Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Radiografische Lampschakelaar; Veiligheidsinstructies - Conrad RSLR2 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für RSLR2:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

O
G E B R U I K S A A N W I J Z I N G

Radiografische lampschakelaar

RSLR2
Bestelnr. 640456
Beoogd gebruik
Met deze radiografische lampschakelaar kan een daarin geschroefde lichtbron via geschikte
radiografische afstandsbediening draadloos worden in- resp. uitgeschakeld.
De radiografische lampschakelaar beschikt over een E27-fitting. Er kan een lichtbron met een
maximaal vermogen van 100 W worden ingeschroefd.
De draadloze lampschakelaar is uitsluitend geschikt voor gebruik in droge ruimtes binnenshuis.
Neem de veiligheids- en bedieningsinstructies van deze gebruiksaanwijzing in acht. Deze be-
schermen niet alleen het apparaat, maar vooral ook uw gezondheid. Lees daarom aandachtig
de volledige gebruiksaanwijzing, voordat u het product gebruikt.
Dit product voldoet aan de voorwaarden van de nationale en Europese wetgeving. Alle voor-
komende bedrijfsnamen en productaanduidingen zijn handelsmerken van de betreffende ei-
genaren.
Alle rechten voorbehouden.
Omvang van de levering
• 1 x Radiografische lampschakelaar
• Gebruiksaanwijzing

