Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Samsung DW-B G97 Benutzerhandbuch

Spülmaschine serie dw-bg97; serie dw-bg77; serie dw-bg58; serie dw-bg57

Werbung

Verfügbare Sprachen
Inhaltsverzeichnis
Deze handleiding is gemaakt van 100% gerecycled papier.
DD68-00092H-03_NL.indd 1
DD68-00092H-03_NL.indd 1
Vaatwasser
gebruikshandleiding
imagine
the possibilities
Hartelij k dank voor uw aanschaf van dit
Samsung-product. Voor nog betere service
kunt u uw product registreren op
www.samsung.com/register
DW-BG97-serie
DW-BG77-serie
DW-BG58-serie
DW-BG57-serie
2013-05-30
2013-05-30
9:43:17
9:43:17

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Samsung DW-B G97

 • Seite 1 DW-BG57-serie Vaatwasser gebruikshandleiding Deze handleiding is gemaakt van 100% gerecycled papier. imagine the possibilities Hartelij k dank voor uw aanschaf van dit Samsung-product. Voor nog betere service kunt u uw product registreren op www.samsung.com/register DD68-00092H-03_NL.indd 1 DD68-00092H-03_NL.indd 1 2013-05-30 2013-05-30...
 • Seite 2 2. Drieledig fi ltersysteem Het drieledige fi ltersysteem van uw nieuwe Samsung-vaatwasser fi ltert alle voedselresten van uw schotels, kopjes, kooggerei en bestek. Het geavanceerde fi ltersysteem fi ltert en verzamelt alle voedselresten, zodat u zeker weet dat uw vaat blinkend schoon uit de vaatwasser komt.
 • Seite 3: Veiligheidsinstructies

  Veiligheidsinstructies Gefeliciteerd met uw nieuwe Samsung-vaatwasser. Deze handleiding bevat belangrij ke informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud van uw vaatwasser. Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door om optimaal gebruik te maken van de vele voordelen en functies die deze vaatwasser u biedt.
 • Seite 4 Veiligheidsinstructies Belangrij ke veiligheidsvoorschriften Dit apparaat voldoet aan de huidige veiligheidsvoorschriften. Verkeerd gebruik kan echter leiden tot persoonlij k letsel en schade. Lees deze instructies aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt, om ongelukken en schade te voorkomen. Ze bevatten belangrij ke informatie over de veiligheid, de bediening en het onderhoud.
 • Seite 5 INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK VAN DE VAATWASSER Deze vaatwasser is niet bestemd voor commercieel gebruik. Het is bedoeld voor huishoudelij k gebruik en andere soortgelij k werk- en woonomgevingen, zoals: • Winkels • Kantoren en showrooms En door bewoners in omgevingen als: •...
 • Seite 6 Veiligheidsinstructies Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een verminderd fysiek, zintuiglij k of mentaal vermogen, of gebrek aan ervaring en kennis, worden gebruikt als ze onder toezicht staan of WAARSCHUWING instructies hebben gekregen omtrent het veilige gebruik van het apparaat en ze de risico's begrij pen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
 • Seite 7 Installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende en competente persoon, in overeenstemming met de huidige nationale en plaatselij ke veiligheidsvoorschriften. Wanneer er reparaties en andere werkzaamheden worden uitgevoerd door een ongekwalifi ceerde persoon, kan dit gevaar met zich meebrengen. De fabrikant is niet aansprakelij k voor ongeautoriseerd werk.
 • Seite 8: Inhaltsverzeichnis

  Inhoud UW VAATWASSER INSTALLEREN PROBLEMEN OPLOSSEN EN INFORMATIECODES De onderdelen en het bedieningspaneel controleren Controleer deze punten bij problemen met uw vaatwasser... Voldoen aan de installatievereisten Informatiecodes VOORDAT U HET PRODUCT IN GEBRUIK NEEMT PROGRAMMATABEL Het wateronthardingssysteem gebruiken Programmatabel Het geluid in- of uitschakelen BIJ...
 • Seite 9: Uw Vaatwasser Installeren

  DE ONDERDELEN EN HET BEDIENINGSPANEEL CONTROLEREN Zodra uw vaatwasser is uitgepakt, controleert u of u alle onderstaande onderdelen hebt ontvangen. Neem contact op met de klantenservice van Samsung of de leverancier wanneer uw vaatwasser tij dens het vervoer is beschadigd of wanneer er onderdelen ontbreken.
 • Seite 10: De Accessoires Controleren

  Uw vaatwasser installeren Aan/Uit-toets Toetsen Reinigen/Kinderslot Procesindicatielampje Toets Start/Reset Programmaselectietoetsen indicatielampje Kinderslot Toets Uitgestelde start Indicatie lampje Zout bij vullen Toets 'Intensieve zone' Indicatielampje Spoelmiddel bij vullen (DW-BG97/DW-BG77 only) Toets Halve lading Indicatielampje Uitgestelde start Toets Vaatwastabletten De accessoires controleren •...
 • Seite 11 Zodra u deze maatregelen hebt getroff en, neemt u contact op met de klantenservice van CAUTION Samsung of een erkende installateur. Afvoer Als u een speciale afvoer voor het afwaswater gebruikt, sluit u de afvoerslang aan op een afvoer die zich tussen de 30 cm tot 70 cm boven de grond bevindt.
 • Seite 12: Voordat U Het Product In Gebruik Neemt

  Voordat u het product in gebruik neemt HET WATERONTHARDINGSSYSTEEM GEBRUIKEN Voor de beste resultaten is er zacht water nodig. Hard water bevat onzuiverheden die een negatieve invloed op de prestaties van het apparaat kunnen hebben. U moet het water ontharden wanneer het water harder is dan 1,0 mmol/ℓ (6 °d – Duitse hardheid). Hiervoor hebt u het volgende nodig: •...
 • Seite 13: Het Geluid In- Of Uitschakelen

  HET GELUID IN- OF UITSCHAKELEN 1. Houd de toetsen Uitgestelde start en Halve lading ingedrukt en druk vervolgens op de toets Power (Aan/Uit) om de functie Geluid Aan/Uit in of uit te schakelen. 2. Druk op de toets Reinigen om de functie Geluid Aan/Uit in of uit te schakelen. Als het indicatielampje 'Spoelmiddel bij...
 • Seite 14: Spoelmiddel Gebruiken

  Voordat u het product in gebruik neemt Het indicatielampje voor het bij vullen van zout controleren Als het indicatielampje 'Zout bij vullen ' brandt, volgt u de bovenstaande procedure om vaatwaszout toe te voegen. Wanneer het indicatielampje 'Zout bij vullen ' brandt, betekent dit dat u vanaf dat moment nog drie vaatwasprogramma's kunt uitvoeren.
 • Seite 15: Uw Vaatwasser Laden

  Uw vaatwasser laden RICHTLIJ NEN VOOR HET WASSEN VAN DE VAAT Volg deze eenvoudige richtlij nen voor de beste resultaten en om energie te besparen. Voordat u de vaat laadt Ontdoe de vaat van voedselresten, zoals botten, vruchtzaad enz., en afval, zoals tandenstoker, papieren servetten enz.
 • Seite 16 Uw vaatwasser laden De bovenste mand gebruiken Gebruik de bovenste mand voornamelij k voor kleine, lichte of fij ne items, zoals kopjes, schotel, dessertkommen, enz. De bovenste mand bij stellen U kunt de hoogte van de bovenste mand aanpassen om extra ruimte te creëren voor grote items in de bovenste of onderste mand.
 • Seite 17 De scharnierende pinnen gebruiken Met de scharnierende pinnen kunt u ruimte voor grote items in de onderste mand maken. 1. U kunt de scharnierende pinnen plat naar beneden duwen. De bestekbak gebruiken (DW-BG97, DW-BG77) De inzetstukken van de bestekbak kunnen worden verwij derd. U kunt bij...
 • Seite 18 Uw vaatwasser laden De bestekmand gebruiken (DW-BG58/DW-BG57) De bestekmand is voorzien van een deksel met openingen, zodat de messen, lepels of vorken in afzonderlij ke stands kunnen worden geplaatst om te voorkomen dat ze beschadigen of verkleuren. 1. Plaats de verschillende typen bestek zoals wordt weergegeven in de afbeelding.
 • Seite 19: Wasmiddel Gebruiken

  De kopjesrekken gebruiken U kunt kopjes, kleine items en lang kookgerei op de kopjesrekken plaatsen. Dit is ook een handige manier om wij nglazen af te wassen. Plaats de wij nglazen op de pinnen van de kopjesrekken. Wanneer de kopjesrekken niet worden gebruikt, kunnen ze ook omhoog worden geklapt.
 • Seite 20 Uw vaatwasser laden 4. Voor een betere reiniging, met name als uw sterk vervuilde items hebt, doet u een kleine hoeveelheid vaatwasmiddel (ongeveer 8 g) op de deur. Dit wordt gebruikt tij dens het voorspoelen. Vaatwastabletten gebruiken U kunt ook 2-in-1, 3-in-1 of 4-in-1 vaatwastabletten gebruiken. Vaatwastabletten bevatten, afhankelij...
 • Seite 21: Uw Vaatwasser Bedienen

  Uw vaatwasser bedienen BASISINSTRUCTIES 1. Open de deur. 2. Vul de manden. Plaats niet te veel vaat in de manden. VOORZICHTIG 3. Zorg ervoor dat de sproeiarmen niet worden belemmerd. 4. Vul het doseerbakje in de deur met de juiste hoeveelheid vaatwasmiddel (indien nodig). 5.
 • Seite 22: De Functie Uitgestelde Start Gebruiken

  Uw vaatwasser bedienen Een programma onderbreken Als u de deur opent terwij l er een programma wordt uitgevoerd, wordt het programma tij delij k onderbroken. Als u het programma wilt hervatte, sluit u de deur. Het water in de vaatwasser kan zeer heet zij n. Open de deur daarom alleen als dit absoluut noodzakelij...
 • Seite 23: Extra Functies Gebruiken

  Indicatie lampje Zout bij vullen Als het indicatielampje 'Zout bij vullen ' brandt, betekent dit dat het vaatwaszout in de vaatwasser bij na op is en moet worden bij gevuld. Zie het gedeelte ‘Het zoutreservoir vullen’ op pagina 13 om het zoutreservoir te vullen. Indicatielampje Spoelmiddel bij...
 • Seite 24: Uw Vaatwasser Reinigen En Onderhouden

  Uw vaatwasser reinigen en onderhouden Als u de vaatwasser goed schoonhoudt, resulteert dit in betere prestaties, voorkomt u onnodige reparaties en verlengt u de levensduur. DE BUITENKANT REINIGEN Wanneer u op de vaatwasser morst, kunt u de vaatwasser het beste meteen schoonmaken. Gebruik een zachte, vochtige doek om de gemorste stoff en en stof van het bedieningspaneel te vegen.
 • Seite 25: De Sproeiarmen Schoonmaken

  4. Demonteer het groff e fi lter en microfi lter. 5. Verwij der al het vuil of andere resten van de fi lters en spoel ze af onder stromend water. 6. Monteer de fi lters in de omgekeerde volgorde, plaats de fi lterhouder terug en draai de houder vast door deze met de klok mee te draaien.
 • Seite 26: Uw Vaatwasser Opslaan

  Uw vaatwasser reinigen en onderhouden 4. Verwij der de onderste mand. 5. Trek de onderste sproeiarm met een ferme ruk omhoog om deze te verwij deren. 6. Gebruik een puntig voorwerp, zoals een tandenstoker, om voedselresten uit de jets van de sproeiarm te verwij deren. 7.
 • Seite 27: Problemen Oplossen En Informatiecodes

  Problemen oplossen en informatiecodes CONTROLEER DEZE PUNTEN BIJ PROBLEMEN MET UW VAATWASSER... PROBLEEM MOGELIJ KE OORZAAK OPLOSSING Controleer of de deur volledig is De deur is niet volledig gesloten. gesloten en vergrendeld. Druk op De toets Start/Reset is niet de toets Start/Reset voordat u geselecteerd.
 • Seite 28 Problemen oplossen en informatiecodes PROBLEEM MOGELIJ KE OORZAAK OPLOSSING Controller het spoelmiddelreservoir en voeg indien nodig spoelmiddel Er bevindt zich geen of toe. onvoldoende spoelmiddel in het spoelmiddelreservoir. Controleer de spoelmiddelinstellingen. Er zij n vaatwastabletten Selecteer de functie gebruikt zonder dat de functie Vaatwastabletten of gebruik een De vaat droogt niet goed.
 • Seite 29 Zie de achterkant van deze handleiding voor meer informatie over de foutcodes of als u het probleem niet met de voorgestelde oplossing kunt verhelpen, en neem contact op met de klantenservice van Samsung. Problemen oplossen en informatiecodes DD68-00092H-03_NL.indd 29 DD68-00092H-03_NL.indd 29...
 • Seite 30: Programmatabel

  Programmatabel PROGRAMMATABEL Mate van Intensief 70 Auto 40-65 Express 65 Eco 45 Snel 50 Fij n 40 Voorspoelen vervuiling Hoeveelheid Zeer licht tot sterk Zeer licht Sterk vervuild Normaal vervuild Normaal vervuild Licht vervuild Licht vervuild voedselresten vervuild vervuild Voorspoelen  Voorspoelen ...
 • Seite 31: De Vaatwasser Op Een Milieuvriendelij Ke Wij Ze Afdanken

  Bij lage DE VAATWASSER OP EEN MILIEUVRIENDELIJ KE WIJ ZE AFDANKEN Uw vaatwasser is gemaakt van recyclebare materialen. Houdt u zich bij het afdanken van de vaatwasser aan de lokale wet- en regelgeving met betrekking tot afvalverwerking. Snij d de voedingskabel door zodat het apparaat niet meer kan worden aangesloten op een stroombron.
 • Seite 32 Voor standaardtest De onderstaande diagrammen laten zien hoe het vaatwerk in de manden moet worden geplaatst conform de Europese normen (EN50242). • Wascapaciteit: 14 (DW-BG97, DW-BG77) / 13 (DW-BG58, DW-BG57) couverts • Testnorm: EN50242/IEC60436 • Positie van bovenste mand: laag •...
 • Seite 33 Couvert voor 13 personen 15 17 <Onderste mand> <Bovenste mand> <Bestekmand> Soepborden : Soeplepels : Kopjes : Thee Havervlokken Havervlokken Eetborden : Ei Schotels : Thee Vorken : Ei Eetborden : Vlees Glazen : Melk Messen Dessertschalen : Kleine/middelgrote Dessertlepels Spinazie kommen : Spinazie Dessertschalen : Ei...
 • Seite 34: Productkaart

  Productkaart REGELGEVING (EU) Nr. 1059/2010 Leverancier SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG Modelnaam DW-BG97 DW-BG77 DW-BG58, DW-BG57 Nominale capaciteit (standaardcouverts) Energie-effi ciëntieklasse A+++ Ecolabel Jaarlij ks energieverbruik (AE C) (kWh/jaar) Energieverbruik standaardprogramma (E t) 0,83 0,90 0,97 (kWh) Energieverbruik in de uitstand, P o (W)
 • Seite 35 Opmerking DD68-00092H-03_NL.indd 35 DD68-00092H-03_NL.indd 35 2013-05-30 2013-05-30 9:43:35 9:43:35...
 • Seite 36 +48 22 607-93-33 ** PORTUGAL 808 20-SAMSUNG (808 20 7267) www.samsung.com SLOVAKIA 0800 - SAMSUNG (0800-726 786) www.samsung.com SPAIN 902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678) www.samsung.com SWEDEN 0771 726 7864 (SAMSUNG) www.samsung.com 0848 - SAMSUNG www.samsung.com/ch (German) SWITZERLAND (7267864, CHF 0.08/min)
 • Seite 37 Ce manuel est imprimé sur du papier 100% recyclé. monde de possibilités Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit Samsung. Afi n de bénéfi cier du meilleur du service après- vente, enregistrez votre appareil sur le site suivant : www.samsung.com/register DD68-00092H-03_FR.indd 1 DD68-00092H-03_FR.indd 1...
 • Seite 38 2. Système de fi ltration à 3 étages Le système de fi ltration à 3 étages de votre nouveau lave-vaisselle Samsung fi ltre tous les résidus de vos assiettes, tasses, ustensiles de cuisine et couverts. Le système de fi ltration avancé fi ltre parfaitement et récupère tous les restes d'aliments, vous assurant ainsi la propreté...
 • Seite 39: Consignes De Sécurité

  érer légèrement de celles décrites dans ce manuel et certains symboles d'avertissement peuvent ne pas s'appliquer. Pour toute question ou inquiétude, contactez votre centre de dépannage le plus proche ou recherchez de l'aide et des informations en ligne sur www.samsung.com. SYMBOLES DE SÉCURITÉ IMPORTANTS ET PRÉCAUTIONS Symboles de sécurité...
 • Seite 40: Règles De Sécurité Importantes

  Consignes de sécurité Règles de sécurité importantes Cet appareil est conforme aux exigences de sécurité actuelles. Une utilisation inappropriée, peut néanmoins, entraîner des blessures et des dégâts matériels. Pour éviter tout risque d'accidents et de dégâts à l'appareil, veuillez lire attentivement ces instructions avant de l'utiliser pour la première fois.
 • Seite 41 CONSIGNES LORS DE L'UTILISATION DE VOTRE LAVE-VAISSELLE Ce lave-vaisselle n'est pas conçu pour un usage commercial. Il est destiné à un usage domestique ou similaire dans un environnement résidentiel tel que : • Magasins • Bureaux et salles d'exposition et par les résidents dans des établissements tel que : •...
 • Seite 42 Consignes de sécurité Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de AVERTISSEMENT connaissances, si elles font l'objet d'une surveillance ou si elles ont reçu des instructions concernant l'usage de l'appareil en toute sécurité...
 • Seite 43 Le fl exible de l'Aqua-Stop contient des fi ls électriques. Ne coupez jamais le fl exible d'arrivée d'eau, même s'il est trop long. L'installation, l'entretien et les réparations doivent être uniquement eff ectués par une personne qualifi ée et compétente dans le strict respect des règlements locaux et nationaux de sécurité électrique en vigueur.
 • Seite 44 Table des matières INSTALLATION DU LAVE- NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU VAISSELLE LAVE-VAISSELLE Vérifi cation des pièces et du panneau de Nettoyage de la partie extérieure commande Nettoyage de la cuve de lavage Conditions indispensables à l'installation Nettoyage des fi ltres Nettoyage des bras gicleurs AVANT D'UTILISER L'APPAREIL Entreposage de votre lave-vaisselle...
 • Seite 45: Installation Du Lave-Vaisselle

  Une fois votre lave-vaisselle déballé, assurez-vous que vous avez reçu toutes les pièces illustrées ci- dessous. Si votre lave-vaisselle a été endommagé durant le transport ou s'il manque des pièces, contactez le service clientèle Samsung ou votre revendeur Samsung. Après déballage du lave-vaisselle, maintenez les emballages hors de portée des enfants pour des raisons de sécurité.
 • Seite 46: Vérification Des Accessoires

  Installation du lave-vaisselle Bouton Power <Marche/Arrêt> Bouton de désinfection/Child-Lock Voyant de processus Bouton Départ/Réinitialiser Boutons de sélection de programme Voyant Child-Lock (Sécurité enfants) Bouton de départ diff éré Voyant de remplissage de sel Bouton de la zone intensive Voyant de remplissage de produit de (Séries DW-BG97/DW-BG77 uniquement) rinçage Bouton de demi-charge...
 • Seite 47 Ne vrillez pas ni ne pliez pas le tuyau d'arrivée d'eau raccordé à l'Aqua-Stop. Si l'Aqua-Stop a été endommagé, fermez les robinets d'eau et retirez la prise électrique immédiatement. Une fois ces mesures eff ectuées, contactez le service client Samsung ou un CAUTION technicien qualifi...
 • Seite 48: Avant D'utiliser L'appareil Pour La Première Fois

  Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois UTILISATION DE L'ADOUCISSEUR D'EAU Un meilleur résultat de lavage nécessite une eau douce. Une eau dure contient des impuretés qui peuvent diminuer la performance de lavage. Il vous sera nécessaire d'adoucir l'eau si sa dureté est supérieure à 1,0 mmol/ℓ (6 °d – Échelle allemande). Pour ce faire, vous avez besoin de : •...
 • Seite 49: Utilisation De La Fonction Activation/Désactivation Du Son

  UTILISATION DE LA FONCTION ACTIVATION/DÉSACTIVATION DU SON 1. Tout en maintenant appuyés les boutons Delay Start (Départ diff éré) et Half Load (Demi-charge) , appuyez sur le bouton Power (Marche/Arrêt) pour accéder au réglage de la fonction Sound On/Off (Activation/Désactivation du son) . 2.
 • Seite 50: Utilisation Du Produit De Rinçage

  Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois Vérifi cation du voyant de remplissage de sel Si le voyant « Salt Refi ll (Remplissage de sel)  »est allumé, ajoutez du sel comme décrit ci-dessus. Un voyant « Salt Refi ll (Remplissage de sel)  » allumé signifi e qu'il reste du sel pour 3 cycles supplémentaires.
 • Seite 51: Chargement Du Lave-Vaisselle

  Chargement du lave-vaisselle CONSIGNES DE LAVAGE Suivez ces simples consignes pour obtenir les meilleurs résultats et économiser de l'énergie. Avant de charger les assiettes Retirez de vos assiettes les aliments restants tels que les os, les graines de fruit, etc. et les déchets tels que les cure-dents, les serviettes en papier, etc.
 • Seite 52 Chargement du lave-vaisselle Utilisation du panier supérieur Utilisez le panier supérieur principalement pour les petits éléments, légers ou délicats comme les tasses, soucoupes, verres, coupelles à dessert, etc. ? Ajustement du panier supérieur Vous pouvez ajuster la hauteur du panier supérieur pour augmenter l'espace afi n de placer des grands éléments soit dans le panier supérieur, soit dans le panier inférieur.
 • Seite 53 Utilisation des tiges articulées Les tiges articulées rabattables vous permettent de faire de la place dans le panier inférieur pour des grands éléments. 1. Rabattez les tiges articulées en les pressant vers le bas. Utilisation du tiroir à couverts (Séries DW-BG97, DW-BG77) Les inserts du tiroir à...
 • Seite 54 Chargement du lave-vaisselle Utilisation du panier à couverts (Série DW-BG58, DW-BG57) Le panier à couverts comporte un couvercle pour que chaque couteau, cuillère ou fourchette soit placé(e) dans une alvéole individuelle pour éviter l'ébréchage et la décoloration. 1. Placez les diff érents types de couverts dans les paniers comme illustré. Pour des raisons de sécurité, placez les couteaux dans le râtelier à...
 • Seite 55: Utilisation Du Détergent

  Utilisation des clayettes à tasses Vous pouvez placer des tasses, des petits éléments et ustensiles de cuisine longs dans les clayettes à tasses. Cela est également très pratique pour laver les verres à vin. Placez les verres à vin sur les tenons des clayettes à tasses. Les clayettes à...
 • Seite 56 Chargement du lave-vaisselle 4. Pour un meilleur résultat de lavage, notamment si vous avez des éléments très sales, ajoutez une petite quantité (environ 8 g) de produit de lavage sur la porte. Il agira pendant la phase de prélavage. Utilisation des tablettes multifonctions Vous pouvez aussi utiliser des tablettes multifonctions 2 en 1, 3 en 1 ou 4 en 1.
 • Seite 57: Fonctionnement Du Lave- Vaisselle

  Fonctionnement du lave- vaisselle INSTRUCTIONS DE BASE 1. Ouvrez la porte. 2. Chargez les paniers. Ne surchargez pas les paniers. ATTENTION 3. Assurez-vous que les bras gicleurs ne sont pas obstrués. 4. Ajoutez la quantité appropriée de produit de lavage dans le réservoir et sur la porte (si nécessaire). 5.
 • Seite 58: Interruption D'un Programme

  Fonctionnement du lave-vaisselle Interruption d'un programme Si vous ouvrez la porte lorsqu'un programme se déroule, le programme s'arrête temporairement. Pour reprendre le programme, fermez simplement la porte. L'eau contenue dans le lave-vaisselle peut être très chaude. Ouvrez la porte uniquement lorsque cela est absolument nécessaire et soyez très prudent. ATTENTION Changement de programme Lorsqu'un programme a déjà...
 • Seite 59: Utilisation Des Fonctions Supplémentaires

  Voyant de remplissage de sel Si le voyant « Salt Refi ll (Remplissage de sel) » " est allumé, il signifi e que le lave-vaisselle manque de sel et qu'il est nécessaire d'en ajouter. Pour remplir le réservoir de sel, reportez-vous au chapitre « Remplissage du réservoir de sel » à la page 13. Voyant de remplissage de produit de rinçage Si le voyant « Rinse Refi...
 • Seite 60: Nettoyage De La Partie Extérieure

  Nettoyage et entretien du lave- vaisselle Garder votre lave-vaisselle propre permet d'améliorer ses performances, de limiter les réparations et d'allonger sa durée de vie. NETTOYAGE DE LA PARTIE EXTÉRIEURE Nettoyez immédiatement les parois extérieures de votre lave-vaisselle en cas de projections. Pour retirer délicatement les projections et la poussière du panneau de commande, utilisez un chiff on doux légèrement humide.
 • Seite 61: Nettoyage Des Bras Gicleurs

  4. Désassemblez le pré-fi ltre et le micro-fi ltre. 5. Retirez toutes les saletés ou autres présentes dans les fi ltres et rincez- les sous l'eau courante. 6. Assemblez les fi ltres dans l'ordre inverse du démontage, replacez l'insert du fi ltre et tournez-le en sens horaire comme l'indique la fl èche ci-contre. Si l'insert du fi...
 • Seite 62: Entreposage De Votre Lave-Vaisselle

  Nettoyage et entretien du lave- vaisselle 4. Retirez le panier inférieur. 5. Tirez fort sur le bras gicleur inférieur vers le haut pour le retirer. 6. Utilisez un objet pointu tel qu'un cure-dent pour retirer les particules alimentaires dans les buses du bras gicleur. 7.
 • Seite 63: Dépannage Et Codes D'erreur

  Dépannage et codes d'erreur CONSULTEZ CETTE RUBRIQUE SI VOUS RENCONTREZ L'UN DES PROBLÈMES SUIVANTS... PROBLÈME CAUSE POSSIBLE SOLUTION Vérifi ez que le loquet de la porte est La porte n'est pas correctement bien enclenché et que la porte est fermée. Le bouton Start/Reset correctement fermée.
 • Seite 64 Dépannage et codes d'erreur PROBLÈME CAUSE POSSIBLE SOLUTION Vérifi ez le réservoir et ajoutez du Aucun produit de rinçage dans le produit de rinçage au besoin. réservoir ou insuffi sance de produit Vérifi ez le réglage du produit de de rinçage utilisé. rinçage.
 • Seite 65: Codes D'erreur

  Pour de plus amples informations concernant les codes d'erreur, ou si vous ne pouvez pas résoudre le problème à l'aide des solutions proposées, reportez-vous au dos de ce manuel et contactez votre service après-vente Samsung. Dépannage et codes d'erreur DD68-00092H-03_FR.indd 29 DD68-00092H-03_FR.indd 29...
 • Seite 66: Tableau Des Programmes

  Tableau des programmes TABLEAU DES PROGRAMMES Niveau de Intensif 70 Auto 40-65 Express 65 Eco 45 Rapide 50 Délicat 40 Prélavage salissure Quantité de résidus De très légère à Intense Normale Normale Légère Légère Très légère alimentaires intense Prélavage  Prélavage ...
 • Seite 67: Mise Au Rebut Du Lave-Vaisselle Et Préservation De L'environnement

  Annexe MISE AU REBUT DU LAVE-VAISSELLE ET PRÉSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT Votre lave-vaisselle est fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de vous en débarrasser, veuillez respecter votre réglementation locale relative à l'élimination des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de sorte que l'appareil ne puisse pas être connecté à une source d'alimentation. Retirez la porte afi...
 • Seite 68: Pour Le Test De Norme

  Pour le test de norme Les illustrations ci-dessous indiquent la méthode de chargement des paniers en fonction des normes européennes (EN50242). • Capacité de lavage : 14 (Séries DW-BG97, DW-BG77), 13 (Séries DW-BG58, DW-BG57) couverts • Norme de test : NE50242/IEC60436 • Position du panier supérieur : Low (Faible) •...
 • Seite 69 13 couverts 15 17 <Panier inférieur> <Panier supérieur> <Panier à couverts> Assiette creuse : Flocons Cuillère à soupe : Tasse : Thé d'avoine Flocons d'avoine Assiette repas : œufs Soucoupe : Thé Fourchette : œufs Assiette repas : Viande Verre : Lait Couteau Assiette à dessert : Petit bol, bol moyen : Cuillère à...
 • Seite 70: Fiche Produit

  Fiche produit RÉGULATION (UE) N° 1 059/2 010 Fournisseur SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG Nom du modèle Série DW-BG97 Série DW-BG77 Série DW-BG58, DW-BG57 Capacité nominale (couverts) Classe de rendement énergétique A+++ Label Eco Consommation électrique annuelle, (AE C) (kWh/an) Consommation électrique standard par cycle,...
 • Seite 71 Remarque DD68-00092H-03_FR.indd 35 DD68-00092H-03_FR.indd 35 2013-05-30 2013-05-30 9:42:47 9:42:47...
 • Seite 72 +48 22 607-93-33 ** PORTUGAL 808 20-SAMSUNG (808 20 7267) www.samsung.com SLOVAKIA 0800 - SAMSUNG (0800-726 786) www.samsung.com SPAIN 902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678) www.samsung.com SWEDEN 0771 726 7864 (SAMSUNG) www.samsung.com 0848 - SAMSUNG www.samsung.com/ch (German) SWITZERLAND (7267864, CHF 0.08/min)
 • Seite 73 Serie DW-BG57 Spülmaschine Benutzerhandbuch Dieses Handbuch wurde zu 100% aus Recyclingpapier hergestellt. imagine the possibilities Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät von Samsung entschieden haben. Für zusätzliche Serviceinformationen registrieren Sie Ihr Gerät unter: www.samsung.com/register DD68-00092H-03_DE.indd 1 DD68-00092H-03_DE.indd 1 2013-05-30...
 • Seite 74: Funktionen Ihrer Neuen Samsung-Spülmaschine

  Dieses Benutzerhandbuch enthält wichtige Informationen bezüglich des Anschlusses, der Verwendung und der Pfl ege Ihrer neuen Samsung-Spülmaschine. Lesen Sie die Bedienungsanleitung, in der Sie nicht nur detaillierte Anweisungen zur Verwendung des Bedienfelds fi nden, sondern auch Tipps dazu erhalten, wie Sie das Beste aus den neuesten Funktionen und Technologien Ihres neuen Geschirrspülers herausholen.
 • Seite 75: Wichtige Symbole Für Sicherheits- Und Gefahrenhinweise

  Sicherheitshinweise Wir freuen uns, dass Sie sich für eine neue Spülmaschine von Samsung entschieden haben. Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen bezüglich des Anschlusses, der Verwendung und der Pfl ege Ihres neuen Geräts. Lassen Sie sich bitte etwas Zeit, um dieses Handbuch zu lesen, denn nur so können Sie die vielen Vorteile und Funktionen Ihrer Spülmaschine voll nutzen.
 • Seite 76: Wichtige Hinweise Zur Sicherheit

  Sicherheitshinweise Wichtige Hinweise zur Sicherheit Dieses Gerät entspricht den aktuellen Sicherheitsanforderungen. Bei unsachgemäßer Verwendung kann es jedoch zu Verletzungen und Sachschäden kommen. Zur Vermeidung von Unfällen und Schäden am Gerät, lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, ehe Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.
 • Seite 77 HINWEISE ZUR VERWENDUNG IHRER SPÜLMASCHINE Diese Spülmaschine ist nicht für den Einsatz zu gewerblichen Zwecken geeignet. Sie ist für den Einsatz in Privathaushalten und in ähnlichen Arbeits- und Wohnumgebungen bestimmt: • Geschäfte • Büros und Ausstellungsräume und für Bewohner in Einrichtungen wie: •...
 • Seite 78: Anweisungen Zur Installation Der Spülmaschine

  Sicherheitshinweise HINWEISE ZUM SCHUTZ IHRER KINDER Dieses Gerät ist kein Spielzeug! Um jegliches Risiko von Verletzungen auszuschließen, halten Sie Kinder fern und gestatten Sie ihnen nicht, in oder am Geschirrspüler zu spielen oder die WARNUNG Bedienelemente zu verwenden. Sie können die damit möglicherweise verbundenen Gefahren nicht verstehen.
 • Seite 79 Das Kunststoff gehäuse des Wasseranschlusses enthält ein elektrisches Bauteil. Das Gehäuse darf nicht in Wasser getaucht werden. VORSICHT Der Schlauch des Aqua-Stopp-Systems enthält elektrische Leitungen. Schneiden Sie deshalb niemals den Zulaufschlauch ab, auch wenn er zu lang ist. Installation, Wartung und Reparaturen dürfen nur in strikter Übereinstimmung mit den geltenden nationalen und lokalen Sicherheitsvorschriften und durch eine fachlich qualifi...
 • Seite 80 Inhalt AUFSTELLEN IHRER REINIGUNG UND PFLEGE IHRER SPÜLMASCHINE SPÜLMASCHINE Überprüfen der Teile und des Reinigen der Außenfl ächen Bedienfelds Reinigung des Spülraums Einhaltung der Reinigen der Filter Anschlussvoraussetzungen Reinigung der Sprüharme Einlagern der Spülmaschine VOR DER ERSTMALIGEN INBETRIEBNAHME DES GERÄTS FEHLERBEHEBUNG UND FEHLERCODES Verwenden der...
 • Seite 81: Aufstellen Ihrer Spülmaschine

  Nachdem Ihr Geschirrspüler ausgepackt ist, überprüfen Sie, ob Sie alle unten angegebenen Teile erhalten haben. Falls ein Transportschaden vorliegt oder Teile fehlen, setzen Sie sich bitte umgehend mit dem Samsung-Kundendienst oder Ihrem Fachhändler in Verbindung. Um die Sicherheit Ihrer Kinder zu gewährleisten, bewahren Sie die Verpackung nach dem Auspacken Ihrer Spülmaschine außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
 • Seite 82: Überprüfen Des Zubehörs

  Aufstellen Ihrer Spülmaschine Ein/Aus-Taste Hygiene-/Kindersicherungstaste Programmanzeige Start/Unterbrechen-Taste Programmwahltasten Kindersicherungsanzeige Taste für Startzeitvorwahl Salznachfüllanzeige Intensivzonentaste Nachfüllanzeige für Klarspüler (nur DW-BG97/DW-BG77) Auswahltaste „Halbe Beladung“ Anzeige für Startzeitvorwahl Spültabs-Taste Überprüfen des Zubehörs • Benutzerhandbuch • Installationshandbuch • Einbausatz • Garantiekarte • Energie-Label • Trichter (Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Füllen des Salzbehälters“...
 • Seite 83: Umgebungstemperatur

  Verdrehen und verbiegen Sie nicht den Schlauch der Wasserversorgung, der an das Aqua-Stopp- System angeschlossen ist. Wenn das Aqua-Stopp-System beschädigt wurde, schließen Sie die Wasserhähne und ziehen Sie sofort den Netzstecker. Nachdem Sie dies getan haben, wenden Sie sich an den Samsung- VORSICHT Kundendienst oder an einen qualifi zierten Techniker.
 • Seite 84: Vor Der Erstmaligen Inbetriebnahme Des Geräts

  Vor der erstmaligen Inbetriebnahme des Geräts VERWENDEN DER WASSERENTHÄRTUNGSANLAGE Durch den Einsatz von weichem Wasser erzielen Sie bessere Spülergebnisse. Hartes Wasser enthält Verunreinigungen, die die Spülleistung vermindern können. Sie müssen die Wasserhärte herabsetzen, wenn das Frischwasser eine Härte von mehr als 1,0 mmol / ℓ (6 °dH - deutsche Skala) aufweist.
 • Seite 85: Signalton Aktivieren/Deaktivieren

  SIGNALTON AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN 1. Halten Sie die Tasten Startzeitvorwahl  und Halbe Beladung  sowie die Ein/Aus-Taste gedrückt, um die Einstellung zum Aktivieren/Deaktivieren des Signaltons durchzuführen. 2. Drücken Sie die Taste Hygiene , um den Signalton zu aktivieren oder zu deaktivieren. Die Nachfüllanzeige für Klarspüler leuchtet auf, um anzuzeigen, dass der Signalton aktiviert wurde.
 • Seite 86: Verwenden Von Klarspüler

  Vor der erstmaligen Inbetriebnahme des Geräts Überprüfen der Nachfüllanzeige für Salz Wenn die Nachfüllanzeige für Salz leuchtet, füllen Sie wie oben beschrieben Spülmaschinensalz nach. Wenn die Nachfüllanzeige für Salz aufl euchtet, reicht das restliche Salz im Behälter noch für drei weitere Spülprogramme aus.
 • Seite 87: Einräumen Der Spülmaschine

  Einräumen der Spülmaschine HINWEISE ZUM GESCHIRRSPÜLEN Befolgen Sie diese einfachen Hinweise, um optimale Spülergebnisse zu erzielen und Energie zu sparen. Vor dem Einräumen des Geschirrs Entfernen Sie Speisereste wie Knochen, Obstsamen usw. sowie Abfälle wie Zahnstocher, Servietten usw. von Ihrem Geschirr. Speisereste und Abfall können Ihr Geschirr beschädigen, Lärm verursachen VORSICHT und sogar zu einer Fehlfunktion des Geräts führen.
 • Seite 88 Einräumen der Spülmaschine Verwenden des oberen Korbs Verwenden Sie den oberen Korb vor allem für kleine, leichte oder empfi ndliche Gegenstände wie Tassen, Untertassen, Gläser, Dessertschalen usw. Einstellen des oberen Korbes Sie können die Höhe des oberen Korbs verändern, um zusätzlichen Freiraum zum Einräumen großer Teile in den oberen oder unteren Korb zu schaff en.
 • Seite 89: Verwenden Des Besteckfachs (Dw-Bg97, Dw-Bg77)

  Verwenden der Tellerhalter Die Tellerhalter können umgeklappt werden, um mehr Platz zum Einräumen größerer Gegenstände zu schaff en. 1. Drücken Sie die Tellerhalter nach unten, um sie einzuklappen. Verwenden des Besteckfachs (DW-BG97, DW-BG77) Die Einsätze des Besteckfachs können aus dem Besteckfach herausgelöst werden. Zum Beispiel können Sie den Einsatz auf einer Seite entfernen, um im oberen Korb Platz für größere Gegenstände zu schaff en.
 • Seite 90 Einräumen der Spülmaschine Verwenden des Besteckkorbs (DW-BG58, DW-BG57) Der Besteckkorb ist so aufgebaut, dass Sie die einzelnen Messer, Löff el und Gabeln jeweils in einen eigenen Einsatz stellen können. So verhindern Sie das Zerkratzen und Verfärben von Besteck. 1. Stellen Sie Ihr Besteck wie in der Abbildung gezeigt in den Korb. Legen Sie die Messer zur Sicherheit in das Messerfach.
 • Seite 91: Verwenden Der Tassenfächer

  Verwenden der Tassenfächer Sie können Tassen, Kleinteile und lange Kochutensilien in den Tassenfächern unterbringen. Dies ist auch eine sehr bequeme Möglichkeit, um Weingläser zu spülen. Lehnen Sie die Weingläser an die Zapfen der Tassenfächer. Die Tassenfächer selbst können auch hochgeklappt werden, wenn sie nicht in Gebrauch sind.
 • Seite 92: Verwenden Von Spülmaschinentabs

  Einräumen der Spülmaschine 4. Bessere Reinigungswirkung erzielen Sie, insbesondere bei stark verschmutzten Gegenständen, wenn Sie eine kleine Menge (ca. 8 g) des Spülmittels auf die Innenseite der Gerätetür geben. Diese Menge wirkt bereits beim Vorspülen. Verwenden von Spülmaschinentabs Sie können auch Spülmaschinentabs (2 in 1, 3 in 1, 4 in 1 usw.) verwenden. Spülmaschinentabs kombinieren, abhängig vom Typ, Geschirrspülmittel mit Klarspüler und / oder Spülmaschinensalz.
 • Seite 93: Bedienung Der Spülmaschine

  Bedienung der Spülmaschine GRUNDLEGENDE ERKLÄRUNGEN 1. Öff nen Sie die Gerätetür. 2. Räumen Sie das zu reinigende Geschirr in die Körbe ein. Überladen Sie die Spülmaschine nicht. VORSICHT 3. Vergewissern Sie sich, dass die Sprüharme nicht behindert werden. 4. Geben Sie die entsprechende Menge an Spülmittel in den Behälter und auf die Innenseite der Gerätetür (falls erforderlich).
 • Seite 94: Verwenden Der Startzeitvorwahl

  Bedienung der Spülmaschine Unterbrechen von Programmen Wenn Sie die Gerätetür öff nen, während ein Programm läuft, wird das Programm vorübergehend gestoppt. Um das Programm fortzusetzen, schließen Sie die Gerätetür. Das Wasser in der Spülmaschine kann extrem heiß sein. Öff nen Sie die Gerätetür nur, wenn es absolut unumgänglich ist und lassen Sie dabei äußerste Vorsicht walten.
 • Seite 95: Verwenden Zusätzlicher Funktionen

  Nachfüllanzeige für Salz Wenn die Nachfüllanzeige für Salz aufl euchtet, bedeutet dies, dass in der Spülmaschine nicht mehr genug Spülmaschinensalz ist, sodass es nachgefüllt werden muss. Informationen zum Nachfüllen des Salzbehälters fi nden Sie im Abschnitt „Füllen des Salzbehälters“ auf Seite 13. Nachfüllanzeige für Klarspüler Wenn die Nachfüllanzeige für Klarspüler aufl...
 • Seite 96: Reinigen Der Außenfl Ächen

  Reinigung und Pfl ege Ihrer Spülmaschine Durch gute Pfl ege Ihrer Spülmaschine verbessern Sie ihre Leistung, vermeiden unnötige Reparaturen und verlängern ihre Lebensdauer. REINIGEN DER AUSSENFLÄCHEN Es empfi ehlt sich, ausgelaufene Flüssigkeiten auf der Außenseite Ihrer Spülmaschine aufzuwischen, sobald sie austreten. Verwenden Sie dafür ein weiches, feuchtes Tuch und wischen Sie Flüssigkeiten und Staub vorsichtig vom Bedienfeld ab.
 • Seite 97: Reinigung Der Sprüharme

  3. Entfernen Sie den Feinfi lter (fl ach und rechteckig). 4. Zerlegen Sie den Grobfi lter und den Feinfi lter. 5. Entfernen Sie eventuelle Verschmutzungen oder andere Rückstände aus dem Filter und spülen Sie sie unter fl ießendem Wasser ab. 6.
 • Seite 98: Einlagern Der Spülmaschine

  Reinigung und Pfl ege Ihrer Spülmaschine 3. Lösen und entfernen Sie die Mutter, die den mittleren Sprüharm fi xiert und lösen Sie den Arm. 4. Entfernen Sie den unteren Korb 5. Ziehen Sie den unteren Sprüharm einmal kräftig nach oben, um ihn zu entfernen.
 • Seite 99: Fehlerbehebung Und Fehlercodes

  Fehlerbehebung und Fehlercodes FEHLERSUCHE UND MASSNAHMEN PROBLEM MÖGLICHE URSACHE LÖSUNG Prüfen Sie, ob die Gerätetür verriegelt Die Gerätetür ist nicht vollständig und vollständig geschlossen ist. geschlossen. Die Taste Start/ Drücken Sie die Taste Start/ Unterbrechen ist nicht aktiviert. Unterbrechen , ehe Sie die Gerätetür schließen.
 • Seite 100 Fehlerbehebung und Fehlercodes PROBLEM MÖGLICHE URSACHE LÖSUNG Überprüfen Sie den Behälter und Es ist kein oder nicht genug Klarspüler füllen Sie Klarspüler nach. im Klarspülmittelbehälter. Klarspülmitteleinstellung überprüfen. Es wurden Spültabs verwendet, ohne Um die Tabs-Funktion zu wählen, die Funktion Spültabs zu aktivieren. drücken Sie die Taste für Spültabs.
 • Seite 101: Fehlercodes

  Ihren Kundendienst. Wenn Sie ein Problem mit der vorgeschlagenen Lösung nicht beheben können oder wenn Sie weitere Informationen zu den Fehlercodes benötigen, lesen Sie die Rückseite dieses Handbuchs und kontaktieren Sie Ihr Samsung-Kundendienstcenter. Fehlerbehebung und Fehlercodes DD68-00092H-03_DE.indd 29 DD68-00092H-03_DE.indd 29...
 • Seite 102: Übersicht Über Die Spülprogramme

  Übersicht über die Spülprogramme ÜBERSICHT ÜBER DIE SPÜLPROGRAMME Kurzprogramm Schonpro- Spülprogramm Intensiv 70 Auto 40-65 Express 65 Eco 45 Vorspülen gramm 40 Verschmutzungs- Hoch Gering bis hoch Normal Normal Gering Gering Sehr gering grad Vorspülen  Vorspülen  Vorspülen  Vorspülen ...
 • Seite 103: Entsorgung Des Geschirrspülers Und Umweltschutz

  Anhang ENTSORGUNG DES GESCHIRRSPÜLERS UND UMWELTSCHUTZ Ihre Spülmaschine ist aus wieder verwertbaren Materialien hergestellt. Beachten Sie bei der Entsorgung von Altgeräten die geltenden Normen und Gesetze. Schneiden Sie das Netzkabel durch, damit die Spülmaschine nicht mehr an eine Stromquelle angeschlossen werden kann. Entfernen Sie die Gerätetür, um zu verhindern, dass spielende Kinder sich versehentlich in der Trommel einschließen.
 • Seite 104: Für Testinstitute

  Für Testinstitute Die folgenden Abbildungen zeigen die richtige Methode, um die Körbe gemäß den europäischen Normen (EN50242) zu beladen. • Spülkapazität: 14 (DW-BG97, DW-BG77), 13 (DW-BG58, DW-BG57) • Prüfnorm: EN50242/IEC60436 • Position des oberen Korbs: Niedrig • Programm: Eco • Zusätzliche Optionen: Keine •...
 • Seite 105 13 Maßgedecke 15 17 <Unterer Korb> <Oberer Korb> <Besteckkorb> Suppenteller: Suppenlöff el: Tasse: Tee Haferfl ocken Haferfl ocken Speiseteller: Ei Untertasse: Tee Gabel: Ei Speiseteller: Fleisch Glas: Milch Messer Kleine Schale, mittelgroße Dessertteller: Spinat Dessertlöff el Schale: Spinat Dessertteller: Ei Große Schüssel: Fleisch Teelöff el Ovale Platte: Margarine...
 • Seite 106 Datenblatt VERORDNUNG (EU) Nr. 1059/2010 Name des Lieferanten SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG Modellbezeichnung DW-BG97 DW-BG77 DW-BG58, DW-BG57 Nennkapazität (Anzahl der Maßgedecke) Energieeffi zienzklasse A+++ EU-Umweltaufkleber Nein Nein Nein Jährlicher Energieverbrauch (AEC) (in kWh/ Jahr) Energieverbrauch (Et) (in kWh) 0,83 0,90 0,97...
 • Seite 107 Hinweis DD68-00092H-03_DE.indd 35 DD68-00092H-03_DE.indd 35 2013-05-30 2013-05-30 9:40:37 9:40:37...
 • Seite 108 +48 22 607-93-33 ** PORTUGAL 808 20-SAMSUNG (808 20 7267) www.samsung.com SLOVAKIA 0800 - SAMSUNG (0800-726 786) www.samsung.com SPAIN 902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678) www.samsung.com SWEDEN 0771 726 7864 (SAMSUNG) www.samsung.com 0848 - SAMSUNG www.samsung.com/ch (German) SWITZERLAND (7267864, CHF 0.08/min)

Diese Anleitung auch für:

Dw-b g77Dw-b g58Dw-b g57

Inhaltsverzeichnis