Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Asus 4G-AC68U Schnellstartanleitung

Asus 4G-AC68U Schnellstartanleitung

Wireless-ac1900 lte modem router
Inhaltsverzeichnis

Werbung

¨
4G-AC68U
Wireless-AC1900 LTE
Modem Router
Quick Start Guide
Kullanım Klavuzu
U12144/ First Edition / February 2017
U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 1
2017/5/3 9:47:36

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Asus 4G-AC68U

 • Seite 1 ¨ 4G-AC68U Wireless-AC1900 LTE Modem Router Quick Start Guide Kullanım Klavuzu U12144/ First Edition / February 2017 U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 1 2017/5/3 9:47:36...
 • Seite 2: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Package contents ............... 3 A quick look at your 4G-AC68U ..........3 Setting up your 4G-AC68U ............5 A. Wired connection ................5 B. Wireless connection ................6 Remembering your wireless router settings ....8 FAQ ....................8 Networks Global Hotline Information ......165...
 • Seite 3: Package Contents

  Package contents 4G-AC68U Wireless Router AC adapter Network cable (RJ-45) Quick Start Guide 2 * 3G/4G antennas NOTE: If any of the items is damaged or missing, contact your retailer. A quick look at your 4G-AC68U U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 3 2017/5/3 9:47:37...
 • Seite 4 3G/4G signal LED (from strong to weak signal) 11. Power (DC-IN) port WPS LED 12. USB 3.0 port USB LED 13. WAN (Internet) port LAN LED 14. LAN 1 ~ 4 ports 5GHz LED 15. WPS button 2.4GHz LED 16. Wi-Fi on/off button WAN (Internet) LED 17.
 • Seite 5: Setting Up Your 4G-Ac68U

  Power on your cable/DSL modem. Check your cable/DSL modem LED lights to ensure the connection is active. Setting up your 4G-AC68U You can set up your LTE router via wired or wireless connection. A. Wired Connection: Insert your micro SIM card and install the LTE antennas before powering on your router.
 • Seite 6: Wireless Connection

  The web GUI launches automatically when you open a web browser. If it does not auto-launch, enter http://router.asus.com Set up a password for your router to prevent unauthorized access. B. Wireless connection Insert your Micro SIM card and install the LTE antennas before powering on your router.
 • Seite 7 4G-AC68U. Once connected, the web GUI launches automatically when you open a web browser. If it does not auto-launch, enter http://router.asus.com. Set up a password for your router to prevent unauthorized access. U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 7...
 • Seite 8: Remembering Your Wireless Router Settings

  Remembering your wireless router settings • Remember your wireless settings as you complete the router setup. Router Name: Password: 2.4 GHz network SSID: Password: 5G Hz network SSID: Password: 1. Where can I find more information about the wireless router? • Online FAQ site: http://support.asus.com/faq • Technical support site: http://support.asus.com • C ustomer hotline: refer to the Support Hotline section in this Quick Start Guide U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 8 2017/5/3 9:47:39...
 • Seite 9 4G-AC68U Адаптер за променлив ток Мрежов кабел (RJ-45) Ръководство за бърз старт 2 * 3G/4G антени ЗАБЕЛЕЖКИ: Ако някой от компонентите е повреден или липсва, свържете се с Вашия търговски представител Бърз преглед на Вашия 4G-AC68U U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 9 2017/5/3 9:47:40...
 • Seite 10 LED за 3G/4G сигнал (от силен към слаб 11. Порт захранване (DC-IN) сигнал) WPS LED 12. USB 3.0 Порт USB LED 13. WAN (интернет) порт LAN LED 14. LAN 1 ~ 4 портове 5GHz LED 15. WPS бутон Бутон за включване/ 2.4GHz LED изключване...
 • Seite 11 Включете Вашия кабел/DSL модема. Проверете Вашия кабел/LED индикаторите на DSL модема за да сте сигурни, че връзката е активна. Настройка на 4G-AC68U Можете да конфигурирате своя LTE чрез кабелна или безжична връзка. A. Кабелна връзка: Поставете своята micro SIM карта и...
 • Seite 12 Мрежовият графичен интерфейс се включва автоматично при отваряне на браузера. Ако не се включи автоматично, въведете http://router.asus.com Настройте парола за рутера, за да предотвратите неоторизиран достъп. B. Безжична връзка Поставете своята micro SIM карта и инсталирайте LTE антените преди да...
 • Seite 13 адрес. Ще го откриете на етикета, намиращ се на гърба на Вашия 4G-AC68U. Мрежовият графичен интерфейс се включва автоматично при отваряне на браузера. Ако не се включи автоматично, въведете http://router.asus.com. Настройте парола за рутера, за да предотвратите неоторизиран достъп. U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 13 2017/5/3 9:47:41...
 • Seite 14 рутера. Име на рутера: Парола: 2,4 GHz мрежа SSID: Парола: 5G Hz мрежа SSID: Парола: 1. Къде мога да намеря допълнителна информация за безжичния рутер? • О нлайн, на сайта с въпроси и отговори: http://support-org.asus.com/faq • На сайта за техническа поддръжка: http://support-org.asus.com • Н а горещата линия за обслужване на клиенти: Вижте горещата линия за поддръжка в Допълнително ръководство. U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 14 2017/5/3 9:47:41...
 • Seite 15: Sadržaj Pakiranja

  Sadržaj pakiranja 4G-AC68U Adapter izmjeničnog napajanja Mrežni kabel (RJ-45) Vodič za brzi početak rada 2 * 3G/4G antene NAPOMENE: Ako je bilo koji od dijelova oštećen ili nedostaje, obratite se dobavljaču. Brzi pregled uređaja 4G-AC68U U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 15 2017/5/3 9:47:42...
 • Seite 16 3G/4G signal LED (od jakog do slabog signala) 11. Ulaz za napajanje (DC-IN) LED WPS 12. USB 3.0 Priključak LED USB 13. WAN (Internet) ulaz LED LAN 14. LAN 1 ~ 4 priključci LED 5GHz 15. WPS gumb 16. Gumb za uključivanje/iskl- LED 2.4GHz jučivanje Wi-Fi veze LED za WAN (internet)
 • Seite 17 Uključite kabelski/DSL modem. Pogledajte LED indikatore kabelskog/DSL modema za provjeru aktivnosti veze. Postavljanje uređaja 4G-AC68U LTE usmjerivač možete podesiti putem žične ili bežične veze. A. Žična veza: Umetnite micro SIM karticu i ugradite LTE antene prije uključivanja usmjerivača. Spojite mrežni kabel s modema na plavi Ethernet priključak na usmjerivaču.
 • Seite 18 Web grafičko sučelje pokreće se automatski kad otvorite web preglednik. Ako se ne pokrene automatski, unesite http://router.asus.com Postavite lozinku za usmjerivač kako biste spriječili neovlašteni pristup. B. Bežična veza Umetnite micro SIM karticu i ugradite LTE antene prije uključivanja usmjerivača.
 • Seite 19 Možete ih pronaći na naljepnici na stražnjoj strani uređaja 4G-AC68U. Web grafičko sučelje pokreće se automatski kad otvorite web preglednik. Ako se ne pokrene automatski, unesite http://router.asus.com. Postavite lozinku za usmjerivač kako biste spriječili neovlašteni pristup. U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 19 2017/5/3 9:47:43...
 • Seite 20 Pamćenje postavki bežičnog usmjerivača • Zapamtite bežične postavke po dovršetku postave usmjerivača. Naziv usmjerivača: lozinka: 2.4 GHz mreže SSID: lozinka: 5G Hz mreže SSID: lozinka: 1. Gdje mogu naći više informacija o bežičnom usmjerivaču? • Internetska stranica za ČPP: http://support-org.asus.com/faq • Stranica za tehničku podršku: http://support-org.asus.com • K orisnički telefon: Potražite dežurni telefon za podršku u ovom vodiču za brzi početak rada U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 20 2017/5/3 9:47:43...
 • Seite 21: Obsah Krabice

  Obsah krabice 4G-AC68U Napájecí adaptér Síťový kabel (RJ-45) Stručná příručka 2 * Antény 3G/4G POZNÁMKY: Pokud je některá z položek poškozena nebo chybí, se obraťte na prodejce. Stručný popis přístroje 4G-AC68U U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 21 2017/5/3 9:47:44...
 • Seite 22 Indikátor LED signálu 3G/4G LED (od 11. Napájecí port (DC-IN) silného po slabý signál) WPS Indikátor LED 12. Port USB 3.0 USB Indikátor LED 13. Port sítě WAN (Internet) LAN Indikátor LED 14. Porty LAN 1 ~ 4 5GHz Indikátor LED 15.
 • Seite 23 Zapněte napájení kabelového/DSL modemu. Podle indikátorů LED na vaše kabelovém/DSL modemu zkontrolujte, zda připojení je aktivní. Nastavení zařízení 4G-AC68U LTE směrovač lze nakonfigurovat prostřednictvím pevného nebo bezdrátového připojení. A. Drátové připojení: Před zapnutím napájení routeru vložte kartu micro SIM a nainstalujte LTE antény.
 • Seite 24: Bezdrátové Připojení

  Po spuštění webového prohlížeče se automaticky spustí webové grafické uživatelské rozhraní. Pokud se nespustí automaticky, zadejte http://router.asus. Nastavte heslo směrovače, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu. B. Bezdrátové připojení Před zapnutím napájení routeru vložte kartu micro SIM a nainstalujte LTE antény.
 • Seite 25 číslice adresy MAC 2,4 GHz. Je uvedeno na štítku na zadní straně přístroje 4G-AC68U. Po spuštění webového prohlížeče se automaticky spustí webové grafické uživatelské rozhraní. Pokud se nespustí automaticky, zadejte http://router.asus. com. Nastavte heslo směrovače, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu. U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 25...
 • Seite 26 Zapamatování nastavení bezdrátového směrovače • Po dokončení nastavení směrovače si pamatujte nastavení vašeho bezdrátového připojení. Název routeru: Heslo: 2.4 GHz sítí SSID: Heslo: 5G Hz sítí SSID: Heslo: 1. Kde lze najít další informace o tomto bezdrátovém směrovači? • S erver online s odpověďmi na časté dotazy: http://support-org.asus.com/faq • Server technické podpory: http://support-org.asus.com • H orká linka pro zákazníky: Viz Horká linka odborné pomoci v Doplňkové příručce U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 26 2017/5/3 9:47:45...
 • Seite 27: Pakkens Indhold

  Pakkens indhold 4G-AC68U vekselstrømsadapteren Netværkskabel (RJ-45) Kvikstartguide 2 * 3G/4G-antenner BEMÆRK: Du bedes venligst kontakte din forhandler, hvis nogen af dele- ne mangler eller er beskadiget. Et hurtigt kik på din 4G-AC68U U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 27 2017/5/3 9:47:46...
 • Seite 28 3G/4G-signalindikator (fra stærkt til svagt 11. Strøm (DC-IN) port signal) WPS LED 12. USB 3.0 port USB LED 13. WAN-port (Internet) LAN LED 14. LAN 1 ~ 4 porte 5GHz LED 15. WPS knap 2.4GHz LED 16. Wi-Fi til/fra-knap WAN-indikator (Internet) 17.
 • Seite 29 Tænd din kabel/DSL-modem. Hold øje med lysindikatorerne på dit kabel/DSL- modem, for at sikre at forbindelsen er aktiv. Sådan indstilles din 4G-AC68U Du kan konfigurere din LTE-router via en kabelforbundet eller trådløs forbindelse. A. Kableforbundet forbindelse: Sæt dit micro SIM-kort i og sæt LTE- antennerne på, før du tænder din router.
 • Seite 30: Trådløs Forbindelse

  Når du åbner en webbroswer, åbnes brugergrænsefladen automatisk. Hvis siden ikke åbner automatisk, skal du indtaste http://router.asus.com. Opret en adgangskode til din router, så du forhindrer uautoriseret adgang. B. Trådløs forbindelse Sæt dit micro SIM-kort i og sæt LTE-antennerne på, før du tænder din router.
 • Seite 31 4G-AC68U. Når du åbner en webbroswer, åbnes brugergrænsefladen automatisk. Hvis siden ikke åbner automatisk, skal du indtaste http://router.asus.com. Opret en adgangskode til din router, så du forhindrer uautoriseret adgang. U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 31...
 • Seite 32: Ofte Stillede Spørgsmål (Faq)

  Sådan husker du dine trådløse routerindstillinger • Husk dine trådløse indstillinger, når du konfigurerer routeren. Navn på router: Adgangskode: 2,4 GHz netværk SSID: Adgangskode: 5 GHz netværk SSID: Adgangskode: Ofte stillede spørgsmål (FAQ) Hvor kan jeg finde yderligere oplysninger om min trådløs router? • Ofte stillede spørgsmål på nettet: http://support-org.asus.com/faq • Teknisk support: http://support-org.asus.com/ • K unde hotline: Se venligst Kunde hotline i den medfølgende vejledning U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 32 2017/5/3 9:47:47...
 • Seite 33: Inhoud Verpakking

  Inhoud verpakking 4G-AC68U Wisselstroomadapter Netwerkkabel(RJ-45) Beknopte handleiding 2 * 3G/4G-antennes OPMERKING: Als een van de items beschadigd is of ontbreekt, moet u contact opnemen met uw leverancier. Een snelle blik op uw 4G-AC68U U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 33 2017/5/3 9:47:48...
 • Seite 34 Netstroomaansluiting LED 3G/4G-signaal (van sterk tot zwak signaal) 11. (DC-In) WPS LED 12. USB 3.0 poort USB LED 13. WAN-poort (internet) LAN LED 14. LAN 1 ~ 4 poorten 5GHz LED 15. WPS-knop 2.4GHz LED 16. Knop Wifi aan/uit WAN-LED (internet) 17.
 • Seite 35 Schakel uw kabel/DSL-modem in. Controleer of de LED van de kabel/DSL-modem oplicht om zeker te zijn dat de verbinding actief is. De 4G-AC68U installeren U kunt uw LTE-router instellen via een bekabelde of een draadloze verbinding. A. Bekabelde aansluiting: Plaats uw micro-SIM-kaart en installeer de LTE-antennes voordat u de router inschakelt.
 • Seite 36: Draadloze Verbinding

  De grafische webinterface start automatisch wanneer u een webbrowser opent. Als deze niet automatisch start, voert u http://router.asus.com in. Stel een wachtwoord voor uw router in om onbevoegde toegang te voorkomen. B. Draadloze verbinding Plaats uw micro-SIM-kaart en installeer de LTE-antennes voordat u de router inschakelt.
 • Seite 37 4G-AC68U. De grafische webinterface start automatisch wanneer u een webbrowser opent. Als deze niet automatisch start, voert u http://router.asus.com in. Stel een wachtwoord voor uw router in om onbevoegde toegang te voorkomen. U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 37...
 • Seite 38: Veelgestelde Vragen (Faq's)

  De instellingen van uw draadloze router onthouden • Onthoud uw draadloze instellingen wanneer u de routerinstelling voltooit. Routernaam: wachtwoord: SSID 2.4 GHz-netwerk: wachtwoord: SSID 5 GHz-netwerk: wachtwoord: Veelgestelde vragen (FAQ’s) Waar kan ik meer informatie vinden over de draadloze router? • O nline site voor veelgestelde vragen (FAQ): http://support-org.asus.com/faq • Site voor technische ondersteuning: http://support-org.asus.com • H otline klantendienst: raadpleeg de nummers voor de ondersteuningshotline in de Aanvullende handleiding U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 38 2017/5/3 9:47:49...
 • Seite 39: Pakendi Sisu

  Pakendi sisu 4G-AC68U Vahelduvvooluadapter Võrgukaabel (RJ-45) Lühijuhend 2 * 3G/4G antenni MÄRKUS: Kui mõni artiklitest on kahjustatud või puudub, siis võtke ühendust edasimüüjaga. Kiire pilguheit ruuterile 4G-AC68U U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 39 2017/5/3 9:47:50...
 • Seite 40 3G/4G signaali LED indikaator (tugevalt sig- 11. Toitepesa (DC-IN) naalilt nõrga signaalini) WPS LED indikaator 12. USB 3.0 pordid USB LED indikaator 13. WAN port (Internet) LAN LED indikaator 14. LAN 1 ~ 4 pordid 5GHz LED indikaator 15. WPS nupp WiFi sisse-/väljalülitamise 2.4GHz LED indikaator nupp...
 • Seite 41 Lülitage kaabel/DSL-modem sisse. Vaadake kaabel/DSL-modemi LED indikaatoreid, et kontrollida, kas ühendus on aktiivne. Ruuteri 4G-AC68U häälestamine Saate häälestada oma LTE ruuter traadiga või traadita ühenduse kaudu. A. Traadiga ühendus: Sisestage micro-SIM-kaart ja paigaldage LTE antennid, enne kui toite sisse lülitate.
 • Seite 42 Veebipõhine graafiline kasutajaliides (web GUI) käivitub automaatselt, kui avate veebibrauseri. Kui see ei käivitu, sisestage http://router.asus.com. Määrake ruuterile parool, et takistada volitamata juurdepääsu. B. Traadita ühendus Sisestage micro-SIM-kaart ja paigaldage LTE antennid, enne kui toite sisse lülitate. Ühendage modemi võrgukaabel sinise Etherneti pordiga ruuteril. Lubage WiFi- funktsioon arvutil või teistel seadmetel.
 • Seite 43 * XX viitab 2.4GHz MAC-aadressi kahele viimasele numbrile. Te leiate ruuteri 4G-AC68U taga- küljel asuvalt sildilt. Veebipõhine graafiline kasutajaliides (web GUI) käivitub automaatselt, kui avate veebibrauseri. Kui see ei käivitu, sisestage http://router.asus.com. Määrake ruuterile parool, et takistada volitamata juurdepääsu. U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 43 2017/5/3 9:47:51...
 • Seite 44 Traadita ruuteri sätete meeles pidamine • Jätke meelde traadita võrgu sätted, kui ruuteri häälestamise lõpule viite. Ruuteri nimi: parool: 2.4 GHz võrgu SSID: parool: 5 GHz võrgu SSID: parool: Korduma kippuvad küsimused (KKK) 1. Kust leida täiendavat teavet traadita ruuteri kohta? • KKK võrgus: http://support-org.asus.com/faq • Tehnilise toe leht: http://support-org.asus.com • Infoliin: Vt lisajuhendi jaotist Tugiliin U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 44 2017/5/3 9:47:51...
 • Seite 45: Contenu De La Boîte

