Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Beoogd Gebruik; Veiligheidsaanwijzingen; Batterijen Plaatsen - Conrad Tresor Bedienungsanleitung

Spardose mit digitalem münzzähler
Inhaltsverzeichnis

Werbung

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G
Spaarpot „Tresor"
met digitale muntteller
Bestnr. 88 35 51

Beoogd gebruik

De spaarpot „Tresor" met digitale muntteller en tijdaanduiding dient ervoor overzicht te houden
over het totaal van uw wisselgeld.Daarbij wordt elke munt bij de inworp geïdentificeerd en geteld,
waarbij het actuele totaalbedrag van uw spaargeld in de display wordt weergegeven. weet u
voortdurend exact hoeveel geld zich in de spaarpot bevindt.Naast het kleingeldreservoir is er in
de spaarpot „Tresor" ook een vak om daar verschillende dingen te kunnen bewaren.Het kluisje
is met een 6-cijferige code beveiligd.
Gebruik alleen euromunten.
Elk ander gebruik dan hiervoor beschreven is niet toegestaan en kan leiden tot beschadiging van
het product. Het complete product mag niet worden gewijzigd of omgebouwd!
Neem de veiligheids- en bedieningsaanwijzingen onvoorwaardelijk in acht. Lees daarom de
volledige gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u het product gebruikt.Bewaar deze
zorgvuldig voor latere vragen.

Veiligheidsaanwijzingen

Bij schade, veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze gebruiksaan-
wijzing, vervalt het recht op vrijwaring/garantie! Wij zijn niet aansprakelijk voor
gevolgschade en materiële schade of persoonlijk letsel, veroorzaakt door
onvakkundig gebruik of het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften! In
dergelijke gevallen vervalt de garantie.
Algemene veiligheidsvoorschriften
• Raadpleeg een deskundige wanneer u vragen heeft betreffende de werking of
veiligheid van het product.
• Het product is geen speelgoed, het hoort niet in de handen van kinderen.
• Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen
gevaarlijk speelgoed zijn.
• Als u dit product verkoopt of overdraagt, overhandig dan ook absoluut de
gebruiksaanwijzing.
• Houd ook rekening met de veiligheidsaanwijzingen in de diverse hoofdstukken van
deze handleiding.
• Onderhouds-, aanpassings- en reparatiewerkzaamheden dienen uitsluitend door
vakmensen resp. in een werkplaats te worden uitgevoerd.
• Raadpleeg a.u.b. de technische klantenservice als u vragen heeft die niet in deze
gebruiksaanwijzing worden beantwoord.
Productspecifieke veiligheidsaanwijzingen
• Het product niet aan zware mechanische belasting blootstellen.
• Stel het product niet bloot aan extreme temperaturen, sterke trillingen, vocht of
zware mechanische belastingen.
• Als een veilige werking niet meer mogelijk is, gebruik het apparaat dan niet meer
en bescherm het tegen onbedoeld gebruik.
Veiligheidsaanwijzingen batterijen
• Let bij het plaatsen van de batterijen op de juiste polariteit.
• Verwijder de batterijen als u het apparaat langere tijd niet gebruikt, om bescha-
digingen door lekken te vermijden.
• Batterijen die lekken of beschadigd zijn, kunnen bij contact met de huid zuurver-
wondingen veroorzaken. Draag beschermende handschoenen bij het hanteren
van beschadigde batterijen/accu's.
• Laat batterijen/accu's niet rondslingeren, kinderen of huisdieren zouden ze kunnen
inslikken. Raapleeg in geval van inslikken onmiddellijk een arts.
• Zorg ervoor dat batterijen of accu´s niet worden kortgesloten, gedemonteerd of in
vuur worden geworpen. Explosiegevaar!
• Gelieve het hoofdstuk "Verwijderen" te lezen voor de milieuvriendelijke afvoer van
batterijen en accu´s.

Batterijen plaatsen

1. Verwijder door gebruik van een schroevendraaier de schroef van het batterijklepje. Verwijder
het klepje.
2. Plaats drie batterijen van het type AA met inachtneming van de juiste polariteit.
3. Leg het klepje weer op het batterijvak.
4. Schroef het batterijvakklepje weer dicht.
5. De LCD-display moet „00-00" weergeven.
Verzeker u er van, dat het opgebouwde totaalbedrag bij het vervangen van de
batterijen niet wordt gewist.
• Vervang daarom de oude batterijen binnen 30 seconden door de nieuwen.
• Vervang de batterijen, zodra de aanduiding van de cijfers op de LCD-display
onduidelijker worden.
Instellen van de tijd, datum, alarmtijd en wijziging van het
www.conrad.com
totaalbedrag
• Druk op de toetsencombinatie *en * en # om de actuele tijd in te stellen.
Versie 01/11
• Voer met de toetsen 0-9 de uren in.
• Druk op *-toets om te bevestigen.
• Voer met de toetsen 0-9 de minuten in.
• Druk op *-toets om te bevestigen.
• Voer, middels de getallen 1-7, de dag van de week in.
• Druk op *-toets om te bevestigen.
• Voer met de toetsen 0-9 de maand in.
• Druk op de *-toets om te bevestigen.
• Voer met de toetsen 0-9 de actuele datum in.
• Druk op de #-toets om te bevestigen.
• Voer met de toetsen 0-9 de uren van de alarmtijd in.
• Druk op *-toets om te bevestigen.
• Voer met de toetsen 0-9 de minuten van de alarmtijd in.
• Druk op de #-toets om te bevestigen.
Het weergegeven, bespaarde bedrag kan ook handmatig worden gewijzigd (bijv. bij het
wegnemen van geld):
• Druk zodanig vaak op de *-toets, tot het te wijzigen getal is bereikt en deze knippert.
• Voer met de toetsen 0-9 het gewenste getal in.
• Bevestig de invoer met de *-toets.
Bevestig aan het eind de wijzigingen met de #-toets.
De display springt, na ca. 10 seconden zonder verdere invoer, automatisch weer terug naar de
tijdmodus.
Druk op de toetsencombinatie * en * en # en #, om ook direct de alarmtijd te wijzigen.
Ga daarna verder zoals boven beschreven.
Het geluid van het alarm kunt uitschakelen door het indrukken van een willekeurige toets.
Druk op de toetsencombinatie * en * en # en # en #, indien u onmiddellijk het totaalbedrag van
het gespaarde geld wilt wijzigen.
Ga daarna verder zoals boven beschreven.
Via de display kunt u informatie opvragen
In de normale modus wordt op de display de actuele tijd aangeduid.
• Druk op * en * en 0, voor het controleren van de datum.
• Druk op * en * en 1, voor het controleren van het totaalbedrag.
• Druk op * en * en 2, voor het controleren van de alarmtijd.
Instelling van de digitale code
Af fabriek is de code 000000 ingevoerd.
Voor het instellen van uw eigen code gaat u als volgt te werk:
• Druk op de *-toets en voer de oude code (in dit geval 000000) in.
• Bevestigen met de #-toets.
• Nu middels de toetsen 0-9 een 3- tot 6-cijferige nieuwe code invoeren.
• Bevestigen met de #-toets.
• Voer de nieuwe 3- tot 6-cijferige code nogmaals in.
• Bevestigen met de #-toets.
De nieuwe code is nu opgeslagen.
Openen van de „Tresor"-deur
• Voer de vooraf ingestelde, of de door u gekozen, code in via de toetsen 0-9.
• Bevestigen met de #-toets.
• Er is een langere pieptoon hoorbaar en u voelt een klik.
• Draai het „Tresor"-wiel lichtjes naar rechts en open de deur.
• Er is tweemaal een pieptoon hoorbaar.
• Indien u de deur na ca. 3 seconden niet hebt geopend, sluit deze automatisch af en moet de
code opnieuw worden ingevoerd.
Verklaring van het toetsenbord
* = met deze toets kiest of beweegt u
# = met deze toets bevestigt u
0 – 9 = toetsenbord voor het invoeren
Op de binnenkant van de deur bevindt zich een „RESET"-knop.
Met deze „RESET"-knop stelt u alle instellingen, inclusief die van de code, terug op 0 of naar de
oorspronkelijke toestand. Op deze manier heeft de code de fabrieksinstelling 000000.
De toetsen zijn gedurende gebruik rood verlicht.
Gebruik
1. Werp altijd maar één munt tegelijk door de dekselopening.
2. De LCD-display toont de waarde van de munten alsook de opgebouwde totale waarde van de
munten.
Elke druk op een toets wordt bevestigd via een pieptoon.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis