Hitachi CG-MCB Bedienungsanleitung Seite 19

Vorschau ausblenden

Werbung

Denna minikultivator har utvecklats som en
tillsats till HITACHI röjaggregat.
Genom montering av denna tillsats kan ditt
röjaggregat för vandlas till en kompakt och
lätthanterlig kultivator.
Installationen är enkel. Läs igenom denna
bruksanvisning före montaget och innan du
startar verktyget.
1. Montering
OBS: Lägg fram två 10 mm skruvnycklar.
1) Ta först bort transmissionsenheten från
röjaggregatet genom att skruva bort skruvarna
på skafthållaren (1) och låsskruvarna (2), lyft
därefter av skyddskåpan från röjaggregatet.
(Bild 1 )
2) Montera skyddskåpan (3) och kragen (4) till
jordfräsen Mini-culti genom att skjuta in dem
över röret (5) och fäst dem temporärt, med
modellnamnet på kåpan stående upprätt. (Fig.
3-1)
3) Montera minikultivatorn på skaftändan, där
transmissionsenheten har tagits bort, genom
att passa in drivaxeln (6) i den fyrkantiga eller
Vrid drivaxeln försiktigt fram och tillbaka åt
höger och vänster, om den inte passar in i
hålet. (Bild 4)
4) När drivaxeln väl är insatt, ska borrningarna
på skaftet och på transmissionen passas ihop,
varefter först låsskruven (7) sätts i och dras
åt och därefter skruvarna på skafthållaren (8).
(Bild 4)
OBS:Maskinens snäckväxel gör att fräspinnarna
inte kan vridas runt för hand efter avslutad
montering.
5) Skruva slutligen fast skyddskåpan på över 40
mm avstånd från växelhuset.
OBS:Om ditt verktyg har en rördiameter av 26
mm, där skaftdiametern är större, ska
fästringen (9) och transmissionshylsan B
(10) tas bort vid installationen. (Bild 3)
2. Användningssätt
1) Angående allmänna säkerhetsåtgärder
och huvudåtgärder för drift, såsom start/
avstängning av motorn etc., hänvisas till den
bruksanvisning som följer med din kantskärare
från HITACHI.
2) Fräsning:
a. Normal jordfräsning: Gå framåt och för
s a m t i d i g t m a s k i n e n b i t v i s b a k å t o c h
framåt ungefär som vid användning av en
dammsugare. (Fig. 4-1)
Dra maskinen baklänges, om de egna
fotspåren ska raderas. (Fig. 4-2)
b. Ytlig jordfräsning: För maskinen hastigt
framåt över jordytan. (Fig. 4-3)
Djupare jordfräsning: Håll maskinen längre
tid ovanför samma yta och för den varsamt
bakåt och framåt. (Fig. 4-4)
OBS:
a. Lämpligt gaspådrag beror på motorns
storlek och aktuellt fräsningsdjup, men halvt
gaspådrag kan normalt anses lämpligt. Om
för att maskinen hoppar.
b. Fräs inte på steniga ytor. Om fräspinnarna
fastnar i stenar eller hård jord eller snärjer
in sig i långt gräs e.dyl., så stäng först av
motorn och ta därefter bort det aktuella
hindret. (Fig. 4-5)
c. Använd inte maskinen i vatten eller i jord
med tjocka rötter e.dyl. (Fig. 4-6, 4-7)
d. F r ä s p i n n a r n a h a r f ö r m o n t e r a t s v i d
t i l l v e r k n i n g e n . V a r v i d e v e n t u e l l
återmontering av fräspinnarna noga med att
de vänds åt rätt håll.
e. Vidrör inte växelhuset med bara händer strax
efter användning, eftersom det blir mycket
varmt.
f. Fyll periodvis på med lämplig mängd
litiumbaserat smörjfett, t.ex. Shell Alvania
R2, Shell Alvania EP 2, Mobil Mobilux
EP2 eller motsvarande, efter 25 timmars
användning. (Fig. 4-8)
g. V i d å t e r m o n t e r i n g s k a 4 0 g r a m
molybdentillsatt litiumbaserat smörjfett,
eller Shell Retinax AM eller motsvarande,
användas.
ANVÄNDNING:
MODELL
CG-MCB
CG22EJ(L)/CG22EJ(SL)/
(för skaft
CG27EJ(SL)/CG28EJ(L)/
med kilspår)
CG28EJ(SL)
18
HITACHI RÖJSAX
S
E

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Hitachi CG-MCB

  Verwandte Anleitungen für Hitachi CG-MCB

Inhaltsverzeichnis