Herunterladen Diese Seite drucken

Conrad 97 19 37 Bedienungsanleitung Seite 4

Festplatten-dockingstation

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G
Dockingstation harddisks
Bestnr. 97 19 37
Beoogd gebruik
Het product kan gebruikt worden om een 3.5"- of een 2.5"-SATA-harddisk snel op een computer (hoger
dan USB2.0/1.1) aan te sluiten, zonder de harddisk omstandig in een behuizing in te moeten bouwen.
Een externe netadapter (voor 230V~/50Hz) dient daarbij als stroomvoorziening.
Dit product voldoet aan de voorwaarden van de nationale en Europese wetgeving. Alle voorkomende
bedrijfsnamen en productaanduidingen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rech-
ten voorbehouden.
Omvang van de levering
• Behuizing met ingebouwde interfaceomvormer
• USB-kabel
• Netvoeding met stekker
• CD
• Gebruiksaanwijzing
Kenmerken
• Inbouw van een 3,5"- of 2,5"-SATA-harddisk mogelijk
• Compatibel met USB2.0 en USB1.1; bij USB2.0 wordt de high-speed transmissiemodus benut
• Power-LED en LED voor toegangweergave
• In-/uitschakelaar
• Uitworptoets
Veiligheidsinstructies
Bij beschadigingen veroorzaakt door het niet opvolgen van deze gebruiksaanwij-
zing vervalt ieder recht op garantie! Voor gevolgschade aanvaarden wij geen enke-
le aansprakelijkheid!
Voor materiële schade of persoonlijk letsel, veroorzaakt door ondeskundig
gebruik of het niet opvolgen van de veiligheidsaanwijzingen, aanvaarden wij geen
aansprakelijkheid! In dergelijke gevallen vervalt de garantie.
• Om veiligheids- en toelatingsredenen (CE) is het eigenhandig ombouwen en/of wijzi-
gen van het product niet toegestaan.
• De constructie van de netadapter voldoet aan beschermingsklasse II. Als spannings-
bron voor de netadapter alleen een correct werkend stopcontact (230 V~/50 Hz)
gebruiken.
• Gebruik voor de stroomvoorziening uitsluitend de meegeleverde netadapter.
• Het totale product mag niet vochtig of nat worden, levensgevaar door elektrische
schok!
• Het product is geen speelgoed. Apparaten die op het lichtnet aangesloten worden, die-
nen buiten bereik van kinderen gehouden te worden. Wees dus extra voorzichtig bij
aanwezigheid van kinderen.
• Laat het verpakkingsmateriaal niet rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk
speelgoed zijn.
• Behandel het product voorzichtig, door stoten, schokken of een val - zelfs van geringe
hoogte - kan het beschadigen.
Aansluiten
• Zet uw computer aan en wacht totdat het besturingsysteem geheel geladen is.
• Bij Windows 98SE moet eerst het stuurprogramma van de meegeleverde CD geïnstalleerd worden.
Bij Windows ME/XP/Vista zijn de stuurprogramma's direct in het besturingssysteem
opgenomen, gebruik de CD niet!
• Verbind de laagspanningskabel van de meegeleverde netadapter met de bijbehorende connector
aan de achterkant van de behuizing.
• Steek de netadapter in een stopcontact (220-230V~/50Hz).
• Sluit de USB-connector op de achterkant van de behuizing via de meegeleverde USB-kabel aan op
een vrije USB2.0-poort van uw computer.
• U kunt natuurlijk ook een conventionele USB1.1-poort van de computer gebruiken in plaats van een
USB2.0-poort. De overdrachtsnelheid is dan wel zeer laag (USB1.1: max. ca. 1 MByte/s).
Insteken van een harddisk
• Schakel eerst de behuizing uit (in-/uitschakelaar op de bovenkant, power-LED is uit).
• Steek een 3,5"- of een 2,5"-SATA-harddisk verticaal in de bovenste opening van de behuizing, zodat
de klemmenstroken van de SATA-harddisk precies in de connectors in het binnenste van de behui-
zing passen (de stofbeschermkap kan voorzichtig met de vinger worden ingedrukt, in het binnenste
van de behuizing ziet u de connectors).
Bij het insteken geen geweld toepassen! De klemmenstroken van de SATA-harddisk die-
nen echter merkbaar vast te klikken.
• Schakel nu de behuizing in.
Uitwerpen van een harddisk
• Schakel eerst de behuizing uit (in-/uitschakelaar op de bovenkant, power-LED is uit).
• Wacht ten minste 30 seconden, zodat de magneetschijven van de harddisk tot stilstand kunnen
komen.
• Door het bedienen van de linkeruitworptoets drukt een hendel de harddisk mechanisch een stuk naar
boven en ontgrendelt de harddisk. Eventueel gaat dit bij 3,5"-SATA-harddisks een beetje stroef. U
kunt de harddisk er echter ook direct met de hand verticaal naar boven uittrekken, zonder de uit-
worptoets in te drukken.
Harddisk partitioneren en formatteren
www.conrad.com
• Bij Windows XP kan dit gemakkelijk gedaan worden via Computerbeheer (klik bij Configuratiescherm
Version 10/08
op „Systeembeheer", dan op „Computerbeheer", „Opslag" en tot slot op „Schijfbeheer").
°
Kies hier de juiste harddisk en maak een nieuwe partitie aan. Vervolgens dient deze te worden gefor-
matteerd. Bij Windows Vista werkt dit op soortgelijke wijze.
• Bij Windows 98SE/ME dient u daarentegen gebruik te maken van de DOS-commando´s „FDISK"
(voor het partitioneren) en „FORMAT" (voor het formatteren).
Start de MS-DOS prompt en voer „FDISK" in. Bij menupunt "5. Andere harddisk kiezen", dient u de
externe harddisk te kiezen. Voorbeeld: Indien u over slechts één interne harddisk beschikt, kiest u
harddisk "2". Daarna kan er een primaire partitie worden aangemaakt.
Sluit FDISK af met de ESC-toets en start de computer opnieuw op.
Vervolgens kan de partitie op de nieuwe harddisk via de Windows Verkenner of met het "FORMAT"-
commando in de MSDOS-modus worden geformatteerd (let er absoluut op dat de nieuwe harddisk
wordt geformatteerd en niet een reeds aanwezige harddisk resp. partitie; gegevensverlies!).
Algemeen gebruik
Reiniging
Voor de reiniging van het product volstaat een schone, droge en pluisvrije doek. Gebruik geen agres-
sieve schoonmaakmiddelen, hierdoor kan de behuizing verkleuren.
Tips & aanwijzingen
• USB2.0-apparaten zijn neerwaarts compatibel. Dit betekent dat de USB 2.0-behuizing met de inge-
bouwde harddisk ook op een conventionele "langzame" USB 1.1-poort werkt - maar dan wel met de
maximale USB 1.1-snelheid (effectief max. ca. 1 megabyte/s).
Bij USB2.0 zijn meerdere MBytes/s mogelijk, afhankelijk van mainboard/PC.
• Windows 98SE/ME herkent geen harddisks, die met het bestandsysteem NTFS zijn geformatteerd.
Deze bedrijfssystemen herkennen slechts harddisks met het bestandsysteem "FAT32".
• Behandel harddisks in principe zeer zorgvuldig. Door schokken tijdens de werking (en ook nog eni-
ge seconden na het uitschakelen!) kan de schrijf-/leeskop op de magneetschijf rechtop komen te
staan, wat de harddisk onherstelbaar beschadigd!
Afvoer
© Copyright 2008 by Conrad Electronic SE.
Een nieuwe harddisk dient gepartitioneerd en geformatteerd te worden vóór gebruik
voordat deze bijv. in Windows Verkenner verschijnt.
• Verplaats het product niet als de harddisk in werking is. Trek de harddisk er nooit uit,
wanneer de behuizing is ingeschakeld. Wacht na het uitschakelen nog ten minste 30
seconden, voordat de harddisk er uit wordt getrokken.
• Pak de harddisk alleen aan de zijkant van de behuizing beet, raak de printplaat met de
elektronica niet aan. Elektrostatische ontladingen kunnen de harddisk en ook het doc-
kingstation onherstelbaar beschadigen.
• Zorg ervoor dat de kabels bij het opstellen van het product niet worden geknikt of afge-
kneld.
• Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik in droge ruimtes binnenshuis. Het pro-
duct mag niet vochtig of nat worden!
• Vermijd de inwerking van de volgende ongunstige omgevingsfactoren op de plaats van
gebruik of tijdens het vervoer:
- Nattigheid of te hoge luchtvochtigheid
- Extreme koude (<0°C) of hitte (>45°C); direct zonlicht
- Stof, brandbare gassen, dampen of oplosmiddelen
- Sterke trillingen, stoten, schokken
- Sterk magnetische velden, zoals in de omgeving van machines of luidsprekers
• Gebruik het product nooit onmiddellijk nadat het van een koude naar een warme ruim-
te is gebracht. Het condenswater dat hierbij gevormd wordt, kan in sommige gevallen
het product onherstelbaar beschadigen. Bovendien bestaat het gevaar op een elektri-
sche schok!
Laat het product eerst op kamertemperatuur komen voordat u het aansluit en gebruikt.
Dit kan soms meerdere uren duren.
• Let erop, dat de isolatie van het gehele product niet beschadigd of vernield raakt.
• Controleer het product vóór elk gebruik op beschadigingen!
Indien u beschadigingen vaststelt, mag u het product NIET op de netspanning aan-
sluiten! Levensgevaar!
• Er mag worden aangenomen dat gebruik zonder gevaar niet meer mogelijk is, wanneer
- het apparaat zichtbaar is beschadigd,
- het product niet meer werkt en
- het apparaat langdurig onder ongunstige omstandigheden is opgeslagen of
- na zware transportbelastingen.
• Laat onderhoud of reparaties alleen door een vakbedrijf uitvoeren.
Verwijder dit product aan het einde van zijn levensduur conform de geldende wettelijke
bepalingen.
Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van de firma Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1,
D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld
fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen
de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden.
Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen. Wijziging van tech-
niek en uitrusting voorbehouden.
01_1008_01/HK

Werbung

loading