  Routeur Wi-Fi 4G-AC68U Adaptateur secteur Câble réseau (RJ-45) Guide de démarrage rapide 2 * Antennes 3G/4G REMARQUE : Si l'un des éléments est endommagé ou manquant, veuillez contac- ter votre revendeur. Aperçu rapide de votre routeur 4G-AC68U U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 45 2017/5/3 9:47:52...
 • Seite 46 Voyant de signal 3G/4G (de signal puissant à faible) Prise d'alimentation (CC) Voyant WPS Port USB 3.0 Port réseau étendu (WAN) Voyant USB (Internet) Voyant réseau local (LAN) Ports réseau local (LAN) 1 à 4 Voyant de bande 5 GHz Bouton WPS Voyant de bande 2,4 GHz Bouton Wi-Fi activé/désactivé...
 • Seite 47 Vérifiez les voyants lumineux de votre modem câble/DSL pour vous assurer que la connexion est établie. Configurer votre 4G-AC68U Vous pouvez configurer votre routeur LTE via une connexion filaire ou Wi-Fi. A. Connexion filaire : Insérez votre carte micro SIM et installez les antennes LTE avant d'allumer votre routeur.
 • Seite 48 L'interface de gestion du routeur s'affiche automatiquement lors de l'ouverture de votre navigateur internet. Si ce n'est pas le cas, entrez http://router.asus.com dans la barre d'adresse. Définissez un mot de passe afin d'éviter les accès non autorisés au routeur. B. Connexion Wi-Fi Insérez votre carte micro SIM et installez les antennes LTE avant d'allumer votre...
 • Seite 49 MAC 2,4 GHz. Vous pouvez les trouver sur l'étiquette située à l'arrière de votre 4G-AC68U. Une fois connecté, l'interface de gestion du routeur s'affiche automatiquement lors de l'ouverture de votre navigateur internet. Si ce n'est pas le cas, entrez http:// router.asus.com dans la barre d'adresse.
 • Seite 50 Nom du réseau de 2,4 GHz (SSID) : Mot de passe : Nom du réseau de 5 GHz (SSID) : Mot de passe : 1. Où puis-je obtenir plus d'informations sur le routeur Wi-Fi ? • FAQ en ligne : http://support.asus.com/faq • Site de support technique : http://support.asus.com • Hotline : Consultez la liste des centres d'appel ASUS en fin de guide U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 50 2017/5/3 9:47:53...
 • Seite 51: Pakkauksen Sisältö

  Pakkauksen sisältö 4G-AC68U Verkkolaite Verkkokaapeli (RJ-45) Pikaopas 2 * 3G/4G-antenni HUOMAA: Jos jokin nimike puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteys jälleenmyyjään. Katsaus 4G-AC68U-sovellukseen U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 51 2017/5/3 9:47:54...
 • Seite 52 3G/4G-signaali -LED (vahvasta heikkoon 11. Virta (DC-In)-portti signaaliin) WPS-LED 12. USB 3.0 portti USB-LED 13. WAN (internet) -portti LAN-LED 14. LAN 1 ~ 4 portit 5GHz LED-valo 15. WPS-painike 2.4GHz LED-valo 16. Wi-Fi päälle/pois -painike WAN (Internet)-LED-valot 17. Micro-SIM-korttipaikka Virran LED-valo 18.
 • Seite 53 Kytke virta päälle virtakaapeliin/DSL-modeemiin. Tarkista kaapelin/DSL-modeemin LED-valot varmistaaksesi, että yhteys on aktiivinen. 4G-AC68U :n asettaminen Voit asettaa LTE-reitittimen langallisen tai langattoman yhteyden kautta. A. Langallinen yhteys Liitä micro-SIM-kortti ja asenna LTE- antennit ennen reitittimen kytkemistä päälle. Liitä verkkokaapeli modeemista reitittimen siniseen Ethernet-porttiin.
 • Seite 54 Aseta reitittimen salasana estääksesi valtuuttamattoman käytön. B. Langaton yhteys Liitä micro-SIM-kortti ja asenna LTE-antennit ennen reitittimen kytkemistä päälle. Liitä verkkokaapeli modeemista reitittimen siniseen Ethernet-porttiin. Ota Wi-Fi- toiminto käyttöön tietokoneessa tai muissa laitteissa. Smart phone 4G-AC68U Tablet Modem Internet Laptop U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 54...
 • Seite 55 ASUS Router * XX viittaa 2,4 GHz:in MAC-osoit- teen kahteen viimeiseen nu- meroon. Se on merkitty tarraan 4G-AC68U:n takana. Kun liitäntä on tehty, graafinen web-käyttöliittymä käynnistyy automaattisesti, kun avaat web-selaimen. Jos se ei käynnisty automaattisesti, siirry osoitteeseen http://router.asus.com. Aseta reitittimelle salasana valtuuttamattoman käytön estämiseksi.
 • Seite 56 Langattoman reitittimen asetusten muistaminen • Muista langattomat asetuksesi, kun suoritat reitittimen asetuksen loppuun. Reitittimen nimi: Salasana: 2.4GHz verkko SSID: Salasana: 5GHz verkko SSID: Salasana: Usein kysyttyä (FAQ) 1. Mistä saan lisätietoja langattomasta reitittimestä? • Online-usein kysyttyä-sivusto: http://support-org.asus.com/faq • Teknisen tuen sivusto: http://support-org.asus.com/ • T ukipalvelunumero: Katso tukipalvelunumero kohdasta Supplementary Guide (Lisäo- pas). U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 56 2017/5/3 9:47:55...
 • Seite 57: Verpackungsinhalt

  Verpackungsinhalt 4G-AC68U WLAN-Router Netzteil Netzwerkkabel (RJ-45) Schnellstartanleitung 2 * 3G/4G-Antennen HINWEIS: Falls ein Teil fehlt oder beschädigt ist, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren Händler. Ihr 4G-AC68U auf einen Blick U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 57 2017/5/3 9:47:56...
 • Seite 58 3G/4G Signal-LED (von starkem zu schwachem Signal) 11. Netzanschluss (DC-In) WPS-LED 12. USB 3.0-Anschluss USB-LED 13. WAN-Anschluss (Internet) LAN-LED 14. LAN-Anschlüsse 1 ~ 4 5-GHz-LED 15. WPS-Taste 2,4-GHz-LED 16. WLAN Ein-/Austaste WAN-LED (Internet) 17. Micro-SIM-Kartensteckplatz Betriebs-LED 18. Abnehmbare LTE-Antennen Reset-Taste 19.
 • Seite 59: Einrichten Ihres 4G-Ac68U

  Strom und schalten es ein. Überprüfen Sie die LED-Anzeigen Ihres Kabel-/DSL- Modems, um sicherzustellen, dass die Verbindung aktiv ist. Einrichten Ihres 4G-AC68U Sie können Ihren LTE-Router über eine Kabelverbindung oder drahtlose Verbindung einrichten. A. Kabelverbindung: Legen Sie Ihre micro-SIM-Karte ein und installieren Sie die LTE-Antennen, bevor Sie Ihren Router einschalten.
 • Seite 60: Drahtlosverbindung

  Die Web-Benutzeroberfläche wird automatisch gestartet, wenn Sie einen Webbrowser öffnen. Falls sie nicht automatisch geöffnet wird, geben Sie http://router.asus.com in den Webbrowser ein. Richten Sie ein Kennwort für Ihren Router ein, um unbefugten Zugriff zu verhindern. B. Drahtlosverbindung Legen Sie Ihre micro-SIM-Karte ein und installieren Sie die LTE-Antennen, bevor Sie Ihren Router einschalten.
 • Seite 61 Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird die Web-Benutzeroberfläche automatisch gestartet, wenn Sie einen Webbrowser öffnen. Falls sie nicht automatisch geöffnet wird, geben Sie http://router.asus.com in den Webbrowser ein.. Richten Sie ein Kennwort für Ihren Router ein, um unbefugten Zugriff zu verhindern.
 • Seite 62: Notieren Der Wlan-Einstellungen Ihres Routers

  Notieren der WLAN-Einstellungen Ihres Routers • Notieren Sie Ihre WLAN-Einstellungen, nachdem Sie die Einrichtung des Routers fertiggestellt haben. Router-Name: Kennwort: 2,4 GHz Netzwerk SSID: Kennwort: 5 GHz Netzwerk SSID: Kennwort: FAQ (Häufig gestellte Fragen) 1. Wo finde ich weitere Informationen zum WLAN-Router? • Webseite für häufig gestellte Fragen: http://support.asus.com/faq • Webseite für technischen Support: http://support.asus.com • Kunden-Hotline: Schauen Sie im Abschnitt über die Support-Hotline in dieser Schnellstartanleitung U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 62 2017/5/3 9:47:57...
 • Seite 63: Περιεχόμενα Συσκευασίας

  Περιεχόμενα συσκευασίας 4G-AC68U Μετασχηματιστής ρεύματος Καλωδιακού δικτύου (RJ-45) Οδηγός Γρήγορης Έναρξης 2 * κεραίες 3G/4G ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Εάν απουσιάζει ή εμφανίζει βλάβη οποιοδήποτε από τα στοιχεία, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης. Μια γρήγορη ματιά στο 4G-AC68U U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 63 2017/5/3 9:47:58...
 • Seite 64 Είσοδος τροφοδοσίας ρεύματος Λυχνία ένδειξης LED 3G/4G (από ισχυρό μέχρι αδύναμο σήμα) (DC-IN) WPS LED 12. USB 3.0 Θύρες USB LED 13. Θύρα WAN (Internet) LAN LED 14. LAN 1 ~ 4 Θύρες Λυχνία LED 5GHz 15. WPS κουμπί Λυχνία LED 2.4GHz 16.
 • Seite 65: Ενσύρματη Σύνδεση

