Grundig KM 4620 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Coffee Maker
User Manual
KM 4620 - KM 4620 R
DE - EN - FR - TR - ES - FI - HR - NO - NL - EL - PL
01M-GMS2390-0321-05
01M-GMS0920-0321-05

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Grundig KM 4620

  Inhaltszusammenfassung für Grundig KM 4620

 • Seite 1 Coffee Maker User Manual KM 4620 - KM 4620 R DE - EN - FR - TR - ES - FI - HR - NO - NL - EL - PL 01M-GMS2390-0321-05 01M-GMS0920-0321-05...
 • Seite 2: Inhaltsverzeichnis

  ________________________________________ DEUTSCH 05-14 ENGLISH 15-21 FRANÇAIS 22-29 TÜRKÇE 30-39 ESPAÑOL 40-46 SUOMI 47-54 HRVATSKI 55-62 NORSK 63-69 NEDERLANDS 70-77 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 78-86 POLSKI 87-93...
 • Seite 3 ________________________________________...
 • Seite 5 return to g. 2 BETRIEB REINIGUNG UND PFLEGE OPERATION CLEANING AND CARE KULLANIM TEMIZLEME VE BAKIM FONCTIONNEMENT NETTOYAGE ET ENTRETIEN FUNCIONAMIENTO LIMPIEZA Y CUIDADOS ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE KÄYTTÖ PUHDISTUS JA HUOLTO DRIFT RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD WERKING REINIGING EN ONDERHOUD ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ...
 • Seite 6: Deutsch

  SICHERHEIT UND AUFSTELLEN ______________ Lesen Sie diese Bedienungs- Falls nicht vorhanden, wird anleitung sorgfältig, bevor Sie als zusätzlicher Schutz die das Gerät benutzen! Befolgen Installation einer Fehlerstrom- Sie alle Sicherheitshinweise, Schutzeinrichtung (RCD) mit um Schäden aufgrund falscher einem Bemessungsauslöse- Benutzung zu vermeiden! strom von nicht mehr als 30 mA empfohlen.
 • Seite 7 Netzkabel oder das Gerät wenn sie beaufsichtigt oder selbst beschädigt ist. bezüglich des sicheren Ge- brauchs des Gerätes unterwie- Unsere GRUNDIG Haushalts- sen wurden und die daraus geräte entsprechen den gel- tenden Sicherheitsnormen. resultierenden Gefahren ver- Wenn das Gerät oder das standen haben.
 • Seite 8 SICHERHEIT UND AUFSTELLEN ______________ Gerät und sämtliche Zubehör- Gerät ausschließlich mit den teile gründlich trocknen, bevor mitgelieferten Teilen betrei- das Gerät mit der Stromver- ben. sorgung verbunden wird und Gerät nie mit feuchten oder bevor Teile abgenommen nassen Händen benutzen. oder angebracht werden. Gerät immer auf eine stabile, Netzstecker nicht am Kabel ebene, saubere, trockene und...
 • Seite 9 SICHERHEIT UND AUFSTELLEN ______________ Gerät niemals über die Maxi- Das Gerät sollte nicht mit Zeit- malfüllstandsmarkierung hin- schaltuhren oder separaten aus befüllen. Falls das Gerät Fernsteuerungssystemen be- über die Maximalfüllstands- trieben werden. markierung hinaus gefüllt Das Wasser sorgfältig in den wird, fließt das überschüssige Wassertank gießen.
 • Seite 10 Siehe Abbildung auf Seite 3. Ihrer neuen GRUNDIG Kaffeemaschine Abdeckung KM 4620 / KM 4620 R. Wassertank Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen auf- merksam, um sicherzustellen, dass Sie Ihr Quali- Wasserstandanzeige mit MAX-Markierung tätsprodukt von GRUNDIG viele Jahre benutzen Tropfstopp können.
 • Seite 11 BETRIEB __________________________________ Vorbereitung Filterhalter mit Permanentfilter während der Kaffeezubereitung niemals herausziehen; auch Achtung dann nicht, wenn kein Wasser mehr aus dem Erste Inbetriebnahme: Mindestens viermal rei- Filter austritt. Extrem heißes Wasser oder heißer nes Wasser durchlaufen lassen, keinen Kaffee Kaffee können aus dem Filterhalter schwappen hinzugeben.
 • Seite 12 INFORMATIONEN _________________________ Reinigung und Pflege S chritte 4 – 6 wiederholen. G erät einschalten, restliche Mischung durch- Achtung laufen lassen. Zur Reinigung des Gerätes niemals Benzin, Lö- sungsmittel, Scheuermittel oder harte Bürsten W assertank mit kaltem Trinkwasser füllen, sämt- verwenden. liches Wasser durchlaufen lassen. Weder Gerät noch Netzkabel in Wasser oder 10 Schritt 9 viermal wiederholen.
 • Seite 13 Sie, sich mit Ihrem Fachhändler bzw. mit Es enthält keine in der Direktive angegebenen der Verkaufsstelle in Verbindung zu setzen. Sollte gefährlichen und unzulässigen Materialien. dies nicht möglich sein, wenden Sie sich bitte an das GRUNDIG Service-Center unter folgenden Informationen zur Kontaktdaten: Verpackung TELEFON: 0911 / 590 597 29 Die Verpackung des Produkts wurde (Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr)
 • Seite 14 01/2021 07-20-01 14 DEUTSCH...
 • Seite 15: English

