Herunterladen Diese Seite drucken

Conrad 84 14 22 Bedienungsanleitung Seite 4

Fahrrad-alarm mit bewegungsmelder
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für 84 14 22:

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G
Fietsalarm met bewegingmelder
Bestnr. 84 14 22
Beoogd gebruik
Het product dient als hulpmiddel bij het beschermen tegen diefstal van uw fiets.
Bij het kortstondig bewegen van de fiets weerklinken drie waarschuwingstonen; het alarm gaat af bij
langer durende bewegingen van de fiets of bij het doorknippen van de staalkabel.
Wijzig het samengestelde product niet, en bouw het niet om.
Lees - voor de eerste ingebruikname van het product - de gebruikshandleiding aandachtig en volledig
door, neem alle veiligheidsaanwijzingen en informatie uit deze handleiding in acht.
Het product voldoet aan de wettelijke nationale en Europese vereisten. Alle hierin opgenomen bedrijfs-
namen en productaanduidingen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voor-
behouden.
Omvang van de levering
• Fietsalarm
• Twee sleutels
• Gebruikshandleiding
Veiligheidsaanwijzingen
Lees - vóór het ingebruiknemen - de volledige gebruikshandleiding goed door,
deze bevat belangrijke aanwijzingen voor een correct gebruik. Bij schade, veroor-
zaakt door het niet opvolgen van deze gebruikshandleiding, vervalt elk recht op
garantie! Voor gevolgschade aanvaarden wij geen aansprakelijkheid!
Voor materiële schade of persoonlijk letsel, veroorzaakt door ondeskundig
gebruik of het niet opvolgen van de veiligheidsaanwijzingen, aanvaarden wij geen
aansprakelijkheid! In dergelijke gevallen vervalt de garantie.
Om redenen van veiligheid en toelating (CE) is het eigenmachtig ombouwen en/of wijzi-
gen van het product niet toegestaan.
Het product is geen speelgoed, het hoort niet thuis in kinderhanden. Het product bevat
een batterij.
Laat het verpakkingsmateriaal niet achteloos liggen. Dit kan voor kinderen gevaarlijk
speelgoed zijn.
Behandel het product voorzichtig. Door stoten, schokken of een val - zelfs van geringe
hoogte - kan het beschadigd raken.
Het luide alarmsignaal kan schade aan het gehoor veroorzaken.
Batterijaanwijzingen
• Houd batterijen uit handen van kinderen.
• Laat batterijen niet onbeheerd liggen; het gevaar bestaat dat kinderen of huisdieren ze inslikken.
Zoek bij inslikken onmiddellijk een arts op. Levensgevaar!
• Leeggelopen of beschadigde batterijen kunnen bij huidcontact bijtend letsel veroorzaken, draag
daarom in dat geval geschikte veiligheidshandschoenen.
• Sluit batterijen niet kort, vernietig ze niet en of werp ze niet in vuur. Explosiegevaar!
• Vervang een lege batterij zo snel mogelijk door een nieuwe en verwijder de verbruikte batterij als u
het apparaat gedurende langere tijd niet benut (bijvoorbeeld bij opslag). Een lege of verouderde bat-
terij kan leeglopen, wat kan leiden tot beschadiging van het apparaat.
Bedienelementen
1
Houder
2
Staalkabel
3
Steker van het slot
4
Sokkel van het slot
5
Slot
6
Afdekkap
7
LED
8
Toets „SET"
9
Geluidsopening
10 Deksel van het batterijvak (aan de achterzijde)
Batterij plaatsen, batterij vervangen
• Neem het fietsalarm uit de houder (1).
• Open het slot (5) met behulp van de sleutel en trek de slotsteker (3) uit de sokkel (4) van het fiets-
alarm.
• Schuif het deksel van het batterijvak (10) een stukje naar boven (let op de pijlopdruk op het deksel
van het batterijvak) en neem dat deksel daarna af.
• Sluit een 9 V-blokbatterij aan op de 9 V-aansluitclip (let op de polariteit!) en plaats daarna de batte-
rij in het batterijvak.
• Plaats het deksel weer op het batterijvak door het deksel naar onderen toe tegen de pijlrichting in te
schuiven.
Het verwisselen van een batterij is nodig, als ongeveer elk uur drie pieptonen te horen
zijn of als bij het scherpstellen van het alarm geen pieptonen meer te horen zijn.
Het monteren van de houder op de fiets
www.conrad.com
Monteer de houder (1) op een geschikte plaats aan het frame van de fiets, en wel zo dat de opening