  Ενεργοποιήστε το καλώδιο/μόντεμ DSL. Ελέγξτε τις λυχνίες LED του καλωδίου/μόντεμ DSL για να βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι ενεργή. Εγκατάσταση του 4G-AC68U Μπορείτε να ρυθμίσετε το δρομολογητή LTE μέσω ενσύρματης ή ασύρματης σύνδεσης. A. Ενσύρματη σύνδεση: Εισαγάγετε την κάρτα micro SIM και...
 • Seite 66: Ασύρματη Σύνδεση

  Η διεπαφή μέσω διαδικτύου (GUI) εκκινεί αυτόματα όταν ανοίξετε την εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση που δεν εκκινήσει αυτόματα, πληκτρολογήστε http://router.asus.com Ορίστε έναν κωδικό πρόσβασης για το δρομολογητή για πρόληψη από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. B. Ασύρματη σύνδεση Εισαγάγετε την κάρτα micro SIM και εγκαταστήστε τις κεραίες LTE προτού...
 • Seite 67 4G-AC68U. Μόλις συνδεθείτε η διεπαφή μέσω διαδικτύου (GUI) εκκινεί αυτόματα όταν ανοίξετε την εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση που δεν εκκινήσει αυτόματα, πληκτρολογήστε http://router.asus.com. Ορίστε έναν κωδικό πρόσβασης για το δρομολογητή για πρόληψη από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 67...
 • Seite 68 2.4GHz δίκτυο SSID: Κωδικός πρόσβασης: 5GHz δίκτυο SSID: Κωδικός πρόσβασης: Συχνές ερωτήσεις (FAQ) 1. Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες για τον ασύρματο δρομολογητή; • Ιστότοπος συχνών ερωτήσεων/απαντήσεων:http://support.asus.com/faq • Ιστότοπος τεχνικής υποστήριξης: http://support.asus.com • Γ ραμμή άμεσης υποστήριξης πελατών: Ανατρέξτε στην ενότητα Γραμμή άμεσης υποστήριξης σε αυτόν τον Οδηγό Γρήγορης Έναρξης U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 68 2017/5/3 9:47:59...
 • Seite 69: Contenido Del Paquete

  Contenido del paquete 4G-AC68U Hálózati adapter Hálózati kábel (RJ-45) Gyors üzembe helyezési útmutató 2 * 3G/4G antennák MEGJEGYZÉSEK: Amennyiben a tételek közül bármelyik sérült vagy hiányzik, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval. A 4G-AC68U gyors áttekintése U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 69 2017/5/3 9:48:00...
 • Seite 70 A 3G/4G-jeleket jelző LED (az erőstől a gyenge Hálózati (DC bemeneti) port jelig) WPS LED 12. Portok USB 3.0 USB LED 13. WAN (Internet) port LAN LED 14. Portok LAN 1 ~ 4 5GHz LED 15. WPS gomb 2.4GHz LED 16.
 • Seite 71 Kapcsolja be a kábel-/DSL-modemet. Ellenőrizze a kábel-/DSL-modem LED jelzőfényeit, hogy aktív-e az internetkapcsolat. Az 4G-AC68U beállítása Az LTE-routert vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolaton keresztül állíthatja A. Vezetékes kapcsolat Helyezze be a micro SIM-kártyát, és szerelje fel az LTE-antennákat, mielőtt bekapcsolná a routert. Csatlakoztassa a hálózati kábelt a modem és a routeren lévő...
 • Seite 72: Vezeték Nélküli Kapcsolat

  Helyezze be a micro SIM-kártyát, és szerelje fel az LTE-antennákat, mielőtt bekapcsolná a routert. Csatlakoztassa a hálózati kábelt a modem és a routeren lévő kék Ethernet-port között. Engedélyezze a Wi-Fi funkciót a számítógépén vagy egyéb készülékein. Smart phone 4G-AC68U Tablet Modem Internet Laptop U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 72...
 • Seite 73 A csatlakoztatást követően automatikusan elindul a weben keresztül elérhető grafikus felhasználói felület, amikor megnyitja a webböngészőjét. Ha nem indul el automatikusan, írja be a következő címet: http://router.asus.com. Állítson be jelszót a routerhez az illetéktelen kapcsolódás megakadályozása érdekében. U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 73...
 • Seite 74: Gyakran Ismételt Kérdések (Gyik)

  • A router beállítása közben jegyezze meg a vezeték nélküli beállításokat. Router neve: jelszó: 2,4 GHz-es hálózatnévtől (SSID): jelszó: 5 GHz-es hálózatnévtől (SSID): jelszó: Gyakran ismételt kérdések (GYIK) 1. Hol találhatok további információt a vezeték nélküli routerrel kapcsolatban? • Online GYIK oldal: http://support-org.asus.com/faq • Műszaki támogatás oldal: http://support-org.asus.com/ • Ü gyfélszolgálati forróvonal: Tekintse meg a Kiegészítő útmutatóban található Támogatási forróvonalat U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 74 2017/5/3 9:48:01...
 • Seite 75: Contenuto Della Confezione

  Contenuto della confezione Router wireless 4G-AC68U Adattatore AC Cavo di rete Ethernet (RJ-45) Guida rapida 2 x antenne 3G/4G NOTA: Contatta il rivenditore nel caso in cui uno di questi articoli sia danneggiato o mancante. Aspetto del 4G-AC68U U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 75...
 • Seite 76 LED segnale 3G/4G (da forte a debole) Porta ingresso alimentazione (DC-IN) LED WPS Porta USB 3.0 LED USB Porta Internet (WAN) LED LAN Porte LAN 1 ~ 4 LED 5GHz Pulsante WPS LED 2.4GHz Pulsante Wi-Fi LED Internet (WAN) Alloggiamento Micro-SIM card LED alimentazione Antenne LTE rimovibili Pulsante di reset...
 • Seite 77 Accendi il tuo modem DSL/cavo. Controlla i LED sul tuo model DSL/cavo per verificare che la connessione sia attiva. Installazione del 4G-AC68U Puoi configurare il router LTE tramite connessione cablata o senza fili. A. Connessione cablata: Installa la Micro-SIM e le antenne LTE prima di accendere il router.
 • Seite 78 L'interfaccia web (GUI) si avvia automaticamente quando apri un browser web. In caso contrario inserisci http://router.asus.com nella barra degli indirizzi. Imposta una password per il tuo router per prevenire accessi non autorizzati. B. Connessione senza fili: Installa la Micro-SIM e le antenne LTE prima di accendere il router. Collega un cavo di rete dal modem alla porta Ethernet blu del router.
 • Seite 79 4G-AC68U. Una volta eseguita la connessione l'interfaccia web (GUI) si avvia automaticamente quando apri un browser web. In caso contrario inserisci http://router.asus.com nella barra degli indirizzi. Imposta una password per il tuo router per prevenire accessi non autorizzati.
 • Seite 80 Prendi nota delle impostazioni del router wireless • Prendi nota delle impostazioni wireless dopo aver completato la configurazione. Nome router: Password: SSID rete 2.4 GHz: Password: SSID rete 5GHz: Password: 1. Dove posso trovare ulteriori informazioni sul mio router wireless? • Sito web delle FAQ: http://support.asus.com/faq • Sito del supporto tecnico: http://www.asus.com/it/support • Hotline del servizio clienti: fai riferimento alla sezione Supporto Hotline di questa guida rapida. U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 80 2017/5/3 9:48:03...
 • Seite 81: Pakuotės Turinys

  Pakuotės turinys 4G-AC68U Kintamosios srovės adapteris Tinklo kabelis(RJ-45) Greitos pradžios vadovas 2 * 3G/4G antenos NOTE: Jei kuri nors pakuotės dalis pažeista arba jos nėra, susisiekite su savo pardavėju. Sparčioji 4G-AC68U peržiūra U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 81 2017/5/3 9:48:04...
 • Seite 82 Maitinimo (nuolatinės 3G/4G signalo šviesinis (LED) indikatorius (nuo stipraus iki silpno signalo) srovės įvado) prievadas USB 3.0 prievadas WPS LED USB kontrolinė lemputė 13. WAN (interneto) prievadas LAN 1 ~ 4 prievadai LAN LED 5GHz LED WPS mygtukas 2.4GHz LED 16.
 • Seite 83 Pieslēdziet barošanu kabelim / DSL modemam. Pārbaudiet kabeļa / DSL modema LED gaismiņas, lai pārliecinātos, ka savienojums ir aktīvs. 4G-AC68U iestatīšana LTE kelvedį galite nustatyti naudodamiesi laidiniu ar belaidžiu ryšiu. A. Savienojums ar vadiem Prieš įjungdami kelvedį, įkiškite SIM mikrokortelę ir sumontuokite LTE antenas.
 • Seite 84 Žiniatinklio naudotojo sąsaja atnaujinama automatiškai, kai atidarote tinklo naršyklę. Jei sąsaja nepasileidžia automatiškai, įveskite http://router.asus.com. Lai novērstu neatļautu piekļuvi, iestatiet paroli maršrutētājam. B. Bezvadu savienojums Prieš įjungdami kelvedį, įkiškite SIM mikrokortelę ir sumontuokite LTE antenas. Prijunkite tinklo laidą nuo modemo prie mėlyno eterneto prievado savo kelvedyje.
 • Seite 85 ASUS_XX_5G ASUS Router * XX nurodo paskutinius du 2,4 GHz MAC adreso skaičius. Jį gal- ite rasti ant galinėje 4G-AC68U pusėje esančios etiketės. Žiniatinklio naudotojo sąsaja atnaujinama automatiškai, kai atidarote tinklo naršyklę. Jei sąsaja nepasileidžia automatiškai, įveskite http://router.asus.com. Lai novērstu neatļautu piekļuvi, iestatiet paroli maršrutētājam.
 • Seite 86 Užbaigę maršruto parinktuvo sąranką įsidėmėkite belaidžio tinklo nuostatas. Kelvedžio pavadinimas: Slaptažodis: 2,4 GHz tinklo SSID: Slaptažodis: 5 GHz tinklo SSID: Slaptažodis: 1. Kur galiu rasti daugiau informacijos apie belaidį maršruto parinktuvą? • I nternetinėje klausimų ir atsakymų svetainėje http://support.asus.com/faq • Techninės pagalbos svetainėje http://support.asus.com • P askambinę į klientų aptarnavimo liniją, žr. pagalbiniame vadove pateiktą informaciją apie pagalbą telefonu. U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 86 2017/5/3 9:48:05...
 • Seite 87: Iepakojuma Saturs

  Iepakojuma saturs 4G-AC68U Maiņstrāvas adapteris Tīkla kabelis (RJ-45) Padomi ātrai darba uzsākšana 2 * 3G/4G antenas ŅEMIET: Ja kāda no šīm lietām ir bojāta vai pazudusi, sazinieties ar pārdevēju. Īss 4G-AC68U apraksts U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 87 2017/5/3 9:48:06...
 • Seite 88 3G/4G signāla gaismas diode (no spēcīga līdz 11. Strāvas (DC-IN) osta vājam signālam) WPS LED 12. USB 3.0 osta WAN (interneta) pieslēg- USB LED indikators vieta LAN LED 14. LAN 1 ~ 4 ostām 5GHz LED 15. WPS poga 16. Wi-Fi ieslēgšanas/ 2.4GHz LED izslēgšanas poga WAN (interneta) gaismas diode...
 • Seite 89 Įjunkite kabelį / DSL modemą. Patikrinkite savo kabelio/DSL modemo šviesinius indikatorius (LED) ir įsitikinkite, kad ryšys yra suaktyvintas. 4G-AC68U nustatymas LTE maršrutētāju varat iestatīt, izmantojot vadu vai bezvadu savienojumu. A. Laidinis ryšys Pirms maršrutētāja ieslēgšanas ievietojiet mikro SIM karti un uzstādiet LTE antenas.
 • Seite 90: Belaidis Ryšys

  Atverot tīmekļa pārlūkprogrammu, tīkla grafiskā lietotāja saskarne GUI atveras automātiski. Ja tā automātiski neatveras, ievadiet http://router.asus.com. Nustatykite savo kelvedžio slaptažodį, kad išvengtumėte neleistinos prieigos. B. Belaidis ryšys Pirms maršrutētāja ieslēgšanas ievietojiet mikro SIM karti un uzstādiet LTE antenas. Pievienojiet tīkla kabeli no modema līdz maršrutētāja zilajai Ethernet pieslēgvietai.
 • Seite 91 * XX norāda pēdējos divus 2.4GHz MAC adreses ciparus. Tas atrodams uz 4G-AC68U aizmugurē esošās etiķetes. Atverot tīmekļa pārlūkprogrammu, tīkla grafiskā lietotāja saskarne GUI atveras automātiski. Ja tā automātiski neatveras, ievadiet http://router.asus.com. Nustatykite savo kelvedžio slaptažodį, kad išvengtumėte neleistinos prieigos. U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 91 2017/5/3 9:48:07...
 • Seite 92 Maršrutētāja nosaukums: Parole: 2,4 GHz tīkla SSID: Parole: 5 GHz tīkla SSID: Parole: Biežāk uzdotie jautājumi (FAQ) 1. Kur es varu atrast plašāku informāciju par bezvadu maršrutētāju? • Tiešsaistes BUJ (FAQ) vietnē: http://support.asus.com/faq • Tehniskā atbalsta vietne: http://support.asus.com/ • K lientu palīdzības telefons: Lietojiet palīdzības telefonu (Support Hotline), kas norādīts Papildu rokasgrāmatā (Supplementary Guide) U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 92 2017/5/3 9:48:07...
 • Seite 93: Innhold I Pakken

  Innhold i pakken 4G-AC68U AC-adapter Nettverkskabel (RJ-45) Hurtigstartguide 2 stk. 3G/4G-antenner MERK: Hvis noen av elementene mangler eller er skadet, kontakt forhandleren din. En rask kikk på 4G-AC68U U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 93 2017/5/3 9:48:08...
 • Seite 94 3G/4G-signal-LED-lampe (fra sterkt til 11. Strømport (DC) svakt signal) WPS LED 12. USB 3.0 porter USB-LED 13. WAN-port (Internett) LAN LED 14. LAN 1 ~ 4 porter 5GHz LED 15. WPS-knapp 2.4GHz LED 16. Wi-Fi av/på-knapp LED-lampe for WAN (Internett) 17.
 • Seite 95 Slå på kabel-/DSL-modemet. Se LED-lampen på kabel-/DSL-modemet for å kontrollere at forbindelsen er aktiv. Sette opp 4G-AC68U Du kan sette opp LTE-ruteren via kablet eller trådløs tilkobling. A. Kablet tilkobling Sett inn mikro-SIM-kortet og monter LTE- antennene før du slår på ruteren. Koble en nettverkskabel fra modemet til den blå...
 • Seite 96: Trådløs Tilkobling

  Web-grensesnittet startes automatisk når du åpner en nettleser. Hvis ikke, kan du gå til http://router.asus.com. Sett opp et passord på ruteren for å hindre uautorisert tilgang. B. Trådløs tilkobling Sett inn mikro-SIM-kortet og monter LTE-antennene før du slår på ruteren. Koble en nettverkskabel fra modemet til den blå...
 • Seite 97 Du finner det på etiketten på baksiden av 4G-AC68U. Når du er tilkoblet, startes web-grensesnittet automatisk når du åpner en nettleser. Hvis ikke, kan du gå til http://router.asus.com. Sett opp et passord på ruteren for å hindre uautorisert tilgang. U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 97...
 • Seite 98: Spørsmål Og Svar

  Huske innstillinger for den trådløse ruteren • Husk de trådløse innstillingene du har utfører ruteroppsettet. Ruternavn: Passord: 2,4 GHz-nettverks-SSID: Passord: 5 GHz-nettverks-SSID: Passord: Spørsmål og svar 1. Hvor kan jeg finne mer informasjon om den trådløse ruteren? • Online side med spørsmål og svar: http://support.asus.com/faq • Side for teknisk støtte: http://support.asus.com • Kundehjelp: Henvis til støttetelefonnummeret i tilleggsguiden U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 98 2017/5/3 9:48:09...
 • Seite 99: Conteúdo Da Embalagem

  Conteúdo da embalagem 4G-AC68U Transformador Cabo de rede (RJ-45) Guia de consulta rápida 2 antenas 3G/4G NOTA: Caso algum item esteja danificado ou em falta, contacte o seu revendedor. Visão geral do seu 4G-AC68U U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 99 2017/5/3 9:48:09...
 • Seite 100 LED de sinal 3G/4G (sinal intenso a 11. Porta de alimentação (Entrada DC) fraco) LED WPS 12. Portas USB 3.0 LED USB 13. Porta WAN (Internet) LED LAN 14. Portas 1 a 4 da LAN LED 5GHz 15. Botão WPS LED 2.4GHz 16.
 • Seite 101 Ligue o seu modem por cabo/DSL. Verifique as luzes LED do modem por cabo/DSL para se certificar que a ligação está ativa. Instalar o seu 4G-AC68U É possível configurar o router LTE através de uma ligação com ou sem fios. A. Ligação com fios: Insira o seu cartão micro SIM e instale as...
 • Seite 102: Ligação Sem Fios

  A interface web abre automaticamente quando abrir um navegador web. Se não abrir automaticamente, introduza http://router.asus.com. Configure uma palavra-passe para o seu router para impedir o acesso não autorizado. B. Ligação sem fios Insira o seu cartão micro SIM e instale as antenas LTE antes de ligar o router. Ligue o cabo de rede do seu modem à...
 • Seite 103 4G-AC68U. Após a ligação, a interface web irá abrir automaticamente quando abrir um navegador web. Se não abrir automaticamente, introduza http://router.asus.com. Configure uma palavra-passe para o seu router para impedir o acesso não autorizado.
 • Seite 104: Perguntas Frequentes (Faq)

  Nome do router: palavra-passe: SSID da rede 2,4 GHz: palavra-passe: SSID da rede 5 GHz: palavra-passe: Perguntas Frequentes (FAQ) 1. Onde posso encontrar mais informações acerca do router sem fios? • Site de Perguntas Frequentes Online: http://support.asus.com/faq • Site de Apoio Técnico: http://support.asus.com • L inha de Apoio ao Cliente: Consulte a Linha de Apoio ao Cliente no Guia suplementar U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 104 2017/5/3 9:48:11...
 • Seite 105: Zawartość Opakowania

  Zawartość opakowania 4G-AC68U Adapter zasilania Kabel sieciowy (RJ-45) Instrukcja szybkiego uruchomienia 2 anteny 3G/4G UWAGI: W przypadku uszkodzenia lub braku któregoś z elementów skontaktuj się ze sprzedawcą. Szybki przegląd routera 4G-AC68U U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 105 2017/5/3 9:48:11...
 • Seite 106 Port wejścia zasilania (Wejście Kontrolka LED sygnału sieci 3G/4G (od silnego do słabego sygnału) prądu stałego) Wskaźnik LED WPS 12. Port USB 3.0 Wskaźnik LED USB 13. Port sieci WAN (Internet) LAN LED 14. Porty LAN 1 ~ 4 Dioda 5GHz LED 15.
 • Seite 107 Włącz modem kablowy/DSL. Sprawdź wskaźniki LED na modemie kablowym/ DSL w celu upewnienia się, że połączenie jest aktywne. Konfiguracja routera 4G-AC68U Router LTE można skonfigurować w ramach połączenia przewodowego lub bezprzewodowego. A. Połączenie przewodowe: Przed włączeniem routera włóż do niego kartę micro SIM i zainstaluj anteny LTE.
 • Seite 108: Połączenie Bezprzewodowe

  B. Połączenie bezprzewodowe Przed włączeniem routera włóż do niego kartę micro SIM i zainstaluj anteny LTE. Podłącz kabel sieciowy do modemu i niebieskiego portu Ethernet routera. Włącz funkcję Wi-Fi komputera lub innych urządzeń. Smart phone 4G-AC68U Tablet Modem Internet Laptop U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 108...
 • Seite 109 ASUS Router * XX to dwie ostatnie cyfry adresu MAC 2,4 GHz. Można go znaleźć na etykiecie z tyłu routera 4G-AC68U. Po połączeniu, przy uruchamianiu przeglądarki, automatycznie otwiera się sieciowy, graficzny interfejs użytkownika. Jeżeli nie uruchomi się automatycznie, wpisz adres http://router.asus.com.
 • Seite 110: Często Zadawane Pytania (Faq)

  Za pomocą nazwy (identyfika- tora SSID) sieci 2,4 GHz: Za pomocą nazwy (identyfika- Hasło: tora SSID) sieci 5 GHz: Często zadawane pytania (FAQ) 1. Gdzie można znaleźć więcej informacji o routerze bezprzewodowym? • Często zadawane pytania online (FAQ): http://support.asus.com/faq • Portal wsparcia technicznego: http://support.asus.com • O bsługa klienta: Patrz Obsługa klienta w Dodatkowym przewodniku U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 110 2017/5/3 9:48:12...
 • Seite 111: Комплект Поставки

  Комплект поставки Беспроводной роутер 4G-AC68U Блок питания Сетевой кабель (RJ-45) Краткое руководство 2 3G/4G антенны ПРИМЕЧАНИЕ: Если какие-либо элементы комплекта поставки отсутствуют или повреждены, обратитесь к продавцу. Быстрый обзор 4G-AC68U U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 111 2017/5/3 9:48:14...
 • Seite 112 Индикатор сигнала 3G/4G (от сильного к слабому) Разъем питания (DC-In) Индикатор WPS Порт USB 3.0 Индикатор USB Порт WAN (Internet) Индикатор LAN 4 сетевых порта Индикатор 5 ГГц Кнопка WPS Кнопка включения/ Индикатор 2.4 ГГц отключения WI-FI Индикатор WAN (Internet) Слот...
 • Seite 113 Включите кабельный / DSL модем. Убедитесь, что индикаторы кабельного / DSL модема светятся, означающее активность подключения. Установка 4G-AC68U Роутер можно настроить через проводное или беспроводное подключение. A. Проводное подключение: Установите антенны LTE и карту micro-SIM перед включением роутера. Подключите сетевой кабель от модема...
 • Seite 114: Беспроводное Подключение

  Веб-интерфейс запускается автоматически при открытии браузера. Если он не запустился автоматически, введите http://router.asus.com Задайте пароль роутера для предотвращения несанкционированного доступа. B. Беспроводное подключение Установите антенны LTE и карту micro-SIM перед включением роутера. Подключите сетевой кабель от модема к синему Ethernet-порту роутера.
 • Seite 115 * XX относится к двум последним цифрам MAC-адреса. Его можно найти на этикетке на задней панели роутера. После подключения, веб-интерфейс запускается автоматически при открытии браузера. Если он не запустился автоматически, введите http://router.asus.com. Задайте пароль роутера для предотвращения несанкционированного доступа. U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 115 2017/5/3 9:48:15...
 • Seite 116 Пароль: SSID для 5 ГГц : Пароль: 1. Где можно найти подробную информацию о беспроводном роутере? • Часто задаваемые вопросы: http://support.asus.com/faq • Техническая поддержка: http://support.asus.com • Горячая линия: Обратитесь к списку горячих линий в этом кратком руководстве U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 116 2017/5/3 9:48:15...
 • Seite 117 Conteúdo da embalagem 4G-AC68U Încărcător Reţeaua de cablu (RJ-45) Ghid rapid de pornire 2 * antene 3G/4G NOTĂ: Dacă oricare dintre articole este deteriorat sau lipseşte, contactaţi furnizorul. O privire rapidă asupra dispozitivului 4G-AC68U U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 117 2017/5/3 9:48:16...
 • Seite 118 LED semnal 3G/4G (de la semnal Port de alimentare (intrare c.c.) puternic la slab) LED WPS 12. Porturi USB 3.0 LED USB 13. WAN (Internet) port LED LAN 14. Porturi LAN 1 ~ 4 5GHz LED 15. Buton WPS 2.4GHz LED 16.
 • Seite 119 Porniţi modemul DSL/prin cablu. Verificaţi indicatoarele luminoase LED de pe modemul DSL/prin cablu pentru a vă asigura că este activă conexiunea. Configurarea dispozitivului 4G-AC68U Puteți configura ruterul LTE prin conexiune cu fir sau wireless. A. Conexiune cu fir: Introduceți cartela micro-SIM și instalați antenele LTE înainte de a porni ruterul.
 • Seite 120 Interfața GUI web se lansează automat atunci când deschideți un browser web. Dacă nu se lansează automat, introduceți http://router. asus.com. Configuraţi o parolă pentru ruter în vederea prevenirii accesului neautorizat. B. Conexiune fără fir Introduceți cartela micro-SIM și instalați antenele LTE înainte de a porni ruterul.
 • Seite 121 Pentru o securitate de reţea mai bună, modificaţi la un SSID unic şi atribuiţi o parolă. 2.4 GHz SSID: ASUS_XX_2G 5 GHz SSID: ASUS_XX_5G ASUS Router * XX se referă la ultimele două cifre ale adresei MAC 2,4 GHz. O puteți găsi pe eticheta de pe spatele dispozitivului 4G-AC68U.
 • Seite 122 Întrebări frecvente (FAQ) 1. Unde pot găsi informaţii suplimentare despre ruterul fără fir? • Site online cu cele mai frecvente întrebări (FAQ): http://support.asus.com/faq • Site de asistenţă tehnică: http://support.asus.com • L inie telefonică de tip Hotline pentru clienţi: Consultaţi Hotline asistenţă din Ghidul suplimentar U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 122...
 • Seite 123 AC adapter Cable de red Guía de inicio rápido 2 * Antenas 3G/4G NOTA: Si alguno de los artículos falta o se encuentra dañado, póngase en contacto con su distribuidor. Un vistazo rápido a su 4G-AC68U U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 123 2017/5/3 9:48:18...
 • Seite 124 LED de señal 3G/4G (de señal intensa a débil) 11. Puerto de alimentación (DC-IN) LED WPS 12. USB 3.0 Puertos LED USB 13. Puerto WAN (Internet) LED LAN 14. LAN 1~4 puertos LED de 5GHz 15. Botón WPS 16. Botón de activación y desacti- LED de 2,4 GHz vación de Wi-Fi LED WAN (Internet)
 • Seite 125 Compruebe las luces de los LED del módem de cable o DLS para asegurarse de que la conexión está activa. Configurar su 4G-AC68U Puede configurar el router LTE a través de la conexión cableada o inalámbrica. A. Conexión cableada: Inserte su tarjeta micro-SIM e instale antenas LTE antes de encender el router.
 • Seite 126: Conexión Inalámbrica

  La GUI Web se inicia automáticamente cuando abre un explorador Web. Si no se inicia automáticamente, escriba http://router.asus.com. Configure una contraseña para el router para evitar el acceso no autorizado. B. Conexión inalámbrica Inserte su tarjeta micro-SIM e instale antenas LTE antes de encender el router.
 • Seite 127 ROG. La GUI Web se inicia automáticamente cuando abre un explorador Web. Si no se inicia automáticamente, escriba http://router.asus.com. Configure una contraseña para el router para evitar el acceso no autorizado. U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 127 2017/5/3 9:48:19...
 • Seite 128 Contraseña: red de 5 GHz: Contraseña: Preguntas más frecuentes (P+F) 1. ¿De qué otros recursos dispongo para obtener más información acerca del router inalámbrico? • E l sitio web de preguntas más frecuentes: http://support-org.asus.com/faq • El sitio web de soporte técnico: http://support-org.asus.com/ • L ínea Directa: Consulte el número de la línea telefónica de soporte técnico en esta Guía de inicio rápido. U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 128 2017/5/3 9:48:19...
 • Seite 129: Sadržaj Paketa

  Sadržaj paketa 4G-AC68U AC adapter Mrežni kabl (RJ-45) Vodič za brzo korišćenje 2 * 3G/4G antene BELEŠKE: Ukoliko bilo koja od dole navedenih stavki nedostaje ili je oštećena, kontaktirajte svog prodavca. Brzi pogled na vaš 4G-AC68U U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 129 2017/5/3 9:48:20...
 • Seite 130 3G/4G signalna lampica (od jakog do slabog 11. Port za napajanje (DC-IN) signala) WPS lampica 12. USB 3.0 portovi USB lampica 13. WAN (Internet) portovi LAN lampica 14. LAN 1 ~ 4 portovi 5GHz svetleća dioda 15. WPS taster Taster za uključivanje/iskl- 2.4 GHz svetleća dioda jučivanje Wi-Fi interneta WAN (Internet) lampica...
 • Seite 131 Uključite svoj kabl/DSL modem. Proverite LED lampice svog kabla/DSL modema da proverite da je veza aktivna. Podešavanje vašeg 4G-AC68U Možete da podesite svoj LTE ruter preko kablovske ili bežične veze. A. Povezivanje kablom: Ubacite svoju mikro SIM karticu i instalirajte LTE antene pre nego što uključite svoj ruter.
 • Seite 132 Mrežni GUI se pokreće automatski kada otvorite internet pregledač. Ukoliko se ne pokrene automatski, unesite http://router.asus.com. Podesite lozinku za svoj ruter da sprečite neautorizovani pristup. B. Bežično povezivanje Ubacite svoju mikro SIM karticu i instalirajte LTE antene pre nego što uključite svoj ruter.
 • Seite 133 * XX se odnosi na poslednja dva broja 2.4GHz MAC adrese. Broj možete da pronađete na etiketi na poleđini svog 4G-AC68U. Mrežni GUI se pokreće automatski kada otvorite internet pregledač. Ukoliko se ne pokrene automatski, unesite http://router.asus.com. Podesite lozinku za svoj ruter da sprečite neautorizovani pristup.
 • Seite 134 2.4 GHz network SSID Lozinku: 5G Hz network SSID: Lozinku: Često postavljana pitanja (FAQs) 1. Gde mogu da pronađem više informacija o ovom bežičnom ruteru? • I nternet prezentacija sa često postavljanim pitanjima na internetu: http://support. asus.com/faq • I nternet prezentacija za tehničku podršku: http://support.asus.com • H itna linija za potrošače Pogledajte Hitnu liniju za podršku u ovom Uputstvu za brzo korišćenje. U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 134 2017/5/3 9:48:21...
 • Seite 135: Obsah Balenia

  Obsah balenia 4G-AC68U Adaptér striedavého prúdu Sieťový kábel (RJ-45) Stručný návod na obsluhu 2 * Antény 3G/4G POZNÁMKY: Ak je poškodená alebo chýba ktorákoľvek položka, oznámte to svojmu predajcovi. Rýchly pohľad na váš 4G-AC68U U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 135 2017/5/3 9:48:22...
 • Seite 136 Port napájania (DC-IN – vst- Signál 3G/4G LED (od slabého po silný signál) up jednosmerného prúdu) LED indikátor rozhrania WPS 12. Port USB 3.0 LED indikátor rozhrania USB 13. Port siete WAN (internet) LED indikátor rozhrania LAN 14. Porty LAN 1 ~ 4 LED indikátor pre 5 GHz 15.
 • Seite 137 Zapnite káblový/DSL modem. Skontrolujte kontrolky LED na modeme DSL/ napájací kábel a uistite sa, že pripojenie je aktívne. Inštalácia 4G-AC68U Smerovač LTE môžete nastaviť pomocou drôtového alebo bezdrôtového pripojenia. A. Káblové pripojenie: Pred zapnutím smerovača vložte kartu micro SIM a namontujte antény LTE.
 • Seite 138: Bezdrôtové Pripojenie

  B. Bezdrôtové pripojenie Pred zapnutím smerovača vložte kartu micro SIM a namontujte antény LTE. Sieťový kábel z modemu zapojte do modrého portu Ethernet v smerovači.V počítači alebo ďalšom zariadení zapnite funkciu Wi-Fi. Smart phone 4G-AC68U Tablet Modem Internet Laptop U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 138...
 • Seite 139 4G-AC68U. Po pripojení sa po otvorení webového prehľadávača automaticky načíta webové grafické používateľské rozhranie (GUI). Ak sa nenačíta automaticky, zadajte adresu http://router. asus.com. Nastavte heslo pre smerovač, aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu. U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 139 2017/5/3 9:48:23...
 • Seite 140: Často Kladené Otázky (Faq)

  Heslo : Identifikátor SSID pre 2,4 GHz Heslo: sieť: Identifikátor SSID pre 5 GHz sieť: Heslo: Často kladené otázky (FAQ) 1. Kde nájdem viac informácií o smerovači bezdrôtovej komunikácie? • O n-line stránka s často kladenými otázkami: http://support.asus.com/faq • Stránka technickej podpory: http://support.asus.com • Z ákaznícka horúca linka: Pozrite si informácie o horúcej linke podpory v Doplnkovom návode. U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 140 2017/5/3 9:48:23...
 • Seite 141: Vsebina Paketa

  Vsebina paketa 4G-AC68U Adapter za izmenični tok Omrežni kabel (RJ-45) Vodnik za hitri zagon 2 * Antene omrežja 3G/4G OPOMBE: Če je kateri koli predmet poškodovan ali manjka, obvestite vašega prodajalca. Kratek pregled usmerjevalnika 4G-AC68U U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 141 2017/5/3 9:48:24...
 • Seite 142 LED-dioda signala omrežja 3G/4G (od močne- 11. Vhod (DC-IN) vklop ga do šibkega signala) WPS LED 12. Vhod USB 3.0 USB LED 13. Vrata WAN (internet) LAN LED 14. Vhodi LAN 1 ~ 4 Lučka 5GHz 15. Gumb za WPS Gumb za vklop/izklop Lučka 2,4GHz omrežja Wi-Fi...
 • Seite 143 Vklopite kabelski modem/modem DSL. Preverite lučke LED kabelskega modema/modema DSL in se prepričajte, da je povezava aktivna. Nastavitev usmerjevalnika 4G-AC68U Usmerjevalnik omrežja LTE lahko nastavitve prek žične ali brezžične povezave. A. Žična povezava: Vstavite kartico micro SIM in namestite antene omrežja LTE, preden vklopite usmerjevalnik.
 • Seite 144 Spletni vmesnik GUI se samodejno zažene, ko odprete spletni brskalnik. Če se ne zažene samodejno, pojdite na http://router.asus.com. Nastavite geslo za usmerjevalnik, da preprečite nepooblaščen dostop. B. Brezžična povezava Vstavite kartico micro SIM in namestite antene omrežja LTE, preden vklopite usmerjevalnik.
 • Seite 145 Za boljšo varnost omrežja nastavite enolično ime omrežja (SSID) in dodelite geslo. 2.4 GHz SSID: ASUS_XX_2G 5 GHz SSID: ASUS_XX_5G ASUS Router * XX se nanaša na dve števki naslova MAC v pasu 2,4 GHz. Najdete ju na nalepki na hrbtni strani usmerjevalnika 4G-AC68U.
 • Seite 146 • Zapomnite si nastavitve za brezžično povezavo, ko zaključite namestitev usmerjevalnika. Ime usmerjevalnika: Geslo: 2.4 GHz network SSID: Geslo: 5G Hz network SSID: Geslo: Pogosto zastavljena vprašanja (FAQs) 1. Kje lahko najdem več informacij o brezžičnem usmerjevalniku? • S pletna stran s pogosto zastavljenimi vprašanji (FAQ): http://support.asus.com/faq • Stran s tehnično podporo: http://support.asus.com • T elefonska številka za stranke: Glejte telefonsko številko v tem Vodniku za hitri zagon. U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 146 2017/5/3 9:48:25...
 • Seite 147: Förpackningens Innehåll

  Förpackningens innehåll 4G-AC68U Nätadapter Nätverkskabel (RJ-45) Snabbstartguide 2 * 3G/4G-antenner OBS: Om någon av posterna är skadade eller saknas, kontakta din återförsäljare. En snabbtitt på din 4G-AC68U U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 147 2017/5/3 9:48:26...
 • Seite 148 3G/4G-signallampa (från stark till svag signal) 11. Strömingång (DC-IN) WPS LED 12. USB 3.0 Portar USB LED 13. WAN-port (Internet) LAN LED 14. LAN 1 ~ 4 Portar 5GHz LED 15. WPS knapp 2.4GHz LED 16. Wi-Fi-strömbrytare WAN-LED (Internet) 17. Micro SIM-kortöppning Strömlampa 18.
 • Seite 149 Slå på strömkabeln/DSL-modemet. Kontrollera kabelns/DSL-modemets lysdioder för att försäkra dig om att anslutningen är aktiv. Inställning av 4G-AC68U Du kan ställa in din LTE-router via kabelansluten eller trådlös anslutning. A. Kabelanslutning Sätt i micro SIM-kortet och montera LTE-antennerna innan du slår på routern.
 • Seite 150: Trådlös Anslutning

  Webb GUI startar automatiskt när du öppnar en webbläsare. Om den inte startar automatiskt, öppna http://router.asus.com. Ställ in ett lösenord för din router för att undvika obehörig åtkomst. B. Trådlös anslutning Sätt i micro SIM-kortet och montera LTE-antennerna innan du slår på routern.
 • Seite 151 4G-AC68U. När du är ansluten startar webb GUI automatiskt när du öppnar en webbläsare. Om den inte startar automatiskt, öppna http:router.asus.com. Ställ in ett lösenord för din router för att undvika obehörig åtkomst. U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 151...
 • Seite 152: Vanliga Frågor

  Kom ihåg dina trådlösa inställningar när du är klar med routerinställningen. Routernamn: lösenord: 2,4 GHz-nätverk SSID: lösenord: 5 GHz-nätverk SSID: lösenord: Vanliga frågor 1. Var kan jag hitta ytterligare information om den trådlösa routern? • Online FAQ webbplatsen: http://support.asus.com/faq • Teknisk support: http://support.asus.com • K undhotline: Se support hotlineskärmbilderna i Supplementguiden. U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 152 2017/5/3 9:48:27...
 • Seite 153: Paket Içeriği

  Paket içeriği 4G-AC68U AC adaptörü Ağ kablosu (RJ-45) Hızlı Başlangıç Kılavuzu 2 tane 3G/4G anteni NOTLAR: Eğer öğelerden herhangi bir hasar görmüşse ya da kayıpsa, satıcınız ile temasa geçin. 4G-AC68U aygıtınıza hızlı bir bakış U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 153 2017/5/3 9:48:28...
 • Seite 154 3G/4G sinyali LED’i (güçlü sinyalden zayıf Güç (DC-Girişi) bağlantı sinyale) noktası WPS LED 12. USB 3.0 bağlantı noktaları WAN (Internet) bağlantı USB LED noktası LAN 1 ~ 4 bağlantı nok- LAN LED taları 5GHz LED 15. WPS düðmesi 16. Wi-Fi açma/kapatma 2.4GHz LED düğmesi WAN (Internet) LED’i...
 • Seite 155 Kablo/DSL modemi açın. Bağlantının etkin olduğundan emin olmak için kablo/DSL modeminizin LED ışıklarını denetleyin. 4G-AC68U aygıtınızı kurma LTE yönlendiricinizi kablolu veya kablosuz bağlantı aracılığıyla ayarlayabilirsiniz. A. Kablolu bağlantı: Yönlendiricinizi açmadan önce mikro SIM kartınızı yerleştirin ve LTE antenlerini takın. Modeminizden gelen ağ...
 • Seite 156 Bir web tarayıcı açtığınızda, web grafik kullanıcı arayüzü otomatik olarak başlar. Otomatik olarak başlamazsa http://router.asus.com adresini girin. Yetkisiz erişimi önlemek amacıyla yönlendiriciniz için bir şifre ayarlayın. B. Kablosuz bağlantı Yönlendiricinizi açmadan önce mikro SIM kartınızı yerleştirin ve LTE antenlerini takın. Modeminizden gelen ağ kablosunu yönlendiricinizdeki mavi renkli Ethernet bağlantı...
 • Seite 157 Bu bilgiyi, 4G-AC68U aygıtınızın ar- kasındaki etikette bulabilirsiniz. Bir web tarayıcı açtığınızda, web grafik kullanıcı arayüzü otomatik olarak başlar. Otomatik olarak başlamazsa http://router.asus.com adresini girin. Yetkisiz erişimi önlemek amacıyla yönlendiriciniz için bir şifre ayarlayın. U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 157 2017/5/3 9:48:29...
 • Seite 158 Yönlendirici Adı: Şifre : 2.4 GHz ağı SSID: Şifre : 5 GHz ağı SSID: Şifre : Sık Sorulan Sorular (SSS’lar) 1. Kablosuz yönlendirici hakkında ayrıntılı bilgiyi nereden bulabilirim? • Çevrimiçi SSS sitesi: http://support.asus.com/faq • Teknik destek sitesi: http://support.asus.com • Müşteri Yardım Hattı: Ek Kılavuzdaki Destek Yarım Hattına bakın. • - Bu Cihaz Türkiye analog şebekelerde çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır. • - C ihazın ayrıntılı kurulum rehberi kutu içeriğinden çıkan CD içerisindedir. Cihazın kullanıcı arayüzü Türkçe’dir. •...
 • Seite 159 До комплекту входять 4G-AC68U Wireless Router Адаптер змінного струму Мережевий кабель (RJ-45) Керівництво для початку експлуатації 2 * антени 3G/4G ПРИМІТКА: • Якщо будь-які предмети пошкоджені або відсутні, зверніться до дистрибютора. • Будь ласка, використовуйте спеціальний клей, щоб закріпити антени. Клей не...
 • Seite 160 Порт живлення (входу Світлодіод сигналу 3G/4G (позначає від постійного струму) сильного до слабкого сигналу) Порти USB 3.0 WPS LED USB LED 13. Порт WAN (Інтернет) Порти LAN 1 ~ 4 LAN LED Світлодіод 5 ГГц Кнопка WPS Світлодіод 2,4 ГГц 16.
 • Seite 161 Підключіть до електромережі шнур живлення/модем DSL. Перевірте шнур/світлодіодні індикатори модема DSL, щоб пересвідчитися, що підключення - активне. Налаштування 4G-AC68U Можна налаштувати маршрутизатор LTE через дротове або бездротове підключення. A. Дротове підключення: Вставте micro SIM-карту і встановіть антени LTE перш ніж подати живлення на...
 • Seite 162 Вставте micro SIM-карту і встановіть антени LTE перш ніж подати живлення на маршрутизатор. Підключіть мережевий кабель від модема до блакитного порту Ethernet на маршрутизаторі. Увімкніть функцію Wi-Fi на комп’ютері або інших пристроях. Smart phone 4G-AC68U Tablet Modem Internet Laptop U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 162...
 • Seite 163 на маршрутизаторі. Заради надійнішої безпеки мережі змініть SSID на унікальний і призначте пароль. 2.4 GHz SSID: ASUS_XX_2G 5 GHz SSID: ASUS_XX_5G ASUS Router * XX відповідає останнім двом цифрам МАС-адреси 2,4 ГГц. Їх вказано на ярлику ззаду на 4G-AC68U. Графічний веб-інтерфейс автоматично запускається, коли ви відкриваєте...
 • Seite 164 Назва маршрутизатора: Пароль: SSID мережі 2,4 ГГц: Пароль: SSID мережі 5 ГГц: Пароль: Розповсюджені питання 1. Де знайти більше інформації про цей бездротовий маршрутизатор? • Розповсюджені питання он-лайн: http://support.asus.com/faq • Сайт технічної підтримки: http://support.asus.com • Г аряча лінія для клієнтів: Див. “Гарячі лінії” у Supplementary Guide (Додаткове керівництво). U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 164 2017/5/3 9:48:31...
 • Seite 165: Networks Global Hotline Information

  Czech Republic 00420-596766888 08:00-17:00 Mon-Fri Switzerland-German 0041-848111010 09:00-18:00 Mon-Fri Switzerland-French 0041-848111014 09:00-18:00 Mon-Fri Switzerland-Italian 0041-848111012 09:00-18:00 Mon-Fri 0044-1442265548 United Kingdom 09:00-17:00 Mon-Fri Ireland 0035-31890719918 09:00-17:00 Mon-Fri Russia and CIS 008-800-100-ASUS 09:00-18:00 Mon-Fri Ukraine 0038-0445457727 09:00-18:00 Mon-Fri U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 165 2017/5/3 9:48:31...
 • Seite 166 Networks Global Hotline Information Region Country Hotline Numbers Service Hours Australia 1300-278788 09:00-18:00 Mon-Fri New Zealand 0800-278788 09:00-18:00 Mon-Fri 09:00-18:00 Mon-Fri 0800-1232787 09:00-17:00 Sat-Sun Japan 09:00-18:00 Mon-Fri 0081-570783886 (Non-Toll Free) 09:00-17:00 Sat-Sun Korea 0082-215666868 09:30-17:00 Mon-Fri Thailand 0066-24011717 09:00-18:00 Mon-Fri 1800-8525201 0065-64157917 11:00-19:00 Mon-Fri...
 • Seite 167 00382-20608251 09:00-17:00 Mon-Fri Serbia 00381-112070677 09:00-17:00 Mon-Fri Slovenia 00368-59045400 08:00-16:00 Mon-Fri 00368-59045401 Estonia 00372-6671796 09:00-18:00 Mon-Fri Latvia 00371-67408838 09:00-18:00 Mon-Fri Baltic Countries Lithuania-Kaunas 00370-37329000 09:00-18:00 Mon-Fri Lithuania-Vilnius 00370-522101160 09:00-18:00 Mon-Fri NOTES: • UK support e-mail: network_support_uk@asus.com • For more information, visit the ASUS support site at: http://support.asus.com U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 167 2017/5/3 9:48:31...
 • Seite 168: Asus Recycling/Takeback Services

  ASUS Recycling/Takeback Services ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest stan- dards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for the detailed recycling information in different regions.
 • Seite 169: Prohibition Of Co-Location

  Prohibition of Co-location This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. IMPORTANT NOTE: Radiation Exposure Statement: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific oper- ating instructions for satisfying RF exposure compliance.
 • Seite 170: Radio Frequency (Rf) Exposure Information

  Informations concernant l’exposition aux fréquences radio (RF) La puissance de sortie émise par l’appareil de sans l ASUS est inférieure à la limite d’exposition aux fréquences radio d’Industry Canada (IC). Utilisez l’appareil de sans l ASUS de façon à...
 • Seite 171 NCC 警語 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻 率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及 干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。 前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或 工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。 AEEE Yönetmeliğine Uygundur. U12144_4G-AC68U_172x144_QSG.indb 171 2017/5/3 9:48:32...

Inhaltsverzeichnis