Herunterladen Diese Seite drucken

Kenwood SM 400 Handbuch

Vorschau ausblenden

Werbung

3
2
1
7
1
Know your Kenwood Snack Maker
1.
Handle Latch
2.
Handle
3.
Lid
4.
Indicator Lights
Connecting to Power
Before switching on make sure that the voltage of your electricity supply
is the same as that indicated on the rating plate.
This appliance complies with European Economic Community Radio
Interference Directive 89/336/EEC.
IMPORTANT SAFEGUARDS
DO NOT IMMERSE THIS APPLIANCE IN WATER
When using electrical appliances basic safety precautions should always
be followed, including the following:-
1. Read all instructions.
2. Do not touch hot surfaces, and beware of steam which may escape
from the appliance during operation.
3. To protect against electric shock do not immerse cord, plug or
appliance in water or other liquids.
4. Do not use metal objects, knives, forks or similar implements as
they may damage the plates.
5. This appliance is not intended for use by young children or infirm
persons without supervision.
6. Do not leave your snack maker on unattended.
7. Do not use any unauthorised attachments with your snack maker,
they may be hazardous.
8. Unplug from outlet when not in use and before cleaning.
9. Do not cover your snack maker whilst it is hot or in use.
10. If the supply cord of this appliance is damaged, it must for safety
reasons be replaced by Kenwood or an authorised Kenwood
repairer.
11. The use of accessory attachments not recommended by the
appliance manufacturer may cause injury.
12. Do not use outdoors.
13. Do not let cord hang over edge of table or worktop or touch hot
surfaces.
14. Only use this appliance for its intended domestic use.
15. Young children should be supervised to ensure that they do not
play with this appliance.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Before using your Snack Maker
Before using your snack maker for the first time, clean the appliance and
plates as described in the 'Cleaning' section.
Brush a little cooking oil on the plates, heat the appliance with the lid
open for 5 minutes. Unplug and allow to cool, then remove any surplus
oil with absorbent paper. The snack maker is now ready for use
When using your snack maker for the first time you may notice a fine
smoke haze being emitted. This is normal and is due to the initial heating
of the internal components.
Operation
Please read all instructions before using this appliance.
To make Toasted Sandwiches
1. Close the lid of the snack maker.
2. Plug the appliance into the power supply. The red light will glow
indicating that the snack maker is heating, whilst the green light
remains off. Once the correct temperature for use has been
reached the red light will go off and the green light will come on.
3. Whilst the snack maker is heating prepare the bread and filling.
4. For golden toasted sandwiches, spread butter on the outside of the
bread. Beware of some spreads which are not suitable for toasting.
Always select bread of a suitable size to fit the plates. Place the
filling between the unbuttered sides of bread. Ensure the
sandwiches are evenly filled to assist with even browning.
5. Open the snack maker by pulling the handle latch outwards and
lifting the lid (see fig. 1)
6. Place the sandwiches into the appliance (see fig 2).
7. Close the lid, using a wooden spoon to hold the bread in place if
necessary, until the handle latch locks. Do not force the lid closed.
If the lid is difficult to close you may have too much filling or the
bread slices may be too thick.
8. Allow the sandwich to toast for 3-8 minutes according to taste and
ensuring that raw ingredients (eg bacon) are thoroughly cooked,
alternatively, pre-cook them before toasting. Beware of steam
which may escape from the front of the appliance.
9. Open the snack maker in one swift movement and remove the
toasted sandwiches. Do not use a metal implement for this as it
may damage the toasting plates.
10. After use, unplug the appliance and allow to cool.
To make Pastry Snacks
Ready made pastry sheets such as filo or puff pastry are ideal for making
quick and easy snacks.
1.
Place a suitably sized piece of pastry sheet onto the pre-heated
cooking plate of your snack maker.
2.
Form hollows in the pastry and spoon on the filling such as apple,
ricotta cheese or vegetables.
3.
Top with another piece of pastry sheet and close the lid.
4.
Cook until the pastry is golden brown and the filling cooked
IMPORTANT
Be careful when biting into anything cooked in the snack maker, as some
fillings such as cheese and jam can be extremely hot and will burn if
eaten too quickly.
Cleaning
Remove the plug from the power supply before cleaning.
Do not clean the snack maker under running water and do not immerse
in water.
To clean, allow the toasting plates to cool then wipe the appliance with a
damp cloth plus a little washing up liquid if necessary. Dry carefully
afterwards.
Storage
When the appliance is cool, the cord can be wrapped around the
appliance.
2
5.
Cord
6.
Non-Stick Toasting Plates
7.
Feet
Service
If the supply cord of this appliance is damaged, it must for safety reasons
be replaced by Kenwood or an authorised Kenwood repairer.
Contact the dealer from whom you purchased your appliance.
4
CZ
Popis sendviïového grilu
1.
Západka dr¥adla
6
2.
Dr¥adlo
3.
Víko
4.
Kontrolky
Zapojení do proudu
5
P¡ed zapojením do sítê se p¡esvêdïte, ¥e elektrické napêtí v zásuvce
odpovídá napêtí uvedenému na typovém •títku spot¡ebiïe.
Tento spot¡ebiï splñuje na¡ízení Smêrnice Evropského hospodá¡ského
spoleïenství o odru•ení 89/336/EEC.
¥
DªLE
ITÁ BEZPEÏNOSTNÍ UPOZORNÊNÍ
SPOT¿EBIÏ NEPONO¿UJTE DO VODY
P¡i pou¥ívání elektrickƒch spot¡ebiïº je v¥dy zapot¡ebí dodr¥ovat
základní bezpeïnostní opat¡ení vïetnê následujících:
1. Návod k pou¥ití peïlivê prostudujte.
2. Nedotƒkejte se horkƒch povrchº a dávejte pozor, abyste se
neopa¡ili párou unikající ze spot¡ebiïe po jeho zapnutí.
3. ‡ñºru, zástrïku ani spot¡ebiï nikdy nepono¡ujte do vody ïi jiné
tekutiny - zabráníte tak nebezpeïí úrazu elektrickƒm proudem.
4. Nepou¥ívejte kovové p¡edmêty, no¥e, vidliïky nebo podobné
kuchyñské náïiní - mohli byste po•kodit teflonové povrchy
spot¡ebiïe.
5. Dêti a nemocní lidé smí tento spot¡ebiï pou¥ívat pouze pod
dohledem.
6. Zapnutƒ spot¡ebiï nenechávejte bez dozoru.
7. Nepou¥ívejte ¥ádná p¡ídavná za¡ízení, která nejsou souïástí
vybavení sendviïového grilu, hrozí nebezpeïí úrazu.
8. Spot¡ebiï po pou¥ití a p¡ed ïi•têním v¥dy vypnête ze zásuvky.
9. Zapnutƒ nebo je•tê horkƒ sendviïovƒ gril nazakrƒvejte.
10. V p¡ípadê po•kození p¡ípojné •ñºry spot¡ebiïe mº¥e její vƒmênu
provést z bezpeïnostních dºvodº pouze firma Kenwood nebo
firmou Kenwood autorizovaná opravna.
11. Pou¥ítí p¡ídavnƒch za¡ízení nedoporuïenƒch vƒrobcem mº¥e
zpºsobit zranêní.
12. Spot¡ebiï nepou¥ívejte venku.
13. Dávejte pozor, aby p¡ípojná •ñºra spot¡ebiïe nep¡epadala p¡es
okraj stolu nebo pracovní desky a aby se nedotƒkala horkƒch
povrchº.
14. Spot¡ebiï je vƒrobcem urïen pouze k pou¥ití v domácnosti.
15. Nedovolte malƒm dêtem, aby si spot¡ebiïem hrály.
TENTO NÁVOD PEÏLIVÊ USCHOVEJTE
P¡ed prvním pou¥itím sendviïového grilu
P¡ed prvním pou¥itím sendviïového grilu spot¡ebiï a zapékací plochy
oïistête tak, jak je popsáno v ïásti "Ïi•têní".
Zapékací plochy pot¡ete stolním olejem a spot¡ebiï s otev¡enƒm víkem
na 5 minut rozeh¡ejte. Vypnête ze zásuvky a nechte vychladnout, a pak
savƒm papírem vyt¡ete zbytky oleje. Sendviïovƒ gril je nyní p¡ipraven k
pou¥ití.
P¡i vºbec prvním pou¥ití sendviïového grilu z nêj mº¥e po zapnutí
vycházet malƒ pramínek kou¡e. To je normální jev zpºsobenƒ prvním
proh¡áním vnit¡ních souïástí grilu.
Postup pou¥ití
P¡ed pou¥itím spot¡ebiïe si prosím peïlivê p¡eïtête návod k pou¥ití.
P¡íprava zapékanƒch sendviïº
1. Zav¡ete víko sendviïového grilu.
2. Spot¡ebiï zapnête do proudu. Rozsvítí se ïervená kontrolka
signalizující, ¥e se spot¡ebiï zah¡ívá, zatímco zelená kontrolka
zºstane zhasnutá. Jakmile spot¡ebiï dosáhne pracovní teploty,
ïervená kontrolka zhasne a rozsvítí se zelená.
3. Zatímco se gril rozeh¡ívá, mº¥ete p¡ipravit chleba a náplñ.
4. Do zlatova opeïené zapékané sendviïe p¡ipravíte tak, ¥e vnêj•í
strany krajícº chleba nama¥ete máslem. Sna¥te se vyvarovat
náplní, které nejsou vhodné k p¡ípravê zapékanƒch sendviïº.
Velikost chleba musí odpovídat velikosti zapékacích ploch. Náplñ
se vkládá mezi nenamazané strany chleba. Dbejte na to, aby
sendviïe byly stejnomêrnê naplnêny, zaruïíte tím rovnomêrné
zapeïení.
5. Sendviïovƒ gril otev¡ete tak, ¥e zatáhnete za západku dr¥adla
smêrem vzhºru a zvednete víko (viz Obr. 1).
6. P¡ipravené sendviïe vlo¥te do grilu (viz Obr. 2).
7. Víko zav¡ete a zatlaïte dolº, a¥ se zajistí západka dr¥adla.
Sendviïe si p¡itom mº¥ete podr¥et va¡eïkou, aby se p¡i zavírání
víka nepohnuly. Víko nikdy nezavírejte silou. Pokud nejde zav¡ít,
mº¥e to bƒt zpºsobeno p¡eplnêním sendviïº, anebo jsou krajíce
chleba na sendviïe p¡íli• tlusté.
8. Sendviïe nechte zapékat v grilu po dobu 3-8 minut, a to jednak
podle chuti a také je t¡eba dbát na to, aby syrové potraviny (nap¡.
anglická slanina) byly ¡ádnê uva¡eny. P¡ípadnê je mº¥ete p¡ed
zapékáním p¡edva¡it. Dávejte pozor na páru, která mº¥e unikat z
p¡edku spot¡ebiïe.
9. Gril otev¡te jedním rychlƒm pohybem vzhºru a vyndejte z nêj
zapeïené sendviïe. Nepou¥ívejte p¡itom kovové kuchyñské náïiní,
které by mohlo po•kodit zapékací plochy.
10. Spot¡ebiï po upot¡ebení vypnête z proudu a nechte vychladnout.
P¡íprava plnênƒch ta•tiïek
Hotové lístkové têsto (polotovar) je ideální ke snadné p¡ípravê rychlého
obïerstvení.
1.
Z rozváleného têsta vykrojíme tvar velikostí odpovídající zapékací
plo•e a polo¥íme ho na rozpálenou zapékací plochu sendviïového
grilu.
2.
V têstê vytlaïíme jamku a dáme do ní náplñ p¡ipravenou nap¡íklad
z jablek, tvarohu nebo zeleniny.
3.
Dal•ím vykrojenƒm kusem rozváleného têsta náplñ zakryjeme a
zav¡eme víko.
4.
Zapékáme tak dlouho, a¥ je têsto zlatové a nápñ ¡ádnê propeïená.
¥
DªLE
ITÉ
P¡i konzumaci jídel p¡ipravenƒch v sendviïovém grilu musíte bƒt opatrní,
proto¥e nêkteré náplnê, nap¡. sƒry nebo d¥emy, mohou bƒt mimo¡ádnê
horké, tak¥e p¡i neopatrné konzumaci hrozí nebezpeïí popálení.
Ïi•têní
P¡ed ïi•têním se musí spot¡ebiï vypnout ze sítê.
Sendviïovƒ gril se nesmí ïistit pod proudem tekoucí vody ani se nesmí
do vody pono¡ovat.
P¡ed ïi•têním nechte zapékací plochy vychladnout. Spot¡ebiï pak ot¡ete
navlhïenƒm had¡íkem, pop¡ípadê na had¡ík kápnête trochu p¡ípravku na
mytí nádobí. Nakonec peïlivê vyt¡ete do sucha.
Uskladnêní
Jakmile spot¡ebiï vychladne, mº¥ete p¡ípojnou •ñºru omotat kolem
têlesa sendviïového grilu.
Servis
V p¡ípadê po•kození p¡ípojné •ñºry spot¡ebiïe mº¥e její vƒmênu provést
z bezpeïnostních dºvodº pouze firma Kenwood nebo firmou Kenwood
autorizovaná opravna.
DK
Lær din Kenwood sandwichtoaster at kende
1.
Håndtagslås
2.
Håndtag
3.
Låg
4.
Kontrollamper
El-tilslutning
Inden der tændes for apparatet, skal du sørge for, at den på
mærkepladen anførte spænding er den samme som din el-forsynings.
Dette apparat opfylder bestemmelserne for radiostøjdæmpning i EF-
direktiv 89/336/EØF.
5.
P¡ípojná •ñºra
6.
Teflonové zapékací plochy
7.
No¥iïky grilu
5.
Ledning
6.
'Slip-let' plader
7.
Fødder

