Herunterladen Diese Seite drucken

Husqvarna 125B Bedienungsanweisung

Vorschau ausblenden

Werbung

EN
Operator's manual
BG
BS
Korisnički priručnik
CS
Návod k použití
DA
Brugsanvisning
DE
Bedienungsanweisung
EL
Οδηγίε χρήση
ES
Manual de usuario
ET
Kasutusjuhend
FI
Käyttöohje
FR
Manuel d'utilisation
HR
Priručnik za korištenje
HU
Használati utasítás
IT
Manuale dell'operatore
LT
Operatoriaus vadovas
LV
Lietošanas pamācība
NL
Gebruiksaanwijzing
NO
Bruksanvisning
PL
Instrukcja obsługi
PT
Manual do utilizador
RO
Instruc iuni de utilizare
RU
SK
Návod na obsluhu
SL
Navodila za uporabo
SR
Priručnik za rukovaoca
SV
Bruksanvisning
TR
Kullanım kılavuzu
UK
取扱説明書
JA
125B, 125BX, 125BVX
6-15
16-27
28-38
39-48
49-58
59-70
71-82
83-93
94-103
104-113
114-124
125-134
135-145
146-156
157-167
168-178
179-189
190-199
200-210
211-221
222-232
233-244
245-255
256-265
266-276
277-286
287-296
297-308
309-319

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Husqvarna 125B

  Inhaltszusammenfassung für Husqvarna 125B

 • Seite 1 125B, 125BX, 125BVX Operator's manual 6-15 16-27 Korisnički priručnik 28-38 Návod k použití 39-48 Brugsanvisning 49-58 Bedienungsanweisung 59-70 Οδηγίε χρήση 71-82 Manual de usuario 83-93 Kasutusjuhend 94-103 Käyttöohje 104-113 Manuel d'utilisation 114-124 Priručnik za korištenje 125-134 Használati utasítás 135-145 Manuale dell'operatore...
 • Seite 3 NOISE dBA...
 • Seite 6: Inhaltsverzeichnis

  Contents Introduction..............6 Technical data.............. 13 Safety................7 Accessories..............15 Assembly..............10 Contents of the EC Declaration of Conformity....15 Operation..............10 ..................0 Maintenance..............12 Introduction Operator's manual Overview The initial language of this operator's manual is English. Operator's manuals in other languages are translations from English.
 • Seite 7: Safety

  Product liability • the product has an accessory that is not from the manufacturer or not approved by the manufacturer. As referred to in the product liability laws, we are not • the product is not repaired at an approved service liable for damages that our product causes if: center or by an approved authority.
 • Seite 8 • Do not use the product if you are fatigued or • Make sure that you cannot fall when you use the influenced by alcohol, drugs or medicine. They can product. Do not tilt when you operate the product. have effects on your vision, alertness, coordination •...
 • Seite 9 Protective devices on the product • Do not get fuel on your body, it can cause injury. If you get fuel on your body, use a soap and water to • Make sure that you regularly do the maintenance to remove the fuel.
 • Seite 10: Assembly

  Assembly 4. Close the zipper on the bag. (Fig. 18) WARNING: Read the safety chapter before To install the collection bag tube you assemble the product. 1. Remove the blower tube, if it is attached. To install the the blower tube and 2.
 • Seite 11 • Examine the collection bag. Make sure that the collection bag is not damaged and that the zipper is CAUTION: Do not use leaded gasoline. This closed. can cause damage to the product. • Examine the nuts, screws and bolts. •...
 • Seite 12: Maintenance

  To stop the engine the risk. Do not let your body touch the exhaust outlet area. • Push and release the engine STOP switch. The switch automatically returns to the ON position. Wait WARNING: Do not start the blower if the 7 seconds before you try to restart the product to inlet cover is open or damaged (except if the make sure that the switch resets.
 • Seite 13: Technical Data

  Only apply air filter oil to a foam filter. Do not apply arrester screen oil to a felt filter. Use a wire brush to clean the spark arrester screen. Technical data unit 125B 125BX 125BVX (125B28HV) (125B28HV) (125B28HV) Engine Specifications...
 • Seite 14 Directive 2000/14/EC. Note 3: Reported data for equivalent sound pressure level for the machine has a typical statistical dispersion (stand- ard deviation) of 1 dB (A). Unit 125B 125BX 125BVX Type Radial fan...
 • Seite 15: Accessories

  High velocity nozzle 545 119 501 Contents of the EC Declaration of Conformity We, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, In accordance with directive 2000/14/EC, Annex V, the declare under our sole responsibility that the declared sound values are stated in the technical data...
 • Seite 16 Содержание Въведение..............16 Технически характеристики........25 Безопасност..............17 Принадлежности............26 Монтиране..............20 Съдържание на ЕО декларацията за съответствие............... 27 Експлоатация.............. 21 ..................0 Поддръжка..............23 Въведение Инструкция за експлоатация експлоатация на други езици са преведени от английски. Оригиналната версия на настоящата инструкция за Преглед...
 • Seite 17 Емисии Euro V • продуктът е неправилно ремонтиран. • продуктът е ремонтиран с части, които не са от производителя или не са одобрени от ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Намесата в производителя. двигателя прави невалидно ЕС • продуктът има принадлежност, която не е от одобрението...
 • Seite 18 • Заключете продукта в зона, до която нямат • Спирайте двигателя преди монтиране или достъп деца и неодобрени лица. демонтиране на приспособления или други компоненти. • Възможно е от продукта да изхвърчат предмети и да причинят наранявания. Спазвайте • Не работете с продукта без предпазителя. инструкциите...
 • Seite 19 • Използвайте пълния удължител на накрайника, Позволете на одобрен дилър или одобрен така че въздушният поток да бъде близо до сервизен център да извършва редовна проверка земята. на продукта за корекции или ремонтни дейности. • Необходимо е страничните наблюдатели да •...
 • Seite 20 • Не стартирайте продукта, ако от двигателя има • Не поставяйте продукта или резервоара за теч. Проверявайте редовно двигателя за течове. гориво на място, където има открит огън, искри или постоянна малка горелка. Уверете се, че в • Внимавайте с горивото. Горивото е запалимо, зоната...
 • Seite 21 За монтаж на тръбата на торбичката за За поставяне на вакуумните тръби събиране 1. Вкарайте върха на отвертка на мястото за закачване на отвора за вакуум. 1. Премахнете продухващата тръба, ако е прикачена. 2. Завъртете отвертката, за да освободите заключващия механизъм. (Фиг. 21) 2.
 • Seite 22 За да направите горивната смес ВНИМАНИЕ: Не издърпвайте въжето на стартера докрай. Не пускайте дръжката Забележка: Винаги използвайте чист контейнер за на въжето на стартера, когато е гориво, когато смесвате горивото. изтеглено. Това може да повреди продукта. Забележка: Не правете повече от 30-дневно количество...
 • Seite 23 Използване на накрайник или повреден входен капак (освен ако е монтирана вакуумната тръба). • Използвайте стандартния накрайник при нужда от прецизност и силна концентрация на • Когато работите с компресорното оборудване, въздушния поток. (Фиг. 29) торбичката за събиране трябва да се държи за •...
 • Seite 24 • Уверете се, че торбичката за събиране не е • Регулирайте оборотите на празния ход с повредена и че ципът работи нормално. Сменете регулиращия винт, означен със знака "T". торбичката, ако е необходимо. • Оборотите на празния ход са правилни, когато двигателят...
 • Seite 25 Нанасяйте масло за въздушен филтър само върху пенест филтър. Не нанасяйте масло върху 3. Сменете въздушния филтър, ако е прекалено филцов филтър. замърсен за пълно почистване. Винаги заменяйте повреден въздушен филтър. Технически характеристики единиц 125B 125BX 125BVX а (125B28HV) (125B28HV) (125B28HV) Спецификации на двигателя...
 • Seite 26 високоскоростен накрайник* Обем на въздуха при режим "духане” Обем на въздуха при режим "вакуум” *допълнително приспособление за някои модели Принадлежности 125B, 125BX, 125BVX Одобрени приспособления Тип 952 711 918 Устройство за почистване на канали 125BX, 125BX Одобрени приспособления Тип...
 • Seite 27 Съдържание на ЕО декларацията за съответствие Ние, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, декларираме на своя собствена отговорност, че представеният продукт: Описание Gasoline Blower/ Blower- Vacuum Марка Husqvarna Платформа/вид/модел Платформа 125B28HV, представляваща модел 125B, 125BX, 125BVX Партида Сериен номер, датиращ...
 • Seite 28: Uvod

  Sadržaj Uvod................28 Tehnički podaci.............36 Sigurnost...............29 Pribor................37 Sastavljanje..............32 Sadržaj deklaracije EZ o usklađenosti......37 Rukovanje..............32 ..................0 Održavanje..............34 Uvod Priručnik za rad Pregled Inicijalni jezik priručnika za rad je engleski. Priručnici za rad na drugim jezicima su prijevodi s engleskog. (Sl.
 • Seite 29: Sigurnost

  Odgovornost za proizvod • proizvod ima dodatnu opremu koju nije napravio proizvođač ili koju proizvođač ne odobrava. Kao što je navedeno u zakonima o odgovornosti za • proizvod nije popravljen u nekom od odobrenih proizvod, mi nismo odgovorni za oštećenja koja uzrokuje servisa ili od strane odobrenog tijela.
 • Seite 30 • Nemojte koristiti proizvod kada ste umorni ili pod • Uvjerite se da ne možete pasti kada koristiti dejstvom alkohola, droga ili lijekova. Oni mogu uticati proizvod. Nemojte se naginjati kada rukujete na vaš vid, opreznost, koordinaciju i rasuđivanje. proizvodom. •...
 • Seite 31 Zaštitni uređaji na proizvodu. • Nemojte dopustiti da gorivo dospije na tijelo, to može izazvati povredu. Ako gorivo dospije na odjeću, • Uvjerite se da redovno obavljate održavanje koristite sapun i vodu da odstranite gorivo. proizvoda. • Nemojte pokretati motor ako prolijete ulje ili gorivo po proizvodu ili po svom tijelu.
 • Seite 32: Sastavljanje

  Sastavljanje 4. Zatvorite patentni zatvarač na kesi. (Sl. 18) UPOZORENJE: Pročitajte poglavlje za sigurnosna uputstva prije nego sastavite Postavljanje cijevi vreće za sakupljanje proizvod. 1. Uklonite cijev puhača ako je spojena. Da biste instalirali cijev puhala i 2. Izbočinu na vreći za sakupljanje (A) poravnajte sa ćljebom na izlaznom otvoru puhača (B).
 • Seite 33 • Protresite spremnik za gorivo prije nego što dodate OPREZ: Nemojte koristiti benzin s više od mješavinu goriva u spremnik za gorivo. 10% koncentracije etanola (E10). To može izazvati oštećenje na proizvodu. Pokretanje i zaustavljanje Prije nego što pokrenete motor OPREZ: Nemojte koristiti benzin koji sadrži olovo.
 • Seite 34: Održavanje

  zatvarač zatvoren. Nemojte koristiti vreću 10. Prebacite kontrolu prigušenja u položaj OFF CHOKE (otvoreno). (Sl. 28) koja je oštećena. To sprječava povredu koju mogu izazvati leteći predmeti. Rad lijevom 11. Zagrijte motor do 1 minute. rukom povećava rizik. Nemojte dopustiti da Da biste pokrenuli zagrijan motor.
 • Seite 35 • Provjerite stanje uređaja za pokretanje, konopa za (Sl. 31) paljenje i zatezne opruge. Zamijenite oštećene 1. Okrenite vijak za podešavanje brzine u praznom dijelove hodu u smjeru kazaljke na satu za veću brzinu. • Provjerite stanje ulaza za zrak na uređaju za 2.
 • Seite 36: Tehnički Podaci

  Tehnički podaci jedinica 125B 125BX 125BVX (125B28HV) (125B28HV) (125B28HV) Specifikacije motora Pomicanje cilindra Razmak između elektroda Zapremina spremnika za gorivo Brzina u praznom hodu 2800 - 3200 2800 - 3200 2800 - 3200 Brzina pri maksimalnoj snazi 8000 8000 8000 Izlazna snaga Svjećica...
 • Seite 37: Pribor

  Odobreni pribor Vakuumski pribor 952 711 913 125B Odobreni pribor Mlaznica velike brzine 545 119 501 Sadržaj deklaracije EZ o usklađenosti Mi, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, izjavljujem pod punom vlastitom odgovornošću da ovaj proizvod: 237 - 007 -...
 • Seite 38 Deklaraciji EC o usklađenosti. Organizacija Intertek je izvršila dobrovoljno ispitivanje u ime kompanije Husqvarna AB i dodijelila certifikat o usklađenosti s Direktivom vijeća EC 2006/42/EC za mašinsku opremu. Certifikat, kao što je navedeno u potpisanoj Deklaraciji EC o usklađenosti, primjenjuje se na svim lokacijama...
 • Seite 39: Úvod

  Obsah Úvod................39 Technické údaje............46 Bezpečnost..............40 Příslušenství..............48 Montáž................43 Obsah prohlášení o shodě EU........48 Provoz................43 ..................0 Údržba................45 Úvod Návod k používání Přehled Návod k obsluze byl původně napsán v angličtině. Návody k obsluze v ostatních jazycích jsou překlady z angličtiny.
 • Seite 40: Bezpečnost

  Odpovědnost za výrobek • má výrobek příslušenství od jiného výrobce nebo příslušenství, které není výrobcem schváleno. Jak uvádí zákon o odpovědnosti za výrobek, neneseme • výrobek nebyl opraven ve schváleném servisním odpovědnost za žádnou škodu způsobenou našim středisku nebo schváleným odborníkem. výrobkem, pokud: •...
 • Seite 41 Ochrana před vibracemi • Před zahájením provozu zkontrolujte, zda je výrobek v dobrém stavu, především tlumič výfuku, přívod Tento výrobek je určen pouze k příležitostnému vzduchu a vzduchový filtr. provozu. Souvislý nebo pravidelný provoz tohoto • Před použitím výrobku použijte k uvolnění nečistot výrobku může způsobit onemocnění...
 • Seite 42 Ochranná zařízení na produktu • Pokud polijete výrobek nebo sebe olejem nebo palivem, nespouštějte motor výrobku. • Zajistěte pravidelnou údržbu výrobku. • Nepouštějte motor, pokud z něj něco uniká. Pravidelně kontrolujte, jestli z motoru nic neuniká. • Prodlouží se tím jeho životnost. •...
 • Seite 43: Montáž

  Montáž 4. Zavřete zip na vaku. (Obr. 18) VÝSTRAHA: Než výrobek sestavíte, Upevnění trubky sběrného vaku přečtěte si kapitolu o bezpečnosti. 1. Sejměte trubku foukače, pokud je instalovaná. Montáž trubky foukače a trysky na 2. Zarovnejte žebro na trubce sběrného vaku (A) s drážkou na vývodu foukače (B).
 • Seite 44 Zapnutí a vypnutí VAROVÁNÍ: Nepoužívejte benzín s koncentrací etanolu vyšší než 10 % (E10). Před spuštěním motoru Můžete tím výrobek poškodit. • Zkontrolujte, jestli na výrobku nechybí součásti, nejsou povolené nebo opotřebované. • Zkontrolujte sběrný vak. Zkontrolujte, zda není VAROVÁNÍ: Nepoužívejte olovnatý benzín. sběrný...
 • Seite 45: Údržba

  předchází zranění, které mohou způsobit 2. Posuňte ovládání sytiče do polohy 1/2. odletující předměty. Levostranný provoz 3. Rychle zatáhněte za rukojeť startovací šňůry se zvyšuje riziko. Nedotýkejte se tělem prostoru zmáčknutou páčkou plynu, dokud motor výfuku. nenastartujte. 4. Přesuňte ovladač sytiče do polohy OFF CHOKE VÝSTRAHA: Nestartujte foukač, pokud je (vypnutý...
 • Seite 46: Technické Údaje

  2. Chcete-li snížit otáčky, otočte šroubem pro seřízení filtry naneste pouze na pěnový filtr. Nenanášejte olej volnoběžných otáček proti směru hodinových na vzduchové filtry na plstěný filtr. ručiček. Technické údaje jednot- 125B 125BX 125BVX (125B28HV) (125B28HV) (125B28HV) Specifikace motoru Zdvihový objem válce...
 • Seite 47 Směrnice 2000/14/ES. Poznámka 3: Uváděná data pro ekvivalentní hladinu akustického tlaku pro stroj mají typickou statistickou odchylku (standardní odchylku) 1 dB (A). Ventilátor Jednotka 125B 125BX 125BVX Radiální ventilá- Radiální ventilá- Radiální ventilá-...
 • Seite 48: Příslušenství

  Sada pro vysávání 952 711 913 125B Schválené příslušenství Vysokorychlostní hubice 545 119 501 Obsah prohlášení o shodě EU My, společnost Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, Směrnice/předpis Popis SWEDEN, zcela zodpovědně prohlašujeme, že 2014/30/EC příslušný výrobek: „o elektromagnetické kompatibilitě“...
 • Seite 49 Tento certifikát, který je poskytnut na podepsaném prohlášení o shodě, se vztahuje na všechny výrobní závody a země původu uvedené na produktu. Dodaný Gasoline Blower/ Blower-Vacuum je shodný se vzorkem, který prošel zkouškou. 237 - 007 -...
 • Seite 50: Indledning

  Indhold Indledning..............50 Tekniske data............... 57 Sikkerhed..............51 Tilbehør.................59 Montering..............54 Indhold i EF-overensstemmelseserklæring....59 Drift................54 ..................0 Vedligeholdelse............56 Indledning Brugervejledning Oversigt Det oprindelige sprog i denne brugervejledning er engelsk. Brugervejledninger på andre sprog er oversættelser fra engelsk. (Fig. 1) 1. Skulderrem (125BVX) (Fig.
 • Seite 51: Sikkerhed

  Produktansvar • produktet har tilbehør, der ikke er fra producenten eller ikke er godkendt af producenten. Som nævnt i produktansvarsbestemmelserne hæfter vi • produktet ikke er repareret på et godkendt ikke for skader forårsaget af vores produkt, hvis: servicecenter eller af en godkendt myndighed. •...
 • Seite 52 syn, din opmærksomhed, din koordination eller din • Brug produktet ved den lavest mulige gas for at dømmekraft. udføre arbejdet. • Sørg for, at du ikke kan falde, når du bruger Vibrationssikkerhed produktet. Stå ikke skråt, når du bruger produktet. •...
 • Seite 53 • Sørg for, at du har en førstehjælpskasse i kroppen, skal du bruge sæbe og vand til at fjerne nærheden. brændstoffet. • Start ikke motoren, hvis du får olie eller brændstof på Beskyttelsesanordninger på produktet produktet eller på din krop. •...
 • Seite 54: Montering

  Montering Sådan monteres opsamlingsposens rør ADVARSEL: Læs kapitlet om sikkerhed, før 1. Fjern blæserøret, hvis det er monteret. du samler produktet. 2. Placer ribben på opsamlingsposens rør (A) ud for rillen i blæserafgangen (B). Sådan monterer du blæserøret og 3. Skub opsamlingsposens rør helt ned på mundstykke på...
 • Seite 55 Sådan starter og stopper du (E10). Det kan forårsage skader på produktet. Før du starter motoren • Undersøg produktet for manglende, beskadigede, BEMÆRK: Brug ikke blyholdig benzin. Det løse eller slidte dele. kan forårsage skader på produktet. • Undersøg opsamlingsposen. Sørg for, at opsamlingsposen ikke er beskadiget, og lynlåsen er •...
 • Seite 56: Vedligeholdelse

  Sådan starter du en varm motor brug. Brug ikke en pose, hvis den er beskadiget. Dette forhindrer personskader 1. Tryk og hold gasreguleringen inde. forårsaget af flyvende affald. Betjening med venstre hånd øger risikoen. Lad ikke 2. Sæt chokerhåndtaget i 1/2 position. kroppen komme i berøring med 3.
 • Seite 57: Tekniske Data

  Tomgangshastigheden er korrekt, når motoren kører 4. Hvis produktet har et skumluftfilter, skal du påføre jævnt i alle positioner. luftfilterolie. Anvend kun luftfilterolie til et skumfilter. Anvend ikke olie i et filtfilter. (Fig. 31) Tekniske data enhed 125B 125BX 125BVX (125B28HV) (125B28HV) (125B28HV) Motorspecifikationer Cylindervolumen...
 • Seite 58 2000/14/EF. Note 3: Rapporterede data for ækvivalent lydtryksniveau for maskinen har en typisk statistisk spredning (standardaf- vigelse) på 1 dB(A). Ventilator Enhed 125B 125BX 125BVX Type Radialventilator Radialventilator Radialventilator Maks.
 • Seite 59: Tilbehør

  Sugesæt 952 711 913 125B Godkendt tilbehør Type Turbo-mundstykke 545 119 501 Indhold i EF-overensstemmelseserklæring Vi, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, Direktiv/bestemmelser Beskrivelse erklærer under eneansvar, at det pågældende produkt: 2011/65/EU "begrænsning af anven- Beskrivelse Gasoline Blower/ Blower-...
 • Seite 60: Einleitung

  Inhalt Einleitung..............60 Technische Daten............69 Sicherheit..............61 Zubehör................ 70 Montage................64 Inhalt der EG-Konformitätserklärung......70 Betrieb................65 ..................0 Wartung................ 67 Einleitung Bedienungsanleitung Übersicht Die Ausgangssprache dieser Betriebsanleitung ist Englisch. Bedienungsanleitungen in anderen Sprachen sind Übersetzungen aus dem Englischen. (Abb. 1) 1. Schultergurt (125BVX) (Abb.
 • Seite 61: Sicherheit

  Emissionen nach Euro V • das Gerät nicht ordnungsgemäß repariert wird. • das Gerät mit Teilen repariert wird, die nicht vom Hersteller stammen oder nicht vom Hersteller WARNUNG: Bei jeglichen Manipulationen zugelassen sind. des Motors erlischt die EU-Typgenehmigung • ein Zubehörteil mit dem Gerät verwendet wird, das für dieses Produkt.
 • Seite 62 muss immer ein verantwortlicher Erwachsener • Richten Sie die Ausblasöffnung nicht auf Personen anwesend sein. oder Tiere. • Verschließen Sie das Gerät in einem Bereich, zum • Achten Sie darauf, langes Haar über den Schultern dem Kinder und nicht autorisierte Personen keinen zusammenzubinden.
 • Seite 63 • Richten Sie das Gerät nicht auf Objekte wie Wände, Lassen Sie einen Vertragshändler oder ein große Steine, Fahrzeuge und Zäune. autorisiertes Service Center das Gerät regelmäßig überprüfen, um Einstellungen oder Reparaturen • Richten Sie das Gerät bei der Arbeit an einer vorzunehmen.
 • Seite 64: Montage

  Wenn Kraftstoff auf Ihre Haut gelangt, waschen Sie • Überfüllen Sie den Kraftstofftank nicht. diesen mit Wasser und Seife ab. • Stellen Sie sicher, dass kein Kraftstoff austreten • Starten Sie den Motor niemals, wenn Sie Öl oder kann, wenn Sie das Gerät oder den Kraftstoff auf das Gerät oder auf Ihren Körper Kraftstoffbehälter transportieren.
 • Seite 65: Betrieb

  2. Schieben Sie das Aufsammelrohr vom Inneren des 3. Montieren Sie mit einem Schraubenzieher die Fangsacks in die Einlassöffnung des Sacks. Schneidschraube (C), die die Rohre zusammenhält. (Abb. 20) 3. Stellen Sie sicher, dass das Gummiband korrekt in der Nut sitzt (A). So installieren Sie die Saugrohre 4.
 • Seite 66 So stellen Sie das Kraftstoffgemisch her ACHTUNG: Ziehen Sie das Startseil nicht bis zum Anschlag heraus. Lassen Sie den Hinweis: Verwenden Sie zum Mischen der Kraftstoffs Starthandgriff nicht los, wenn das Startseil immer einen sauberen Kraftstoffbehälter. vollständig ausgezogen ist. Schäden am Produkt könnten die Folge sein.
 • Seite 67: Wartung

  oder beschädigt ist (außer, wenn das Luftgeschwindigkeit erforderlich ist, die Hochgeschwindigkeits-Blasdüse. (Abb. 30) Saugrohr eingesetzt ist). Einstellung der Ausblasöffnung • Während Benutzung des Laubblasgeräts muss der Fangsack mit dem Schultergurt getragen werden. 1. Drehen Sie die Düse nach links, um den Der Traggurt muss über die Schulter gelegt werden.
 • Seite 68 So reinigen Sie das Kühlsystem • Reinigen Sie den Funkenschutz und ersetzen Sie ihn bei Bedarf (nicht bei Schalldämpfern mit (Abb. 32) Katalysator). • Reinigen Sie den Vergaserbereich. Reinigen Sie die Teile des Kühlsystems mit einer Bürste. • Reinigen Sie den Luftfilter. So überprüfen Sie die Zündkerze Monatliche Wartung •...
 • Seite 69: Technische Daten

  Technische Daten Einheit 125B 125BX 125BVX (125B28HV) (125B28HV) (125B28HV) Technische Daten des Motors Hubraum Elektrodenabstand Kraftstofftankinhalt Leerlaufdrehzahl 2800–3200 2800–3200 2800–3200 Maximale Motorleistung 8000 8000 8000 Ausgangsleistung Zündkerze Champion Champion Champion RCJ-6Y RCJ-6Y RCJ-6Y Maximale Geschwindigkeit im Blasmodus 8600 8600 8600...
 • Seite 70: Zubehör

  Dachrinnen-Reinigungsset 125BX, 125BX Zugelassenes Zubehör Saugset 952 711 913 125B Zugelassenes Zubehör Hochgeschwindigkeits-Blasdüse 545 119 501 Inhalt der EG-Konformitätserklärung Wir, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Gerät Folgendem genügt: 237 - 007 -...
 • Seite 71 Die im Abschnitt „Technische Daten“ in dieser Bedienungsanleitung und in der signierten EU- Konformitätserklärung angegebenen Schallwerte entsprechen der Richtlinie 2000/14/EC, Anhang V. Intertek führte im Auftrag von Husqvarna AB eine freiwillige Typenprüfung durch, und stellte eine Konformitätsbescheinigung nach EG-Richtlinie 2006/42/EC für Maschinen aus.
 • Seite 72 Περιεχόμενα Εισαγωγή..............72 Τεχνικά στοιχεία............81 Ασφάλεια...............73 Αξεσουάρ..............82 Συναρμολόγηση............76 Περιεχόμενα της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΚ....83 Λειτουργία..............77 ..................0 Συντήρηση..............79 Εισαγωγή Εγχειρίδιο χρήσης Επισκόπηση Η αρχική γλώσσα του παρόντος εγχειριδίου χρήσης είναι τα Αγγλικά. Τα εγχειρίδια χρήσης σε άλλες γλώσσες είναι μεταφράσεις...
 • Seite 73 Εκπομπές Euro V • Το προϊόν έχει επισκευαστεί λανθασμένα. • Το προϊόν έχει επισκευαστεί με εξαρτήματα που δεν προέρχονται από τον κατασκευαστή ή που δεν έχουν ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οποιαδήποτε μη εγκριθεί από τον κατασκευαστή. εξουσιοδοτημένη παρέμβαση στον κινητήρα ακυρώνει την έγκριση τύπου ΕΕ αυτού του •...
 • Seite 74 • Φροντίστε να παρακολουθείτε πάντα τα άτομα με • Αν έχετε μακριά μαλλιά, φροντίστε να τα έχετε μειωμένες σωματικές ή διανοητικές ικανότητες που πιασμένα ψηλότερα από τους ώμους σας. χρησιμοποιούν το προϊόν. Πρέπει να είναι παρών • Προτού συναρμολογήσετε ή αποσυναρμολογήσετε ένας...
 • Seite 75 • Μην κατευθύνετε τον αέρα σε αντικείμενα όπως • Αυξάνεται η διάρκεια ζωής του προϊόντος. τοίχους, μεγάλες πέτρες, οχήματα και φράχτες. • Μειώνεται ο κίνδυνος ατυχημάτων. • Αν κάνετε εργασίες σε εσωτερικές γωνίες, Ένας εγκεκριμένος αντιπρόσωπος ή ένα εγκεκριμένο κατευθύνετε τον αέρα από τη γωνία προς το κέντρο κέντρο...
 • Seite 76 • Εάν χύσετε καύσιμο στα ρούχα σας, αλλάξτε τα • Μην προσθέτετε υπερβολική ποσότητα καυσίμου στο αμέσως. ντεπόζιτο καυσίμου. • Μην χύσετε καύσιμο στο σώμα σας, καθώς μπορεί • Βεβαιωθείτε ότι δεν μπορεί να προκληθεί διαρροή να προκληθεί τραυματισμός. Εάν χύσετε καύσιμο στο όταν...
 • Seite 77 Συναρμολόγηση του σάκου συλλογής 2. Πιέστε τον κάτω σωλήνα αναρρόφησης μέσα τον επάνω σωλήνα αναρρόφησης. 1. Ανοίξτε τον σάκο συλλογής. 3. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να τοποθετήσετε 2. Περάστε το σωλήνα του σάκου συλλογής μέσα από τη λαμαρινόβιδα (C) που συγκρατεί τους σωλήνες τη...
 • Seite 78 Εκκίνηση με κρύο κινητήρα • Αναλογία μίγματος 50:1 (2%) Βενζίνη Λάδι ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τυλίγετε το κορδόνι του συστήματος εκκίνησης γύρω από το χέρι 1 γαλόνι Η.Π.Α. 77 ml (2,6 oz) σας. 1 γαλόνι Η.Β. 95 ml (3,2 oz) 100 ml (3,4 oz) ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην...
 • Seite 79 τραυματισμοί από εκτινασσόμενα 4. Μετακινήστε το χειριστήριο του τσοκ στη θέση OFF CHOKE (ανοιχτό). θραύσματα. Η λειτουργία με το αριστερό χέρι αυξάνει τον κίνδυνο. Μην αφήνετε το σώμα Σβήσιμο του κινητήρα σας να έρθει σε επαφή με την περιοχή εξαγωγής της εξάτμισης. •...
 • Seite 80 Για να ρυθμίσετε τις στροφές ανά λεπτό • Βεβαιωθείτε ότι ο σάκος συλλογής δεν έχει υποστεί ζημιά και ότι το φερμουάρ λειτουργεί. Αν χρειάζεται, ρελαντί αντικαταστήστε τον σάκο. • Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο αέρα είναι καθαρό και ότι Εβδομαδιαία συντήρηση το...
 • Seite 81 εφαρμόστε λάδι φίλτρου αέρα. Εφαρμόστε λάδι Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο αέρα είναι στεγνό πριν να φίλτρου αέρα μόνο σε αφρώδες φίλτρο. Μην το εγκαταστήσετε. εφαρμόζετε λάδι σε φίλτρο κετσέ. Τεχνικά στοιχεία μονάδα 125B 125BX 125BVX (125B28HV) (125B28HV) (125B28HV) Προδιαγραφές κινητήρα...
 • Seite 82 Μέγ. ταχύτητα αέρα, ακροφύσιο km/h υψηλής ταχύτητας* Όγκος αέρα, λειτουργία φυσητήρα Όγκος αέρα, λειτουργία αναρροφητήρα *προαιρετικό αξεσουάρ σε ορισμένα μοντέλα Αξεσουάρ 125B, 125BX, 125BVX Εγκεκριμένα αξεσουάρ Τύπος 952 711 918 Σετ καθαρισμού υδρορροών 125BX, 125BX Εγκεκριμένα αξεσουάρ Τύπος Σετ αναρρόφησης...
 • Seite 83 Περιεχόμενα της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΚ Εμείς, η Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι το απεικονιζόμενο προϊόν: Περιγραφή Gasoline Blower/ Blower- Vacuum Μάρκα Husqvarna Πλατφόρμα / Τύπος / Πλατφόρμα125B28HV, Μοντέλο που αντιστοιχεί στο μοντέλο 125B, 125BX, 125BVX Παρτίδα...
 • Seite 84: Introducción

  Contenido Introducción..............84 Datos técnicos.............. 92 Seguridad..............85 Accesorios..............94 Montaje................. 88 Contenido de la declaración de conformidad CE..94 Funcionamiento............89 ..................0 Mantenimiento.............. 91 Introducción Manual de usuario Revisar El idioma original de este manual de instrucciones es el inglés.
 • Seite 85: Seguridad

  Emisiones Euro V • El producto se ha reparado incorrectamente. • El producto se ha reparado con piezas que no eran del fabricante o no autorizadas por el fabricante. ADVERTENCIA: La manipulación del motor • El producto tiene un accesorio que no es del anula la homologación de la UE de este fabricante o no está...
 • Seite 86 • No deje desatendido el producto con el motor funciona a velocidad en ralentí. Tenga cuidado cerca encendido. de materiales y gases inflamables. • El operador del producto es el responsable si se • No toque la zona de la cubierta de admisión. produce un accidente.
 • Seite 87 Equipo de protección personal • Examine regularmente que el silenciador esté conectado al producto. • Utilice siempre el equipo de protección personal • No toque el motor ni el silenciador cuando el motor adecuado cuando utilice el producto. El equipo de está...
 • Seite 88: Montaje

  Instrucciones de seguridad para el • No ponga demasiado combustible en el depósito de combustible. mantenimiento • Asegúrese de que no pueda producirse una fuga al mover el producto o recipiente de combustible. ADVERTENCIA: El mantenimiento • No coloque el producto o un recipiente de incorrecto puede provocar daños combustible cerca de una llama descubierta, chispa importantes al motor o lesiones personales...
 • Seite 89: Funcionamiento

