschriften te worden afgevoerd.

Conformiteitsverklaring (DOC)

Hiermee verklaren wij, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dat
dit product in overeenstemming is met de algemene voorwaarden en andere relevante voor-
schriften van de richtlijn 1999/5/EG.
De bij dit product behorende verklaring van overeenstemming kunt u vinden op
www.conrad.com.

Technische gegevens

Ontvangstfrequentie .....................433 MHz
Bedrijfsspanning ...........................230 V/AC, 50 Hz
Beschermklasse ...........................I
Lichtbron ....................................... max. 100 W lichtbron; E27
Reikwijdte .....................................ong. 25 m
Afmetingen (Ø x H) .......................ca. 62 x 100 mm
Bedrijfstemperatuurbereik ............0°C tot + 35°C
Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau
(www.conrad.com).
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld
fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen
de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie
voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen.
© Copyright 2015 by Conrad Electronic SE.
V3_0315_01/IB

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis