Hitachi CG-MCB Bedienungsanleitung Seite 23

Vorschau ausblenden

Werbung

Denne minikultivatoren er ut viklet som et
tilbehør til HITACHI-hekklippere.
Ved bruk av denne enheten kan hekklipperen
g j ø r e s o m t i l e n k o m p a k t o g h e n d i g
jordbearbeidingsmaskin.
M onter ing er enke l. Vennli gst le s denne
bruksanvisningen før montering og jobbstart.
1. Montering
MERK: Gjør klar to 10 mm skiftenøkler til
montering.
1) Først fjernes gir-monteringsavlastning
f r a h e k k l i p p e r e n v e d å f j e r n e
m a s k i n s t r a m m e s k r u e n ( 1 ) o g
maskinlåseskruen (2) for deretter å fjerne
hekklipperens sikkerhetsdeksel. (Fig.1 )
2) M o n t e r s i k k e r h e t s d e k s e l ( 3 ) o g
minikultivatorens krage (4) ved å skyve den
inn i maskinskruen (5) og feste den midlertidig
samtidig som modellnavnet på dekselet er
rettet oppover. (Fig. 2)
3) Monter minikultivatorenheten på rørenden
der giravslutningen er fjernet ved å rette inn
drivakselen (6) og det firkantede eller kilete
hullet i giravslutningen.
Hvis drivakselen ikke passer inn i hullet prøv å
snu hele enheten litt mot høyre eller venstre.
(Fig. 4)
4) Når enheten er ført fullstendig inn, rett
låsehullene på røret og giravslutningen
over hverandre, skru fast skruen (7) i hullet
og maskinstrammeskruene (8) i denne
rekkefølgen. (Fig. 4)
MERK:Etter montering kan du ikke dreie tindene
for hånd på grunn av snekkeutvekslingen.
5) Til slutt festes sikkerhetsdekselet mer enn 40
mm fra giravslutningen.
MERK:Hvis din enhet har en diameter på 26
mm, som har en større drivaksel, fjernes
krageholderen (9) og giravslutningens krage B
(10) for deretter å montere. (Fig. 3)
2. BRUKSANVISNING
1) Angående generell sikkerhet ved bruk og bruk
av effekthode, som for eksempel start/stopp
etc, vennligst se bruksanvisningen levert med
din HITACHI hekklipper.
2) Hvordan frese jord:
a) Vanlig jordfresing. Gå framover ved å trekke
eller dra enheten litt etter litt, som å bruke en
støvsuger. (Fig. 5)
Hvis du ønsker å fjerne dine egne fotspor,
trekkes enheten bakover. (Fig. 6)
b) For å frese i overflaten beveges enheten
For å frese dypere, holdes enheten over
det samme området med en liten frem- og
tilbakebevegelse. (Fig. 8)
MERK:
a) Riktig gasstilling avhenger av størrelsen på
din motor og fresedybden, men halvt åpen er
standard. Hvis tindene roterer for raskt, har
enheten en tendens til å hoppe.
b) Ikke arbeid i områder med steiner. Hvis
steiner og hard jord fester seg i tindene eller
roterer rundt med langt gress, må motoren
først slås av før hindringen fjernes. (Fig. 9)
c. Ikke bruk enheten i vann eller områder med
røtter fra vinstokker. (Fig. 10 & 11)
d. Tindene er montert i fabrikken, hvis de
skal monteres igjen, vær oppmerksom på
retningen.
e. Ikke berør giravslutningen med bare hender
rett etter bruk. Det blir varmt.
f. Smør med en riktig mengde litiumbasert
smørefett, for eksempel Shell Aluvania
grease R2, Shell Aluvania EP grease 2,
Mobile-Mobilux EP2 eller tilsvarende etter
hver 25. brukstime. (Fig. 12)
g. Hvis enheten monteres igjen, vær sikker
på å bruke 40 g litiumbasert smørefett
tilsatt molybden eller Shell Retinax AM eller
tilsvarende.
BRUK:
MODELL
CG-MCB
CG22EJ(L)/CG22EJ(SL)/
(For kilet
CG27EJ(SL)/CG28EJ(L)/
drivakselende)
CG28EJ(SL)
22
HITACHI hekklipper
N
O

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Hitachi CG-MCB

  Verwandte Anleitungen für Hitachi CG-MCB

Inhaltsverzeichnis