  3. Mantenga la cubierta de la toma de aspiración 5. Empuje el tubo de aspiración superior a fondo en la abierta hasta que el tubo superior de aspiración esté toma de aspiración. colocado. 6. Gire el tubo de aspiración superior hacia la derecha 4.
 • Seite 90 Para arrancar el motor en caliente • Examine la bolsa de recogida. Asegúrese de que la bolsa de recogida no está dañada y que la 1. Apriete el mecanismo de aceleración y manténgalo cremallera está cerrada. así. • Inspeccione tuercas, tornillos y pernos. 2.
 • Seite 91: Mantenimiento

  en la página 89 . Lea las instrucciones de seguridad causadas por los residuos proyectados. Seguridad en la página 85 . Tenga cuidado si utiliza la mano izquierda. No toque la zona de salida del escape. Vaciado de la bolsa de recogida 1.
 • Seite 92: Datos Técnicos

  • Para reducir el riesgo de material no deseado en los electrodos de la bujía, siga estas instrucciones: Datos técnicos unidad 125B 125BX 125BVX (125B28HV) (125B28HV) (125B28HV) Especificaciones del motor Cilindrada Distancia entre los electrodos Volumen del depósito de combustible...
 • Seite 93 2000/14/CE. Nota 3: Los datos referidos del nivel de presión sonora equivalente de la máquina tienen una dispersión estadística típica (desviación típica) de 1 dB(A). Ventilador Unidad 125B 125BX 125BVX Tipo Ventilador radial Ventilador radial Ventilador radial Velocidad máxima de aire, boquilla...
 • Seite 94: Accesorios

  Boquilla de alta velocidad 545 119 501 Contenido de la declaración de conformidad CE Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN De acuerdo con la directiva 2000/14/EC, Anexo V, los declara bajo su exclusiva responsabilidad que el valores de sonido declarados se indican en el capítulo producto representado: Datos técnicos de este manual y en la declaración de...
 • Seite 95: Sissejuhatus

  Sisukord Sissejuhatus..............95 Tehnilised andmed............. 102 Ohutus................96 Lisatarvikud..............104 Kokkupanek..............99 EL-i vastavusdeklaratsiooni sisu.........104 Töö................99 ..................0 Hooldamine..............101 Sissejuhatus Kasutusjuhend Ülevaade Selle kasutusjuhendi originaal on koostatud inglise keeles. Teistes keeltes kasutusjuhendid on tõlgitud inglise keelest. (Joon. 1) 1. Õlarihm (125BVX) (Joon. 3) Lugege läbi käesolev kasutusjuhend 2.
 • Seite 96: Ohutus

  Tootevastutus • tootel on kasutatud tarvikut, mis ei ole tootja poolt valmistatud või heaks kiidetud; Tootevastutusseaduste alusel ei vastuta me tootest • toodet ei ole parandatud volitatud hoolduskeskuses tingitud kahjustuste eest, kui: või volitatud isiku poolt. • toodet on valesti parandatud; •...
 • Seite 97 • Ärge kasutage seadet, kui olete väsinud või soovitatav ajavahemik on 09.00 kuni 17.00 tarvitanud alkoholi, narkootikume või ravimeid. See esmaspäevast laupäevani. võib mõjutada teie nägemist, tähelepanelikkust, • Kasutage toodet antud tööülesande tegemiseks koordinatsiooni või hinnangut. kõige madalama vajaliku gaasitasemega. •...
 • Seite 98 • Toote kasutamisel tolmurikkas keskkonnas kandke • Vältige kütuse sattumist nahale, see võib põhjustada alati heakskiidetud tolmumaski. kehavigastusi. Kui kütus satub nahale, puhastage piirkond seebi ja veega. • Veenduge, et läheduses asuks esmaabikomplekt. • Ärge käivitage mootorit, kui kütus või õli satub toote Toote kaitseseadised pinnale või teie nahale.
 • Seite 99: Kokkupanek

  Kokkupanek Kogumiskoti toru paigaldamine HOIATUS: Enne toote kokkupanemise 1. Eemaldage puhuri toru, kui see on kinnitatud. alustamist lugege läbi ohutuspeatükk. 2. Joondage kogumiskoti toru (A) sakk puhuri väljalaskeava (B) süvendiga. Tootele puhuritoru ja otsaku 3. Suruge kogumiskoti toru täielikult puhuri paigaldamine väljalaskeavasse.
 • Seite 100 • Vaadake üle kogumiskott. Veenduge, et kogumiskott poleks kahjustatud ja et tõmblukk oleks suletud. ETTEVAATUST: Ärge kasutage pliibensiini. • Kontrollige mutreid, kruvisid ja polte. See võib seadet kahjustada. • Kontrollige õhufiltrit. • Kontrollige, kas gaasihoovastiku nupp töötab • Kasutage alati värsket pliivaba bensiini, mille korralikult.
 • Seite 101: Hooldamine

  Vältige keha sattumist vastu heitgaasi 4. Liigutage õhuklapp asendisse OFF CHOKE (avatud). väljalaskeva piirkonda. Mootori seiskamine HOIATUS: Ärge käivitage puhurseadet, kui • Vajutage ja vabastage mootori STOP lüliti. Lüliti sisselaskeava kate on lahti või kahjustatud liigub automaatselt tagasi ON-asendisse. Enne toote (välja arvatud siis, kui on paigaldatud taaskäivitamist oodake seitse sekundit, et lüliti vaakumtoru).
 • Seite 102: Tehnilised Andmed

  õhufiltri õli. Kandke õhufiltri õli ainult vahtplastist 1. Kiiruse tõstmiseks keerake tühikäigu filtrile. Ärge kandke õli vildist filtrile. reguleerimiskruvi päripäeva. 2. Kiiruse langetamiseks keerake tühikäigu reguleerimiskruvi vastupäeva. Tehnilised andmed Ühik 125B 125BX 125BVX (125B28HV) (125B28HV) (125B28HV) Mootori andmed Silindri maht...
 • Seite 103 2000/14/EÜ alusel hõlmab ga- ranteeritud helivõimsustase ka mõõtmistulemuste dispersiooni ja kõrvalekaldeid sama mudeli erinevate seadmete vahel. 3. märkus. Antud andmetel seadme helitugevuse taseme ekvivalendi kohta on statistiline tüüplevi 1 dB(A) (stand- ardne kõrvalekalle). Ventilaator Ühik 125B 125BX 125BVX Tüüp Radiaalventilaa- Radiaalventilaa- Radiaalventilaa- Suurim õhukiirus, standardotsak...
 • Seite 104: Lisatarvikud

  Vaakumkomplekt 952 711 913 125B Heakskiidetud lisavarustus Tüüp Kõrgsurveotsak 545 119 501 EL-i vastavusdeklaratsiooni sisu Meie, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, Direktiiv/eeskiri Kirjeldus deklareerime ainuvastutusel, et kirjeldatud toode: 2011/65/EU „direktiiv teatavate ohtlike Kirjeldus Gasoline Blower/ Blower- ainete kasutamise piira- Vacuum mise kohta”...
 • Seite 105: Johdanto

  Sisältö Johdanto..............105 Tekniset tiedot............112 Turvallisuus..............106 Lisävarusteet.............. 114 Asentaminen...............109 EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus......114 Käyttö................109 ..................0 Huolto................. 111 Johdanto Käyttöohjekirja Yleiskatsaus Tämän käyttöohjekirjan alkuperäiskieli on englanti. Muunkieliset käyttöohjekirjat ovat käännöksiä englannista. (Kuva 1) 1. Olkahihna (125BVX) (Kuva 4) Käytä hyväksyttyjä kuulonsuojaimia. 2. Turvaliipaisin (Kuva 4) Käytä...
 • Seite 106: Turvallisuus

  Tuotevastuu • tuotteessa on muu kuin valmistajan oma tai sen hyväksymä lisävaruste Tuotevastuulain mukaisesti emme ole vastuussa • tuotetta ei ole korjattu valtuutetussa huoltopisteessä tuotteen aiheuttamasta vaurioista, jos tai hyväksytyllä asiantuntijalla. • tuote on korjattu virheellisesti • tuotteen korjaamiseen on käytetty muita kuin valmistajan omia tai sen hyväksymiä...
 • Seite 107 Tärinäturvallisuus • Irrota roskat maasta ensiksi haravan tai harjan avulla ennen laitteen käyttämistä. Tämä laite on tarkoitettu vain tilapäiseen käyttöön. • Jos työalue on likainen, pese se letkulla. Laitteen jatkuva tai säännöllinen käyttö voi aiheuttaa • Voit käyttää laitetta letkun sijaan ja säästää vettä. valkosormisuutta tai vastaavia tärinän aiheuttamia •...
 • Seite 108 Anna valtuutetun jälleenmyyjän tai huoltopisteen • Älä käynnistä laitetta, jos moottori vuotaa. Tarkista tarkastaa laite säännöllisesti säätöjen tai korjausten moottori säännöllisesti vuotojen varalta. varalta. • Käsittele polttoainetta varoen. Polttoaine on syttyvää • Älä käytä laitetta, jos turvalaitteet ovat vaurioituneet. ja kaasut ovat räjähdysherkkiä, mikä voi aiheuttaa Jos laitteessa on vaurioita, ota yhteyttä...
 • Seite 109: Asentaminen

  Asentaminen 3. Varmista, että kumi on paikallaan urassa (A). 4. Sulje pussin vetoketju. (Kuva 18) VAROITUS: Lue turvallisuutta käsittelevä luku ennen laitteen asentamista. Keruusäiliön putken asentaminen Puhallusputken ja suuttimen 1. Irrota mahdollinen puhallusputki. 2. Kohdista keruusäiliön putken (A) kieleke puhaltimen asentaminen laitteeseen ulostulossa (B) olevaan uraan.
 • Seite 110 • Tarkista keruusäiliö. Varmista, että keruusäiliö ei ole vaurioitunut, ja että vetoketju on kiinni. HUOMAUTUS: Älä käytä lyijyllistä bensiiniä. • Tarkista mutterit, ruuvit ja pultit. Se voi vaurioittaa laitetta. • Tarkista ilmansuodatin. • Tarkista turvaliipaisimen asianmukainen toiminta. • Käytä aina uutta lyijytöntä bensiiniä, jonka oktaaniluku on vähintään 90 RON (87 AKI) ja •...
 • Seite 111: Huolto

  loukkaantumisvaaraa. Kehosi ei saa osua 4. Siirrä rikastin asentoon OFF CHOKE (auki). pakokaasun poistoaukkoon. Moottorin sammuttaminen • Paina ja vapauta moottorin STOP-pysäytyskytkin. VAROITUS: Älä käynnistä puhallinta, jos Kytkin palaa automaattisesti asentoon ON. Odota 7 imuaukon suojus on auki tai vaurioitunut sekuntia ennen kuin käynnistät laitteen uudelleen, (paitsi jos imuputki on kiinnitetty).
 • Seite 112: Tekniset Tiedot

  Kipinäverkon kunnossapito 4. Jos laitteessa on vaahtokumi-ilmansuodatin, levitä ilmansuodatinöljyä. Levitä ilmansuodatinöljyä vain Puhdista kipinäverkko teräsharjalla. vaahtokumisuodattimeen. Älä levitä öljyä huopasuodattimeen. Jäähdytysjärjestelmän puhdistus (Kuva 32) Tekniset tiedot Yksik- 125B 125BX 125BVX kö (125B28HV) (125B28HV) (125B28HV) Moottorin tiedot Sylinteritilavuus Kärkiväli Polttoainesäiliön tilavuus Joutokäyntinopeus...
 • Seite 113 äänitehon erona on se, että taattu ääniteho sisältää myös mitatun tuloksen hajonnan ja vaihtelun sa- man mallin eri koneiden välillä direktiivin 2000/14/EY mukaisesti. Huomautus 3: Ilmoitetuilla tiedoilla vastaavasta koneen äänenpainetasosta tyypillinen tilastollinen hajonta (vakio- poikkeama) on 1 dB(A). Puhallin Yksikkö 125B 125BX 125BVX Tyyppi Radiaalipuhallin Radiaalipuhallin Radiaalipuhallin Enimmäisilmannopeus, vakiosuutin...
 • Seite 114: Lisävarusteet

  125B Hyväksytyt lisävarusteet Tyyppi Suurinopeuksinen suutin 545 119 501 EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, Intertek on suorittanut Husqvarna AB:lle vapaaehtoisen vakuuttaa täten, että oheinen tuote: tyyppitarkastuksen ja tuottanut näin Euroopan parlamentin ja neuvoston konedirektiivin 2006/42/EC Kuvaus Gasoline Blower/ Blower- mukaisen sertifikaatin.
 • Seite 115: Introduction

  Sommaire Introduction..............115 Caractéristiques techniques........123 Sécurité...............116 Accessoires..............125 Montage..............119 Contenu de la déclaration de conformité CE....125 Utilisation..............120 ..................0 Entretien..............122 Introduction Manuel de l'opérateur Aperçu La langue d'origine du présent manuel d'utilisation est l'anglais. Les manuels d'utilisation disponibles dans d'autres langues sont des traductions de l'anglais.
 • Seite 116: Sécurité

  Émissions Euro V • le produit n'est pas correctement réparé ; • le produit est réparé avec des pièces qui ne proviennent pas du fabricant ou qui ne sont pas AVERTISSEMENT: toute altération du homologuées par le fabricant ; moteur a pour effet d'annuler l'homologation •...
 • Seite 117 • Ne vous éloignez pas du produit lorsque le moteur blessures graves, voire mortelles dues à une est allumé. asphyxie ou au monoxyde de carbone. • L'opérateur du produit est tenu responsable en cas • Le silencieux devient très chaud pendant le d'accident.
 • Seite 118 Consignes de sécurité pour l'utilisation Silencieux de l'aspirateur AVERTISSEMENT: Ne touchez pas le silencieux s'il est chaud. Le silencieux • Évitez d'endommager le ventilateur. N'aspirez pas devient très chaud lorsque le moteur tourne d'objets solides de grande taille tels que le bois, les et après son arrêt.
 • Seite 119: Montage

  • N'ajoutez pas de carburant lorsque le moteur est • Utilisez uniquement des récipients homologués pour allumé. le transport et le stockage de carburant. • Assurez-vous que le moteur est froid avant de faire • Avant de remiser le produit pour une période le plein de carburant.
 • Seite 120: Utilisation

  Pour fixer les tubes d'aspiration ensemble 4. Alignez les nervures à l'intérieur de l'entrée d'air de l'aspirateur sur les fentes du tube d'aspiration 1. Alignez la flèche du tube d'aspiration inférieur (A) sur supérieur. Assurez-vous que le symbole de la flèche du tube d'aspiration supérieur (B). verrouillage du tube est aligné...
 • Seite 121 Pour ajouter du carburant 6. Tirez la poignée du câble du démarreur jusqu'à ce que le moteur se mette à tourner. Ne tirez pas plus • Utilisez toujours un bidon d'essence comportant un de 3 fois. dispositif d'arrêt de remplissage automatique. 7.
 • Seite 122: Entretien

  Vidage du sac de ramassage sac s'il est endommagé, vous éviterez ainsi tout risque de blessures causées par les débris projetés. Une utilisation avec la main AVERTISSEMENT: Inspectez toujours le gauche augmente le risque. Évitez d'entrer sac de ramassage. Assurez-vous qu'il est en en contact avec la sortie d'échappement.
 • Seite 123: Caractéristiques Techniques

  Nettoyez les pièces du circuit de refroidissement avec une brosse. Pour vérifier la bougie REMARQUE: Utilisez toujours le type de bougie recommandé. Un type de bougie inadéquat peut endommager le produit. Caractéristiques techniques unité 125B 125BX 125BVX (125B28HV) (125B28HV) (125B28HV) Caractéristiques du moteur Cylindrée Écartement des électrodes...
 • Seite 124 à la directive 2000/14/CE. Remarque 3 : Les données reportées pour le niveau de pression sonore équivalent pour la machine montrent une dispersion statistique typique (déviation standard) de 1 dB (A). Ventilateur Unité 125B 125BX 125BVX Type Ventilateur radial...
 • Seite 125: Accessoires

  : Intertek a procédé à un examen volontaire pour Directive/Réglementation Description Husqvarna AB et lui a attribué un certificat de conformité à la directive CE du Conseil 2006/42/EC relative aux 2006/42/EC « relative aux machines »...
 • Seite 126 sites de fabrication et des pays d'origine, comme indiqué sur le produit. Le Gasoline Blower/ Blower-Vacuum fourni correspond à l'exemplaire soumis à l'examen. 237 - 007 -...
 • Seite 127: Uvod

  Sadržaj Uvod................127 Tehnički podaci............134 Sigurnost..............128 Dodatna oprema............136 Sastavljanje..............130 Sadržaj EZ izjave o sukladnosti........136 Rad................131 ..................0 Održavanje..............133 Uvod Korisnički priručnik Pregled Prvi jezik u ovom korisničkom priručniku je engleski. Korisnički priručnici na drugim jezicima prijevod su iz engleskog jezika.
 • Seite 128: Sigurnost

  Pouzdanost proizvoda • proizvod popravljen dijelovima koje nije proizveo proizvođač ili nemaju odobrenje proizvođača Sukladno zakonima o pouzdanosti proizvoda nismo • proizvod ima dodatnu opremu koje nije proizveo odgovorni za oštećenja uzrokovana našim proizvodima proizvođač ili nemaju odobrenje proizvođača ako je: •...
 • Seite 129 može uzrokovati bolest "bijelih prstiju" ili slične • Ostatke otpuhujte na siguran način. Pazite na djecu, medicinske probleme uzrokovane vibracijama. Ako životinje, otvorene prozore ili vozila. proizvod upotrebljavati neprestano ili redovito, • Proizvod nemojte usmjeravati na biljke koje se lako pregledavajte stanje ruku i prstiju.
 • Seite 130: Sastavljanje

  • Nemojte koristiti uređaj s oštećenom zaštitnom • Nemojte pokretati proizvod ako motor propušta. opremom. Ako je proizvod oštećen, obratite se Redovito pregledavajte ima li na motoru propuštanja. odobrenom servisnom centru. • Budite pažljivo s gorivom. Gorivo je zapaljivo, a pare su eksplozivne i mogu uzrokovati ozljede i smrt.
 • Seite 131: Rad

  u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste ga 3. Do kraja gurnite cijev vreće za sakupljanje na izlaz opustili. puhača. 4. Umetnite maticu (C) u utor. 1. Poravnajte izbočinu na gornjoj cijevi puhača sa 5. Postavite vijak i odvijačem ga zategnite u smjeru žlijebom na izlazu puhača.
 • Seite 132 • Nemojte koristiti druge vrste ulja. • Omjer mješavine 50:1 (2%) OPREZ: Proizvod nemojte držati nogom. Benzin Ulje 1 amer. gal. 77 ml (2,6 oz) OPREZ: Uže pokretača nemojte izvlačiti u krajnji položaj. Nemojte ispuštati ručicu 1 UK gal. 95 ml (3,2 oz) izvučenog užeta pokretača.
 • Seite 133: Održavanje

  Podešavanje mlaznice puhača • Vreću za sakupljanje tijekom rada puhača morate držati naramenicom. Naramenicu trebate nositi na 1. Zakrenite mlaznicu ulijevo kako biste otpustili vrhu ramena. bajunetni zapor. • Pokrenite puhač. Poštujte upute iz odjeljka za Pokretanje i zaustavljanje pokretanje i zaustavljanje 2.
 • Seite 134: Tehnički Podaci

  Mrežicu za hvatanje iskri očistite žičanom četkicom. filtar zraka. Ulje za filtar zraka nanosite samo na Čišćenje rashladnog sustava pjenasti filtar. Ulje nemojte nanositi na filtar od filca. (Sl. 32) Tehnički podaci jedinica 125B 125BX 125BVX (125B28HV) (125B28HV) (125B28HV) Specifikacije motora...
 • Seite 135 Direktivom 2000/14/EZ. Napomena 3: Navedeni podaci za ekvivalentnu razinu pritiska zvuka za stroj uključuju tipično statističko raspršenje (standardno odstupanje) od 1 dB (A). Ventilator Jedinica 125B 125BX 125BVX Vrsta Radijalni ventila- Radijalni ventila-...
 • Seite 136: Dodatna Oprema

  Serijski brojevi od 2019 i sukladnosti. noviji Intertek je proveo dobrovoljno ispitivanje za tvrtku Husqvarna AB i izdao certifikaciju za usklađenost s EC Direktivom vijeća 2006/42/EC za strojeve. u potpunosti sukladan sljedećim EU direktivama i Certifikacija u potpisanoj EC izjavi o sukladnosti...
 • Seite 137: Bevezető

  TARTALOMJEGYZÉK Bevezető..............137 Műszaki adatok............145 Biztonság..............138 Tartozékok..............146 Összeszerelés............141 Az EK-megfelelőségi nyilatkozat tartalma....147 Üzemeltetés..............142 ..................0 Karbantartás............... 144 Bevezető Kezelői kézikönyv Áttekintés A kezelői kézikönyv eredeti nyelve angol. A más nyelvű kezelői kézikönyvek az angol változat fordításai. (ábra 1) 1.
 • Seite 138: Biztonság

  Termékszavatosság • a termék javítása nem a gyártótól származó vagy általa jóváhagyott alkatrészekkel történt; A termékszavatosságra vonatkozó jogszabályok • a terméket nem a gyártótól származó vagy általa értelmében nem vagyunk felelősek a termékeink által jóváhagyott kiegészítővel szerelték fel; okozott károkért az alábbi esetekben: •...
 • Seite 139 • Tartsa be az állami vagy helyi törvényeket. Egyes állva elvesztheti egyensúlyát vagy uralmát a termék feltételek mellett ezek tilthatják vagy korlátozhatják a felett. termék használatát. • Ne használja a terméket magasban, például a tetőn. • Ne használja a terméket, ha fáradt, illetve alkohol, •...
 • Seite 140 • A termék használatakor viseljen jóváhagyott • Egyes lombfúvók szikrafogó hálóval is rendelkeznek. védőszemüveget. Ezt a hálót meghatározott időközönként meg kell tisztítani vagy ki kell cserélni. Lásd a Karbantartás • Ne mezítláb vagy nyitott cipőben működtesse a Karbantartás144. oldalon ). című...
 • Seite 141: Összeszerelés

  • Húzza le a gyertyapipát, mielőtt a terméket elteszi, A tulajdonos felelős a használati utasításban hogy a motor ne indulhasson be véletlenül. meghatározott valamennyi szükséges karbantartás elvégzéséért. Karbantartási munkák végzése előtt húzza Biztonsági utasítások a le a gyertyapipát. Ne húzza le a gyertyapipát a karbantartáshoz karburátor beállítása előtt.
 • Seite 142: Üzemeltetés

  Üzemeltetés Keverék üzemanyag előállítása FIGYELMEZTETÉS: Olvassa el és értelmezze a biztonságról szóló fejezetet, Megjegyzés: A benzint és az olajat mindig tiszta mielőtt használni kezdené a terméket. tartályban keverje. Üzemanyag Megjegyzés: Egyszerre ne keverjen be több Az üzemanyag használata üzemanyagot, mint amit 30 nap alatt elhasznál. VIGYÁZAT: A termékben kétütemű...
 • Seite 143 • Amikor szélesebb légáramra és nagy VIGYÁZAT: Az indítózsinórt ne húzza ki levegősebességre van szükség, használja a végállásba. Az indítózsinór kihúzását nagysebességű fúvókát. (ábra 30) követően ne engedje el a zsinór fogantyúját. Ez a termék károsodását okozhatja. A lombfúvó fúvóka beállítása 1.
 • Seite 144: Karbantartás

  Karbantartás • Ellenőrizze az üzemanyag-csővezetékeket FIGYELMEZTETÉS: A termék javítása vagy repedések és bármely egyéb sérülés szempontjából. karbantartása előtt olvassa el és értelmezze Cserélje ki, ha szükséges a biztonsággal foglalkozó fejezetet. • Tisztítsa meg az üzemanyagtartályban lévő üzemanyagszűrőt. Karbantartási ütemterv • Ellenőrizze az összes kábelt és csatlakozót.
 • Seite 145: Műszaki Adatok

  Filcszűrőre ne tegyen olajat. Műszaki adatok145. oldalon . (ábra 33) • Szükség esetén cserélje ki a gyújtógyertyát. A levegőszűrő karbantartása Műszaki adatok mérté- 125B 125BX 125BVX kegy- ség (125B28HV) (125B28HV) (125B28HV) A motor adatai Hengerűrtartalom...
 • Seite 146: Tartozékok

  Max. levegősebesség, normál fúvóka km/h Max. levegősebesség, nagysebessé- km/h gű fúvóka* Levegőmennyiség fúvás üzemmód- Levegőmennyiség szívás üzemmód- *külön megvásárolható tartozék egyes modelleknél Tartozékok 125B, 125BX, 125BVX Jóváhagyott tartozékok Típus 952 711 918 Garattisztító készlet 125BX, 125BX Jóváhagyott tartozékok Típus Porszívó szett...
 • Seite 147: Az Ek-Megfelelőségi Nyilatkozat Tartalma

  Jóváhagyott tartozékok Típus Nagysebességű fúvóka 545 119 501 Az EK-megfelelőségi nyilatkozat tartalma A Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, a saját felelősségére kijelenti, hogy a jelzett termék: Leírás Gasoline Blower/ Blower- Vacuum Márka Husqvarna Platform / Típus / Modell 125B28HV platform, mely az alábbi típusokat képvi-...
 • Seite 148: Introduzione

  Sommario Introduzione..............148 Dati tecnici..............156 Sicurezza..............149 Accessori..............157 Montaggio..............152 Contenuto della Dichiarazione di conformità CE..158 Utilizzo................ 153 ..................0 Manutenzione............. 155 Introduzione Manuale operatore Panoramica La lingua iniziale del presente manuale operatore è l'inglese. I manuali operatore in altre lingue sono traduzioni dall'inglese.
 • Seite 149: Sicurezza

  Emissioni Euro V • Il prodotto viene riparato in modo errato. • Il prodotto viene riparato con parti che non provengono o non sono omologate dal produttore. AVVERTENZA: La manomissione del • Il prodotto contiene un accessorio che non proviene motore rende nulla l'omologazione UE del o non è...
 • Seite 150 • Il prodotto può espellere oggetti e causare lesioni. • La marmitta è particolarmente calda durante l'utilizzo Attenersi alle istruzioni di sicurezza per ridurre il del prodotto, dopo lo spegnimento e durante il rischio di lesioni o morte. funzionamento al regime minimo. Prestare attenzione in prossimità...
 • Seite 151 • Spegnere il motore e scollegare il cappuccio della livello acustico e il rischio di incendio. Tenere candela prima di rimuovere un'ostruzione o del sempre un estintore a portata di mano. materiale intasato. • Controllare con regolarità che la marmitta sia collegata al prodotto.
 • Seite 152: Montaggio

  • Serrare il tappo del serbatoio del carburante con • Pulire il prodotto prima di un lungo periodo di cautela, altrimenti potrebbe verificarsi un incendio. stoccaggio. • Prima dell'avviamento, spostare il prodotto di almeno • Rimuovere il cavo della candela prima di conservare 3 m (10 ft) dal punto in cui è...
 • Seite 153: Utilizzo

  aspirazione superiore. Assicurarsi che il simbolo di 6. Ruotare il tubo di aspirazione superiore in senso blocco sul tubo sia allineato con il simbolo di sblocco orario fino a quando il simbolo di blocco sul tubo non sull'ingresso dell'aspiratore. (Fig. 22) si allinea con il simbolo di blocco sull'ingresso dell'aspiratore.
 • Seite 154 • Verificare eventuali perdite di carburante dal 4. Spostare il comando della valvola dell'aria in prodotto. posizione OFF CHOKE (apertura). Per avviare il motore a freddo Per arrestare il motore • Premere e rilasciare l’interruttore STOP del motore. L'interruttore torna automaticamente in posizione AVVERTENZA: Non avvolgere il cavo di ON.
 • Seite 155: Manutenzione

  danneggiato. Sussiste il rischio di lesioni a 1. Arrestare il prodotto. causa dei detriti volanti. Prestare particolare 2. Aprire la cerniera laterale. attenzione in caso di utilizzo con la mano 3. Svuotare il sacco di raccolta. sinistra. Non toccare l'area di scarico. 4.
 • Seite 156: Dati Tecnici

  Applicare olio solo a un seguenti istruzioni: filtro a schiuma. Non applicare olio a un filtro in feltro. a) Accertarsi che il regime minimo sia regolato correttamente. Dati tecnici unità 125B 125BX 125BVX (125B28HV) (125B28HV) (125B28HV) Specifiche motore Cilindrata...
 • Seite 157: Accessori

  Velocità massima dell'aria, ugello km/h standard Velocità massima dell'aria, ugello a km/h elevata velocità* Volume dell'aria modalità di soffiatura cfm Volume dell'aria modalità di aspira- zione *accessorio opzionale per alcuni modelli Accessori 125B, 125BX, 125BVX Accessori omologati Tipo 237 - 007 -...
 • Seite 158: Contenuto Della Dichiarazione Di Conformità Ce

  Dichiarazione di conformità CE firmata. Intertek ha eseguito l'omologazione volontaria per conto di Husqvarna AB, emettendo il Certificato di conformità relativo alla Direttiva del Consiglio CE sulle macchine2006/42/EC. 237 - 007 -...
 • Seite 159 TURINYS Įvadas................. 159 Techniniai duomenys..........166 Sauga................. 160 Priedai.................168 Surinkimas..............162 EB atitikties deklaracijos turinys......... 168 Naudojimas..............163 ..................0 Techninės priežiūros darbas........165 Įvadas Naudojimo instrukcija Apžvalga Pirminė šios naudojimo instrukcijos kalba yra anglų. Naudojimo instrukcijos kitomis kalbomis yra verstos iš anglų kalbos. (Pav.
 • Seite 160 Atsakomybė už gaminį • gaminys turi kito gamintojo arba gamintojo nepatvirtintą priedą; Kaip nurodyta atsakomybės už gaminį įstatymuose, mes • gaminys suremontuotas ne patvirtintame techninės nesame atsakingi už mūsų gaminio sukeltą žalą, jei: priežiūros centre arba jį suremontavo ne patvirtintas atstovas.
 • Seite 161 paveikti jūsų regėjimą, budrumą, koordinaciją ir • Prieš naudodami gaminį, grėbliu arba šluota nuovokumą. nubraukite prie žemės prikibusias šiukšles • Jei darbo sritis purvina, nuplaukite ją žarna. Vibracijos sauga • Gaminį naudokite kaip alternatyvą žarnai, norėdami taupyti vandenį. Šis gaminys skirtas naudoti tik kartais. Nepertraukiamai arba reguliariai naudojantis gaminiu, dėl vibracijos gali •...
 • Seite 162 • Nelaimių pavojus sumažėja. • Neužveskite gaminio, jei iš variklio sunkiasi skysčiai. Reguliariai tikrinkite, ar iš variklio nesisunkia Reguliariai perduokite gaminį patvirtintam pardavimo skysčiai. atstovui arba techninės priežiūros centrui, kuriame • Atsargiai elkitės su kuru. Kuras yra degus, o jo garai jis bus apžiūrėtas ir pakoreguotas arba –...
 • Seite 163 Pūstuvo vamzdžio ir antgalio Surinkimo maišo vamzdžio montavimas pritvirtinimas prie produkto 1. Atjunkite pūstuvo vamzdį, jei jis prijungtas. 2. Sulygiuokite surinkimo maišo vamzdžio (A) briaunelę Pasižymėkite: Varžtas turi būti pakankamai atsuktas, su grioveliu ant pūstuvo išvado (B). kad pūstuvo vamzdį būtų galima įkišti į pūstuvo išvadą. 3.
 • Seite 164 • Visada naudokite šviežią bešvinį benziną, kurio • Apžiūrėkite oro filtrą. minimalus oktaninis skaičius yra 90 RON (87 AKI), o • Patikrinkite, ar tinkamai veikia akceleratoriaus etanolio koncentracija 10 % (E10). gaidukas. • Jei gaminį dažnai naudojate esant nuolatinėms • Patikrinkite, ar tinkamai veikia išjungimo jungiklis.
 • Seite 165 Norėdami sustabdyti variklį ranka išauga rizika. Neprisilieskite kūnu prie išleidimo angos srities. • Paspauskite ir atleiskite variklio STOP (išjungimo) jungiklį. Jungiklis automatiškai grįžta į ON padėtį. PERSPĖJIMAS: Nepaleiskite pūstuvo, jei Prieš bandydami iš naujo paleisti gaminį palaukite 7 įvado dangtelis atidarytas arba pažeistas sekundes, kad įsitikintumėte, jog jungiklis atsistatė.
 • Seite 166 Oro filtrų alyvą naudokite Kibirkščių sulaikymo tinklelio priežiūra tik porolono filtrui. Nenaudokite alyvos veltiniam oro filtrui. Valykite kibirkščių sulaikymo tinklelį vieliniu šepečiu. Techniniai duomenys gami- 125B 125BX 125BVX (125B28HV) (125B28HV) (125B28HV) Variklio specifikacija Cilindro darbinis tūris Tarpas tarp elektrodų...
 • Seite 167 įrenginių. 3 pastaba. Pateiktuose duomenyse apie ekvivalentinį įrenginio garso slėgio lygį yra 1 dB (A) tipiška statistinė sklaida (standartinis nuokrypis). Ventiliatorius Gaminys 125B 125BX 125BVX Tipas Radialinis venti-...
 • Seite 168 Tipas Didelio greičio antgalis 545 119 501 EB atitikties deklaracijos turinys Mes, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, Taikomi tokie darnieji standartai ir (arba) techninės savo atsakomybe pareiškiame, kad pateiktas gaminys: specifikacijos: EN ISO 12100, EN ISO 1186-1, CISPR 12, ISO 14982, EN 50581 Aprašas...
 • Seite 169 Saturs Ievads................. 169 Tehniskie dati..............177 Drošība............... 170 Piederumi..............178 Montāža..............173 EK atbilstības deklarācijas saturs....... 178 Lietošana..............173 ..................0 Apkope................175 Ievads Lietotāja rokasgrāmata Pārskats Šīs lietotāja rokasgrāmatas sākotnējā valoda ir angļu. Lietotāja rokasgrāmatas citās valodās ir tulkojumi no angļu valodas. (Att. 1) 1.
 • Seite 170 Atbildība par izstrādājuma kvalitāti • izstrādājuma remonts ir veikts, izmantojot detaļas, ko nav nodrošinājis vai apstiprinājis ražotājs; Saskaņā ar likumiem par izstrādājuma kvalitāti mēs • izstrādājumam tiek pievienots piederums, ko nav neuzņemamies atbildību par bojājumiem, ko radījis nodrošinājis vai apstiprinājis ražotājs; mūsu izstrādājums, ja: •...
 • Seite 171 vielas var ietekmēt jūsu redzi, modrību, koordināciju • Gādājiet, lai jūs nepakristu, lietojot izstrādājumu. vai spriestspēju. Nepieliecieties izstrādājuma lietošanas laikā. • Pirms lietošanas pārbaudiet, vai izstrādājums ir labā Drošība saistībā ar vibrācijām stāvoklī, it īpaši trokšņa slāpētājs, gaisa ieplūdes sistēma un gaisa filtrs. Šis izstrādājums ir paredzēts tikai neregulārai •...
 • Seite 172 • Lietojot izstrādājumu putekļainā vidē, vienmēr izstrādājumam nožūt. Notīriet no izstrādājuma lietojiet apstiprinātu putekļu masku. nevēlamo degvielu. • Pārliecinieties, vai tuvumā atrodas pirmās palīdzības • Ja degviela ir nokļuvusi uz apģērba, nekavējoties sniegšanas komplekts. pārģērbieties. • Neļaujiet degvielai nonākt uz ķermeņa, jo tā var Izstrādājuma aizsargierīces izraisīt savainojumus.
 • Seite 173 Izstrādājuma īpašnieks ir atbildīgs par visas sveci. Neatvienojiet aizdedzes sveci pirms karburatora nepieciešamās apkopes veikšanu, kā norādīts lietotāja regulēšanas. rokasgrāmatā. Pirms apkopes atvienojiet aizdedzes Montāža Savākšanas maisa caurules uzstādīšana BRĪDINĀJUMS: Pirms izstrādājuma montāžas iepazīstieties ar drošības 1. Noņemiet pūtēja cauruli, ja tā ir pievienota. norādījumiem.
 • Seite 174 Nepareiza benzīna un eļļas proporcija var 6. Uzpildiet degvielas tvertni. radīt dzinēja bojājumus. Degvielas pievienošana Benzīns • Vienmēr izmantojiet degvielas konteineru ar aizsargaprīkojumu pret pārplūšanu. IEVĒROJIET: Neizmantojiet benzīnu, kura • Ja konteinerā paliek degviela, iztukšojiet to un ļaujiet oktānskaitlis ir mazāks par 90 RON (87 AKI). konteineram izžūt.
 • Seite 175 Sūkšana 7. Pārbīdiet droseļvārsta vadības elementu 1/2 stāvoklī un velciet startera auklas rokturi, līdz dzinējs sāk Pirms sūkšanas uzlieciet nepieciešamo drošības darboties. (Att. 27) aprīkojumu. 8. Darbiniet dzinēju aptuveni 10 sekundes. 9. Turiet nospiestu droseles mēlīti visu pārējo darbību BRĪDINĀJUMS: Pirms ierīces lietošanas laikā.
 • Seite 176 • Pārliecinieties, vai savākšanas maiss nav bojāts un • Tukšgaitas apgriezienu skaits ir pareizs, ja dzinējs rāvējslēdzējs darbojas. Ja nepieciešams, nomainiet vienmērīgi darbojas visos režīmos. maisu. (Att. 31) Iknedēļas apkope 1. Grieziet tukšgaitas regulēšanas skrūvi • Pārbaudiet startera ierīces, startera auklas un pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai iestatītu lielāku spriegojuma atsperes stāvokli.
 • Seite 177 Tehniskie dati Mērvie- 125B 125BX 125BVX nība (125B28HV) (125B28HV) (125B28HV) Dzinēja tehniskie dati Cilindra darba tilpums Elektrodu atstarpe Degvielas tvertnes tilpums Apgriezienu skaits tukšgaitā 2800–3200 2800–3200 2800–3200 Maks. apgriezienu skaits 8000 8000 8000 Jauda Aizdedzes svece Champion Champion Champion RCJ-6Y...
 • Seite 178 Apstiprinātie piederumi Tips Sūkšanas komplekts 952 711 913 125B Apstiprinātie piederumi Tips Ātras darbības sprausla 545 119 501 EK atbilstības deklarācijas saturs Ar šo mēs, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN paziņojam, ka šis izstrādājums: 237 - 007 -...
 • Seite 179 šīs rokasgrāmatas tehnisko datu sadaļā un parakstīti EK Atbilstības deklarācijā. Intertek veica brīvprātīgu pārbaudi Husqvarna AB vārdā, izsniedzot atbilstības sertifikātu saskaņā ar EK Padomes direktīvu 2006/42/EC par mašīnām. Šis sertifikāts, kas pievienots parakstītajai EK Atbilstības deklarācijai, ir derīgs visām ražotnēm un izcelsmes...
 • Seite 180: Inleiding

  (Fig. 13) Het product voldoet aan de geldende EG- 22. Startinrichting richtlijnen 23. Stelschroeven carburateur ® 24. Husqvarna Automower 420/430X/440 (Fig. 14) Het product voldoet aan de geldende EAC- richtlijnen 25. Zuiginrichting met onderdelenset voor opvangen, die bestaat uit de items 26-30 hieronder (Fig.
 • Seite 181: Veiligheid

  Euro V-emissies • het product niet goed is gerepareerd. • het product is gerepareerd met onderdelen die niet van de fabrikant afkomstig zijn, of onderdelen die WAARSCHUWING: De EU-typegoedkeuring niet zijn goedgekeurd door de fabrikant. van dit product vervalt als ongeoorloofde wijzigingen aan de motor aangebracht •...
 • Seite 182 • Het product kan objecten uitwerpen en letsel leiden tot ernstig letsel of de dood door verstikking of veroorzaken. Neem de veiligheidsinstructies in acht het inademen van koolmonoxide. om het risico op letsel of de dood te verlagen. • De demper is zeer heet als het product in werking is, •...
 • Seite 183 • Zet de motor uit en ontkoppel de bougiedop voordat • Gebruik geen motor met een beschadigde u materiaal verwijdert dat een blokkering of geluiddemper. Een beschadigde geluiddemper laat verstopping veroorzaakt. het geluidniveau stijgen en vergroot het risico van brand. Zorg dat er een brandblusser in de buurt is. Persoonlijke beschermingsmiddelen •...
 • Seite 184: Montage

  • Draai de tankdop goed vast, zodat er geen brand • Reinig het product voordat het gedurende lange tijd kan ontstaan. wordt opgeslagen. • Verplaats het product minstens 3 m (10 ft) van de • Verwijder de bougiekabel voordat het product wordt plaats waar u de brandstoftank hebt gevuld, voordat opgeslagen, zodat de motor niet onbedoeld kan u het product start.
 • Seite 185: Werking

  op de pijp is uitgelijnd met het 6. Draai de bovenste zuigpijp rechtsom tot het ontgrendelingssymbool op de aanzuigopening. (Fig. vergrendelingssymbool op de pijp is uitgelijnd met het vergrendelingssymbool op de aanzuigopening. Er is een klik hoorbaar wanneer de pijp correct is 5.
 • Seite 186 Koude motor starten product opnieuw probeert te starten om ervoor te zorgen dat de schakelaar wordt teruggezet. Een mondstuk gebruiken WAARSCHUWING: Wikkel het startkoord niet rond uw hand. • Gebruik het standaard mondstuk als precisie en een hoge luchtstroomconcentratie nodig is. (Fig. 29) •...
 • Seite 187: Onderhoud

  3. Maak de opvangzak leeg. 4. Sluit de rits. Onderhoud • Maak de brandstoftank schoon. WAARSCHUWING: Lees en begrijp het • Reinig de carburateur en de directe omgeving ervan. hoofdstuk over veiligheid voordat u gaat • Reinig de bladen van de waaier. reinigen of reparaties of onderhoud gaat uitvoeren.
 • Seite 188: Technische Gegevens

  Maak de bougie schoon als deze vuil is en olie aan op een viltfilter. controleer of de afstand tussen de elektroden correct Technische gegevens op pagina 188 . (Fig. 33) is, zie Technische gegevens een- 125B 125BX 125BVX heid (125B28HV) (125B28HV) (125B28HV)
 • Seite 189: Accessoires

  Max. luchtsnelheid, standaard mon- km/h dstuk Max. luchtsnelheid hogesnelheids- km/h mondstuk* Luchtvolume blazen Luchtvolume zuigen *optionele accessoire voor sommige modellen Accessoires 125B, 125BX, 125BVX Goedgekeurde accessoires Type 952 711 918 Gotenreinigingsset 125BX, 125BX Goedgekeurde accessoires Type Zuigset 952 711 913...
 • Seite 190: Inhoud Van De Eg-Verklaring Van Overeenstemming

  Hogesnelheidsmondstuk 545 119 501 Inhoud van de EG-verklaring van overeenstemming Wij, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, verklaren onder onze alleenverantwoordelijkheid dat het gerepresenteerde product: Beschrijving Gasoline Blower/ Blower- Vacuum Merk Husqvarna Platform / Type / Model Platform 125B28HV, ver-...
 • Seite 191: Innledning

  INNHOLD Innledning..............191 Tekniske data............. 198 Sikkerhet..............192 Tilbehør...............200 Montering..............195 Innholdet i EF-samsvarserklæringen......200 Bruk................195 ..................0 Vedlikehold..............197 Innledning Bruksanvisning Oversikt Det originale språket i denne bruksanvisningen er engelsk. Bruksanvisninger på andre språk er oversettelser fra engelsk. (Fig. 1) 1. Skulderstropp (125BVX) (Fig.
 • Seite 192: Sikkerhet

  Produktansvar • Produktet har et tilbehør som ikke kommer fra produsenten eller som ikke er godkjent av Som nevnt i lovverket om produktansvar er vi ikke produsenten. ansvarlig for skader som produktet vårt forårsaker, i • Produktet er ikke reparert på et godkjent følgende tilfeller: servicesenter eller av en godkjent aktør.
 • Seite 193 • Se nasjonale eller lokale lover. De kan forby eller • Bruk produktet bare innenfor den anbefalte begrense bruken av produktet under enkelte forhold. tidsrammen. Følg lokale forskrifter. Vanlige anbefalinger er mellom klokken 09.00 og 17.00, fra • Ikke bruk produktet hvis du er trett eller påvirket av mandag til og med lørdag.
 • Seite 194 • Bruk alltid en godkjent støvmaske når du bruker • Ikke få drivstoff på kroppen, det kan føre til produktet i støvete omgivelser. personskade. Bruk såpe og vann for å fjerne drivstoff hvis du får drivstoff på kroppen. • Sørg for at du har et førstehjelpssett i nærheten. •...
 • Seite 195: Montering

  Montering Slik monterer du røret til oppsamlingsposen ADVARSEL: Les kapittelet om sikkerhet før 1. Fjern blåserøret hvis det er montert. du monterer produktet. 2. Still ribben på røret til oppsamlingsposen (A) på linje med sporet på blåserutgangen (B). Installere blåserøret og munnstykket på 3.
 • Seite 196 Bensin • Rist drivstoffbeholderen før du fyller drivstoff på tanken. OBS: Ikke bruk bensin med et oktantall som Starte og stoppe er mindre enn 90 RON (87 AKI). Dette kan skade produktet. Før du starter motoren • Undersøk om produktet har manglende, skadde, OBS: Ikke bruk bensin med mer enn 10 % løse eller slitte deler.
 • Seite 197: Vedlikehold

  Starte en varm motor glidelåsen er lukket før bruk. Ikke bruk en pose som er skadet. Dette forhindrer skade 1. Press og hold gassregulatoren. som følge av flygende gjenstander. Venstrehendt bruk øker risikoen. Ikke la 2. Flytt chokehendelen til 1/2 stilling. kroppen berøre utslippsutgangen.
 • Seite 198: Tekniske Data

  4. Påfør luftfilterolje hvis produktet har et luftfilter i 1. Vri justeringsskruen for tomgang med urviseren for å skum. Påfør luftfilterolje bare på et skumfilter. Ikke øke hastighet. påfør olje på et filtfilter. Tekniske data enhet 125B 125BX 125BVX (125B28HV) (125B28HV) (125B28HV) Motorspesifikasjoner...
 • Seite 199 2000/14/EF. Merknad 3: Rapporterte data for ekvivalent lydtrykksnivå for maskinen har en typisk statistisk spredning (standard avvik) på 1 dB(A). Vifte Enhet 125B 125BX 125BVX Type Radialvifte Radialvifte Radialvifte Maks.
 • Seite 200: Tilbehør

  Intertek har utført en frivillig typekontroll på vegne av Beskrivelse Gasoline Blower/ Blower- Husqvarna AB, som bekrefter at en utstyrstype er i Vacuum overensstemmelse med EF-direktiv 2006/42/EC om maskiner. Merke Husqvarna Sertifikatet, som følger med den signerte EF-...
 • Seite 201: Wstęp

  SPIS TREŚCI Wstęp................201 Dane techniczne............209 Bezpieczeństwo............202 Akcesoria..............210 Montaż................ 205 Treść deklaracji zgodności z normami WE....211 Obsługa..............206 ..................0 Przegląd..............208 Wstęp Instrukcja obsługi Przegląd Oryginalnym językiem niniejszej instrukcji obsługi jest angielski. Instrukcje obsługi w innych językach są tłumaczone z angielskiego. (Rys.
 • Seite 202: Bezpieczeństwo

  Emisje Euro V • produkt jest nieprawidłowo naprawiany. • produkt jest naprawiany przy użyciu części niepochodzących od producenta lub OSTRZEŻENIE: Ingerencja w silnik niezatwierdzonych przez producenta. powoduje unieważnienie europejskiego • produkt jest wyposażony w akcesoria zatwierdzenia typu produktu. niepochodzące od producenta lub niezatwierdzone przez producenta.
 • Seite 203 • Operator maszyny jest odpowiedzialny za • Tłumik jest bardzo gorący podczas pracy produktu, ewentualne wypadki. po jego wyłączeniu i podczas pracy na biegu jałowym. Zachować ostrożność w pobliżu materiałów • Przed przystąpieniem do używania produktu łatwopalnych i łatwopalnych oparów. upewnić...
 • Seite 204 Zasady bezpieczeństwa dotyczące Tłumik obsługi odkurzacza OSTRZEŻENIE: Nie dotykać gorącego tłumika. Tłumik jest bardzo gorący, gdy silnik • Należy zapobiegać uszkodzeniu wentylatora. Nie pracuje, a także po jego wyłączeniu. wolno wciągać dużych, twardych obiektów, takich jak Dotknięcie tłumika może spowodować drewno, puszki, mierzwa gumowa, ani długich oparzenia.
 • Seite 205: Montaż

  • Nie dolewać paliwa do silnika w zamkniętym • Wyczyścić maszynę przed długim pomieszczeniu. Niewystarczający przepływ przechowywaniem. powietrza może doprowadzić do obrażeń lub śmierci • Odłączyć przewód świecy zapłonowej przed na skutek uduszenia lub zatrucia tlenkiem węgla. przechowywaniem produktu, aby uniemożliwić •...
 • Seite 206: Obsługa

  3. Trzymać pokrywę wlotu odkurzacza w pozycji 5. Docisnąć górną rurę odkurzacza do końca do wlotu otwarcia do momentu zamontowania górnej rury odkurzacza. odkurzacza. 6. Obrócić górną rurę odkurzacza w prawo, aż symbol 4. Wyrównać żebra znajdujące się po wewnętrznej blokady na rurze wyrówna się...
 • Seite 207 Zatrzymywanie silnika • Sprawdzić filtr powietrza. • Sprawdzić poprawne działanie manetki gazu. • Nacisnąć i zwolnić wyłącznik silnika. Przełącznik • Sprawdzić działanie przełącznika wyłączania. automatycznie powróci do pozycji ON (wł.). • Sprawdzić urządzenie pod kątem wycieków paliwa. Odczekać 7 s przed próbą ponownego uruchomienia produktu, aby upewnić...
 • Seite 208: Przegląd

  zanieczyszczenia mogą powodować ryzyko 1. Zatrzymać urządzenie. odniesienia obrażeń. Należy zachować 2. Otworzyć zamek błyskawiczny z boku. ostrożność podczas obsługi lewą ręką. Nie 3. Opróżnić worek odkurzacza. wolno dotykać obszaru wylotu spalin. 4. Zamknąć zamek. Przegląd • Sprawdzić rączkę linka rozrusznika oraz linkę OSTRZEŻENIE: Przed czyszczeniem, rozrusznika.
 • Seite 209: Dane Techniczne

