Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Electrolux Partner B 246/25 cc Betriebsanweisung
Electrolux Partner B 246/25 cc Betriebsanweisung

Electrolux Partner B 246/25 cc Betriebsanweisung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für Partner B 246/25 cc:

Werbung

Electrolux Outdoor Products
Via Como 72
23868 Valmadrera (Lecco)
ITALIA
Phone +39 0341 203111 - Fax +39 0341 581671
Our policy of continuous improvement means that the specification of products may be altered from time to time without prior notice.
Electrolux Outdoor Products manufacture products for a number of well known brands under various registered patents, designs and
trademarks in several countries.
© Electrolux Outdoor Products Italy
The Electrolux Group. The world's No.1 choice.
The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million
Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are
sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.
PN 249117 REV. 01 (02/03)
B 246/25 cc
B 249/29 cc
INSTRUCTION MANUAL
BRUGERHÅNDBOG
IMPORTANT INFORMATION: Please read these instructions
VIGTIGE OPLYSNINGER: Læs instruktionerne
GB
DK
carefully and make sure you understand them before using
omhyggeligt, før du bruger enheden og gemme til
this unit. Retain these instructions for future reference.
senere henvisning.
LIBRETTO D'ISTRUZIONI
OHJEKIRJA
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Leggere le istruzioni
TÄRKEÄÄ TIETOA: Lue nämä ohjeet huolellisesti ja
I
FIN
attentamente e capirle bene prima di usare il
varmista, että olet ymmärtänyt ne, ennen kuin alat
prodotto. Conservare per ulteriore consultazione.
käyttää tätä laitetta ja säilytä myöhempää tarvetta varten.
MANUEL D'INSTRUCTIONS
BRUKERHÅNDBOK
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS: Avant d'utiliser cet
VIKTIG INFORMASJON: Les disse anvisningene
F
N
appareil, veuillez lire atentivement les instructions et
nøye og forsikre deg om at du forstår dem før
assurez-vous de les avoir comprises. Conservez les
du bruker enheten og oppbevar dem for sen-ere
instructions pour référence ultérieure.
bruk.
BETRIEBSANWEISUNG
MANUAL DO OPERADOR
WICHTIGE INFORMATION: Lesen Sie diese Hinweise zur
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: Queira ler
D
P
Handha-bung des Geräts aufmerksam durch. Verwenden
cuidadosamente estas instruções e tenha certeza de
Sie es erst, wenn Sie sicher sind, daß Sie alle
entendë--las antes de usar a serra e guarde para
Anweisungen verstanden haben und gut aufbewahren.
consulta futura.
MANUAL DE INSTRUCCIONES
EΓXEIPI∆IO XEIPIΣMOE
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Lea atentamente las
ΣHMANTIKEΣ ΠΛHPOΦOPIEΣ: ∆ιαβάστε
E
GR
instrucciones y asegúrese de entenderlas antes de
πρoσεxτιxά αvτές τις οδηγίες xαι Φρovτίστε vα τις
utilizar esta aparato. Conserve las instrucciones para la
xαταvoήσετε αvτ τo µηχάvηµα xαι Φuλάξτε το για
referencia en el futuro.
vα το σuµβοuλεύεστε στο µέλλοv.
HANDLEIDING
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
BELANGRIJKE IMPORTANTS: Lees deze handleiding
Jótállást vállalni csak rendeltetésszerüen használatba
NL
HU
aandachtig en zorg dat u ailes begrijpt alvorens de kettingzaag
vett gépekre tudunk. Kérj ü hogy a gép használatba
te gebrulken en be-waar ze voor toekomstige raadpleging.
vétele elött gondosan olvassa el a kezelési utasításokat.
BRUKSANVISNING
VIKTIG INFORMATION: Läs instruktionerna noggrant och
S
försäkra dig om att du förstår dem innan du använder
utrustningen och spara dem för framtida behov.
A.
B.
C.
D.
Partner
oil
50:1
2%
1 ltr
20 cm
3
4
80
5
100
10
200
20
400
E.
F.
McCulloch
2T
oil
oil
40:1
25:1
2,5%
4%
25 cm
3
40 cm
3
100
160
125
200
250
400
500
800

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Electrolux Partner B 246/25 cc

 • Seite 1 Kérj ü hogy a gép használatba The Electrolux Group is the world’s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million te gebrulken en be-waar ze voor toekomstige raadpleging.
 • Seite 2 : EU Overensstemmelseerklæring SUMMARY CHART TO IDENTIFY THE CORRECT A EC Declaration of Conformity Undertegnede, bemyndiget af E.O.P.I., erklærer herved, at følgende The undersigned, authorised by E.O.P.I., declares that the following GUARD NEEDED, WITH DIFFERENT CUTTING products: B 246/249 , manufactured by E.O.P.I., Valmadrera, Italia, produkter: B 246/249 , E.O.P.I., Valmadrera, Italia, er i...
 • Seite 3: Technical Data

  TECHNICAL DATA DISPLACEMENT (cm BORE AND STROKE (mm) 35x26 38x26 ENGINE OUTPUT (Kw) ENGINE SPEED AT MAX POWER (min 7.500 7.500 MAXIMUM SPEED, NO LOAD (min 9.500 9.500 MINIMUM SPEED (min 2.800 2.800 BLADE SHAFT SPEED (min 9.500 9.500 BLADE LOCKING NUT TIGHTENING TORQUE (Nm) DRY WEIGHT (kg) FUEL TANK CAPACITY (cm SOUND PRESSURE LEVEL (AT THE OPERATOR’S EAR) LpAav (dBA) (ISO7917)
 • Seite 4: Datos Tecnicos

  DATOS TECNICOS CILINDRADA (cm DIAMETRO Y CARRERA (mm) 35x26 38x26 POTENCIA DEL MOTOR (Kw) REGIMEN DE MAXIMA POTENCIA (min 7.500 7.500 VELOCIDAD MAXIMA EN VACIO (min 9.500 9.500 VELOCIDAD AL MINIMO (min 2.800 2.800 VELOCIDAD EJE/CUCHILLA (min 9.500 9.500 LLAVE DE TORSION TORNILLO DE FIJACION DE LA CUCHILLA (Nm) PESO EN VACIO (Kg) CAPACIDAD DEL DEPOSITO DE COMBUSTIBLE (cm PRESION SONORA (AL OIDO DEL USUARIO) LpAav (dBA) (ISO 7917)
 • Seite 5: Tekniset Tiedot

  TEKNISET TIEDOT SYLINTERIN TILAVUUS (cm HALKAISIJAxISKUNPITUUS (mm) 35x26 38x26 TEHO (kW) MOOTTORIN KIERR TÄYDELLÄ TEHOLLA (min 7.500 7.500 MAKSIMINOPEUS TYHJÄNÄ (min 9.500 9.500 MINIMINOPEUS (min 2.800 2.800 TERÄNKANNATIN AKSELIN NOPEUS (min 9.500 9.500 TERÄNLUKITSIJAMUTTERIN KIINNITYSPARI (Nm) MOOTTORIN PAINO (Kg) POLTTOAINESÄILIÖN tilavuus (cm KÄYTTÄJÄN KORVALLE TULEVAÄÄNENPAINE LpAav (dBA) (ISO 7917) ÄÄNITEHO LwAav (dBA) (ISO 10884) 109,5...
 • Seite 6 Read operator’s Wear safety clothing: 1 Approved safety glasses or face shield / 2 Approved safety helmet / 3 Do not smoke while re-fuelling manual carefully Approved ear defender / 4 Approved gloves / 5 Approved safety footwear or while operating the trimmer Leggere attentamente Abbigliamento di sicurezza: 1 Occhiali di protezione o visiera protettiva approvati / 2 Casco protettivo Non fumate durante il...
 • Seite 7 Due to a constant product improvement programme, the factory eserves the right to modify technical details mentioned in this manual without prior notice. La casa produttrice si riserva la possibilità di variare caratteristiche e dati del presente manuale in qualunque momento e senza preavviso.
 • Seite 8 A ALLMÄNN BESKRIVNING MOTOR TÄNDSTIFT DRIVAXEL LUFTFILTERKÅPA GASREGLAGE TANKLOCK GASREGLAGESPÄRR LJUDDÄMPARE NYLONTRÅDSHUVUD KOPPLINGSHUS STOPPKNAPP FRÄMRE GREPP CHOKE BAKRE MANÖVRERINGSGREPP STARTHANDTAG SÄKERHETSSKYDD STÖDÖGLA SÄKERHETSGREPP B SÄKERHETSREGLER 1) Det är viktigt att alla som använder röjaren förvaring. Starta alltid röjaren på plan grund. noga läser igenom handboken före Det är viktigt att stå...
 • Seite 9: Säkert Handhavande

  C. SÄKERT HANDHAVANDE Röjaren bör användas/bäras på höger sida,på så Under användandet håll den främre delen vis blåser avgaserna iväg från användaren och (klingan eller nylåntrådshuvudet) under avgasutsläppet riskerar inte att täppas till av midjehöjd. användarens kläder. Om ni aldrig använt NYLONTRÅDSHUVUD: buskklipparen tidigare, se först till att ni lär er alla Kontrollera alltid att det är rätt monterad och...
 • Seite 10 D. BRÄNSLEBLANDNING Använd endast det bränsle som rekommenderas i försämras med tiden och blandningen bör denna manual. Produkten har en tvåtaktsmotor användas inom 2 månader. monterad och kräver därför bränsle och olja för Vi rekommenderar att bränsleblandningar tvåtaktsmotorer. förbereds efter behov. Använd aldrig Använd blyhaltigt eller blyfritt bränsle med ett bränsleblandningar som är äldre än 2 månader minimalt oktantal av 90.
 • Seite 11: Periodiskt Underhåll

  H. MONTERING AV HANDTAG FRAMRE J HANDTAG Av säkerhetsskäl, fäst handtaget före etiketten på trådhuvudet, på minst 36 cm avstånd när ni staven på minst 11 cm avstånd från det bakre monterar metallklingor. Handtaget måste vara handtaget när ni monterar lodrätt med staven.
 • Seite 12 kontrollera noga att procenthalten av olja är problem och bidrar till ett längre livslängd och en riktig, 5% (1:20), och försäkra er om att oljan är högre effekt. av högsta kvalitet och avsedd för två-takts REGELBUNDET: För att undvika motor. överhettning av motorn är det viktigt att rensa 3) BRÄNSLEFILTER För rengöring eller utbyte spår, springor och cylinderns kylflänsar från...

Diese Anleitung auch für:

Partner b 249/29 cc

Inhaltsverzeichnis