Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Veiligheidsinstructies - Conrad 86 12 24 Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

Actiecamera HD Sports DV
Bestnr. 86 12 24
1. Bedoeld gebruik
Dit product dient voor het opnemen van videobeelden en beschikt over een praktische snapshotfunctie. De camera
is met beschermingsbehuizing bestand tegen vervuiling, sneeuw of regen en bovendien tot op een diepte van 20
meter waterdicht (IP68). Met de meegeleverde houders kan de camera op een helm of stuurstang (fiets) worden
gemonteerd. Voor gebruik is een afzonderlijk verkrijgbare geheugenkaart (microSD, max. 32 Gbyte) noodzakelijk.
De opnamen worden op een microSD-kaart opgeslagen en kunnen aansluitend via een PC worden weergegeven.
De voeding vindt plaats via een geïntegreerde LiPo-accu, die via een USB-poort kan worden opgeladen.
In verband met veiligheid en normering (CE) zijn geen aanpassingen en/of wijzigingen aan dit product toegestaan.
Indien het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hiervoor beschreven, kan het product worden
beschadigd. Bovendien kan bij verkeerd gebruik een gevaarlijke situatie ontstaan met als gevolg bijvoorbeeld
kortsluiting, brand, elektrische schok enzovoort. Lees de gebruiksaanwijzing volledig door en gooi hem niet weg.
Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden ter beschikking worden gesteld.
Het product voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle vermelde bedrijfs- en productnamen
zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Alle rechten voorbehouden.
2. Leveringsomvang
• Camera
• Clip
• Beschermende behuizing
• Schouderriem
• Houder voor stuur
• USB-kabel
• Hoofdband
• Reinigingsdoek

3. Veiligheidsinstructies

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de veiligheidsinstructies.
Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze
gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld
voor de daardoor ontstane schade aan apparatuur of persoonlijk letsel. Bovendien vervalt in
dergelijke gevallen de garantie.
Personen / Product
• Demonteer het product niet. Er zijn geen onderdelen in het apparaat die door u onderhouden of ingesteld
dienen te worden.
• Neem voor de werking van het product de wettelijke voorschriften in acht. Gebruik het product niet voor de
bewaking van personen, gebouwen of voertuigen!
• Het apparaat kan de concentratie verminderen!
• Draag de draagband niet om de nek omdat u daardoor tijdens bepaalde activiteiten letsel kunt oplopen.
Verstikkingsgevaar!
• Het apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen en huisdieren.
• Laat verpakkingsmateriaal niet zomaar rondslingeren. Dit kan gevaarlijk materiaal worden voor spelende
kinderen.
• Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge luchtvochtigheid,
vocht, ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
• Zet het product niet onder mechanische druk.
• Als het niet langer mogelijk is het apparaat veilig te bedienen, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat
niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilige bediening kan niet langer worden gegarandeerd wanneer het
product:
- zichtbaar is beschadigd,
- niet langer op juiste wijze werkt,
- tijdens lange periode is opgeslagen onder slechte omstandigheden, of
- onderhevig is geweest aan ernstige vervoergerelateerde druk.
• Behandel het apparaat met zorg. Schokken, botsingen of zelfs een val van een beperkte hoogte kan het product
beschadigen.
• Neem alstublieft ook de veiligheids- en gebruiksaanwijzingen van alle andere apparaten in acht die met het
product zijn verbonden.
Accu's
• De oplaadbare batterij is ingebouwd in de product en kan niet worden vervangen.
• Beschadig nooit de oplaadbare batterij. Het omhulsel van de oplaadbare batterij beschadigen kan explosiegevaar
of brand veroorzaken! Anders dan conventionele batterijen/oplaadbare batterijen (bijv. AA of AAA), bestaat het
omhulsel van de LiPo oplaadbare batterij niet uit een dunne metalen laag maar slechts uit een gevoelige dunne
plastic laag.
• U mag de contactpunten van de oplaadbare batterij nooit kortsluiten. Gooi nooit de batterij of de product in het
vuur. Er bestaat gevaar op brand of explosie!
• Laad de oplaadbare batterij regelmatig op, zelfs wanneer u de product niet gebruikt. Vanwege de technologie
van de oplaadbare batterij, hoeft u de oplaadbare batterij niet eerst te ontladen.
• Laad de oplaadbare batterij van de product nooit zonder toezicht op.
• Plaats de product tijdens het opladen op een oppervlak dat niet hittegevoelig is. Het is normaal dat een zekere
hoeveelheid hitte vrijkomt tijdens het opladen.
Diversen
• Raadpleeg een expert wanneer u twijfelt over het juiste gebruik, de veiligheid of het aansluiten van het apparaat.
• Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een expert of in een daartoe
bevoegde winkel.
• Als u nog vragen hebt die niet door deze gebruiksaanwijzingen zijn beantwoord, neem dan contact op met onze
technische dienst of ander technisch personeel.
4. Toebehoren
Het product wordt met enkele accessoires geleverd die het toepassingsbereik vergroten. Het toebehoren maakt de
onderstaande toepassingen mogelijk:
• Clip: Houd de camera hieraan vast als deze in combinatie met ander toebehoren wordt gebruikt.
• Draagband: Voor het dragen van de camera om de nek of in de hand.
• Hoofdband: Voor het dragen van de camera op een helm of op het hoofd.
• Stuurstanghouder: Voor het bevestigen van de camera aan het stuur van een fiets.
• Beschermende behuizing: Voor gebruik onder water of bij mogelijke vervuiling. Maximale waterdiepte: 20
meter.
Raadpleeg voor de montage/bevestiging van het toebehoren het hoofdstuk "Toebehoren monteren".
5. Bedieningselementen
Versie 12/12
13
12
11
1 Microfoon
2 Opening voor het bevestigen van de draagband
3 Beschermkap
4 Camera/objectief
5 LED-statusindicator
6 Schakelaar D1/HD
7 microSD-kaart inschuifsleuf
6. Eerste stappen/basisfuncties
• Beschermkap
SD-kaart plaatsen/verwijderen
• Gebruiksaanwijzing
De camera kan niet zonder geplaatste microSD-kaart worden bediend.
Schuif een microSD-kaart met voldoende opslagcapaciteit in de microSD-kaart inschuifsleuf (7). Let er op dat de
contacten van de kaart in de richting van het objectief (4) wijzen en dat de kaart vergrendelt. Duw de kaart om deze
te verwijderen tot aan de aanslag naar binnen om deze weer te ontgrendelen. Trek de kaart er uit.
Accu opladen
1. Laad de accu volledig op voordat de camera voor de eerste keer wordt gebruikt.
2. Steek de mini-USB-connector van de USB-kabel in de mini-USB-poort (9). Steek de USB-B-connector in een
3. De accu begint automatisch te laden en de batterij-indicator (10) knippert langzaam.
4. Is de accu volledig opgeladen, dan brandt de batterij-indicator continu.
5. Verwijder de USB-kabel van de camera.
In-/uitschakelen
1. Treek de beschermfolie van het camera-objectief.
2. Druk op de knop aan/uit (13) om de camera in te schakelen.
3. Na circa 3 seconden licht de LED-statusindicator (5) op en geeft daarmee aan dat de camera klaar is voor
4. Gebruik de camera (zie het hoofdstuk "Bediening van de camera").
5. Druk op de knop aan/uit om het product uit te schakelen. De batterij-indicator (10) knippert gedurende korte tijd
7. Tijdstempel instellen
Met het tijdstempel worden de datum en de tijd toegevoegd aan de opnamen. Voor het instellen van het tijdstempel
is een tekstverwerker nodig die met elk computersysteem wordt meegeleverd. Het tijdstempel moet nu voor de
eerste keer worden ingesteld.
1. Sluit de USB-kabel aan op de mini-USB-poort (9) en op een USB-poort van de computer.
2. De computer herkent de camera als extern loopwerk. Volg de instructies van de computer als er ook een
3. Open de tekstverwerker van de computer (bijvoorbeeld Notepad bij Windows® of TextEdit bij Macintosh).
4. Maak een nieuw bestand aan en sla dit op de microSD-kaart van de aangesloten camera op met de
5. Voeg aan het geopende bestand de datum en de tijd toe. Volg het onderstaande formaat:
6. Het bestand vervolgens opslaan en sluiten.
7. Bij de volgende keer inschakelen van de camera wordt het tijdstempel ingelezen en het opgeslagen bestand
8. Datum en tijd worden bij de registratie van foto's en video als volgt aangegeven:
8. Bediening van de camera
Snapshot-functie
1. Druk op de knop snapshot (11) om een beeld vast te leggen. De LED-statusindicator knippert eenmaal.
2. Het beeld wordt automatisch op de microSD-kaart opgeslagen en kan later vanaf de microSD-kaart worden
1
2
3
4
10
vrije USB-poort van de computer.
Blijft de camera in de standby-modus gedurende 15 seconden inactief, dan schakelt deze zich
automatisch uit om energie te sparen.
Met een volledig geladen accu kunnen ongeveer 2 uur lang video-opnamen worden gemaakt.
gebruik.
snel en de LED-statusindicator dooft.
Tijdens het opnemen van video's kan de camera niet worden uitgeschakeld. Stop eerst het maken
van opnamen.
stuurprogramma (driver) moet worden geïnstalleerd.
onderstaande eigenschappen:
- Bestandsnaam: "TIMESET.txt"
- Bestandsformaat: ".txt" (tekstformaat, zonder formattering)
- Moet in de hoofddirectory (root) liggen, dus buiten de map "DCIM".
- YYYY MM DD HH MM SS (jaar, maand, dag, uren, minuten, seconden),
- bijv. 2012 12 10 14 10 15 (10 december 2012, 14:10:15 uur)
automatisch verwijderd.
- Foto: bijv. 2012/12/10 15:30
- Video: bijv. 2012/12/11 14:35:10
De registratie van video en foto's vraagt om voldoende geheugenruimte. Houd rekening met de
gewenste opslagcapaciteit voor video en foto's:
• Video: 1,65 Gbyte per 30 minuten (D1), 3,4 Gbyte per 30 minuten (HD)
• Foto: ca. 400 kByte per foto
opgeroepen.
Foto's hebben de bestandsextensie ".jpg".
Bij een volle microSD-kaart knippert de LED-statusindicator snel.
5
Beschermende behuizing
6
7
8
9
8 Knop Reset (verzonken aangebracht)
9 Mini-USB-poort
10 Batterij-indicator
11 Knop snapshot
12 Knop video
13 Knop aan/uit
13
12
11

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis