Herunterladen Diese Seite drucken

HANSGROHE Logis 31515000 Gebrauchsanleitung, Montageanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für Logis 31515000:

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 2
DE
FR
EN
IT
ES
NL
DK
PT
PL
CS
SK
ZH 用户手册 组装说明
RU
FI
SV
LT
HR
TR
RO
EL
SL
ET
LV
SR
NO
BG
SQ
‫دليل االستخدام تعليمات التجميع‬
AR
HU
JP 取扱説明書 施工説明書
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Logis

Werbung

loading

Inhaltszusammenfassung für HANSGROHE Logis 31515000

 • Seite 1 ZH 用户手册 组装说明 Logis ‫دليل االستخدام تعليمات التجميع‬ JP 取扱説明書 施工説明書...
 • Seite 2 Deutsch Symbolerklärung Sicherheitshinweise Justierung Maße Durchflussdiagramm    Montagehinweise Serviceteile Reinigung Bedienung Prüfzeichen Technische Daten Störung Ursache Abhilfe Montage...
 • Seite 3 Français Description du symbole Consignes de sécurité Etalonnage Dimensions Diagramme du débit  Instructions pour le montage   Pièces détachées Nettoyage Instructions de service Informations techniques Classification acoustique et débit Dysfonctionnement Origine Solution Montage...
 • Seite 4 English Symbol description Safety Notes Adjustment Dimensions Flow diagram   Installation Instructions  Spare parts Cleaning Operation Technical Data Test certificate Fault Cause Remedy Assembly...
 • Seite 5 Italiano Descrizione simbolo Indicazioni sulla sicurezza Taratura Ingombri Diagramma flusso   Istruzioni per il montaggio  Parti di ricambio Pulitura Procedura Dati tecnici Segno di verifica Problema Possibile causa Rimedio Montaggio...
 • Seite 6 Español Descripción de símbolos Indicaciones de seguridad Ajuste Dimensiones Diagrama de circulación  Indicaciones para el montaje   Repuestos Limpiar Manejo Datos técnicos Marca de verificación Problema Causa Solución Montaje...
 • Seite 7 Nederlands Symboolbeschrijving Veiligheidsinstructies Instellen Maten Doorstroomdiagram    Montage-instructies Service onderdelen Reinigen Bediening Keurmerk Technische gegevens Storing Oorzaak Oplossing Montage...
 • Seite 8 Dansk Symbolbeskrivelse Sikkerhedsanvisninger Forindstilling Målene Gennemstrømningsdiagram Monteringsanvisninger    Reservedele Rengøring Tekniske data Brugsanvisning Godkendelse Fejl Årsag Hjælp Montering...
 • Seite 9 Português Descrição do símbolo Avisos de segurança Afinação Medidas Fluxograma    Avisos de montagem Peças de substituição Limpeza Funcionamento Dados Técnicos Marca de controlo Falha Causa Solução Montagem...
 • Seite 10 Polski Opis symbolu Wskazówki bezpieczeństwa Ustawianie Wymiary Schemat przepływu Wskazówki montażowe    Części serwisowe Czyszczenie Obsługa Dane techniczne Znak jakości Usterka Przyczyna Pomoc Montaż...
 • Seite 11 Česky Popis symbolů Bezpečnostní pokyny Nastavení Rozmìry Diagram průtoku  Pokyny k montáži   Servisní díly Čištění Ovládání Technické údaje Zkušební značka Porucha Příčina Odstranění Montáž...
 • Seite 12 Slovensky Popis symbolov Bezpečnostné pokyny Nastavenie Rozmery Diagram prietoku  Pokyny pre montáž   Servisné diely Čistenie Obsluha Technické údaje Osvedčenie o skúške Porucha Príčina Pomoc Montáž...
 • Seite 13 中文 符号说明 安全技巧 请勿使用含有乙酸的硅胶! 装配时为避免挤压和切割受伤,必须戴上手 套。 调节 参见第页 本产品只允许作为洗浴、卫生和洁身之用。 冷热水管间过大的压力差必须予以平衡。 热水温度调节。如果使用即热式喷头,则不建议 只有那些带有 安装热水阀门。 标记的洗衣机或洗碗机才 可以不需附加其他安全设备而直接连接到本产 大小 参见第页 品的外接设备供水阀上。 流量示意图 参见第页 安装提示 安装前必须检查产品是否受到运输损害。 安装  龙头流速 后将不认可运输损害或表面损伤。  手提花洒流速 管道和阀门必须根据通用标准进行安装、冲洗  流速: 停止阀 和检查。 备用零件 参见第页 请遵守当地国家现行的安装规定。 技术参数 清洗 参见第页 工作压强: 最大 操作 参见第页 推荐工作压强:...
 • Seite 14 Русский Описание символов Указания по технике безопасности Подгонка Размеры Схема потока    Указания по монтажу Κомплеκт Очистка Эксплуатация Знак технического контроля Технические данные Неисправность Причина Устранение неисправности Монтаж...
 • Seite 15 Suomi Merkin kuvaus Turvallisuusohjeet Säätö Mitat Virtausdiagrammi  Asennusohjeet   Varaosat Puhdistus Käyttö Tekniset tiedot Koestusmerkki Häiriö Toimenpide Asennus...
 • Seite 16 Svenska Symbolförklaring Säkerhetsanvisningar Justering Måtten Flödesschema  Monteringsanvisningar   Reservdelar Rengöring Hantering Tekniska data Testsigill Störning Orsak Åtgärd Montering...
 • Seite 17: Montavimas

  Lietuviškai Simbolio aprašymas Saugumo technikos nurodymai Reguliavimas Išmatavimai Montavimo instrukcija Pralaidumo diagrama    Atsarginės dalys Valymas Eksploatacija Techniniai duomenys Bandymo pažyma Gedimas Priežastis Priemonė Montavimas...
 • Seite 18 Hrvatski Opis simbola Sigurnosne upute Regulacija Mjere Dijagram protoka Upute za montažu    Rezervni djelovi Čišćenje Tehnički podatci Upotreba Oznaka testiranja Greška Uzrok Otklanjanje Sastavljanje...
 • Seite 19 Türkçe Simge açıklaması Güvenlik uyarıları Ayarlama Ölçüleri Akış diyagramı    Montaj açıklamaları Yedek Parçalar Temizleme Kullanımı Teknik bilgiler Kontrol işareti arıza sebep yardım Montajı...
 • Seite 20 Română Descrierea simbolurilor Instrucţiuni de siguranţă Reglare Dimensiuni Diagrama de debit   Instrucţiuni de montare  Piese de schimb Curăţare Utilizare Date tehnice Certificat de testare Deranjament Cauza Măsuri de remediere Montare...
 • Seite 21 Ελληνικά Περιγραφή συμβόλΩν Υποδείξεις ασφαλείας Ρύθμιση Διαστάσεις Διάγραμμα ροής   Οδηγίες συναρμολόγησης  Ανταλλακτικά Καθαρισμός Χειρισμός Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σήμα ελέγχου Βλάβη Αιτία ΔιόρθΩση Συναρμολόγηση...
 • Seite 22 Slovenski Opis simbola Varnostna opozorila Justiranje Mere Diagram pretoka Navodila za montažo    Rezervni deli Čiščenje Upravljanje Tehnični podatki Preskusni znak Napaka Vzrok Pomoč Montaža...
 • Seite 23 Estonia Sümbolite kirjeldus Ohutusjuhised Reguleerimine Mõõtude Läbivooludiagramm  Paigaldamisjuhised   Varuosad Puhastamine Kasutamine Tehnilised andmed Kontrollsertifikaat Rike Põhjus Lahendus Paigaldamine...
 • Seite 24 Latvian Simbolu nozīme Drošības norādes Ieregulēšana Izmērus Caurplūdes diagramma Norādījumi montāžai    Rezerves daļas Tīrīšana Lietošana Tehniskie dati Pārbaudes zīme Traucējums Iemesls Bojājumu novēršana Montāža...
 • Seite 25 Srpski Opis simbola Sigurnosne napomene Podešavanje Mere Dijagram protoka Instrukcije za montažu    Rezervni delovi Čišćenje Rukovanje Tehnički podaci Ispitni znak Smetnja Uzrok Pomoć Montaža...
 • Seite 26 Norsk Symbolbeskrivelse Sikkerhetshenvisninger Justering Mål Gjennomstrømningsdiagram Montagehenvisninger    Servicedeler Rengjøring Betjening Tekniske data Prøvemerke Feil Årsak Feilrettelse Montasje...
 • Seite 27 БЪЛГАРСКИ Описание на символите Указания за безопасност Юстиране Размери Диаграма на потока Указания за монтаж    Сервизни части Почистване Обслужване Технически данни Контролен знак Неизправност Причина Помощ Монтаж...
 • Seite 28 Shqip Përshkrimi i simbolit Udhëzime sigurie Justimi Përmasat Diagrami i qarkullimit Udhëzime për montimin    Pjesët e servisit Pastrimi Përdorimi Të dhëna teknike Shenja e kontrollit Demtim Shkaku Ndihme Montimi...
 • Seite 29 ‫عربي‬ ‫وصف الرمز‬ ‫تنبيهات األمان‬ ‫هام! ال تستخدم السليكون الذي يحتوي على‬ ‫يجب إرتداء قفازات لليد أثناء التركيب لتجنب حدوث‬ !‫أحماض‬ ‫أخطار اإلنحشار أو الجروح‬ ‫ال يجب استخدام المنتج إال في أغراض االستحمام‬ ‫الضبط راجع صفحة‬ ‫واألغراض الصحية وأغراض تنظيف الجسم‬ ‫ضبط...
 • Seite 30 Magyar Tartozékok Biztonsági utasítások Tisztítás Használat Szerelési utasítások Műszaki adatok Szimbólumok leírása Beállítás Méretet Átfolyási diagramm Vizsgajel    Hiba Megoldás Szerelés...
 • Seite 31 日本語 アイコンの説明 安全上の注意 酢酸系シリコンをご使用にならないでくだ 施工の際は手を挟んだり怪我をしないように、 さい ! 手袋をはめてください。 調整 次のページを参照 この製品は、 体や手を洗う等の製品本来の目的 以外には使用しないでください。 お湯の流量制限の設定方法。 瞬間湯沸かし器をご 給水 ・ 湯の圧力差は 以内としてくださ 利用の際はお湯の流量制限はしないでください。 い。 寸法 次のページを参照 マークが付いた食洗機または洗濯機の み、 逆流防止装置などを追加しないで止水栓に 流量曲線図 次のページを参照 接続できます 日本では関連法規に従ってくだ さい 。 水栓の流量  施工上の注意 ハンドシャワーの流量  製品の施工前に輸送でのダメージがないか確 流量 : 止水栓 ...
 • Seite 32 SW 10 mm SW 19 mm...
 • Seite 33 SW 22mm SW 12 mm SW 24 mm SW 22mm > 2 min P-IX DVGW SINTEF NF 31515000 31516000 31543000...
 • Seite 34 0,3 MPa 60 °C 10 °C 0,3 МПа 0,3 ‫ميجابسكال‬ 36°C 38°C 50°C 60°C 43°C 55°C 17 x...
 • Seite 35 Logis Logis 13 8 13 8 Ø Ø Ø Ø Ø 3 4 Ø 3 4 G 1 / 2 G 1 / 2 G 1 / 2 G 3 / 4 G 3 / 4 1, 6 m G 3 / 8 G 3 / 8 Logis 0,50...
 • Seite 36 清洁指南 担保 接触 www.hansgrohe.com/ cleaning-recommendation www.hansgrohe.com/ cleaning-recommendation 세정시 권장사항 품질보증 접촉 ‫توصيات التنظيف الضمان اتصال‬ www.hansgrohe.com/ cleaning-recommendation お手入れの方法 保証について ご連絡先...
 • Seite 37 Logis QUICK 清洁:只需要揉搓花洒表面的出水孔即可去 ‫إنه سهل التنظيف، حيث يسقط الجير بسهولة شديدة‬ 除水垢。 ‫من األجزاء الناتئة‬ 清掃が簡単 : カルキは突起部から簡単にこす り落とすことができます。...
 • Seite 38 开 关 ‫ فتح‬開く ‫ إغالق‬閉じる 热 冷 ‫ ساخن‬温かい ‫ بارد‬冷たい...
 • Seite 39 开 关 ‫ فتح‬開く ‫ إغالق‬閉じる 开 关 ‫ فتح‬開く ‫ إغالق‬閉じる...
 • Seite 40 Logis...