  SAFETY AND SET-UP _______________________ Please read this instruction Do not immerse the appliance, manual thoroughly prior to power cord or power plug in using this appliance! Follow all water or any other liquids. Do safety instructions in order to not hold it under running water avoid damage due to improper and do not clean any parts in use!
 • Seite 16 SAFETY AND SET-UP _______________________ Our GRUNDIG Household Always keep the appliance Appliances meet applicable and its cord out of reach of safety standards, if the appli- children aged less than 8 ance or power cord is dam- years. aged, it must be repaired or...
 • Seite 17 SAFETY AND SET-UP _______________________ Operate the appliance with the Never fill the appliance above delivered parts only. the maximum level indicator. If it is filled above the maxi- Do not use the appliance with mum level, water flows out of damp or wet hands.
 • Seite 18 Controls and parts Dear Customer, congratulations to the purchase of your new See the figure on page 3. GRUNDIG Coffee Maker KM 4620/KM 4620 R. Cover Please read the following user guide carefully to Water tank ensure that you have many years of enjoyment from your quality Grundig product at home.
 • Seite 19 OPERATION ______________________________ Preparation If water / coffee is not draining from the filter basket after several seconds although the Caution glass jug has been affixed correctly, then un- First utilisation: Run the appliance at least 4 plug the appliance immediately and wait 10 times without adding coffee.
 • Seite 20 INFORMATION ___________________________ Cleaning and care Fill the water tank with cold, fresh drinking water and run all the water through. Caution Repeat step 9 four times. Never use petrol, solvents, abrasive cleaners, or hard brushes to clean the appliance. Now you may brew coffee again. Never put the appliance or power cord in water or any other liquid.
 • Seite 21 INFORMATION ___________________________ Compliance with the WEEE Compliance with RoHS Direc- tive Directive and Disposing of The product you have purchased complies with the Waste Product: EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials speci- This product complies with EU WEEE Directive fied in the Directive.
 • Seite 22 SÉCURITÉ ET INSTALLATION ________________ Veuillez lire attentivement le Pour plus de protection, l'ap- présent manuel d'utilisation pareil doit également être avant d'utiliser cet appareil ! branché à un dispositif de Respectez toutes les consignes courant résiduel domestique de sécurité pour éviter des d'une valeur nominale ne dé- dommages dus à...
 • Seite 23: Français

  Nos appareils électroména- à utiliser le produit en toute gers GRUNDIG répondent sécurité et en étant conscients aux normes de sécurité en des dangers y afférents. Les vigueur. Par conséquent, si enfants ne doivent pas jouer l’appareil ou le cordon d’ali-...
 • Seite 24 SÉCURITÉ ET INSTALLATION ________________ Positionnez le couvercle de Évitez d'utiliser l'appareil l’appareil de sorte que la va- avec des mains mouillées ou peur chaude ne soit pas diri- humides. gée vers vous. Utilisez toujours l'appareil Séchez l'appareil et tous sur une surface stable, plate, ses composants avant de les propre, sèche et non glissante.
 • Seite 25 SÉCURITÉ ET INSTALLATION ________________ Ne remplissez jamais l'appa- Ne faites jamais fonctionner reil au-dessus du niveau maxi- l'appareil sans eau à l'inté- mum indiqué. Si l'appareil est rieur. rempli au-dessus du niveau N'utilisez pas de verseuse en maximum, l'eau est évacuée verre ébréchée ou dont la poi- de l'appareil par un système gnée est abîmée ou présente...
 • Seite 26 Réservoir à eau Veuillez lire attentivement les recommandations ci-après pour pouvoir profiter au maximum de Indicateur du niveau d'eau avec marque la qualité de votre produit Grundig pendant de nombreuses années à venir. Anti-goutte Verseuse en verre Une approche responsable ! Bouton Marche/Arrêt...
 • Seite 27 FONCTIONNEMENT _______________________ Préparation Ne retirez jamais le porte-filtre lors du proces- sus de préparation, même si l'eau ne s'écoule Attention pas du filtre. De l'eau ou du café brûlant peut Première utilisation: Faites fonctionner l'appa- s'écouler du porte-filtre et entraîner des brû- reil sans ajouter de café...
 • Seite 28 INFORMATIONS __________________________ Nettoyage et entretien Apague el aparato. Deje que la mezcla actúe durante unos 15 Attention minutos. N'utilisez jamais d'essence, de solvants ou de nettoyants abrasifs, d'objets métalliques ou de Repita los pasos 4 a 6. brosses dures pour nettoyer l'appareil. A continuación vuelva a poner en marcha Ne jamais introduire l'appareil ou le câble el aparato y deje correr la totalidad de la...
 • Seite 29 INFORMATIONS __________________________ Conformité avec la directive Information sur DEEE et mise au rebut des dé- l’emballage chets : L’emballage du produit est composé de matériaux recyclables, conformé- Ce produit est conforme à la directive DEEE ment à notre réglementation nationale. (2012/19/UE) de l’Union européenne).
 • Seite 30 GÜVENLİK VE KURULUM __________________ Lütfen cihazı kullanmadan önce Cihazı, elektrik kablosunu bu kullanma kılavuzunu tam veya elektrik fişini suya ya olarak okuyun! Hatalı kullanım­ da diğer sıvılara batırmayın. dan kaynaklanan hasarları ön­ Akan suyun altında tutmayın lemek için tüm güvenlik talimat­ veya herhangi bir parçasını...
 • Seite 31: Türkçe

  GÜVENLİK VE KURULUM __________________ GRUNDIG Küçük Ev Aletleri, Temizlik ve kullanıcı bakım geçerli güvenlik standartla­ işlemleri, 8 yaş üzeri ve baş­ rına uygundur; bu nedenle larında bir büyük olmadığı cihaz veya elektrik kablosu sürece çocuklar tarafından hasar görürse, herhangi bir yapılmamalıdır.
 • Seite 32 GÜVENLİK VE KURULUM __________________ Cihazı asla parlayıcı veya ya­ Cihazın kapağını, sıcak buhar nıcı ortamların ve maddelerin kulpun üzerinize gelmeyecek bulunduğu yerde veya yakı­ şekilde konumlandırın. nında kullanmayın. Cihazı asla maksimum seviye Cihazı sadece beraberinde göstergesinin üzerinde dol­ verilen parçalarıyla birlikte durmayın.
 • Seite 33 GENEL BAKIŞ _____________________________ Kontroller ve parçalar Değerli Müşterimiz, Yeni GRUNDIG Kahve Makinesi KM 4620/ Sayfa 3'teki şekle bakın. KM 4620 R'yi satın aldığınız için sizi kutlarız. Kapak Kaliteli Grundig ürününüzü yıllarca tam verim Su haznesi alarak kullanabilmek için lütfen aşağıdaki kulla­...
 • Seite 34 KULLANIM _______________________________ Hazırlık Cam sürahinin yerine doğru şekilde yer­ leştirilmesine rağmen, birkaç saniye sonra filtre Dikkat sepetinden su veya kahve boşalmıyorsa ci­ İlk kullanım: Cihazı en az 4 kez kahve ekleme­ hazın fişini derhal çekin, 10 dakika bekledikten den çalıştırın. sonra filtre sepetini açıp kontrol edin.
 • Seite 35 BİLGİLER _________________________________ Temizleme ve bakım 9. adımı dört kez tekrar edin. Artık yeniden kahve pişirebilirsiniz. Dikkat Cihazı temizlemek için kesinlikle benzin, sol­ ventler ya da aşındırıcı temizleyiciler, metal Saklama nesneler veya sert fırçalar kullanmayın. Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, Cihazı ya da elektrik kablosunu asla suya veya lütfen dikkatli bir şekilde saklayın.
 • Seite 36 * Yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alır ve değerlendiririz. * Bu geri bildirimleri süreçlerimizin daha mükemmel hale getirilmesinde kullanırız. • Grundig olarak, mükemmel müșteri deneyimini yașatmayı ana ilke olarak kabul eder, müșteri odaklı bir yaklașım benimseriz.
 • Seite 37 Müșteri Bașvurusu Web sitesi Yetkili Servis musteri.hizmetleri Yetkili Satıcı Faks 0850 210 0 888 @grundig.com Çağrı merkezi 0216 423 23 53 Bașvuru kaydı Bașvuru Konusu Müșteri Adı, Soyadı Müșteri Telefonu Müșteri Adresi Hizmet talebinin alınması - Hizmet talebi analizi - Hizmet hakkında müșterinin bilgilendirilmesi (Keșif,nakliye,montaj,bilgi,onarım,değișim vb.)
 • Seite 38 Bu kılavuzu okumadan ürününüzü çalıştırmayınız. Ürününüz ile ilgili garanti şartları, kullanımı ve sorun giderme yöntemleri kılavuzda yer almaktadır. Uygun Kullanım ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar; Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygu­ lanmaz;...
 • Seite 39 Grundig Unvanı: Markası: Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6, Filtre Kahbve Adresi: Cinsi: 34445, Sütlüce / İSTANBUL Makinesi KM 4620 - KM Modeli: 4620 R (0-216) 585 8 888 Telefonu: Seri No: (0-216) 423 23 53 2 YIL Faks: Garanti Süresi: www.grundig.com.tr...
 • Seite 40 SEGURIDAD Y PREPARACIÓN ______________ Lea este manual de instruccio- Mantenga siempre el aparato nes detenidamente antes de y el cable fuera del alcance utilizar el aparato. Siga todas de niños menores de 8 años. las instrucciones de seguridad Compruebe que la tensión in- para evitar daños debidos a un dicada en la placa de datos uso indebido.
 • Seite 41: Español

  SEGURIDAD Y PREPARACIÓN ______________ Desconecte el cable de co- Los trabajos de reparación de- rriente tras utilizar el aparato, ficientes o realizados por per- antes de limpiarlo, antes de sonal no cualificado puede salir de la estancia en la que ser peligrosos y entrañar ries- se encuentre o en caso de gos para el usuario.
 • Seite 42 SEGURIDAD Y PREPARACIÓN ______________ Consulte la sección "Limpieza Asegúrese de que no exista y cuidados". peligro de que pueda tirarse accidentalmente del cable de Seque el aparato y todos los corriente o de que alguien tro- accesorios antes de conec- piece con él mientras el apa- tarlo a la red de alimentación rato esté...
 • Seite 43 Controles y piezas Estimado cliente: Le felicitamos por la compra de su nueva cafe- Vea la ilustración de la pág. 3. tera GRUNDIG KM 4620/KM 4620 R. Tapa Le rogamos lea con atención las siguientes notas Depósito de agua de uso para disfrutar al máximo de la calidad de este producto Grundig durante muchos años.
 • Seite 44 FUNCIONAMIENTO _______________________ Preparación Atención Asegúrese de volver a colocar la jarra de Atención vidrio en la placa de calentamiento Primer uso: haga funcionar el aparato sin aña- antes posible (máx. 30 segundos). De lo con- dir café un mínimo de 4 veces. trario, el café...
 • Seite 45 FUNCIONAMIENTO _______________________ Guarde el café que no haya usado en un lugar No reutilice el poso de café del filtro, ya que el fresco y seco. Una vez abierto un paquete de aroma será considerablemente menor. café, ciérrelo lo más herméticamente posible No se recomienda recalentar el café, ya que para que conserve su frescura.
 • Seite 46 INFORMACIÓN ___________________________ Almacenaje Cumplimiento de la directiva RoHS: Si no va a utilizar el aparato durante un periodo prolongado de tiempo, guárdelo cuidadosa- El producto que ha adquirido es conforme con mente. Asegúrese de que el aparato esté desen- la directiva de la UE sobre la restricción de sus- chufado y completamente seco.
 • Seite 47: Suomi

  TURVALLISUUS JA ALKUVALMISTELUT _______ Lue tämä käyttöopas huolel- Lisäsuojaa voi saada yhdistä- lisesti läpikotaisin ennen lait- mällä laitteen vikavirtasuojaus- teen ensimmäistä käyttökertaa! kytkimeen, yli 30mA virralla. Noudata kaikkia turvallisuus- Pyydä sähköasentajalta lisä- ohjeita, välttääksesi väärinkäy- tietoja. töstä aiheutuvat vahingot. Estä veden tai muiden nestei- Säilytä...
 • Seite 48 Meidän GRUNDIG kotitalo- mystä, jos heidän laitteen käyt- uslaitteet ovat sovellettavien töä seurataan tai ovat saaneet turvallisuusstandardien mu- ohjeita laitteen turvallisesta kaisia.
 • Seite 49 TURVALLISUUS JA ALKUVALMISTELUT _______ Kuivaa laite ja kaikki sen osat Älä käytä laitetta kostein tai ennen laitteen liittämistä verk- märin käsin. kovirtaan ja ennen osien liittä- Käytä laitetta aina tukevalla, mistä. tasaisella, puhtaalla ja kui- Älä käytä tai sijoita mitään valla ja ei liukkaalla pinnalla.
 • Seite 50 TURVALLISUUS JA ALKUVALMISTELUT _______ Älä koskaan täytä laitetta Älä koskaan käytä laitetta maksimitasomerkin yli. Jos ilman vettä. laite täytetään yli enimmäis- Älä käytä lasikannua, jossa tason, ylimääräinen vesi on säröjä tai irrallinen tai va- tyhjenee laitteesta suojatyh- hingoittunut kahva. jennyksen kautta. Kytke laite vain maadoitettuun Älä...
 • Seite 51 LYHYESTI __________________________________ Ohjauslaitteet ja osat Hyvä asiakas, Onnittelut uudelle GRUNDIG Coffee Maker Katso kuva sivulla 3. KM 4620/KM 4620 R :n omistajalle. Kansi Lue huolellisesti seuraavat huomautukset, jotta Vesitankki voit käyttää laadukasta GRUNDIG-tuotettasi usean vuoden ajan. Veden tason mittari, jossa on MAX-merkki Tippalukko Vastuullinen lähestymistapa!
 • Seite 52 KÄYTTÖ ___________________________________ Valmistelut Jos suodatinkorista ei tule vettä tai kah- muutaman sekunnin jälkeen, vaikka Varoitus lasikannu on paikallaan, ota välittömästi Ensimmäinen käyttökerta: Käytä ilman kahvin sähköjohto irti seinästä ja odota 10 minuut- lisäämistä ainakin 4 kertaa. tia, ennen kuin avaat ja tarkistat suodatin korin Kahvin keittäminen Kun kahvin keittäminen loppuu ja vesitankki...
 • Seite 53 TIETOJA ___________________________________ Puhdistus ja huolto Toista vaihe 9 neljä kertaa. Nyt voit keittää taas kahvia. Varoitus Älä koskaan käytä bensiiniä, liuotteita, han- kausaineita tai kovaa harjaa laitteen puhdis- Säilytys tamiseen. Jollet aio käyttää laitetta pitkään aikaan, säilytä Älä laita laitetta tai sähköjohtoa veteen tai sitä...
 • Seite 54 TIETOJA ___________________________________ Pakkaustiedot Tuotteen pakkaus on valmistettu kierrä- tettävistä materiaaleista paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Älä hävitä pakkausmateriaaleja yhdessä muiden kotitalousjätteiden tai muiden jätteiden kanssa. Vie pakkausmateriaalit paikallisten viranomais- ten ilmoittamiin keräyspisteisiin. Tekniset tiedot Virransyöttö: 220-240 V ~ , 50-60 Hz Teho: 900 W Oikeus teknisiin ja mallikohtaisiin muutoksiin pi- dätetään.
 • Seite 55: Hrvatski

  SIGURNOST I POSTAVLJANJE _______________ Pažljivo pročitajte ovaj kori- Za dodatnu zaštitu, ovaj se snički priručnik prije uporabe uređaj treba spojiti na zaštitnu uređaja! Slijedite sve sigurno- strujnu sklopku jačine ne veće sne upute da biste izbjegli ošte- od 30 mA. Za savjet se obra- ćenje zbog nepravilne upo- tite električaru.
 • Seite 56 SIGURNOST I POSTAVLJANJE _______________ Ne upotrebljavajte produžni Ovaj uređaj mogu upotreblja- kabel s uređajem. vati djeca starija od 8 godina, osobe smanjenih tjelesnih, Nikada nemojte upotreblja- osjetilnih ili metalnih sposob- vati uređaj ako je kabel na- nosti ili osobe bez dovoljno pajanja ili uređaj vidljivo iskustva i znanja ako su pod oštećen.
 • Seite 57 SIGURNOST I POSTAVLJANJE _______________ Nikada ne radite s uređajem i Uvijek koristite uređaj na sta- ne stavljajte ga na ili blizu vru- bilnoj, ravnoj, čistoj, suhoj i ćih površina, kao što su plinski protukliznoj površini. plamenik, električni plamenik Pazite da ne postoji opasnost ili grijana pećnica.
 • Seite 58 SIGURNOST I POSTAVLJANJE _______________ Nikada ne punite uređaj iznad Pažljivo ulijte vodu u spremnik. oznake maksimalne razine. U slučaju da voda šprica tije- Ako je ispunjen iznad maksi- kom ulijevanja, pazite da su malne razine, voda istječe iz stakleni vrč i platforma za gri- uređaja kroz sigurnosni izljev.
 • Seite 59 Kontrole i dijelovi Poštovani kupče, Čestitamo Vam na kupnji vašeg novog GRUN- Pogledajte sliku na 3. stranici. DIG kuhala za kavu KM 4620/KM 4620 R. Poklopac Pažljivo pročitajte sljedeće napomene za ko- Spremnik za vodu risnika da biste puno godina potpuno uživali u svom kvalitetnom proizvodu marke GRUNDIG.
 • Seite 60 RAD ______________________________________ Priprema Ako voda / kava ne izlaze iz košare fil- nakon nekoliko sekundi iako je Oprez stakleni vrč pričvršćen ispravno, u tom slu- Prva uporaba: Uključite bez dodavanja kave čaju omah isključite uređaj i sačekajte 10 najmanje 4 puta. minuta prije otvaranja i provjere košare filtra Kuhanje kave...
 • Seite 61 INFORMACIJE _____________________________ Čišćenje i održavanje Sada uključite uređaj i pustite da cijela mješa- vina prođe kroz aparat. Oprez Napunite spremnik za vodu hladnom, svježom Za čišćenje uređaja nikada nemojte koristiti pitkom vodom i pustite vodu da prođe kroz benzin, otapala ili abrazivna sredstva za či- aparat.
 • Seite 62 INFORMACIJE _____________________________ Sukladnost s Direktivom o Tehnički podaci otpadnoj električnoj i elek- troničkoj opremi (OEEO) i Napajanje: 220 – 240 V ~ , 50-60 Hz Snaga: 900 W Odlaganjem proizvoda: Zadržavamo pravo na tehničke i dizajnerske iz- Ovaj je proizvod usklađen s Direktivom OEEO mjene.
 • Seite 63: Norsk

  SIKKERHET OG INNSTILLING _______________ Vennligst les grundig gjennom Senk ikke apparatet, strøm- denne instruksjonsmanualen ledningen eller støpselet ned i før du begynner å bruke dette vann eller noen andre væsker. apparatet! Følg alle instrukser Hold det ikke under rennende ang. sikkerhet for å unngå ska- vann og rengjør ingen deler i...
 • Seite 64 SIKKERHET OG INNSTILLING _______________ Våre GRUNDIG-apparater Før du bruker apparatet for til bruk i husholdningen er i første gang, rengjør nøye alle overensstemmelse med gjel- delene som kommer i kontakt dende sikkerhetsstandarder, med vann eller kaffe. Vennligst så hvis apparatet eller strøm- se alle detaljer i “Rengjørings-...
 • Seite 65 SIKKERHET OG INNSTILLING _______________ Benytt alltid apparatet på en La aldri apparatet være i drift stabil, flat, ren, tørr overflate dersom tilbereding av kaffe som forhindrer glidning. eller det å holde kaffen varm ikke er nødvendig. Se til at det ikke er fare for at strømledningen ved et uhell Fyll kun kaldt og ferskt drikke- skulle kunne komme til å...
 • Seite 66 I ETT ØYEKAST ____________________________ Kontroller og deler Kjære kunde, gratulerer med kjøpet av din nye GRUNDIG kaf- Se figuren på side 3. fetilbereder KM 4620/KM 4620 R. Deksel Vennligst les den følgende brukerveiledningen Vannbeholder nøye for å sikre at du kan få glede av ditt kvali- tetsprodukt fra GRUNDIG i mange år framover.
 • Seite 67 DRIFT ____________________________________ Klargjøring Dra aldri ut filterkurven under tilberedingen selv om det ikke ikke noe vann som siles fra Forsiktig filteret. Ekstremt varmt vann eller kaffe kan søles Førstegangs bruk: Kjør apparatet minst fire ut fra filterkurven og forårsake skade. ganger uten å...
 • Seite 68 Spør etter dette idet du navngir appara- tet. Før du starter avkalkingsprosessen, les produ- sentens pakningsvedlegg for avkalkingsmidde- let grundig. Dersom produsentens instruksjoner avviker fra dem som er nevnt nedenfor, følg instruksjonene fra produsenten. Merknad Du kan også bruke hvit eddik og sitronsaft i stedet for et kommersielt tilgjengelig avkal- kingsmiddel.
 • Seite 69 INFORMASJON ___________________________ Samsvar med WEEE-direktivet Tekniske data og Deponering av avfallspro- duktet: Strømforsyning: 220-240 V ~ , 50-60 Hz Dette produktet er i samsvar med EU-direktivet Strøm: 900 W som omhandler elektronisk og elektrisk utstyr (2012/19/EU). Dette produktet har et klassifi- Rett til tekniske endringer og forandringer mht.
 • Seite 70 VEILIGHEID EN INSTALLATIE ________________ Lees deze handleiding zorg- Het apparaat, het netsnoer of vuldig voordat u dit apparaat de stekker niet onderdompe- gaat gebruiken! Volg alle len in water of andere vloei- veiligheidsinstructies op om stoffen. Houd het niet onder schade door incorrect gebruik stromend water en reinig geen te voorkomen!
 • Seite 71 VEILIGHEID EN INSTALLATIE ________________ Onze GRUNDIG-huishoude- Dit apparaat kan gebruikt lijke apparaten voldoen aan worden door kinderen vanaf de geldende veiligheidsnor- 8 jaar en ouder en personen men; om elk gevaar te ver- met verminderde lichamelijke, mijden moeten het apparaat...
 • Seite 72 VEILIGHEID EN INSTALLATIE ________________ Het apparaat mag niet door Het apparaat nooit gebruiken de volgende personen worden of plaatsen op of in de buurt gebruikt, ook niet door kinde- van hete oppervlakken zoals ren: personen met beperkte een gasbrander, kookplaat of fysieke, zintuiglijke of mentale warme oven.
 • Seite 73 VEILIGHEID EN INSTALLATIE ________________ Plaats het apparaat zodanig Dit apparaat dient niet ge- dat de stekker altijd toeganke- bruikt te worden met een ex- lijk is. terne keukenwekker of apart afstandbedieningssysteem. Vermijd contact met hete op- pervlakken en houdt de gla- Schenk voorzichtig water in zen kan slechts vast bij het het waterreservoir.
 • Seite 74 Bediening en onderdelen Beste klant, Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Zie afbeelding op pagina 3. GRUNDIG Coffee Maker KM 4620/KM 4620 R. Deksel Lees aandachtig de volgende opmerkingen voor Waterreservoir gebruikers om de komende jaren ten volle van...
 • Seite 75 WERKING ________________________________ Voorbereiding Open de filterhouder nooit tijdens het kof- fiezetproces, zelfs als er geen water door het Let op filter loopt. Er kan zeer heet water of koffie uit Eerste ingebruikname: Laat het apparaat min- de filterhouder morsen en letsel veroorzaken. stens 4 maal doorlopen zonder koffie toe te Als er geen water / koffie door de filterhou- voegen.
 • Seite 76 INFORMATIE ______________________________ Reiniging en onderhoud Herhaal de stappen 4 - 6. Doe het apparaat weer aan en laat het volle- Let op dige mengsel doorlopen. Gebruik nooit benzine, oplosmiddelen of schuurmiddelen, metalen voorwerpen en Vul het waterreservoir met koud, vers drinkwa- harde borstels om het apparaat schoon te ter en laat al het water doorlopen.
 • Seite 77: Nederlands

