Herunterladen Diese Seite drucken

Conrad Visor Car Kit Bedienungsanleitung Seite 4

Bluetooth-freisprecheinrichtung

Werbung

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G
w w w. c o n r a d . c o m
Bluetooth handsfree installatie
"Visor Car Kit"
Bestelnr. 76 48 42
Correct gebruik
Met deze Bluetooth handsfree installatie kunt u handsfree telefoneren in voertuigen. Ze is geschikt voor
de montage aan de zonneklep in een voertuig. Ze mag alleen in het binnenste van een voertuig gebruikt
worden, dus niet buiten!
U kunt de Bluetooth handsfree installatie niet alleen bij mobiele telefoons, maar ook bij computers met een
Bluetooth dongle gebruiken en zo dus ook VoIP gesprekken voeren. De procedure voor het opmaken van
een Bluetooth verbinding met een computer komt over het algemeen overeen met de beschreven
werkwijze voor een mobiele telefoon. Dit is afhankelijk van uw hardware en het gebruikte besturings-
systeem.
Het contact met vochtigheid en sterke vervuiling moet in ieder geval vermeden worden.
Een ander gebruik dan hier beschreven heeft de beschadiging van het product tot gevolg. Dit is bovendien
met gevaren verbonden zoals bv. kortsluiting, brand, elektrische schokken, enz. Het volledige product mag
niet aangepast of omgebouwd worden en de behuizing mag niet geopend worden! U dient te allen tijde de
veiligheidsvoorschriften in acht te nemen!
Dit product voldoet aan de wettelijke nationale en Europese voorwaarden. Alle firmanamen en productnamen
zijn handelsmerken van de respectieve eigenaars. Alle rechten voorbehouden.
Aanwijzingen voor de compatibiliteit
De Bluetooth handsfree installatie is compatibel met alle apparaten die Bluetooth en het Bluetooth Headset
profiel (Audio Gateway) ondersteunen. Houd voor het gebruik in ieder geval ook rekening met de
aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing van de gebruikte mobiele telefoon of de documentatie van de
gebruikte software en volg deze aanwijzingen aandachtig op.
Leveringsomvang
• Handsfree installatie
• Voedings- en laadkabel met stekker voor de 12V boordspanning
• 3 NiMH accu´s van het type AA (mignon)
• Gebruiksaanwijzing
Veiligheidsvoorschriften
Bij beschadigingen ten gevolge van niet-naleving van deze gebruiksaanwijzing
vervalt uw recht op garantie! Voor gevolgschade aanvaarden wij geen enkele
aansprakelijkheid!
Bij materiële schade of persoonlijke ongelukken, die door onoordeelkundig gebruik
of niet-naleving van de veiligheidsvoorschriften veroorzaakt werden, aanvaarden
wij geen enkele aansprakelijkheid! In dergelijke gevallen vervalt elk recht op garan-
tie.
• Om veiligheids- en vergunningsredenen (CE) is het eigenmachtig ombouwen en/of veranderen van het
product niet toegestaan.
• Houd rekening met de landspecifieke bepalingen voor het gebruik van dit product.
• Houd in ieder geval ook rekening met de gebruiksaanwijzing van het product dat u samen met de
handsfree installatie gebruikt.
• U mag het product en het toebehoren in geen geval blootstellen aan vochtigheid en zeer hoge of lage
temperaturen.
• Door val-, druk- en trekkrachten kan de functie benadeeld worden en het product zelfs vernield worden.
• U mag het verpakkingsmateriaal niet zomaar laten rondslingeren. Dit is gevaarlijk speelgoed voor
kinderen.
• Het product is geen speelgoed en is niet geschikt voor kinderen.
• Gelieve u tot onze technische helpdesk of een andere vakman te wenden indien u vragen heeft omtrent
de correcte bediening van het product of omtrent zaken die niet met behulp van deze gebruiksaanwij-
zing opgehelderd kunnen worden.
• In bepaalde gevallen kunnen andere elektronische apparaten gestoord worden door het gebruik van
mobiele telefoons of een draadloze handsfree installatie. Als u bij het gebruik in een voertuig storingen
bij de elektronische systemen van het voertuig vaststelt, dient u uw voertuigfabrikant te raadplegen. In
de regel is een storing van de autoradio te wijten aan uw mobiele telefoon en niet aan de handsfree
installatie. In zo´n geval moet u een buitenantenne gebruiken.
• Houd ook rekening met de veiligheidsvoorschriften in de overige hoofdstukken van deze gebruiksaan-
wijzing.
• Let er bij het gebruik van de laadkabel in het voertuig op dat er hierdoor geen onderdelen in het
voertuig slechter bediend kunnen worden of niet meer toegankelijk zijn. De laadkabel kan
bovendien door beweeglijke onderdelen (zoals de stuurkolom) beschadigd worden.
• Gebruik de handsfree installatie uitsluitend aan de zonneklep van uw voertuig. Laat deze niet
los in het voertuig liggen. Bij een botsing of als u abrupt remt kan deze een gevaarlijk projectiel
worden.
• U mag voor de voeding alleen 3 gewone 1,2 Volt NiMH mignon accu´s gebruiken of de
meegeleverde 12V laadkabel. U mag nooit gewone batterijen in dit product plaatsen!
Aansluit- en bedieningselementen
5
2
Versie 12/06
1
4
1 Clip
2 Microfoon
3 Laadaansluiting
4 Luidspreker
5 Signaallampje
6 Volume "-"
7 Volume "+"
8 Beantwoorden/beëindigen
Ingebruikname
Plaatsen en vervangen van de accu´s
Uw handsfree installatie wordt met 3 NiMH accu´s
van het type AA (mignon, 1,2 Volt) in werking
gesteld. Deze kunnen met behulp van de mee-
geleverde kabel via de sigarettenaansteker in uw
voertuig of ook via een gewone oplader voor accu´s
opgeladen worden. Wij raden aan om de accu´s
van tijd tot tijd met een hoogwaardige oplader met
onderhoudsfuncties (bv. Voltcraft IPC-1, Conrad
bestelnr. 512266) op te laden. Zo kunt u de stand-
by tijd van uw handsfree installatie en de levens-
duur van uw accu´s verlengen.
Om de accu´s te plaatsen of te vervangen moet u
het deksel van het accuvak (A) openen door dit
voorzichtig aan het geribbelde vlak weg te schuiven
en naar achteren weg te nemen.
Let bij het plaatsen van de accu´s in ieder geval op de juiste polariteit. De juiste richting van
de accu´s wordt uitgelegd door een schematische tekening in het accuvak. U mag nooit
gewone niet-oplaadbare droge batterijen in dit product plaatsen!
Na het plaatsen van de accu´s moet u het deksel weer op het accuvak leggen en het deksel
daarna voorzichtig terug in de houder schuiven.
Accu´s opladen / laadtoestand / bedrijfstoestand
Om de accu´s in het voertuig op te laden moet u de kleine stekker van de autolaadkabel met de
laadaansluiting (3) van uw handsfree installatie verbinden. Steek daarna de grotere stekker in de
sigarettenaansteker van uw voertuig. Als de accu´s volledig leeg zijn, zal het opladen ca. 3 uur duren. Vóór
de eerste ingebruikname moeten de accu´s ten minste 6 uur opgeladen worden. Zo zult u de levensduur
van uw accu´s verlengen.
Als de accu´s tijdens het rijden opgeladen worden, moet u erop letten dat de
laadkabel noch uzelf noch onderdelen van het voertuig stoort.
U mag nooit gewone batterijen in de handsfree installatie plaatsen.
Denk eraan dat de sigarettenaansteker bij de meeste voertuigen alleen stroom levert
als het contact van het voertuig ingeschakeld is.
Het opladen wordt aangeduid door het signaallampje (5). Als de handsfree installatie uitgeschakeld is, zal
het signaallampje voortdurend rood branden. Als de handsfree installatie ingeschakeld is, zal het lampje
ook rood branden, maar zal het om de 3 seconden donkerder worden.
Als het opladen gedaan is, zal het signaallampje (5) voortdurend groen branden als de handsfree installatie
uitgeschakeld is. Als de handsfree installatie ingeschakeld is, zal het lampje ook groen branden, maar zal
het om de 3 seconden donkerder worden.
Als de laadkabel niet op de handsfree installatie aangesloten is of geen stroom levert, zal het signaallampje
de toestand van het apparaat aanduiden.
Als de handsfree installatie uitgeschakeld is, blijft het signaallampje (5) donker. Als de handsfree installatie
ingeschakeld is, knippert het signaallampje (5) om de 2 seconden. Als het lampje groen knippert, is de
laadtoestand van de accu´s voldoende.
Als het lampje (5) rood knippert, zal er bijkomend om de 2 minuten een signaaltoon te horen zijn. U moet
de accu´s nu zo snel mogelijk weer opladen.
In- en uitschakelen
Om de handsfree installatie in te schakelen moet u ca. 4 seconden lang op de beantwoorden/beëindigen
toets (8) drukken en deze ingedrukt houden tot u een lage en vervolgens hoge toon hoort. Terzelfdertijd
zal het signaallampje (5) ca. 1 seconde lang groen branden. Daarna zal het om de 3 seconden knipperen.
Om uit te schakelen moet u ca. 3 seconden lang op de beantwoorden/beëindigen toets (8) drukken en deze
ingedrukt houden tot u een hoge en vervolgens lage toon hoort. Terzelfdertijd zal het signaallampje (5) ca.
1 seconde lang rood branden. Daarna zal het signaallampje (5) uitgaan.
Montage van de handsfree installatie in uw voertuig
Deze handsfree installatie kan op losse wijze
aan de zonneklep van uw voertuig gemon-
teerd worden.
Steek de handsfree installatie zoals in de
afbeelding met behulp van de clip aan de
achterkant op de zonneklep van uw voertuig.
6
7
8
3
Uw telefoon en uw handsfree installatie verbinden
In deze paragraaf wordt de algemene verbinding van een Bluetooth handsfree
installatie met een Bluetooth mobiele telefoon uitgelegd. De procedure kan lichtjes
verschillen al naar de gebruikte mobiele telefoon. Gelieve daarom ook in de
gebruiksaanwijzing van uw mobiele telefoon de aanwijzingen voor de configuratie
van toebehoren te lezen en houd deze binnen handbereik.
Het gebruik van de handsfree installatie vereist een paarsgewijze verbinding met een Bluetooth mobiele
telefoon. Als uw mobiele telefoon tijdens deze procedure een geheime code (PIN) opvraagt, moet u "0000"
invoeren:
1) Zorg ervoor dat de accu´s volledig opgeladen zijn.
2) Schakel de handsfree installatie uit.
3) Vergewis u ervan dat bij de mobiele telefoon Bluetooth geactiveerd is.
4) Druk op de beantwoorden/beëindigen toets (8) van de handsfree installatie en houd deze ca. 8
seconden lang ingedrukt. Na ca. 4 seconden zal de handsfree installatie signaleren dat ze ingeschakeld
is. Na 4 verdere seconden zal er een hoge signaaltoon weerklinken. Het signaallampje (5) knippert nu
afwisselend rood en groen.
5) Laat uw mobiele telefoon nu naar Bluetooth toebehoren zoeken (raadpleeg hiervoor de gebruiksaan-
wijzing van uw telefoon).
6) Voer indien nodig de PIN-code (0000) bij uw telefoon in.
Het zal in de regel een paar seconden duren tot de apparaten op elkaar afgestemd zijn. Bij een juiste
verbinding zal het signaallampje opnieuw om de 3 seconden knipperen en uw mobiele telefoon zal de
verbinding aanduiden. U moet deze verbinding eventueel nog eens bevestigen.
Als er geen juiste verbinding gemaakt kan worden, schakel dan beide apparaten uit. Wacht ten minste 10
A
seconden en probeer het dan opnieuw.
Telefoneren
Voor de volgende punten moeten de mobiele telefoon en de handsfree installatie ingeschakeld zijn en er
moet een Bluetooth verbinding tussen beide apparaten zijn.
Gesprek beantwoorden
Bij binnenkomende oproepen hoort u de beltoon via de luidspreker van de handsfree installatie. Druk kort
op de beantwoorden/beëindigen toets (8) om het gesprek te beantwoorden. Het signaallampje (5) knippert
nu iets sneller.
Gesprek beëindigen
Druk tijdens het gesprek kort op de beantwoorden/beëindigen toets (8). Het gesprek wordt stopgezet en
het signaallampje (5) knippert nu weer om de 3 seconden.
Gesprek afwijzen
Om binnenkomende oproepen af te wijzen moet u op de beantwoorden/beëindigen toets (8) drukken en
deze ingedrukt houden tot u een langere signaaltoon hoort.
Gesprekken van de mobiele telefoon naar de handsfree installatie omschakelen
Terwijl u een gesprek met uw mobiele telefoon voert, kunt u dit met een korte druk op de beantwoorden/
beëindigen toets (8) naar de handsfree installatie omschakelen.
Gesprekken van de handsfree installatie naar de mobiele telefoon omschakelen
Het omschakelen van een gesprek naar de telefoon moet bij de telefoon gedaan worden. Raadpleeg
hiertoe de gebruiksaanwijzing van uw telefoon.
Microfoon op mute zetten
Terwijl u een gesprek via de handsfree installatie voert, kunt u de microfoon op mute zetten zodat uw
gesprekspartner u niet meer kan horen.
Druk op de volume toets "+" (7) en houd deze ca. 2 seconden lang ingedrukt tot u een signaaltoon hoort.
Zolang de microfoon stilgeschakeld is, zal de handsfree installatie regelmatig een signaaltoon laten horen.
Om de microfoon weer te activeren moet u opnieuw op de volume toets "+" (7) drukken en deze ca. 2
seconden lang ingedrukt houden tot de regelmatige signaaltonen stoppen.
Volume van de luidspreker instellen
Terwijl u een gesprek met de handsfree installatie voert, kunt u het volume van de ingebouwde luidspreker
(4) verlagen als u kort op de volume toets "-" (6) drukt of verhogen als u kort op de volume toets "+" (7) drukt.
Uitgaande gesprekken voeren
Uitgaande gesprekken zijn alleen mogelijk bij mobiele telefoons met voice dialing functie en nummer-
herhaling daar de handsfree installatie geen toetsenveld heeft.
U kunt wel gesprekken via de telefoon starten en deze dan door de handsfree installatie laten overnemen.
Druk hiertoe na het kiezen van het nummer op de beantwoorden/beëindigen toets (8) van de handsfree
installatie.
Houd rekening met de geldende verkeersregels en wetten van het land waar u
momenteel bent. In bepaalde gevallen kan reeds de bediening van een mobiele
telefoon beboet worden!
Nummer kiezen via spraakherkenning (bij telefoon met voice dialing functie)
Als uw telefoon een voice dialing functie heeft, dan kunt u dit ook met de handsfree installatie gebruiken.
Druk hiertoe kort op de beantwoorden/beëindigen toets (8). Na een korte signaaltoon moet u de naam van
de gewenste gesprekspartner inspreken die in uw telefoon opgeslagen is. De verbinding zal na enkele
seconden gemaakt worden.
Raadpleeg hiervoor ook de gebruiksaanwijzing van uw mobiele telefoon.
Nummer kiezen met nummerherhaling
Om een verbinding te maken met het laatst gekozen nummer moet u op de volume toets "-" (6) drukken en
deze ca. 2 seconden lang ingedrukt houden. Het maken van de verbinding zal door korte lage signaaltonen
aangeduid worden.
Onderhoud en reiniging
Het product is voor u onderhoudsvrij. U mag het nooit openen of demonteren. Koppel de handsfree
installatie los van de laadkabel als u de handsfree installatie wilt reinigen.
Reinig het product alleen met een zachte en droge doek of kwast. U mag in geen geval vloeistoffen of
reinigingsproducten gebruiken die niet uitdrukkelijk voor kunststof onderdelen toegelaten zijn. Anders kan
het oppervlak van de behuizing aangetast worden en kunnen er dampen ontstaan die explosief of
schadelijk voor de gezondheid zijn.
Verwijderen
Als het product niet meer werkt, moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor
afvalverwerking inleveren.
Verwijderen van lege batterijen/accu´s
U bent als consument wettelijk verplicht om alle lege batterijen en accu´s in te leveren! U mag ze niet via
het gewone huisvuil verwijderen!
Batterijen en accu´s met schadelijke stoffen worden gekenmerkt door nevenstaande
symbolen die erop wijzen dat deze batterijen/accu´s niet via het gewone huisvuil verwijderd
mogen worden. De aanduidingen voor de gebruikte zware metalen zijn Cd = cadmium, Hg
= kwik, Pb = lood.
Lege batterijen, accu´s en knoopcellen kunt u bij de verzamelpunten van uw gemeente, in
onze vestigingen en op alle plaatsen waar batterijen, accu´s en knoopcellen verkocht
worden kosteloos inleveren!
Zo voldoet u aan uw wettelijke verplichtingen en draagt u bovendien een steentje bij ter
bescherming van het milieu!
Technische gegevens
Bluetooth standaard ................................... V1.2
Reikwijdte .................................................... tot 10 m
Voeding ....................................................... 3 NiMH mignon accu´s (1,2 V)
Accu´s opladen: .......................................... in het apparaat, via de meegeleverde 12 V/DC kabel
Stroomverbruik ............................................ max. 150 mA
Laadspanning ............................................. 10.8 – 16 V/DC
Laadstroom ................................................. max. 230 mA
Werktemperatuur ........................................ 0°C tot 50°C
Afmetingen (B x H x D) ............................... 115 x 72 x 27 mm
Gewicht (incl. accu´s) ................................. 180 g
Laadkabel .................................................... 12 V/DC, met stekker voor sigarettenaansteker
Conformiteitsverklaring
Hierbij verklaren wij, Conrad Electronic, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dat dit product in
overeenstemming is met de belangrijkste voorwaarden en andere relevante voorschriften van de richtlijn
1999/5/EG.
De conformiteitsverklaring voor dit product vindt u op www.conrad.com.
Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-
Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau/Duitsland.
Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het ter perse gaan.
Wijzigingen in techniek en uitrusting voorbehouden.
© 2006 by Conrad Electronic Benelux B.V. Printed in Germany.

Werbung

loading