Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Veiligheidsaanwijzingen - Conrad 67 25 98 Bedienungsanleitung

Uhrenbeweger 4-fach
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G
Horlogebeweger 4-voudig
Bestelnr. 67 25 98
Beoogd gebruik
De horloge-opwinder dient ervoor, mechanisch automatische horloges te bewegen en derhalve op
te winden.
Het is alleen goedgekeurd voor aansluiting met de meegeleverde netadapter.
De netvoedingadapter is alleen geschikt voor gebruik op een normaal stopcontact van het open-
bare stroomnet.
De toepassing van de horloge-opwinder en de netadapter is alleen toegestaan in gesloten ruimtes,
dus niet in de open lucht. Vermijd absoluut contact met vocht, bijv. in badkamers.
Ieder ander gebruik dan hierboven beschreven kan leiden tot beschadiging van het product;
bovendien bestaat kans op kortsluiting, brand, elektrische schokken en dergelijke.
Het samengestelde product niet wijzigen resp. ombouwen en de behuizing niet openen.
De veiligheidsaanwijzingen moeten absoluut in acht worden genomen.
Dit product voldoet aan de wettelijke nationale en Europese eisen.

Veiligheidsaanwijzingen

Bij schade die wordt veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze
gebruiksaanwijzing, vervalt het recht op garantie/vrijwaring. Voor gevolgscha-
de aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.
Voor materiële schade of persoonlijk letsel, veroorzaakt door ondeskundig
gebruik of het niet in acht nemen van de veiligheidsaanwijzingen, zijn wij niet
aansprakelijk. In dergelijke gevallen vervalt het recht op garantie/vrijwaring.
Een uitroepteken in een driehoek wijst op belangrijke aanwijzingen in de
gebruiksaanwijzing.
Het symbool met de hand verwijst naar bijzondere tips of aanwijzingen voor
het bedienen.
• Om redenen van veiligheid en toelating (CE) is het eigenmachtig ombouwen en/of wijzigen
van het product niet toegestaan.
• De meegeleverde netvoedingadapter voldoet aan beschermingsklasse II.
• Om de horloge-opwinder volledig van de netvoedingadapter te scheiden, moet de netvoeding-
adapter uit het stopcontact worden getrokken.
• Vervang een beschadigd aansluitsnoer van netadapters nooit zelf. Als het aansluitsnoer
beschadigd is, kan de netadapter niet meer gebruikt worden en moet deze verwijderd worden.
Een reparatie is niet toegestaan.
• Houd apparaten die op netspanning werken buiten bereik van kinderen. Wees daarom extra
voorzichtig als het apparaat wordt gebruikt in de buurt van kinderen, vooral als zij proberen
voorwerpen door de openingen van de behuizing in het apparaat te steken. Dit kan levensge-
vaarlijke elektrische schokken tot gevolg hebben.
• Controleer het product en de adapter regelmatig op eventuele beschadigingen. Indien de net-
adapter, de horloge-opwinder of de aansluitkabel beschadigingen vertoont, mag u deze niet
aanraken. Schakel eerst het bijbehorende stopcontact stroomloos (bijv. via de bijbehorende
zekeringautomaat) en trek pas daarna de netvoedingadapter voorzichtig uit het stopcontact.
Gebruik het product hierna niet meer, maar breng het naar een elektrotechnisch bedrijf.
• Zet geen vloeistof, bijv. glazen, emmers, vazen of planten op het apparaat of in de buurt ervan.
Vloeistoffen kunnen in de behuizing binnendringen en daarbij afbreuk doen aan de elektrische
veiligheid. Bovendien bestaat het gevaar van brand of een levensgevaarlijke elektrische
schok! Schakel in dat geval het betreffende stopcontact spanningsloos (bijv. zekeringauto-
maat uitschakelen) en trek daarna de stekker van de netvoedingadapter uit het stopcontact.
Het product daarna niet meer gebruiken, breng het naar een vakkundige werkplaats.
• Stel het product niet bloot aan hoge temperaturen, druip- of spatwater, sterke trillingen en
hoge mechanische belastingen.
• Zet geen brandende voorwerpen, zoals kaarsen, op of direct naast het de netadapter of de
horloge-opwinder.
• Raadpleeg een vakman bij vragen omtrent de werkwijze, veiligheid of aansluiting van het pro-
duct.
• Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos slingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed
zijn.
• Laat het apparaat nooit zonder toezicht aanstaan.
• Gebruik het apparaat niet in een tropisch klimaat.
• Houd ook rekening met de veiligheidsaanwijzingen in de diverse hoofdstukken van deze hand-
leiding.
• Neem contact op met onze technische helpdesk of raadpleeg een andere vakman als de juiste
manier van aansluiten u niet duidelijk is of bij vragen, die niet in de gebruiksaanwijzing worden
beantwoord.
Afzonderlijke onderdelen
www.conrad.com
Version 05/11
°
(1) Functieschakelaar
(2) Voedingsbus
(3) Intervalschakelaar
Opstelling
Houd bij de keuze van de plaats van opstelling rekening met de omstandigheden zoals de plaats
van de dichtstbijzijnde contactdoos, etc.
Let bij het plaatsen van het apparaat er ook op dat blootstelling aan direct zonlicht, trillingen, stof,
hitte, kou en vocht moet worden voorkomen. Er mogen zich geen sterke transformatoren of
motoren in de nabijheid van het apparaat bevinden.
Aansluiting van de netvoedingadapter
• Sluit de laagspanningsstekker van de netadapter aan op de aansluitbus (2) aan de achterzijde
van het apparaat.
• Steek de netadapter in een wandcontactdoos.
Plaats het apparaat uitsluitend op een stabiele, horizontale ondergrond.
Zorg dat het apparaat stabiel wordt geplaatst aangezien vallende apparatuur
ongelukken kan veroorzaken.
Vermijd heftige schokken of bewegingen van het apparaat, in het bijzonder
wanneer het wordt gebruikt.
Door toepassing van diverse laksoorten en polijstmiddelen kan niet worden uitges-
loten dat de onderkant van het apparaat, als gevolg van een chemische reactie,
zichtbare sporen op meubilair kan achterlaten. Het apparaat dient daarom niet zon-
der geschikte bescherming op kostbare meubeloppervlakken te worden geplaatst.
Gebruik voor de voeding van het apparaat uitsluitend de meegeleverde net-
voederadapter.
Als spanningsbron voor de netadapter mag uitsluitend een goedgekeurde
wandcontactdoos van het openbare stroomnet worden gebruikt.
Zorg ervoor dat de aangegeven spanning op de netvoedingsadapter overeen-
komt met de netspanning van uw stroomvoorziening. Probeer nooit het appa-
raat met een andere spanning te gebruiken.
Zorg bij het aansluiten dat de aansluitkabel niet wordt afgekneld of door scherpe
randen wordt beschadigd.
Het stopcontact waarop de adapter wordt aangesloten, moet gemakkelijk
bereikbaar zijn zodat de adapter in geval van storingen snel en zonder geva-
ren van de netspanning kan worden gescheiden.
1
2
3

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis