Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Veiligheidsinstructies - Conrad 84 14 08 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für 84 14 08:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G
Radiografische fietscomputer
op zonneënergie
Bestnr. 84 14 08
Beoogd gebruik
Het product is bestemd voor het meten en weergeven van bepaalde gegevens op de fiets (bijv. snelheid, afge-
legd traject). Er wordt een magneet gemonterd op het voorwiel van de fiets. Een radiografische sensor her-
kent zo de draaibeweging van het wiel en stuurt een radiografische impuls naar de fietscomputer.
Bovendien zijn een thermometer en een stopwatch in de fietscomputer geïntegreerd en kunnen het calorie-
ën- en het vetverbruik worden weergegeven. Bij voldoende zonlicht wordt de voeding van de fietscomputer
overgenomen door een geïntegreerde zonnecel.
De fietscomputer en de accessoires zijn slechts geschikt voor het gebruik op een in de handel ge
bruikelijke fiets. Het product mag niet op een ander voertuig gemonteerd of met een ander voertuig gebruikt
worden (b.v. een motorfiets)!
Het product is bestemd voor thuisgebruik. Het is niet geschikt voor industriële toepassingen. Andere toepas-
singen dan hiervoor beschreven, zijn niet toegestaan.
Alle voorkomende bedrijfsnamen en productaanduidingen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren.
Alle rechten voorbehouden.
Omvang van de levering
• Fietscomputer met batterij
• Stuurhouder
• Radiotelegrafische sensor met batterij
• Magneet
• kabelbinders
• Gebruiksaanwijzing

Veiligheidsinstructies

Lees voor de montage en ingebruikname de volledige handleiding door. Deze bevat
belangrijke aanwijzingen omtrent het correcte gebruik. Bij beschadigingen veroorzaakt
door het niet opvolgen van deze gebruiksaanwijzing vervalt ieder recht op garantie! Voor
gevolgschade aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid!
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade of persoonlijk
letsel als gevolg van ondeskundig gebruik of het niet opvolgen van de veiligheidsvoor-
schriften! In dergelijke gevallen vervalt de garantie.
• Om veiligheids- en toelatingsredenen (CE) is het eigenhandig ombouwen en/of wijzigen van
het product niet toegestaan. Nooit demonteren (alleen voor de in deze gebruiksaanwijzing
beschreven battterijvervanging).
• Houd het product buiten bereik van kinderen; het is geen speelgoed.
• Laat het verpakkingsmateriaal niet rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speel-
goed zijn.
• Behandel het product voorzichtig, door stoten, schokken of een val - zelfs van geringe hoog-
te - kan het beschadigen.
Batterij-instructies
• Batterijen buiten bereik van kinderen houden.
• Let bij het plaatsen van de batterijen op de juiste polariteit (plus/+ en min/-).
• Laat batterijen niet onbeheerd achter; het gevaar bestaat dat deze door kinderen of huisdieren worden inge-
slikt. Raadpleeg bij inslikken onmiddellijk een arts.
• Lekkende of beschadigde batterijen kunnen bij huidcontact door een bijtende werking letsel veroorzaken,
draag daarom in dit geval geschikte veiligheidshandschoenen.
• Sluit batterijen niet kort, vernietig ze niet en of werp ze niet in vuur. Explosiegevaar!
• Gewone batterijen niet opladen. Explosiegevaar!
• Als u het product langere tijd niet gebruikt (b.v. als u het opbergt), moet u de geplaatste batterijen verwij-
deren.
Oude batterijen kunnen namelijk lekken en het product beschadigen. Hierdoor vervalt de garantie!
• Zie voor een milieuvriendelijke afvoer van de batterijen het hoofdstuk "Afvoer".
Ingebruikname, batterijen plaatsen, batterijen vervangen
• Het kan zijn dat de fabrikant reeds batterijen heeft geplaats. Om de fietscomputer te activeren drukt u
gewoon op een willekeurige toets, zodat de display verschijnt. Ook kunt u de batterijen eruit nemen en deze
opnieuw plaatsen.
• Wanneer batterijen geplaatst resp. vervangen die-
nen te worden, open dan het batterijvak aan de
onderkant van het product door het dekseltje van
het batterijvak naar links te draaien en het er dan
uit te nemen.
• Plaats zowel in de fietscomputer als in de zender
een batterij van het type CR2032 en let op de
juiste polariteit (plus/+ en min/-, de pluspool (+)
wijst steeds naar buiten naar u toe).
• Plaats het deksel weer op het batterijvak en vergrendel het deksel door dit naar rechts te draaien.
• Het vervangen van de batterijen is noodzakelijk wanneer het displaycontrast nog zeer zwak is of er hele-
maal geen weergave meer in de display verschijnt of wanneerr er geen gegevens meer ontvangen worden
door de zender (evt. de batterijen bij wijze van test omwisselen).
• Verwijder de batterijen op een milieuvriendelijke wijze, zie het hoofdstuk "Afvoer".
Montage
www.conrad.com
Version 05/09
°
2
• Monteer eerst de houder (A) voor de fietscomputer aan het stuur, zoals boven in 1a, 1b en 1c afgebeeld.
Twee kabelbinders (D) dienen ter fixering. De neus in het midden van de houder (A) dient daarbij in de rich-
ting van het zadel te wijzen.
• Vervolgens bevestigt u de radiografische sensor (B) tevens met twee kabelbinders aan het linker- of rech-
tergedeelte van de voorwielvork, zie afbeelding 2.
• De magneet (C) wordt aan een spaak van het voorwiel bevestigd. Afhankelijk van de spaakvorm (rond of
elliptisch) gebruikt u de desbetreffende opening, zie afbeelding 3.
De magneet moet precies over de markering "SENSOR". op de draadloze sensor lopen (let op de pijlrich-
ting op de draadloze sensor). Verschuift u evt. de magneet en maak deze weer vast op de juiste plek.
Wanneer de magneet langs de radiotelegrafische sensor loopt dient de afstand niet meer dan maximaal
2 mm te bedragen, anders herkent de magneetsensor de magneet tijdens het langslopen niet goed. Let er
echter in ieder geval op dat de magneet niet tegen de radiotelegrafische sensor schuurt.
Wielomvang/wieldiameter bepalen
Om een juiste weergave van traject en snelheid te verkrijgen dient de wielomvang of wieldiameter te worden
bepaald. Wij adviseren u de wielomvang te gebruiken, omdat deze nauwkeuriger is.
Zoek naar een effen, glad oppervlak (bijv. garage). Zet op de buitenkant van de band een streepje, doe het-
zelfde op de grond (punt A). Schuif nu het wiel net zover naar voren, tot de band helemaal is rondgedraaid en
zet weer een streepje op de grond (punt B).
Meet nu het traject van punt A naar B, zo krijgt u de wielomvang, die later in de fietscomputer kan worden inge-
voerd (waarde in millimeters).
Mocht u desondanks de wieldiameter willen gebruiken, dan dient deze als volgt te worden berekend:
Diameter in millimeters * 3,1416 = wielomvang
Diameter in inches 2,54 * 3,1416 = wielomvang
Voorbeeld: 26 inch * 2,54 * 3,1416 = wielomvang 2.075 mm
B
A
D
C
B
B
3
C
1
A
1a
1a
D
1b
1b
A
1c
1c
C
B
2mm max
D
B
C
A

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis