Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für Digispeed 5:

Werbung

CONRAD IM INTERNET http://www.conrad.com
100 %
Impressum
Recycling-
Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation der Conrad Electronic GmbH.
papier.
Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B.
Chlorfrei
Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbei-
gebleicht.
tungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.
Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.
Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.
Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.
© Copyright 2000 by Conrad Electronic GmbH. Printed in Germany.
100 %
Imprint
recycling
These operating instructions are published by Conrad Electronic GmbH, Klaus-Con-
paper.
rad-Straße 1, 92240 Hirschau/Germany
Bleached
No reproduction (including translation) is permitted in whole or part e.g. photocopy,
without
microfilming or storage in electronic data processing equipment, without the express
chlorine.
written consent of the publisher.
The operating instructions reflect the current technical specifications at time of print.
We reserve the right to change the technical or physical specifications.
© Copyright 2000 by Conrad Electronic GmbH. Printed in Germany.
Note de l´éditeur
Cette notice est une publication de la société Conrad Electronic GmbH, Klaus-Conrad-
Straße 1, 92240 Hirschau/Allemagne.
Tous droits réservés, y compris traduction. Toute reproduction, quel que soit le type,
par exemple photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte electro-
100%
nique est soumise à une autorisation préalable écrite de l`éditeur.
papier
Impression, même partielle, interdite.
recyclé.
Cette notice est conforme à la règlementation en vigueur lors de l´impression.
Blanchi
sans
Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans aucun préalable.
chlore.
© Copyright 2000 par Conrad Electronic GmbH. Imprimé en Allemagne.
Impressum
Deze gebruiksaanwijzing is een publikatie van Conrad Electronic Ned BV.
Alle rechten, inclusief de vertaling, voorbehouden. Reprodukties van welke aard dan
ook, fotokopie, microfilm of opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,
100 %
alleen met schriftelijke toestemming van de uitgever.
Recycling-
Nadruk, ook in uittreksel, verboden.
papier.
Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het ter perse gaan. Wij-
Chloorvrij
zigingen in techniek en uitrusting voorbehouden.
gebleekt.
© Copyright 2000 by Conrad Electronic Ned BV. Printed in Germany.
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D'EMPLOI
Best.-Nr. /
*11-00/WM
OPERATING INSTRUCTIONS
Fahrradcomputer
Digispeed 5
Bicycle computer
Digispeed 5
Compteur vélo
Digispeed 5
Fietscomputer
Digispeed 5
tem-No. / N o de commande / Bestnr.:
I
GEBRUIKSAANWIJZING
11/00
Version
Seite 4 - 29
Page 30 - 56
Page 57 - 84
Pagina 85 - 111
85 31 47

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Conrad Digispeed 5

 • Seite 1 Compteur vélo Note de l´éditeur Digispeed 5 Cette notice est une publication de la société Conrad Electronic GmbH, Klaus-Conrad- Page 57 - 84 Straße 1, 92240 Hirschau/Allemagne. Tous droits réservés, y compris traduction. Toute reproduction, quel que soit le type,...
 • Seite 2: Einführung

  De aangetoonde gegevens kloppen niet: wir bedanken uns für den Kauf des Fahrradcomputers • Controleer de juiste instelling van de wielomvang, zie Digispeed 5. Wielomvang instellen Mit diesem Gerät haben Sie ein Produkt erworben, wel- ches nach dem heutigen Stand der Technik gebaut wur- De aanwijzer functioneert niet meer;...
 • Seite 3 Afvalbehandeling Behandel het onbruikbare toestel volgens de geldige wettelijke bepalingen. Milieubescherming! De gebruiker is er bij de wet toe verplicht (omgang met oude batterijen) alle gebruikte batterijen en accu´s (knoopcel tot loodaccu´s) terug te geven. Deze mogen in geen geval via het huisvuil worden afgevoerd.
 • Seite 4: Funktionsbeschreibung

  De bepaalde waarden voor dagteller (DST), rijtijd (TM) Entsorgung ....... .25 en gemiddelde snelheid (AVS) worden op nul gezet.
 • Seite 5 Maximale snelheid Überprüfen Sie den Fahrradcomputer und dessen Zubehör regelmäßig auf festen, richtigen Sitz. In de bedrijfsmodus MXS worden de gereden maximale snelheden aangetoond. De maximale snel- Dieses Gerät gehört nicht in Kinderhände, heid wordt in het geheugen die eingebaute Knopfzelle stellt bei unsach- opgeslagen en alleen geactuali- gemäßen Gebrauch eine Gefahrenquelle seerd, wanneer een hogere snel-...
 • Seite 6: Befestigung Der Fahrradcomputerhalterung

  Controleer nog een keer alle onderdelen en kijk of ze Der Sensor, bzw. der Magnet muß so ausgerichtet wer- vast zitten en correct zijn gemonteerd. den, daß die beiden Markierungsstriche des Magneten im abgeflachten Bereich des Sensors vorbeilaufen. Zwi- Til het voorwiel op en draai het. Zodra het voorwiel schen dem Magnet und dem Sensor muß...
 • Seite 7 cijfer hetzelfde is als het laatste cijfer van de door u Fahrradcomputer: bepaalde wielomvang. • Den Fahrradcomputer umdre- Het volgende getal (rechts) begint daarna te lopen. Druk hen, den Batteriefachdeckel een keer op de functietoets, wanneer het juiste cijfer mit dem Fingernagel, einem wordt aangetoond.
 • Seite 8: Einstellen Des Fahrradcomputers

  omvang die kan worden ingevoerd is 2999 mm. Een Einstellen des Fahrradcomputers verdere, echter iets onnauwkeurigere methode is om op de buitenband een dikke krijtstreep te trekken en de Radumfang ermitteln fiets in rijrichting te rollen tot op de weg twee krijtstre- Um genaue Meßwerte zu erzielen, muß...
 • Seite 9 U dient batterijen buiten het bereik van (mit Reifen) kinderen te houden! ATB 24" x1,75 1888 Batterijen behoren tot klein chemisch ATB 26" x1,4 1995 afval en mogen niet via het normale huis- ATB 26" x1,5 2030 vuil worden afgevoerd! Lege batterijen kan u bij elektronische speciaalzaken ATB 26"...
 • Seite 10 Bevestig de houder van de fiets- Fahrradcomputer in die Halterung computer door de spanbeugel om einsetzen het stuur te leggen. Plaats er voor een veilige en glijvaste montage Setzen Sie den Fahrradcomputer een rubber strook onder. Overbo- von vorne in die Halterung ein. dig sensorkabel oprollen en met Schieben Sie den Fahrradcompu- kabelbinders bevestigen.
 • Seite 11 Mochten er nog dingen omtrent montage SCAN enz. onduidelijk zijn, neem dan contact op In der Betriebsart SCAN können met onze technische informatie of met een alle Informationen abgelesen wer- andere deskundige. den, ohne das eine Taste gedrückt werden muß. Das Gerät schaltet Fietscomputer aan de fiets automatisch alle ca.
 • Seite 12: Automatisches Ein/Ausschalten

  Bij beschadigingen ten gevolge van niet- Die Fahrzeit wird bis 59 Min. 59 Sek. angezeigt, danach naleving van deze gebruiksaanwijzing wird die Anzeige der Fahrzeit wieder ab Null beginnend vervalt uw garantie! Voor verdere schade fortgeführt. die uit een schadegeval voortvloeit aan- vaarden wij geen enkele aansprakelijk- In dieser Betriebsart wird die Uhr- heid!
 • Seite 13 Inhoud dadurch könnten die Kunststoffteile des Fahrradcompu- ters angegriffen werden. Inleiding ........85 Correct gebruik .
 • Seite 14: Correct Gebruik

  Correct gebruik Deshalb möchten wir Ihnen hier beschreiben, wie Sie mögliche Störungen beheben können: Het correcte gebruik van de fietscomputer omvat de bepaling en de aanwijzing van de volgende gegevens Beachten Sie unbedingt die Sicherheits- aan de fiets: snelheid, afstand, gemiddelde en topsnel- hinweise! heid, dagteller, totaal aantal kilometers, tijd van de dag.
 • Seite 15: Caractéristiques Techniques

  Caractéristiques techniques Andere Reparaturen als zuvor beschrie- ben sind ausschließlich durch einen Vitesse ....: 0-99,9 km/h ou M/h autorisierten Fachmann durchzuführen. Parcours total (ODO) .
 • Seite 16: Prescribed Use

  • Le capteur n’émet pas de signal (les roues du petit Prescribed use symbole de cycliste à l’écran ne tournent pas). L’é- The prescribed use of the bicycle computer is in esta- cart entre l’aimant et le capteur aimanté est trop blishing and displaying the following data: grand.
 • Seite 17: Inhaltsverzeichnis

  Une réparation ne doit être effectuée que Table of contents par du personnel qualifié connaissant les dangers éventuels et les prescriptions cor- Introduction ....... 30 respondantes ! Prescribed use .
 • Seite 18 Remise á zéro The guarantees become invalid in the event of damage resulting from non- Appelez le mode kilomètres journaliers (DST) en observance of the operating manual! We appuyant sur la touche de fonction. Maintenez la touche do not accept responsibility for such de fonction enfoncée pendant env.
 • Seite 19: Fastening Of Magnet And Sensor

  remise à zéro du compteur kilométrique journalier) jus- Installing the bicycle computer on qu’à l’endroit atteint. the bicycle Vitesse maximale Fastening of magnet and sensor Le mode de fonctionnement MXS affiche la vitesse maximale roulée. Jam the magnet between the spo- La vitesse maximale est enregi- kes of the front wheel as shown in strée dans la mémoire, la mise à...
 • Seite 20: Fonctions D'affichage

  Levez la roue avant et faites-la tourner. Dès que la roue Fasten the support of the bicycle avant tourne et que le compteur vélo reçoit un signal de computer by wrapping the fastener la part du capteur aimanté, les petites roues du symbo- around the handlebar tube.
 • Seite 21: Réglage De L'heure

  que les quatre chiffres du nombre affiché soient réglés Keep batteries out of reach of children. correctement (circonférence de la roue en mm). Batteries are to be considered as special Après avoir réglé la circonférence, les lettres « M » ou « waste and therefore belong not in the KM »...
 • Seite 22 ces deux traits de craie et tapez ensuite la valeur trou- vée en millimètres dans le compteur vélo. The following table shows the setting of wheel sizes which are used most regularly. Le tableau suivant indique le réglage pour les tailles de Diameter of Input value roues les plus usuelles.
 • Seite 23: Setting The Clock

  Maintenez les piles hors de la portée des After having set the diameter of the wheel, the display enfants ! will alternately show "M" or "KM". "M" stands for a dis- play in miles, "KM" stands for a display in kilometres. Les piles constituent des déchets spé- Press the function key as soon as the desired unit is dis- ciaux et ne doivent pas être jetées dans...
 • Seite 24: Installation Et Remplacement De La Pile

  Fixez le support du compteur vélo Lift the front wheel and turn it. As soon as the front en mettant sa bride autour du tube wheel turns, the computer will receive a signal from the du guidon. Pour assurer un mon- magnetic sensor and the wheels of the small cyclist on tage sûr et antidérapant, interca- the top right-hand side of the display will start turning.
 • Seite 25 Contactez notre service après-vente ou un Maximum speed autre spécialiste au cas où vous ne seriez In the mode MXS, the maximum pas complètement sûr de l’installation etc. riding speed is displayed. The maximum speed is stored in a memory and an updating of the value will take place only if a hig- her speed is reached.
 • Seite 26 En cas de dommages dus à la non-obser- approx. 2 seconds. The display is reset to zero. To reset vation de cette notice d’utilisation, la the display for the kilometres ridden (ODO), call up the validité de la garantie est annulée. Nous mode "Total kilometres”...
 • Seite 27 Index acid batteries etc.); a final disposal together with domestic waste is not per- Introduction ....... 57 mitted.
 • Seite 28 Utilisation • The automatic energy-saving battery setting has switched off the display, press the function key for Le compteur vélo permet de déterminer et d’afficher les approx. 1 second. données suivantes au vélo : vitesse, distance, vitesse moyenne et maximale, kilomètres parcourus par jour, The display has black patches: nombre de kilomètres au total, heure.
 • Seite 29: Technische Gegevens

  Andere reparaties hierboven Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt. Sie enthält beschreven mogen uitsluitend door een wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Achten Sie geautoriseerde deskundige worden hierauf, auch wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben. Heben Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf! doorgevoerd.
 • Seite 30: Bestimmungsgemäße Verwendung

  Bestimmungsgemäße Verwen- Verhelpen van storingen dung Met de fietscomputer heeft een product uitgekozen dat volgens de stand van de techniek is gebouwd en veilig in het bedrijf is. Die bestimmungsgemäße Verwendung des Fahrrad- Ondanks dat kunnen zich problemen en storingen voor- computers umfaßt die Ermittlung und Anzeige folgen- doen.
 • Seite 31 Inhaltsverzeichnis Gebruik voor de reiniging uitsluitend een zachte, droge of iets vochtige doek. Gebruik nooit scherpe schoon- Einführung ....... . .3 maakmiddelen of chemicaliën die de kunststofonderde- len van de fietscomputer kunnen beschadigen.
 • Seite 32: Automatisch In/Uitschakelen

  Bei Schäden, die durch Nichtbeachten krijgt. De meting van de rijtijd stopt vanzelf zodra het dieser Bedienungsanleitung verursacht voorwiel niet meer draait. werden, erlischt der Garantieanspruch! De rijtijd wordt tot 59 min. 59 sec. aangetoond; daarna Für Folgeschäden übernehmen wir keine wordt de aanduiding van de rijtijd weer vanaf nul aan- Haftung! gegeven.
 • Seite 33: Installation Des Fahrradcomputers Am Fahrrad

  Sollten Unklarheiten über die Montage etc. De snelheden die gemeten kunnen worden gaan van 0 herrschen, wenden Sie sich bitte an unsere tot 99 km/h (0-99 m/h De nauwkeurigheid ligt bij +/- technische Auskunft oder einen anderen 0,5 km/h (m/h) Fachmann.
 • Seite 34: Einbau Der Batterie Und Batteriewechsel

  Befestigen Sie die Halterung des De fietscomputer schakelt weer op de normale bedrijf- Fahrradcomputers, indem Sie die saanwijzing over. De klok is gezet. Befestigungsschelle um das Len- kerrohr führen, legen Sie zur sicheren und rutschfesten Monta- Fietscomputer in de houder ge einen Gummistreifen unter.
 • Seite 35 Batterien gehören nicht in Kinderhände. 26,8" (700x28C) 2136 27" (700x32C) 2155 Batterien sind Sondermüll und gehören nicht in den Hausmüll! 28" (700B) 2237 Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf (met banden) die richtige Polung. ATB 24" x1,75 1888 Entfernen Sie die Batterie bei längerer ATB 26"...
 • Seite 36 ermittelten Wert in Millimetern in den Fahrradcomputer Indien u lekkende of beschadigde batte- ein. rijen aanraakt, kan dit verwondingen van de huid tot gevolg hebben; u dient in der- gelijke gevallen in ieder geval bescher- mende handschoenen te gebruiken! Fietscomputer instellen Die nachfolgende Tabelle zeigt die Einstellung für die gebräuchlichsten Radgrößen Wielomtrek bepalen...
 • Seite 37: Einstellen Der Uhr

  sen Vorgang bis alle 4 Stellen der angezeigten Zahl kor- Fietscomputer: rekt eingestellt sind (Radumfang in mm). • De fietscomputer omdraaien, Nachdem der Radumfang eingestellt wurde, leuchtet in het deksel van het batterijvak der Anzeige abwechselnd "M" oder "KM". "M" steht für met de nagel, een kleine Anzeige in Meilen, "KM"...
 • Seite 38: Anzeigefunktionen

  sich die Räder am kleinen Radfahrersymbol auf der De sensor, resp. de magneet moet zodanig worden rechten oberen Seite des Displays zu drehen, dies zeigt ingesteld, dat de twee merkstrepen van de magneet an, das die Impulsabnahme zwischen Sensor und aan het vlakkere bereik van de sensor langskomen.
 • Seite 39 Höchstgeschwindigkeit Fietscomputer en toebehoren dienen zodanig te worden gemonteerd dat de verkeersveiligheid van In der Betriebsart MXS wird die de fiets niet wordt verminderd. gefahrene Höchstgeschwindigkeit angezeigt. Die Höchstgeschwin- Controleer regelmatig of fietscomputer en toebehoren digkeit wird im Speicher abgelegt, ook nog vast en correct zitten.
 • Seite 40: Functiebeschrijving

  Um den Wert für die Höchstgeschwindigkeit zurückzu- Afvalbehandeling ......108 setzen, rufen Sie die Betriebsart Höchstgeschwindigkeit Verhelpen van storingen.
 • Seite 41: Behebung Von Störungen

  Umwelt-Hinweis! Der Endverbraucher ist gesetzlich (Alt- batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien Akkus (Knopfzelle bis Bleiakku) verpflichtet; eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt. Ihre verbrauchten Batterien und Akkus können Sie sowohl in unseren Nieder- lassungen bzw. an die Zentrale in Hir- schau unentgeltlich zurückgeben, als wie bisher auch zu kommunalen Entsor- gern (Wertstoffhöfe), die zur Rücknahme...
 • Seite 42 • Überprüfen Sie die richtige Einstellung des Radum- Geachte klant! fanges, siehe Einstellen des Radumfanges Hartelijk dank voor de aankoop van de fietscomputer Digispeed 5. Die Anzeige funktioniert nicht mehr, die Anzeige ist Met dit toestel heeft u een product gekocht dat volgens ohne Kontrast: de huidige stand van de techniek is gebouwd.
 • Seite 43 L’écran affiche des tâches noires : computer Digispeed 5. You have acquired a product • Le compteur vélo a surchauffé d’un rayonnement which is built to the latest and highest technological solaire direct trop fort.
 • Seite 44 présent, auprès des centres communaux de recyclage (centres de tri de matériaux recyclables), qui sont obligés de les récupérer. Contribuez vous aussi à la protection de l’environnement! Suppression d’anomalies En achetant le présent compteur vélo, vous avez acquis un produit qui a été construit selon les derniers procédés techniques et qui est fiable.
 • Seite 45: Function Description

  Disposal ........52 Entretien: Correcting of malfunctions ....53 Contrôlez régulièrement la sûreté...
 • Seite 46 Keep this device out of reach of children, sions au compteur vélo. La mesure de la durée du par- since the built-in round cell may represent a cours s’arrête automatiquement dès que la roue avant source of danger if used improperly (e. g. if ne tourne plus.
 • Seite 47: Fastening Of Computer Support Onto The Bicycle

  Make sure that the sensor does not touch the magnet or La plage de mesure de la vitesse avance à partir de that the sensor does not touch any other part of the front 0,99 km/h (0-99m/hr). L’exactitude est de +/- 0,5 km/h wheel.
 • Seite 48: Mise En Service

  Bicycle computer: Placer le compteur vélo dans le • Turn the bicycle computer over support and remove the cover of the battery chamber carefully, eit- Placez le compteur vélo de devant her with a fingernail or with a dans son support. Poussez-le vers small screwdriver.
 • Seite 49: Setting Of The Bicycle Computer

  Setting of the bicycle computer (avec pneus) ATB 24" x1,75 1888 Establishing diameter of wheel ATB 26" x1,4 1995 To ensure precise measurements, the exact diameter of ATB 26" x1,5 2030 the wheel must be determined. Either measure the cir- cumference of the wheel immediately or measure the ATB 26"...
 • Seite 50: Input Of Diameter Of Wheel/ Selecting Kilometres (Km) Or Miles (M)

  Réglage du compteur vélo ATB 26" x1,4 1995 ATB 26" x1,5 2030 Déterminez la circonférence de la roue ATB 26" x1,75 2045 Pour obtenir des valeurs de mesure exactes, il faut con- ATB 26" x2 (650B) 2099 naître la circonférence exacte des roues. Mesurez alors soit directement la circonférence d’une roue soit le 27"...
 • Seite 51: Inserting Bicycle Computer Into Its Support

  Inserting bicycle computer into its Compteur vélo: • Tournez le compteur vélo, support ouvrez soigneusement le cou- vercle du compartiment à pile Insert the computer into the sup- avec l’ongle, un petit tournevis port from the front. Push the com- ou un objet similaire.
 • Seite 52 SCAN Le capteur et l’aimant doivent être orientés de manière à ce que les deux traits repérés sur l’aimant défilent à la In the mode SCAN, you can retrie- surface plate du capteur. Laissez un écart d’env. 1-2 ve all information without having mm entre l’aimant et le capteur.
 • Seite 53: Automatic Switching On/ Off

  Clock Contrôlez régulièrement si le compteur vélo et ses accessoires sont bien fixés. In this mode, the clock is shown. Tenez l’appareil hors de la portée des enfants. La pile bouton incorporée présente un danger (par ex. danger d’avaler) pour les enfants, si elle n’est pas maniée comme il se doit.
 • Seite 54: Précautions D'emploi

  It can be assumed that safe operation is no longer pos- Traitement des déchets ..... . 80 sible, if Suppression d’anomalies ..... 81 the device shows visible damage, Caractéristiques techniques .
 • Seite 55 The display shows data, but these data do not chan- ge when the front wheel is in motion: • There is no signal from the sensor (The wheels of the small cyclist on the display do not turn. The distance between magnet and magnet sensor is too large.) •...
 • Seite 56: Technical Data

  Total distance (ODO) ..: 9999 kilometres or miles nous vous remercions d’avoir acheté le compteur vélo Maximum speed Digispeed 5. which can be stored..: 0-99.9 km/h or miles En achetant ce compteur vélo vous avez fait l’acquisiti- Daily kilometres (TRIP) .

Inhaltsverzeichnis