  Nie stosować oleju do filtrów mieszanka paliwowa. filcowych. c) Zadbać o czystość filtra powietrza. • Jeśli świeca zapłonowa jest zabrudzona, należy ją wyczyścić i upewnić się, że odstęp między Dane techniczne jed- 125B 125BX 125BVX nostka (125B28HV) (125B28HV) (125B28HV) Specyfikacje silnika Pojemność skokowa cylindra Odstęp między elektrodami...
 • Seite 210: Akcesoria

  Maks. prędkość powietrza, dysza wy- km/h sokiej prędkości* Objętość powietrza w trybie dmucha- Objętość powietrza w trybie odkur- — zacza *Opcjonalne akcesorium do wybranych modeli Akcesoria 125B, 125BX, 125BVX Zatwierdzone akcesoria 952 711 918 Zestaw do czyszczenia rynien 237 - 007 -...
 • Seite 211: Treść Deklaracji Zgodności Z Normami We

  Zatwierdzone akcesoria Dysza dużej prędkości wydmuchu 545 119 501 Treść deklaracji zgodności z normami WE My, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN Ten certyfikat, załączony na podpisanej Deklaracji oświadczamy, przyjmując wyłączną odpowiedzialność, zgodności WE, dotyczy wszystkich miejsc produkcji oraz że przedstawiony produkt:...
 • Seite 212 ÍNDICE Introdução..............212 Especificações técnicas..........220 Segurança..............213 Acessórios..............221 Montagem..............216 Conteúdo da Declaração de Conformidade CE..222 Funcionamento............217 ..................0 Manutenção..............219 Introdução Manual do utilizador Revisão geral O idioma inicial deste manual do utilizador é o Inglês. Os manuais do utilizador em outros idiomas são traduções do Inglês.
 • Seite 213 Emissões Euro V • o produto tiver sido incorretamente reparado. • o produto tiver sido reparado com peças que não sejam do fabricante ou que não sejam aprovadas pelo fabricante. ATENÇÃO: A adulteração do motor anula a • o produto tiver um acessório que não seja do aprovação deste produto pela UE.
 • Seite 214 • Antes de utilizar o produto, certifique-se de que está, • Mantenha sempre um apoio correto e opere o no mínimo, a 15 m (50 pés) de distância de outras produto apenas sobre superfícies seguras e planas. pessoas ou de animais. Certifique-se de que as Superfícies escorregadias ou não estáveis, como pessoas na área adjacente sabem que irá...
 • Seite 215 diminui a gravidade dos ferimentos em caso de motor. As superfícies quentes podem causar acidente. ferimentos. • Utilize sempre uma proteção ocular aprovada • Um silenciador quente pode provocar um incêndio. enquanto opera o produto. Tenha cuidado se utilizar o produto nas proximidades de líquidos inflamáveis ou gases.
 • Seite 216 Instruções de segurança para • Não coloque o produto ou um recipiente de combustível onde houver uma chama aberta, faísca manutenção ou luz piloto. Certifique-se de que a área de armazenamento não contêm uma chama aberta. ATENÇÃO: Uma manutenção incorreta •...
 • Seite 217 6. Rode o tubo de aspiração superior para a direita até O tubo faz um clique quando está corretamente que o símbolo de bloqueio no tubo fique alinhado encaixado. (Fig. 23) com o símbolo de bloqueio na entrada de aspiração. Funcionamento Gasolina Óleo...
 • Seite 218 Arrancar com o motor frio Para parar o motor • Pressione e solte o interruptor de PARAGEM do motor. O interruptor volta automaticamente para a ATENÇÃO: Não enrole o cabo de arranque posição de LIGADO. Aguarde 7 segundos antes de à...
 • Seite 219 mão esquerda. Não toque na área da saída 2. Abra o fecho de correr na parte lateral. de escape. 3. Esvazie o saco de recolha. 4. Feche o fecho. 1. Pare o produto. Manutenção • Examine o punho do cabo de arranque e o cabo de ATENÇÃO: Certifique-se de que leu e arranque.
 • Seite 220 Certifique-se de que a mistura de combustível filtro de ar a um filtro de espuma. Não aplique óleo a está correta. um filtro de feltro. c) Certifique-se de que o filtro de ar está limpo. Especificações técnicas uni- 125B 125BX 125BVX dade (125B28HV) (125B28HV) (125B28HV) Especificações do motor...
 • Seite 221 Volume de ar no modo de sopro Volume de ar no modo de aspiração *acessório opcional para alguns modelos Acessórios 125B, 125BX, 125BVX Acessórios aprovados Tipo 952 711 918 Kit de limpeza de calhas 125BX, 125BX Acessórios aprovados Tipo Kit de aspiração...
 • Seite 222 Declaração de conformidade da CE assinada. A Intertek executou um controlo voluntário em nome da Husqvarna AB, de modo a fornecer um Certificado de conformidade com a Diretiva 2006/42/EC do Conselho da CE relativa a máquinas.
 • Seite 223: Introducere

  CUPRINS Introducere..............223 Date tehnice..............231 Siguranţă..............224 Accesorii..............232 Asamblarea..............227 Conținutul declarației de conformitate CE....233 Funcționarea...............228 ..................0 Întreținerea..............230 Introducere Manualul operatorului Prezentare generală Limba originală a acestui manual al operatorului este engleză. Manualele operatorului în alte limbi reprezintă traduceri din limba engleză. (Fig.
 • Seite 224: Siguranţă

  Răspunderea pentru produs • produsul este reparat cu piese care nu provin de la producător sau care nu sunt aprobate de acesta; Conform prevederilor legislației privind răspunderea • produsul are un accesoriu care nu provine de la pentru produs, nu ne asumăm răspunderea pentru producător sau care nu este aprobat de acesta;...
 • Seite 225 • Nu utilizați produsul atunci când sunteți obosit sau • Operaţi produsul numai la orele recomandate. dacă vă aflați sub influența alcoolului, drogurilor sau Respectați regulile locale. De obicei orarul medicamentelor. Acestea vă pot influența negativ recomandat este de la 9:00 a.m. la 5:00 p.m., de luni vederea, vigilența, coordonarea mișcărilor sau până...
 • Seite 226 • Dacă este necesar, utilizați mănuși de protecție • Anumite modele de suflante sunt echipate cu un omologate. ecran parascântei. Curățați și înlocuiți ecranul la intervalele specificate. Consultați secțiunea • Utilizați o cască dacă există riscul de a vă cădea Între ț...
 • Seite 227: Asamblarea

  Instrucțiuni de siguranță pentru • Utilizaţi numai recipiente omologate atunci când mutaţi carburantul sau îl introduceţi în spaţiul de întreținere depozitare. • Goliţi rezervorul de carburant înainte de a-l depozita AVERTISMENT: Întreţinerea incorectă poate pe termen lung. Respectaţi legislaţia locală cu privire duce la deteriorarea gravă...
 • Seite 228: Funcționarea

  Funcționarea Pentru realizarea amestecului AVERTISMENT: Citiți și înțelegeți capitolul referitor la siguranță înainte de utilizarea Nota: Când amestecați combustibilului, utilizați produsului. întotdeauna un rezervor de carburant curat. Carburant Nota: Nu realizați o cantitate de amestec pentru mai Pentru utilizarea carburantului mult de 30 de zile.
 • Seite 229 • Utilizaţi duza de mare viteză când aveți nevoie de un ATENŢIE: Nu trageți de șnurul de pornire flux de aer mai larg și o viteză mare. (Fig. 30) până la poziția de capăt. Nu eliberați mânerul șnurului de pornire când acesta Reglarea duzei suflantei este extins.
 • Seite 230: Întreținerea

  Întreținerea • Verificaţi dacă conductele pentru combustibil sunt AVERTISMENT: Citiți și înțelegeți capitolul crăpate sau au alte defecţiuni. Schimbaţi-l, dacă e privind siguranța înainte de a efectua nevoie operații de curățare, reparație sau întreținere • Schimbaţi filtrul pentru combustibil din rezervorul de asupra produsului.
 • Seite 231: Date Tehnice

  Nu tehnice la pagina 231 . (Fig. 33) aplicați ulei pe un filtru din pâslă. • Înlocuiți bujia atunci când este necesar. Pentru a efectua întreținerea filtrului de Date tehnice unitate 125B 125BX 125BVX (125B28HV) (125B28HV) (125B28HV) Specificații motor Cilindree Apărătoare electrod...
 • Seite 232: Accesorii

  Viteză maximă a aerului, duză de km/h mare viteză Volum de aer în mod suflantă Volum de aer în mod aspirator *accesoriu opțional pentru unele modele Accesorii 125B, 125BX, 125BVX Accesorii aprobate 952 711 918 Set de curățare canal 125BX, 125BX Accesorii aprobate Set aspirare...
 • Seite 233: Conținutul Declarației De Conformitate Ce

  Conținutul declarației de conformitate CE Noi, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, declarăm pe propria răspundere, că produsul reprezentat: Descriere Gasoline Blower/ Blower- Vacuum Marcă Husqvarna Platformă / Tip / Model Platforma 125B28HV, rep- rezentând modelul 125B, 125BX, 125BVX Serie cu data 2019 și în...
 • Seite 234: Введение................................................................... 234 Технические Данные

  Содержание Введение..............234 Технические данные..........243 Безопасность.............235 Принадлежности............245 Сборка................238 Содержание декларации о соответствии ЕС..245 Эксплуатация............239 ..................0 Техническое обслуживание........242 Введение Руководство по эксплуатации работе на других языках являются переводами с английского. Исходный текст данного руководства по работе Обзор составлен на английском языке. Руководства по (Pис.
 • Seite 235: Безопасность

  Соответствие уровня токсичных ущерб, вызванный эксплуатацией нашего изделия в результате: выбросов стандарту Euro V • ненадлежащего ремонта изделия; • использования для ремонта изделия ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В случае неоригинальных деталей или деталей, не вмешательства в работу двигателя одобренных производителем; данное изделие перестанет соответствовать...
 • Seite 236 Инструкции по безопасной изготовителем имплантата перед использованием изделия. эксплуатации воздуходувки • Не позволяйте детям использовать изделие. Не разрешайте пользоваться изделием людям, • Используйте данную воздуходувку только для которые не знакомы с данными инструкциями. выдувания или удаления с земли листьев и •...
 • Seite 237 • Выполняйте работу воздуходувкой с • При эксплуатации изделия запрещается минимальным возможным открытием находится босиком или носить открытую обувь. дроссельной заслонки. Всегда надевайте прочные нескользкие ботинки. • Убедитесь в отсутствии риска падения во время • Надевайте прочные длинные брюки. использования изделия. Запрещается •...
 • Seite 238: Сборка........................................................................238 Содержание Декларации О Соответствии Ес

  • Горячий глушитель может стать причиной • Запрещается заливать топливо в двигатель в пожара. Соблюдайте осторожность при помещении. Недостаточная вентиляция может использовании изделия вблизи привести к травме или смерти в результате легковоспламеняющихся жидкостей или газов. удушья или отравления угарным газом. •...
 • Seite 239: Эксплуатация

  Установка на изделие трубки 2. Совместите паз на трубке сборника (A) с канавкой в выпускном отверстии воздуходувки воздуходувки и насадки (B). 3. До упора надвиньте трубку сборника на Примечание: Чтобы вставить трубку воздуходувки в выпускное отверстие. выходное отверстие воздуходувки, потребуется достаточно...
 • Seite 240 масла может привести к повреждению 4. Добавьте оставшийся бензин. двигателя. 5. Встряхните топливную смесь, чтобы смешать компоненты. Бензин 6. Заполните топливный бак. ВНИМАНИЕ: Не используйте бензин с Заправка топливом октановым числом меньше 90 RON (87 • Всегда используйте емкость для топлива с AKI).
 • Seite 241 3. Переведите заслонку двигателя в положение 2. Переведите насадку в требуемое положение. FULL CHOKE (закрытое положение). (Pис. 25) 3. Поверните насадку вправо до щелчка. 4. Поверните регулятор скорости вращения против Всасывание часовой стрелки до упора. (Pис. 26) 5. Прижмите корпус изделия к земле левой рукой. Прежде...
 • Seite 242: Техническое Обслуживание

  Техническое обслуживание • Проверьте ручку стартера и шнур стартера. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед очисткой, • Прочистите топливный бак. ремонтом или техническим • Прочистите карбюратор и область вокруг него. обслуживанием изделия внимательно изучите раздел техники безопасности. • Прочистите лопасти на крыльчатке. • Проверьте топливопроводы на наличие трещин График...
 • Seite 243 Убедитесь, что воздушный фильтр чист. фильтр. • Если свеча зажигания загрязнена, очистите ее и проверьте зазор между электродами, см. раздел Технические данные на стр. 243 . (Pис. 33) Технические данные Едини 125B 125BX 125BVX ца измере (125B28HV) (125B28HV) (125B28HV) ния...
 • Seite 244 результаты измерений как диапазон и их отклонение для устройств одной и той же модели согласно директиве 2000/14/EC. Примечание 3: Указанные данные об эквивалентном уровне давления звука для устройства имеют типичный статистический разброс (стандартное отклонение) 1 дБ(A). Вентилятор Единица 125B 125BX 125BVX измерения Тип Радиальный...
 • Seite 245: Принадлежности

  Комплект для работы в режиме 952 711 913 пылесоса 125B Соответствующие принадлежности Тип Высокоскоростная насадка 545 119 501 Содержание декларации о соответствии ЕС Компания Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, Директива/Норматив Описание SWEDEN, под свою исключительную 2011/65/EU ответственность заявляет, что представленное "об ограничении изделие: использования...
 • Seite 246: Úvod

  Obsah Úvod................246 Technické údaje............254 Bezpečnosť..............247 Príslušenstvo.............. 255 Montáž................ 250 Obsah vyhlásenia o zhode ES........255 Prevádzka..............250 ..................0 Údržba................ 252 Úvod Návod na obsluhu Prehľad Pôvodný jazyk tohto návodu na obsluhu je angličtina. Návody na obsluhu v iných jazykoch sú jeho preložené verzie z angličtiny.
 • Seite 247: Bezpečnosť

  Zodpovednosť za výrobok • používania príslušenstva od iného výrobcu alebo príslušenstva, ktoré nie je schválené výrobcom, V súlade s právnymi predpismi upravujúcimi • opravy výrobku, ktoré neboli vykonané v schválenom zodpovednosť za výrobok nenesieme zodpovednosť za servisnom stredisku alebo schválenými škody spôsobené...
 • Seite 248 zvierat. Uistite sa, že osoby v okolí vedia o tom, že • Výrobok používajte len počas odporúčaných hodín. budete výrobok používať. Dodržiavajte miestne nariadenia. Zvyčajne sa odporúča doba medzi 9.00 a 17.00, od pondelka do • Dodržiavajte národné alebo miestne právne soboty.
 • Seite 249 Bezpečnosť paliva • V prípade potreby používajte schválené ochranné rukavice. • Výrobok neštartujte, ak sú na ňom zvyšky paliva • Ak existuje riziko poranenia hlavy v dôsledku pádu alebo motorového oleja. Odstráňte neželané palivo/ predmetov, používajte prilbu. olej a nechajte výrobok vyschnúť. Odstráňte •...
 • Seite 250: Montáž

  Vlastník stroja zodpovedá za vykonanie všetkých sviečku. Pred nastavením karburátora neodpájajte potrebných úkonov údržby, ako je určené v návode na zapaľovaciu sviečku. obsluhu. Pred vykonaním údržby odpojte zapaľovaciu Montáž Inštalácia trubice zberného vaku VÝSTRAHA: Pred montážou výrobku si 1. Ak je pripojená fúkacia trubica, odpojte ju. prečítajte kapitolu o bezpečnosti.
 • Seite 251 Pridanie paliva pomer benzínu a oleja môže poškodiť motor. • Vždy používajte nádobu na palivo s ventilom proti pretečeniu paliva. Benzín • Ak sa palivo vyleje na nádobu, odstráňte neželané palivo a nechajte nádobu vyschnúť. VAROVANIE: Nepoužívajte benzín • Uistite sa, že oblasť okolo veka palivovej nádrže je s oktánovým číslom menším než...
 • Seite 252: Údržba

  7. Posuňte ovládanie sýtiča do polovičnej polohy (1/2) VÝSTRAHA: Pred použitím sa uistite, že a potiahnite držadlo štartovacieho lanka, kým sa zberný vak nie je poškodený a že zips je motor nezapne a nespustí. (Obr. 27) zatvorený. Nepoužívajte poškodený vak. 8.
 • Seite 253 • Dotiahnite všetky matice a skrutky. (Obr. 31) • Uistite sa, či kryty nie sú popraskané. 1. Ak chcete vyššiu rýchlosť, otočte nastavovaciu • Uistite sa, že zberný vak nie je poškodený a že zips skrutku voľnobehu v smere hodinových ručičiek. funguje.
 • Seite 254: Technické Údaje

  Technické údaje jednot- 125B 125BX 125BVX (125B28HV) (125B28HV) (125B28HV) Technické údaje motora Zdvihový objem valca Medzera medzi elektródami Objem palivovej nádrže Voľnobežné otáčky min. 2 800 – 3 200 2 800 – 3 200 2 800 – 3 200 Maximálny výkon pri otáčkach min.
 • Seite 255: Príslušenstvo

  Schválené príslušenstvo Súprava vysávača 952 711 913 125B Schválené príslušenstvo Vysokorýchlostná dýza 545 119 501 Obsah vyhlásenia o zhode ES V mene spoločnosti Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, vyhlasujeme s plnou zodpovednosťou, že reprezentovaný produkt: 237 - 007 -...
 • Seite 256 údajoch tohto návodu na obsluhu a v podpísanom Vyhlásení o zhode ES. Spoločnosť Intertek vykonala nepovinnú skúšku v mene spoločnosti Husqvarna AB a udelila Certifikát zhody so smernicou Rady ES 2006/42/EC o strojových zariadeniach. V zmysle Vyhlásenia o zhode ES je tento certifikát platný...
 • Seite 257: Uvod

  VSEBINA Uvod................257 Tehnični podatki............264 Varnost............... 258 Dodatna oprema............266 Montaža..............261 Vsebina izjave ES o skladnosti........266 Delovanje..............261 ..................0 Vzdrževanje..............263 Uvod Navodila za uporabo Pregled Originalni jezik teh navodil za uporabo je angleščina. Navodila za uporabo v drugih jezikih so prevodi iz angleščine.
 • Seite 258: Varnost

  Odgovornost proizvajalca • Izdelek je popravljen z deli, ki jih ni izdelal ali odobril proizvajalec. Kot je navedeno v zakonodaji, ki ureja odgovornost • Na izdelku je nameščena dodatna oprema, ki je ni proizvajalca, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za izdelal ali odobril proizvajalec. poškodbe, ki bi jih naši izdelki povzročili v naslednjih •...
 • Seite 259 • Izdelka ne uporabljajte, ko ste utrujeni, ali pod • Pred uporabo mora biti izdelek v dobrem stanju, vplivom alkohola, drog ali zdravil. Lahko vplivajo na zlasti dušilnik, dovod zraka in zračni filter. vid, pozornost, koordinacijo ali presojo. • Pred uporabo izdelka z grabljami in metlo zrahljajte delce na tleh.
 • Seite 260 • Življenjska doba izdelka se podaljša. • Če se je olje ali gorivo polilo po izdelku ali po vašem telesu, ne zaganjajte motorja. • Nevarnost nesreč se zmanjša. • Če motor pušča, izdelka ne zaganjajte. Redno Pooblaščeni prodajalec ali pooblaščeni servisni preverjajte, ali motor pušča.
 • Seite 261: Montaža

  Montaža Namestitev cevi zbiralne vreče OPOZORILO: Pred sestavljanjem izdelka 1. Odstranite cev puhalnika, če je nameščena. preberite poglavje o varnosti. 2. Rebro na cevi zbiralne vreče (A) poravnajte z utorom v izhodu pihalnika (B). Namestitev cevi in šobe pihalnika na 3.
 • Seite 262 Zagon in zaustavitev POZOR: Ne uporabljajte osvinčenega Pred zagonom motorja bencina. Izdelek se lahko tako poškoduje. • Izdelek preglejte in zagotovite, da na njem ni • Vedno uporabljajte nov neosvinčeni bencin z manjkajočih, poškodovanih ali odvitih delov. oktanskim številom, nižjim od 90 RON (87 AKI), in s •...
 • Seite 263: Vzdrževanje

  Zagon toplega motorja poškodovane vreče. S tem preprečite poškodbe zaradi letečih delcev. Upravljanje 1. Pritisnite ročico plina in jo pridržite. z levo roko poveča nevarnost. S telesom se ne dotikajte območja izpušne odprtine. 2. Ročico dušilnega ventila potisnite v položaj 1/2. 3.
 • Seite 264: Tehnični Podatki

  Olje za zračni filter nanesite samo na 2. Za nižjo hitrost vijak za prilagoditev prostega teka penasti filter. Olja ne nanašajte na filter iz filca. zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca. Tehnični podatki enota 125B 125BX 125BVX (125B28HV) (125B28HV) (125B28HV)
 • Seite 265 Opomba 3: Podatki za ekvivalentno stopnjo zvočnega tlaka za napravo imajo tipično statistično razpršitev (standard- ni odklon) v vrednosti 1 dB (A). Ventilator Enota 125B 125BX 125BVX Vrsta Krožni ventilator Krožni ventilator...
 • Seite 266: Dodatna Oprema

  Vacuum tem priročniku in v podpisani izjavi ES o skladnosti. Znamka Husqvarna Intertek je v imenu družbe Husqvarna AB opravil prostovoljen tipski pregled in sestavil dokument Platforma/vrsta/model Platforma 125B28HV, na- Certifikat o skladnosti z direktivo Sveta ES 2006/42/EC tančneje model 125B,...
 • Seite 267: Uvod

  Sadržaj Uvod................267 Tehnički podaci............275 Bezbednost..............268 Oprema...............276 Sklapanje..............271 Sadržaj EZ deklaracije o usaglašenosti......277 Rukovanje..............271 ..................0 Održavanje..............273 Uvod Korisničko uputstvo Pregled Ovo korisničko uputstvo je originalno napisano na engleskom jeziku. Korisnička uputstva na drugim jezicima su prevodi sa engleskog jezika. (Sl.
 • Seite 268: Bezbednost

  Odgovornost za proizvod • proizvod je popravljen korišćenjem delova koji nisu napravljeni ili odobreni od strane proizvođača Kako je izloženo u zakonima o odgovornosti za • proizvod ima opremu koja ne potiče ili nije odobrena proizvode, mi nismo odgovorni za oštećenja od strane proizvođača prouzrokovana našim proizvodom u sledećim •...
 • Seite 269 • Pogledajte nacionalne ili lokalne zakone. Oni mogu • Koristite proizvod na najmanjem mogućem gasu sprečavati ili umanjiti načine za rad proizvoda u dovoljnom da se posao obavi. određenim slučajevima. • Uverite se da nema opasnosti od pada prilikom • Ne koristite proizvod ako ste iscrpljeni ili pod korišćenja proizvoda.
 • Seite 270 • Uvek koristite odobrenu zaštitu za uši tokom rada sa gorivo/ulje i sačekajte da se proizvod osuši. Uklonite proizvodom. Izloženost buci tokom dužeg neželjeno gorivo sa proizvoda. vremenskog perioda može dovesti do gubitka sluha • Ako prospete gorivo na odeću, odmah je presvucite. izazvanog bukom.
 • Seite 271: Sklapanje

  Odvojte svećicu pre održavanja. Ne odvajajte svećicu ako ćete vršiti podešavanje karburatora. Sklapanje Postavljanje cevi vreće za usisavanje UPOZORENJE: Pročitajte poglavlje o 1. Uklonite cev duvača, ako je postavljena. bezbednosti pre sklapanja proizvoda. 2. Poravnajte rebro na cevi vreće za usisavanje (A) sa žlebom na ispustu duvača (B).
 • Seite 272 Benzin Dolivanje goriva • Uvek koristite kantu za gorivo sa ventilom protiv OPREZ: Nemojte koristiti benzin sa prosipanja. oktanskim brojem manjim od 90 RON (87 • Ako se na kanti nalaze ostaci goriva, uklonite AKI). To može prouzrokovati oštećenje neželjeno gorivo i sačekajte da se kanta osuši. proizvoda.
 • Seite 273: Održavanje

  Usisavanje 7. Pomerite kontrolu čoka u položaj 1/2 (poluotvoreni) i povucite ručicu užeta startera dok se motor ne Obucite potrebnu bezbednosnu opremu pre usisavanja. pokrene. (Sl. 27) 8. Pustite motor da radi oko 10 sekundi. UPOZORENJE: Uverite se da vreća za 9.
 • Seite 274 Nedeljno održavanje (Sl. 31) • Pregledajte stanje startera, užeta startera i opruge 1. Okrećite zavrtanj za podešavanje brzine praznog za zatezanje. Zamenite sve oštećene delove. hoda udesno ako želite veću brzinu. • Pregledajte stanje usisnika vazduha na starteru. 2. Okrećite zavrtanj za podešavanje brzine praznog Uklonite otpatke ako je usisnik vazduha zapušen.
 • Seite 275: Tehnički Podaci

  Tehnički podaci jedinica 125B 125BX 125BVX (125B28HV) (125B28HV) (125B28HV) Specifikacije motora Zapremina cilindra Razmak elektroda Zapremina rezervoara za gorivo Brzina praznog hoda 2800–3200 2800–3200 2800–3200 Maksimalna brzina okretanja 8000 8000 8000 Izlazna snaga Svećica Champion Champion Champion RCJ-6Y RCJ-6Y RCJ-6Y Režim duvanja maksimalnom brzinom...
 • Seite 276: Oprema

  Zapremina vazduha u režimu duvan- Zapremina vazduha u režimu usisa- vanja *dodatna oprema za neke modele Oprema 125B, 125BX, 125BVX Odobrena oprema 952 711 918 Komplet za čišćenje oluka 125BX, 125BX Odobrena oprema Komplet za usisavanje...
 • Seite 277: Sadržaj Ez Deklaracije O Usaglašenosti

  EZ Deklaraciji o usaglašenosti. Intertek je izvršio volonterski pregled u ime kompanije Husqvarna AB, te je pružio sertifikat o usaglašenosti sa Direktivom Saveta Evrope 2006/42/EC za mašineriju. Sertifikat, kako je obezbeđen na potpisanoj EZ Deklaraciji o usaglašenosti, primenjuje se na sve...
 • Seite 278: Introduktion

  Innehåll Introduktion..............278 Tekniska data............. 285 Säkerhet..............279 Tillbehör..............286 Montering..............282 Innehållet i EG-försäkran om överensstämmelse..287 Drift................282 ..................0 underhåll..............284 Introduktion Bruksanvisning Översikt Det ursprungliga språket i denna bruksanvisning är engelska. Bruksanvisningar på andra språk är översättningar från engelska. (Fig.
 • Seite 279: Säkerhet

  • produkten repareras felaktigt • produkten inte repareras vid ett godkänt servicecenter eller av en godkänd person. • produkten repareras med delar som inte kommer från tillverkaren eller inte har godkänts av tillverkaren • produkten har ett tillbehör som inte kommer från tillverkaren eller inte har godkänts av tillverkaren Säkerhet Säkerhetsdefinitioner...
 • Seite 280 Vibrationssäkerhet • Kontrollera att produkten är i gott skick före användning, särskilt ljuddämparen, luftintaget och Denna produkt ska endast användas sporadiskt. luftfiltret. Kontinuerlig eller återkommande drift av produkten kan • Använd en kratta eller en borste för att lossa skräp orsaka ”vita fingrar”...
 • Seite 281 • Produktens livslängd ökar. • Starta inte motorn om du spiller olja eller bränsle på produkten eller på kroppen. • Risken för olyckor minskar. • Starta inte produkten om motorn har en läcka. Låt en auktoriserad återförsäljare eller ett godkänt Undersök regelbundet om motorn läcker.
 • Seite 282: Montering

  Montering 4. Dra igen påsens blixtlås. (Fig. 18) VARNING: Läs säkerhetskapitlet innan du Montering av uppsamlingspåsens rör monterar produkten. 1. Ta bort blåsarröret om det är monterat. Så monterar du blåsarröret och 2. Se till att flänsen på röret till uppsamlingspåsen (A) hamnar i linje med spåret på...
 • Seite 283 • Undersök uppsamlingspåsen. Se till att uppsamlingspåsen inte är skadad och att blixtlåset OBSERVERA: Använd inte blyad bensin. är stängt. Det kan orsaka skador på produkten. • Undersök muttrar, skruvar och bultar. • Undersök luftfiltret. • Använd alltid ny blyfri bensin med ett oktantal på •...
 • Seite 284: Underhåll

  Stänga av motorn hand ökar risken. Låt inte din kropp vidröra området runt avgasutloppet. • Tryck på och släpp motorns STOPP-knapp. Knappen återgår automatiskt till PÅ-läget. Vänta 7 VARNING: Starta inte blåsaren när sekunder innan du försöker starta om produkten för inloppsskyddet är öppet eller skadat att kontrollera att knappen återställs.
 • Seite 285: Tekniska Data

  4. Om din produkt har ett skumluftfilter tillsätter du luftfilterolja. Applicera endast luftfilterolja på ett Använd en stålborste för att rengöra gnistskyddet. skumfilter. Använd inte olja på ett filter av filt. Tekniska data enhet 125B 125BX 125BVX (125B28HV) (125B28HV) (125B28HV)
 • Seite 286: Tillbehör

  Anm. 3: Rapporterade data för ekvivalent ljudtrycksnivå för maskinen har en typisk statistisk spridning (standardav- vikelse) på 1 dB (A). Fläkt Enhet 125B 125BX 125BVX Radialfläkt Radialfläkt Radialfläkt Maxlufthastighet, standardmunstycke km/h Maxlufthastighet, höghastighetsmun- km/h stycke * Luftvolym, blåsläge Luftvolym, sugläge *tillval för vissa modeller Tillbehör 125B, 125BX, 125BVX 237 - 007 -...
 • Seite 287: Innehållet I Eg-Försäkran Om Överensstämmelse

  EU-försäkran om överensstämmelse. Intertek har utfört en frivillig kontroll åt Husqvarna AB med ett certifikat om överensstämmelse med rådets direktiv 2006/42/EC om maskiner. 237 - 007 -...
 • Seite 288 İçindekiler Giriş................288 Teknik veriler.............. 295 Güvenlik..............289 Aksesuarlar..............297 Montaj................. 291 AB Uyumluluk Bildiriminin İçeriği........ 297 Kullanım..............292 ..................0 Bakım................294 Giriş Kullanım kılavuzu Genel bakış Bu kullanım kılavuzunun asıl dili İngilizcedir. Diğer dillerdeki kullanım kılavuzları İngilizceden çevrilmiştir. (Şek. 1) 1. Omuz askısı (125BVX) (Şek.
 • Seite 289 • üründe, üreticiden alınmayan veya üretici tarafından • ve ürünün, onaylı bir servis merkezinde veya yetkili onaylanmayan bir aksesuar bulunması, bir kurum tarafından tamir edilmemesi durumunda oluşabilecek hasarlardan sorumlu değiliz. Güvenlik Güvenlik tanımları parçaları kullanın. Hatalı bakım çalışmaları, yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir. Aşağıdaki tanımlar, her bir sinyal kelimesinin önem •...
 • Seite 290 Üfleyicinin çalışmasıyla ilgili güvenlik • Duvar, büyük taşlar, araçlar veya çitler gibi nesnelere doğru hava üfletmeyin. talimatları • İçerideki köşelerde çalışıyorsanız köşeden çalışma alanının ortasına doğru üfletin. Aksi halde, • Ürünü yalnızca yerdeki yaprak ve diğer döküntüleri döküntüler yüzünüze çarparak gözlerinizin üflemek veya gidermek için kullanın.
 • Seite 291 Durdurma anahtarı • Yakıtla uğraşırken dikkatli olun. Yakıt yanıcı ve dumanlar patlayıcıdır; yaralanmalara veya ölüme Motoru başlatın. Durdurma anahtarını durma konumuna sebep olabilir. getirdiğinizde motorun durduğundan emin olun. • Yaralanmaya sebep olabileceğinden yakıt dumanını (Şek. 16) solumayın. Yeterli hava akışı olduğundan emin olun. Susturucu •...
 • Seite 292 1. Üst üfleyici borusunun üzerindeki girintiyi üfleyici 3. Kollektör torbası borusunu, üfleyici çıkışına tam çıkışındaki oyukla hizalayın. Boruyu yerine takın. olarak itin. 2. Boruyu bağlamak için cıvatayı tornavidayla saat 4. Somunu (C) yuvasına takın. yönünde döndürün. 5. Vidayı (D) takıp tornavidayla sıkarak boruyu takın. (Şek.
 • Seite 293 İki devirli motor yağı Soğuk motoru çalıştırma • Yalnızca yüksek kaliteli iki devirli motor yağı kullanın. Yalnızca hava soğutmalı motor yağı kullanın. • Diğer yağ türlerini kullanmayın. UYARI: Çalıştırma ipini kolunuza dolamayın. • Karışım oranı 50:1'dir (%2) Benzin Yağ 1 ABD Gal. 77 ml (2,6 oz) DİKKAT: Ürünü...
 • Seite 294 Uç kullanımı • Üfleyici kullanılırken kollektör torbası omuz askısıyla taşınmalıdır. Askı omzun üst kısmına takılmalıdır. • Hassasiyet ve yüksek hava akışı konsantrasyonu • Üfleyiciyi çalıştırın. Çalıştırma ve durdurma gerekli olduğunda standart ucu kullanın. (Şek. 29) Çalıştırma ve durdurma sayfada: 293 bölümündeki •...
 • Seite 295 Hava filtresi yağını yalnızca köpük Kıvılcım önleyici siperliğin bakımı filtreye uygulayın. Keçe filtreye yağ uygulamayın. Kıvılcım önleyici siperliği temizlemek için bir tel fırça kullanın. Teknik veriler birim 125B 125BX 125BVX (125B28HV) (125B28HV) (125B28HV) Motor Teknik Özellikleri Silindir hacmi Elektrot boşluğu...
 • Seite 296 ölçülen ses düzeyi arasındaki fark, garantili ses gücünün 2000/14/AT Sayılı Direktif doğrultusunda ölçüm sonucundaki dağılımı ve aynı modelden farklı makineler arasındaki değişimleri de içermesidir. Not 3: Makinenin eşdeğer ses basıncı düzeyi için bildirilen verilerdeki tipik istatistik dağılım (standart sapma) 1 dB (A) şeklindedir. Birim 125B 125BX 125BVX Radyal fan Radyal fan Radyal fan Maks.
 • Seite 297 Yüksek hızlı uç 545 119 501 AB Uyumluluk Bildiriminin İçeriği Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN olarak 2000/14/EC direktifi Ek V uyarınca beyan edilen ses sunulan ürünün tek sorumlusu olma vasfıyla aşağıdaki değerleri, bu kılavuzun teknik veriler kısmında ve imzalı...
 • Seite 298 Зміст Вступ................298 Технічні характеристики........... 307 Безпека..............299 Аксесуари..............308 Збирання..............302 Зміст декларації відповідності ЕС......308 Експлуатація..............303 ..................0 Технічне обслуговування..........305 Вступ Посібник користувача Огляд Оригінальна мова посібника користувача – англійська. Посібники користувача іншими мовами є перекладами англійського оригіналу. (Мал. 1) 1. Плечовий ремінь (125BVX) (Мал.
 • Seite 299 Відповідає вимогам європейського пошкодження, спричинені роботою наших виробів, якщо: екологічного стандарту Євро-5 • виріб було неправильно відремонтовано; • виріб було відремонтовано із використанням ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Внесення змін у деталей, виготовлених не виробником або не двигун позбавляє чинності сертифікацію затверджених ним; ЄС для цього виробу. •...
 • Seite 300 повинна завжди знаходитися відповідальна • Необхідно слідкувати, щоб довге волосся було доросла особа. заколоте вище рівня плечей. • Зачиняйте виріб у місці, куди не зможуть • Зупиніть двигун перед встановленням або отримати доступ діти та особи, що не мають зняттям аксесуарів чи інших конструктивних належної...
 • Seite 301 • У разі роботи з внутрішніми кутами, видувайте Регулярний огляд, регулювання або ремонт повітря в напрямку центру робочої зони. За виробу повинен проводитися авторизованим невиконання цієї умови сміття може потрапити в дилером або сервісним центром. обличчя та призвести до травмування очей. •...
 • Seite 302 • Не запускайте виріб у разі наявності протікання у • Не залишайте виріб або ємність для пального двигуні. Регулярно перевіряйте двигун на біля відкритого вогню, джерела іскор або протікання. запальника. Переконайтеся, що в зоні зберігання відсутні джерела відкритого вогню. • Будьте...
 • Seite 303 2. Сумістіть фланець на трубі (A) мішка з пазом на 2. Ослабте фіксатор викруткою. (Мал. 21) випускному отворі (B) повітродува. 3. Тримайте кришку впускного отвору відкритою, 3. Повністю насуньте трубу мішка на випускний доки верхня всмоктувальна труба не опиниться отвір. на...
 • Seite 304 1. Додайте половину кількості бензину. 3. Установіть елемент керування повітряною заслінкою двигуна в положення FULL CHOKE 2. Додайте всю оливу. (Повний заслін, закрите положення). (Мал. 25) 3. Збовтайте паливну суміш для змішування 4. Повністю поверніть регулятор швидкості проти компонентів. годинникової стрілки. (Мал. 26) 4.
 • Seite 305 Всмоктування Ремінь необхідно надягати на верхню частину плеча. Перш ніж починати працювати в режимі • Запустіть повітродув. Виконуйте інструкції з всмоктування, надягніть необхідне захисне Запуск і зупинення розділу по запуску та зупинці обладнання. роботи на сторінці 304 . Прочитайте інструкції з Безпека...
 • Seite 306 • Перевірте трубки паливної системи на предмет Очищуйте елементи системи охолодження за тріщин або інших пошкоджень. У разі необхідності допомогою щітки. замініть їх Перевірка свічки запалювання • Замініть паливний фільтр у паливному баці. • Перевірка всіх кабелів та з’єднань. УВАГА: Завжди користуйтеся •...
 • Seite 307 Технічні характеристики одиниц 125B 125BX 125BVX я виміру (125B28HV) (125B28HV) (125B28HV) Технічні характеристики двигуна Об’єм циліндра см Проміжок між електродами мм Об’єм паливного бака см Кількість обертів на холостому ходу об/хв 2800-3200 2800-3200 2800-3200 Максимальна потужність об/хв 8000 8000 8000 Вихідна...
 • Seite 308 Комплектом для функції пилососа 952 711 913 125B Схвалені аксесуари Тип Високошвидкісна насадка 545 119 501 Зміст декларації відповідності ЕС Ми, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, заявляємо під свою виключну відповідальність, що представлений виріб: 237 - 007 -...
 • Seite 309 заявлені шумові характеристики зазначені в розділі технічних даних цього посібника та в підписаній декларації відповідності ЕС. Компанія Intertek виконала добровільну перевірку компанії Husqvarna AB і видала їй сертифікат відповідності нормам директиви Ради ЕС 2006/42/EC «Про машини та механізми». Сертифікат, як зазначено в підписаній декларації...
 • Seite 310 目次 はじめに..............310 主要諸元..............318 安全性................. 311 アクセサリー.............. 319 組み立て..............314 EC 適合宣言の内容.............319 操作................314 ..................0 メンテナンス.............. 316 はじめに 取扱説明書 概要 本取扱説明書は元々、英語で作成されています。他の言 語版の取扱説明書は、英語から翻訳されたものです。 (図 1) 1. ショルダーストラップ(125BVX) (図 4) 認可されたイヤマフを使用してください 2. スロットルトリガー (図 4) 認可された防護メガネを使用してください 3. 停止スイッチ (図 4) 適切な防塵マスクを使用してください 4. 速度制御 5.
 • Seite 311 • 本製品が誤って修理された場合。 • メーカーによるものではないアクセサリー、または メーカーの認可していないアクセサリーを本製品に • メーカーによるものではない部品、またはメーカー 使用した場合。 の認可していない部品を使用して本製品を修理した 場合。 • 認定サービスセンターまたは認定機関で本製品が修 理されていない場合。 安全性 安全性の定義 • スパークプラグケーブルを取り外してから、本製品 の組み立て、保管場所への保管、またはメンテナン 各シグナルワードの重大度の定義は次のとおりです。 スを行ってください。 • 本製品が初期仕様から変更された場合は、本製品を 使用しないでください。メーカーからの承認を受け ずに本製品の部品を交換しないでください。メーカ 警告: 人身傷害。 ーが認可した部品のみを使用してください。誤って メンテナンスすると、負傷または死亡に至る可能性 があります。 • エンジンから出る排気ガスを吸い込まないでくださ い。エンジンの排気ガスを長時間にわたって吸引す 注意: 製品の損傷。 ると、健康を害する危険があります。 • 屋内や可燃物の近くでは、本製品を始動しないでく 注記: この情報は、本製品を使用しやすくするための ださい。排気ガスは高温で火花を含むこともあり、 ものです。...
 • Seite 312 振動への安全対策 • 本製品を使用するときは倒れないようにしてくださ い。本製品を操作するときは、身体を傾けないでく 本製品は短時間使用専用です。製品を継続的または定期 ださい。 的に操作していると、振動が原因で、「白蝋病」あるい • 操作する前に、特に、マフラー、エアインテーク、 はそれと同等の医療上の問題につながるおそれがありま エアフィルターなど、本製品の状態が良好であるこ す。製品を継続的または定期的に操作している場合は、 とを確認してください。 ご自身の手と指の状態を調べてみてください。もし手や • 本製品を操作する前に、レーキやほうきを使用して 指に退色や、痛み、うずき、麻痺といった症状が見られ 地面に落ちているごみをほぐしてください。 る場合、すぐに作業を中止して医者にかかってくださ • 作業区域が汚れている場合は、ホースで水をかけて い。 ください。 ブロワーの操作に関する安全注意事項 • 本製品は、水を節約するためのホースの代用として 使用してください。 • 本製品は、地面に落ちている葉や他のごみを吹き飛 • ごみを安全に吹き飛ばしてください。子供、動物、 ばしたり取り除いたりするためにのみ使用してくだ 開いている窓、または車に注意してください。 さい。 • 本製品を損傷しやすい植物に向けないでください。 • 疲労時、疾病時、アルコールや医薬品の使用時に • 壁、大きな岩、車、フェンスなどの物体の方向に空 は、本製品を使用しないでください。...
 • Seite 313 • 埃の多い環境で本製品を操作しているときは、認可 • 燃料が身体に付着しないようにしてください。負傷 された防塵マスクを常に着用してください。 する場合があります。身体に燃料が付着した場合 は、石鹸と水を使用して燃料を洗い流してくださ • 救急用具が近くにあることを確認してください。 い。 本製品の保護装置 • 本製品や身体にオイル/燃料をこぼした場合は、エ ンジンを始動しないでください。 • 必ず定期的にメンテナンスを行ってください。 • エンジンに漏れがある場合は、本製品を始動しない • 本製品の寿命が延びます。 でください。エンジンに漏れがないかどうかは定期 的に点検してください。 • 事故のリスクは減少します。 • 燃料に注意してください。燃料は可燃性で蒸気には 認定販売店や認定サービスセンターに本製品を定期 爆発性があるため、負傷や死亡に至ることがありま 的に点検させて、調整や修理を依頼してください。 す。 • 身体保護具が損傷している製品は使用しないでくだ • 燃料の蒸気を吸引しないでください。負傷の原因に さい。本製品が損傷している場合は、認定サービス なることがあります。十分な空気の流れを確保して センターにご連絡ください。 ください。 停止スイッチ • 燃料やエンジンのそばで喫煙しないでください。...
 • Seite 314 スの前にスパークプラグを外してください。キャブレタ ーの調整前にスパークプラグを外さないでください。 組み立て 集塵バッグチューブの取り付け 警告: 本製品を組み立てる前に、安全に関 1. ブロワーチューブが取り付けられている場合は、取 する章を読んでください。 り外します。 2. 集塵バッグチューブのリブ(A)をブロワーアウト ブロワーチューブとノズルを本製品に レット(B)の溝に合わせます。 取り付けるには 3. 集塵バッグチューブをブロワーアウトレットに完全 に押し込みます。 注記: ボルトを十分に緩めて、ブロワーチューブをブ 4. ナット(C)を開口部に挿入します。 ロワーの差し込み口に接続します。ドライバーを使って 5. ネジ(D)を入れ、スクリュードライバーで締め付 ボルトを反時計回りに回して緩めます。 けてチューブを取り付けます。 (図 19) 1. 上部ブロワーチューブのリブをブロワーの差し込み バキュームチューブの組み立て 口の溝に合わせます。チューブを所定の位置に移動 1. 下部バキュームチューブ(A)の矢印を上部バキュ します。 ームチューブ(B)の矢印に合わせます。 2. ドライバーを使ってボルトを時計回りに回して、チ 2. 下部バキュームチューブを上部バキュームチューブ ューブを取り付けます。...
 • Seite 315 ガソリン • 容器に燃料が付着している場合は、不要な燃料を除 去し、容器を乾かします。 注意: オクタン価が 90 RON(87 AKI)未 • 燃料タンクキャップ周辺が汚れていないことを確認 します。 満のガソリンは使用しないでください。本 製品が損傷する場合があります。 • 燃料容器を振ってから、燃料タンクに燃料混合物を 入れます。 注意: エタノール濃度が 10 %(E10)を超 始動および停止するには えるガソリンは使用しないでください。本 製品が損傷する場合があります。 エンジンを始動する前に • 部品に欠落、損傷、緩み、摩耗がないかどうかを点 検します。 注意: 有鉛ガソリンは使用しないでくださ • 集塵バッグを点検します。集塵バッグが破損してい い。本製品が損傷する場合があります。 ないこと、およびジッパーが閉じていることを確認 してください。 • 最低オクタン価が 90 RON(87 AKI)でエタノール •...
 • Seite 316 9. スロットルトリガーを完全に押したままにして、残 警告: 使用する前に、集塵バッグが破損し りのすべての手順を実行します。 ていないこと、およびジッパーが閉じてい 10. チョークコントロールをオフチョーク(開)位置ま ることを確認してください。破損している で動かします。 (図 28) バッグは使用しないでください。これによ り、ごみの飛散による怪我を防ぐことがで 11. エンジンを 1 分間暖機運転します。 きます。左手で操作すると、危険が増加し 暖機エンジンを始動するには ます。身体が排気口周りに触れないように してください。 1. スロットルトリガーを押し続けます。 2. チョークコントロールを 1/2 の位置まで動かしま 警告: インレットカバーが開いているか損 す。 傷している場合は、ブロワーを始動しない 3. エンジンが始動するまで、スロットルトリガーを引 でください(バキュームチューブが取り付 きながら、スターターロープハンドルをすばやく引 けられている場合を除く)。 きます。 4. チョークコントロールをオフチョーク(開)位置ま •...
 • Seite 317 毎週行うメンテナンス 1. 速度を上げるには、アイドリング調整ネジを時計回 • スターター装置、スターターロープ、テンションス りに回します。 プリングの状態を点検します。破損した部品はすべ 2. 速度を下げるには、アイドリング調整ネジを反時計 て交換してください。 回りに回します。 • スターター装置のエアインテークの状態を確認しま スパークアレスタースクリーンに対す す。エアインテークが詰まっている場合は、ごみを 取り除きます。 るメンテナンスを行うには • スパークプラグの外側を清掃します。スパークプラ ワイヤーブラシを使用して、スパークアレスタースクリ グを取り外し、電極ギャップを点検します。距離を ーンを清掃します。 6 mm(0.024 インチ)に調節するか、スパークプラ グを交換します。 冷却システムのクリーニング方法 • インペラーのブレードを清掃します。 (図 32) • スパークアレスタースクリーンを清掃し、必要に応 じて交換します(触媒コンバータ付きのマフラーの 冷却システムの部品をブラシで清掃します。 場合を除く)。 スパークプラグを点検するには • キャブレター周りを清掃します。 • エアフィルターを清掃します。...
 • Seite 318 主要諸元 単位 125B 125BX 125BVX (125B28HV) (125B28HV) (125B28HV) エンジン仕様 排気量 電極ギャップ 燃料タンク容量 アイドリング速度 2800 - 3200 2800 - 3200 2800 - 3200 最大出力回転数 8000 8000 8000 出力 スパークプラグ Champion Champion Champion RCJ-6Y RCJ-6Y RCJ-6Y ブローモード最大速度 8600 8600 8600 バキュームモード最大速度 7500 7500 排出耐久時間...
 • Seite 319 125BX, 125BX 認可されたアクセサリー 型式 バキュームキット 952 711 913 125B 認可されたアクセサリー 型式 高速ノズル 545 119 501 EC 適合宣言の内容 SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN に所在する Husqvarna 内容 Gasoline Blower/ Blower- AB は、単独責任のもとで、以下の製品の適合を宣言し Vacuum ます。 プラットフォーム/タイ プラットフォーム 内容 Gasoline Blower/ Blower- プ/モデル 125B28HV、代表モデル...
 • Seite 320 が以下の EU 指令および規制を完全に順守し、 指令/規制 説明 2006/42/EC 「機械類に関する」 2014/30/EC 「電磁環境適合性に関す る」 2000/14/EC 「屋外の騒音に関する」 2011/65/EU 「特定有害物質の使用制 限」 整合規格および/または技術仕様が適用されていること を当社単独の責任で宣言します。 EN ISO 12100, EN ISO 1186-1, CISPR 12, ISO 14982, EN 50581 指令 2000/14/EC の付録 V に従って、宣言した音響値は 本取扱説明書の主要諸元のセクションと署名済み EC 適 合宣言に記載されています。 Intertek は、ハスクバーナ AB の代理として自主試験を 実施し、機械類に関する...
 • Seite 321 237 - 007 -...
 • Seite 322 237 - 007 -...
 • Seite 323 237 - 007 -...
 • Seite 324 Original instructions Lietošanas pamācība Оригинални инструкции Originele instructies Originalna uputstva Originale instruksjoner Původní pokyny Oryginalne instrukcje Originale instruktioner Instruções originais Originalanweisungen Instrucţiuni iniţiale Αρχικές οδηγίες Оригинальные инструкции Instrucciones originales Pôvodné pokyny Originaaljuhend Izvirna navodila Alkuperäiset ohjeet Originalna uputstva Instructions d’origine...

Diese Anleitung auch für:

125bx125bvx