  INFORMATIE ______________________________ Voldoet aan de WEEE-richtlijn Verpakkingsinformatie en de richtlijnen voor afvoe- ren van het restproduct: Het verpakkingsmateriaal van het pro- duct is vervaardigd uit gerecyclede Dit product voldoet aan de EU-richtlijn WEEE materialen overeenkomstig onze natio- (2012/19/EU). Dit product is voorzien van een nale regelgeving.
 • Seite 78 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ______________ Διαβάστε προσεκτικά όλο το Για πρόσθετη προστασία, παρόν εγχειρίδιο οδηγιών αυτή η συσκευή θα πρέπει πριν χρησιμοποιήσετε αυτή να συνδέεται με διακόπτη τη συσκευή! Ακολουθήστε προστασίας υπολειπόμενου όλες τις οδηγίες ασφαλείας ρεύματος με διαβάθμιση για να αποφύγετε ζημιά λόγω όχι...
 • Seite 79: Ελληνικα

  διανοητικές ικανότητες, ή με συσκευή. έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, Οι οικιακές συσκευές μας αν τα άτομα αυτά έχουν δεχθεί GRUNDIG πληρούν τα επίβλεψη ή καθοδήγηση ε φ α ρ μ ό σ ι μ α π ρ ό τ υ π α...
 • Seite 80 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ______________ Πριν χρησιμοποιήσετε για Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε πρώτη φορά τη συσκευή, τη συσκευή μέσα ή κοντά σε καθαρίστε προσεκτικά όλα τα χώρους και υλικά που είναι εξαρτήματά της που έρχονται καύσιμα ή εύφλεκτα. σε επαφή με νερό ή καφέ. Χρησιμοποιείτε...
 • Seite 81 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ______________ Μη μετακινείτε τη συσκευή Προσθέστε προσεκτικά νερό όσο υπάρχει ζεστό υγρό μέσα στο δοχείο νερού. στη γυάλινη κανάτα ή αν η συ- Αν πιτσιλιστεί νερό κατά την σκευή είναι ακόμα ζεστή. προσθήκη του, βεβαιωθείτε ότι είναι στεγνή η γυάλινη κανάτα Μην...
 • Seite 82 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ _____________________________ Στοιχεία ελέγχου και μέρη Αγαπητέ Πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας σας της συσκευής καφετιέρας GRUNDIG Coffee Maker KM 4620/ Δείτε την εικόνα στη σελίδα 3. KM 4620 R. Κάλυμμα Διαβάστε προσεκτικά τις εξής οδηγίες χρήσης...
 • Seite 83 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ _______________________________ Προετοιμασία Σε καμία περίπτωση μην τραβήξετε έξω την υποδοχή του φίλτρου κατά τη διαδικασία Προσοχή παρασκευής καφέ, ακόμα και αν δεν βγαίνει Πρώτη χρήση: Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει νερό από το φίλτρο. Μπορεί από την υποδοχή τουλάχιστον 4 φορές χωρίς να προσθέσετε καφέ. φίλτρου...
 • Seite 84 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ____________________________ Καθαρισμός και φροντίδα Ενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε να τρέξει μέσα από τη συσκευή περίπου ένα μεγάλο Προσοχή φλιτζάνι του καφέ. Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε για τον καθαρισμό Απενεργοποιήστε τη συσκευή. της συσκευής βενζίνη, διαλύτες, καθαριστικά που χαράζουν ή σκληρές βούρτσες. Αφήστε...
 • Seite 85 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ____________________________ Συμμόρφωση με την Οδηγία Συμμόρφωση με την Οδηγία RoHS περί αποβλήτων ηλεκτρικού Το προϊόν που έχετε προμηθευτεί συμμορφώνεται και ηλεκτρονικού με την Οδηγία RoHS της ΕΕ (2011/65/ΕΕ). Δεν εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) περιέχει επιβλαβή και απαγορευμένα συστατικά που καθορίζονται στην Οδηγία. και...
 • Seite 86 ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Η DIXONS SOUTH – EAST EUROPE A.E.B.E. (14ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας και Σπηλιάς 2) σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη που δείξατε αγοράζοντας το προϊόν και σας παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας διαρκείας δύο (2) ετών η οποία αρχίζει...
 • Seite 87: Polski

  Sprzęty gospodarstwa domo- różnicowoprądowym większym wego firmy GRUNDIG spełniają niż 30 mA. Należy skorzystać z obowiązujące normy bezpieczeń- pomocy elektryka. stwa, dlatego jeśli urządzenie lub Urządzenia, przewodu zasilania przewód zasilający ulegną...
 • Seite 88 BEZPIECZEŃSTWO I USTAWIANIE ___________ wszelkich zagrożeń. Błędna lub poniżej 8 lat. niefachowa naprawa może być Przed pierwszym użyciem tego niebezpieczna i powodować za- urządzenia należy starannie oczy- grożenie dla użytkowników. ścić wszystkie części, które stykają W żadnym przypadku nie wolno się...
 • Seite 89 BEZPIECZEŃSTWO I USTAWIANIE ___________ Nie wolno dotykać urządzenia mo- poziomu, wody wypływa z urzą- krymi lub wilgotnymi dłońmi. dzenia przez spust bezpieczeń- stwa. Zawsze używać urządzenia na sta- Nigdy nie wolno używać urządze- bilnej, płaskiej, czystej i nieśliskiej nia, jeśli parzenie lub podgrzewa- powierzchni.
 • Seite 90 W SKRÓCIE _______________________________ Elementy sterujące i części Szanowny Kliencie, gratulujemy nabycia nowego ekspresu do kawy Patrz rysunek na stronie 3. Coffee Maker KM 4620/KM 4620 R firmy Pokrywa GRUNDIG. Zbiornik na wodę Zalecamy uważne przeczytanie poniższej in- strukcji obsługi, aby na wiele lat zapewnić sobie Wziernik poziomu wody z oznaczeniem pełną...
 • Seite 91 OBSŁUGA ________________________________ Przygotowanie wylać bardzo gorąca woda lub kawa i spowo- dować obrażenia. Przestroga Jeśli woda/kawa nie cieknie z koszyka z filtrem Pierwsze użycie: Uruchom urządzenie przy- po kilku sekundach, chociaż szklany dzba- najmniej 4 razy bez dodawania kawy. nek został umieszczony prawidłowo, natych- miast wyjmij wtyczkę...
 • Seite 92 INFORMACJE _____________________________ Czyszczenie i pielęgnacja Powtórz kroki 4 – 6. Włącz urządzenie i przepuść przez niego Przestroga całą tę mieszaninę. Do czyszczenia urządzenia nie wolno uży- wać benzyny, rozpuszczalników ani szorst- Napełnij zbiornik zimną, świeżą wodą pitną i kich proszków do czyszczenia lub twardych przepuść...
 • Seite 93 INFORMACJE _____________________________ Zgodność z dyrektywą w Zgodność z dyrektywą w sprawie ograniczenia stoso- sprawie zużytego sprzętu wania niektórych niebezpiecz- elektrycznego i elektronicz- nych substancji w sprzęcie nego (WEEE) i utylizacja zu- elektrycznym i elektronicz- nym (RoHS) żytych wyrobów: Wyrób ten jest zgodny z dyrektywą unijną w sprawie ograniczenia stosowania niektórych Niniejszy wyrób jest zgodny z dyrektywą...
 • Seite 94 Beko Grundig Deutschland GmbH Thomas-Edison-Platz 3 63263 Neu-Isenburg www.grundig.com...

Diese Anleitung auch für:

Km 4620 r