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Kenwood SM 400

 • Seite 1 Service If the supply cord of this appliance is damaged, it must for safety reasons be replaced by Kenwood or an authorised Kenwood repairer. Contact the dealer from whom you purchased your appliance. Popis sendviïového grilu Západka dr¥adla P¡ípojná •ñºra Dr¥adlo...
 • Seite 2: Belangrijke Veiligheidsvoorschriften

  Als het snoer van dit apparaat beschadigd is, moet het om veiligheidsredenen worden vervangen door Kenwood of een door Rengøring Kenwood goedgekeurde monteur.
 • Seite 3: Wichtige Sicherheitshinweise

  10. Si le cordon d’alimentation de cet appareil est endommagé, il doit die Platten reinigen (siehe hierzu Abschnitt "Reinigung"). être remplacé pour des raisons de sécurité par Kenwood ou par un Streichen Sie etwas Öl auf die Platten und wärmen Sie das Gerät mit réparateur agréé...
 • Seite 4 Vor der Reinigung Netzstecker ziehen. Figyelem! A megsérült hálózati vezetéket azonnal ki kell cserélni. A Nicht unter fließendem Wasser reinigen und das Gerät nicht in Wasser javítást - biztonsági okokból - csak a Kenwood vagy az általa megbízott tauchen. javítóvállalat szakképzett szerelòje végezheti el.
 • Seite 5 10. Hvis ledningen er skadet, må den, av sikkerhetsmessige grunner, 4. Aby mieç kanapki opieczone na z¢oty kolor, posmaruj chleb mas¢em erstattes av KENWOOD eller en autorisert KENWOOD-reparatør. z zewnåtrz. Uwa¯aj, poniewa¯ niektóre smarowid¢a nie nadajå sië 11. Bruk av tilbehør som ikke anbefales av fabrikanten, kan medføre do opiekania.
 • Seite 6 Si el cable de alimentación de este aparato está dañado, por razones de extremamente e provocam queimaduras se forem comidos com seguridad deberá ser sustituido por Kenwood o un técnico autorizado de demasiada rapidez. Kenwood.
 • Seite 7 Torka noggrant efter. Förvaring När smörgåsjärnet har svalnat kan sladden lindas runt det. Service Om sladden skadas måste den av säkerhetsskäl bytas av Kenwood eller av en av Kenwood auktoriserad person. Kontakta butiken där du köpte smörgåsjärnet. 89/336/EEC. Kenwood Hafif Yemek Kızartma makinesi’nin Parçaları...
 • Seite 8 Kenwood ¡ ∞ L U w « “ ≠ π « « ∞ ≥ c ô ¢ ∫ « ∞ L ¢ b Ë º M « ∞ ∞ F « ∞ H ∞ F o l i SM400 series...

Diese Anleitung auch für:

Sm 410Sm 406Sm 416