Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Conformiteitsverklaring - Conrad 67 26 83 Bedienungsanleitung

Funk-wecker analog
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

Verlichting
Druk op de grote toets op de bovenkant van de behuizing, om de verlichting van de wijzerplaat
enkele seconden in te schakelen.
Plaatsing
Kies een egale, vlakke, stabiele plaats voor de opstelling.
Bescherm waardevolle meubeloppervlakken met een geschikte onderlegger, anders kunnen
er krassen ontstaan.
Zet de radiografi sche wekker op een plaats waar deze niet naar beneden kan vallen.
Voor een probleemloze DCF-ontvangst moet de radiografi sche wekker niet naast andere elek-
tronische apparatuur, kabels, metalen delen enz. worden geplaatst.
Onderhouden en schoonmaken
Het apparaat is voor u, op het vervangen van de batterij na, onderhoudsvrij, demonteer het
nooit.
Reinig het product alleen met een schone, zachte en droge doek.
Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen omdat deze het kunststof van de behuizing
kunnen verkleuren.
Afvoer
a) Product
Elektronische apparaten bevatten recyclebare materialen en mogen niet bij het
huishoudelijk afval!
Verwijder het product aan het einde van zijn levensduur in overeenstemming met de
geldende wettelijke bepalingen.
Haal de evt. geplaatste batterij eruit en voer deze gescheiden van het product af.
b) Batterijen en accu's
U bent als eindverbruiker volgens de KCA-voorschriften wettelijk verplicht alle lege batterijen
en accu's in te leveren; verwijdering via het huishoudelijk afval is niet toegestaan!
Batterijen/accu's die schadelijke stoffen bevatten, worden gemarkeerd door ne-
venstaande symbolen. Deze symbolen duiden erop dat afvoer via huishoude-
lijk afval verboden is. De aanduidingen voor de betreffende zware metalen zijn:
Cd=cadmium, Hg=kwik, Pb=lood (aanduiding wordt op de batterijen/accu's vermeld,
bijv. onder de links afgebeelde vuilnisbakpictogrammen).
Lege batterijen/accu's kunt u gratis inleveren bij de inzamelplaatsen van uw gemeente, bij onze
fi lialen of bij andere verkooppunten van batterijen en accu's!
Zo voldoet u aan de wettelijke verplichtingen en draagt u bij aan de bescherming van het milieu.
Onderhouden en schoonmaken
Het apparaat is - afgezien van het verwisselen van de batterij - onderhoudsvrij.
Maak de buitenzijde uitsluitend schoon met behulp van een zachte, droge doek of kwast.
Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen of chemische oplossingen, omdat
deze het oppervlak van de behuizing kunnen beschadigen.
Technische gegevens
Bedrijfspanning ..................... 1,5 V/DC
Batterij .................................. 1 x 1,5 V-Mignoncel (AA)
Levensduur batterij ............... ca. 1 jaar
Tijdprotocol ........................... DCF
Afmetingen ........................... 110 x 97 x 55 mm
Massa ................................... 120 g

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaren wij, Conrad Electronic, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dat dit
product in overeenstemming is met de eisen en andere relevante voorschriften van Richtlijn
1999/5/EG.
De conformiteitsverklaring voor dit product vindt u op www.conrad.com.
Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van de fi rma Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1,
D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld
fotokopie, microverfi lming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen
de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden.
Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen. Wijziging van
techniek en uitrusting voorbehouden.
© Copyright 2012 by Conrad Electronic SE.
V1_0412_01/AB

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

67 26 84

Inhaltsverzeichnis