van de houder naar boven wijst en het fietsalarm daardoor goed vastzit. Let er bovendien op dat de
kabel niet stoort bij het trappen en dat noch de houder, noch het fietsalarm de werking van de rem hin-
Versie 07/09
dert.
°
Draai beide schroeven niet met grote kracht vast, maar let wel op een stevige bevestiging van de hou-
der zodat die niet kan losraken. Een ingelegd stukje rubber voorkomt het verdraaien of wegschuiven
van de houder.
Scherpstellen van het fietsalarm
• Open de gele afdekkap (6) en steek de sleutel in het slot (5).
• Open het slot door de sleutel rechtsom te draaien en de steker (3) uit de sokkel (4) van het fietsalarm
te trekken, voer de staalkabel (2) bijvoorbeeld om een deel van het frame van de fiets, door het
achterwiel en om een vast voorwerp, bijvoorbeeld een stalen buis (lantaarnpaal of iets dergelijks).
• Steek dan de steker (3) terug in de sokkel (4) van het fietsalarm, totdat een signaaltoon
weerklinkt.
• Trek de sleutel eruit en plaats de gele afdekkap erop.
• Druk nu de gele „SET"-toets in, waarna drie pieptonen te horen zijn. Na 15 seconden wordt het fiets-
alarm op scherp gezet - het fietsalarm is nu ingeschakeld en reageert op bewegingen.
Alarmfunctie
Als de fiets resp. het fietsalarm nu kortstondig wordt bewogen, weerklinken drie waarschuwingsig-
nalen.
De alarmsirene gaat af als de beweging echter binnen de komende vijf seconde nog voortduurt (alarm-
duur ongeveer 20 seconden), de LED gaat knipperen.
Daarna schakelt de alarmsirene weer uit. Als het fietsalarm binnen de volgende 5 seconde nog steeds
een beweging waarneemt, dan gaat de alarmsirene opnieuw af.
De alarmsirene gaat gedurende 30 seconden af als de staalkabel wordt doorgeknipt. Dit geschiedt ook
als het fietsalarm niet is scherpgesteld.
Fietsalarm uitschakelen
• Open de gele afdekkap (6) en steek de sleutel in het slot (5).
• Maak het slot open door de sleutel rechtsom te draaien en trek de steker (3) uit de sokkel (4) van het
fietsalarm. Het alarm is uitgeschakeld.
• Trek de staalkabel weer terug door het frame/wiel en steek de steker (3) weer in de sokkel (4) van
het fietsalarm, trek de sleutel er uit en plaats daarna de gele afdekkap (6) om het slot te beschermen
tegen binnendringend vocht of vuil.
Verwijdering
a) Algemeen
b) Verwijderen van lege batterijen/accu's
2
3
4
5 6
7
8
Technische gegevens
9
Batterijtype: ......................................1 x 9 V-blokbatterij
Massa ..........................................ca. 333 g
1
10
© Copyright 2009 by Conrad Electronic SE.
Wanneer u tussen het insteken van de sleutel, het rechtsom draaien van de sleutel en
het uittrekken van de steker (3) uit de sokkel (4) te veel tijd laat verlopen, gaat de alarm-
sirene af! Handel daarom snel bij het uitschakelen.
Verwijder het product aan het einde van zijn levensduur conform de geldende wettelijke
bepalingen.
Als eindverbruiker bent u - conform de KCA-voorschriften - wettelijk verplicht alle lege
batterijen en accu's in te leveren; batterijen/accu's mogen niet met het huishoudelijk afval
worden meegegeven.
Batterijen en accu´s met schadelijke stoffen worden gekenmerkt door nevenstaande
symbolen, die duiden op het verbod van verwijdering samen met het gewone huishoude-
lijke afval. De aanduidingen voor de gebruikte zware metalen zijn: Cd = cadmium, Hg =
kwik, Pb = lood.
Verbruikte batterijen/accu's kunt u gratis inleveren bij de inzamelpunten in uw gemeente
of bij verkooppunten van batterijen en accu's.
Zo voldoet u aan de wettelijke verplichtingen en draagt u bij tot het beschermen van het
milieu.
Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van de firma Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1,
D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld
fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen
de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden.
Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen. Wijziging van
techniek en uitrusting voorbehouden.
01_0709_01/HK

Werbung

loading