Veiligheidsinstructies

Bij schade, veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwi-
jzing, vervalt het recht op garantie! Voor gevolgschade aanvaarden wij geen
aansprakelijkheid!
Voor materiële schade of persoonlijk letsel, veroorzaakt door ondeskundig
gebruik of het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies, zijn wij niet
aansprakelijk. In dergelijke gevallen vervalt de garantie.
• Om veiligheids- en vergunningsredenen (CE) is het eigenmachtig openen, om-
bouwen en/of veranderen van het product niet toegestaan.
• De radiografische lampschakelaar uitsluitend gebruiken op een E27-fitting met
een spanning van 230 V/AC, 50 Hz.
• Het product is geen speelgoed, en is niet geschikt voor kinderen. Wees dus extra
voorzichtig bij aanwezigheid van kinderen. Kinderen kunnen proberen, voorwer-
pen in de openingen te steken. Er bestaat kans op een levensgevaarlijke elektri-
sche schok!
• De installatiekant wordt door een meerpolige splitter van netspanning voorzien
(b.v. RCD-vermogenschakelaar).
• De radiografische lampschakelaar is uitsluitend geschikt voor gebruik in droge
ruimtes binnenshuis.
• Gebruik het product nooit afgedekt. Zorg voor voldoende ventilatie op de plek van
gebruik.
• Raak de lichtbron, die u in de radiografische lampschakelaar schroeft tijdens en
na de werken (neem de afkoeltijd in acht die de fabrikant van de lichtbron advise-
ert!) nooit met de handen aan. Verbrandingsgevaar en kans op een levensgevaar-
lijke elektrische schok.
• Overbelast de radiografische lampschakelaar niet (let op het aansluitvermogen in
de technische gegevens aan het einde van de gebruiksaanwijzing!).
• Laat het verpakkingsmateriaal niet rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk
speelgoed zijn.
• Behandel het product voorzichtig, door stoten, schokken of een val - zelfs van
geringe hoogte - kan het beschadigen.
• Als de behuizing van het product beschadigd is, gebruik dan het product a.u.b.
niet meer! Als het product nog steeds aan een elektriciteitbron aangesloten is,
raak dan het product niet aan! Sluit allereerst alle polen van de stroombron af
(schakel automatische zekeringen/zekeringen en de FI-veiligheidsschakelaars
uit); dan kan het product pas van de lamp afgeschroefd worden. Breng het product
naar een gespecialiseerd reparatiecentrum of doe het op een milieuvriendelijke
manier weg.
Programmeren van de radiografische lampschakelaar op een
www.conrad.com
radiografische afstandsbediening
• Stel indien nodig (bijv. bij een afstandsbediening) op de afstandsbediening met behulp van
Versie 03/15
de keuzeschakelaar voor de schakelgroep in, op welke schakelgroep de radiografische
lampschakelaar moet worden geprogrammeerd.
• Schroef de radiografische lampschakelaar in een E27-fitting. Let erop, dat de toevoerkabels
van de E27-fitting spanningsvrij zijn.
• Nadat de radiografische lampschakelaar in de E27-fitting werd geschroefd, kan nu de licht-
bron (E27, max. 100 W) in de radiografische lampschakelaar worden geschroefd.
• Activeer nu de E27-fitting (normaalgesproken via het betreffende lichtknopje) waarin de ra-
diografische lampschakelaar werd geschroefd. Vervolgens knippert de rode „LED-indicator".
• Druk, voordat de LED-indicator stopt met knipperen, op de ON-toets van het gewenste scha-
kelkanaal op de radiografische afstandsbediening waarop de radiografische lampschakelaar
moet worden geprogrammeerd. De rood LED „Indicator" op de radio-inbouwschakelaar
brandt. Het programmeerproces werd met succes afgesloten.
Programmeren van een radiografische lampschakelaar op
meerdere afstandsbedieningen
• Stel indien nodig (bijv. bij een afstandsbediening) op de afstandsbediening met behulp van
de keuzeschakelaar voor de schakelgroep in, op welke schakelgroep de radiografische
lampschakelaar moet worden geprogrammeerd.
• Schroef de radiografische lampschakelaar in een E27-fitting. Let erop, dat de toevoerkabels
van de E27-fitting spanningsvrij zijn.
• Nadat de radiografische lampschakelaar in de E27-fitting werd geschroefd, kan nu de licht-
bron (E27, max. 100 W) in de radiografische lampschakelaar worden geschroefd.
• Activeer nu de E27-fitting (normaal gesproken via het betreffende lichtknopje) waarin de
radiografische lampschakelaar werd geschroefd.
• Druk op de toets „ON/OFF Learning Code" totdat de LED-indicator begint te knipperen.
• Druk, voordat de LED-indicator stopt met knipperen, op de ON-toets van het gewenste scha-
kelkanaal op de radiografische afstandsbediening waarop de radiografische lampschakelaar
moet worden geprogrammeerd. De LED „Indicator" brandt. Het programmeerproces werd
met succes afgesloten.
Verwijderen van een geprogrammeerde radiografische lamp-
schakelaar van een afstandsbediening
Neem hiervoor de gebruiksaanwijzing van de overeenkomstige afstandsbediening in acht.
Ingebruikname, werkingstest
Stel indien nodig (bijv. bij een radiografische afstandsbediening) op de zender de juiste scha-
kelgroep in.
Activeer nu de E27-fitting (normaalgesproken via het betreffende lichtknopje) waarin de radio-
grafische lampschakelaar werd geschroefd.
U kunt nu de werking van de radiografische lampschakelaar controleren, door de daarbij be-
horende ON-toets van het overeenkomende schakelkanaal op de afstandsbediening kort in te
drukken. De rode LED-indicator licht op. De ingeschroefde lichtbron brandt.
Druk kort op de toets OFF van het betreffende schakelkanaal op de afstandsbediening, dan
gaat de LED-indicator weer uit. De ingeschroefde lichtbron brandt.
De radiografische lampschakelaar kan ook handmatig worden geactiveerd resp. gedeactiveerd
door de toets „ON/OFF Learning Code" in te drukken.
Onderhoud & reiniging
Het product is voor u onderhoudsvrij; open/demonteer het nooit.
Laat voordat u het product en de ingeschroefde lichtbron reinigt afkoelen.
Reinig het product uitsluitend in spanningsvrije toestand!
Reinig het product alleen met een schone, zachte en droge doek. Gebruik in geen geval ag-
ressieve schoonmaakmiddelen of chemische oplosmiddelen, omdat de behuizing daardoor
beschadigd kan raken of de juiste werking negatief kan worden beïnvloed.
Er kunnen tot 10 afstandsbedieningen op deze radiografische lampscha kelaar
worden geprogrammeerd.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis