Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

HANSGROHE AXOR Carlton 17430-Serie Gebrauchsanleitung, Montageanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
RU Руководство пользователя / Инструкция по
BG Инструкция за употреба / Ръководство за
AR ‫دﻟﻴﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام / ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ‬
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
Carlton
17430XXX
Carlton
17470XXX
Carlton
17630XXX

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für HANSGROHE AXOR Carlton 17430-Serie

 • Seite 1: Inhaltsverzeichnis

  DE Gebrauchsanleitung / Montageanleitung FR Mode d’emploi / Instructions de montage EN Instructions for use / assembly instructions IT Istruzioni per l’uso / Istruzioni per Installazione ES Modo de empleo / Instrucciones de montaje NL Gebruiksaanwijzing / Handleiding DK Brugsanvisning / Monteringsvejledning PT Instruções para uso / Manual de Instalación PL Instrukcja obsługi / Instrukcja montażu CS Návod k použití / Montážní návod SK Návod na použitie / Montážny návod Carlton ZH 用户手册 / 组装说明 17430XXX RU Руководство пользователя / Инструкция по монтажу HU Használati útmutató / Szerelési útmutató FI Käyttöohje / Asennusohje SV Bruksanvisning / Monteringsanvisning LT Vartotojo instrukcija / Montavimo instrukcijos HR Upute za uporabu / Uputstva za instalaciju TR Kullanım kılavuzu / Montaj kılavuzu RO Manual de utilizare / Instrucţiuni de montare Carlton EL Οδηγίες χρήσης / Οδηγία συναρμολόγησης...
 • Seite 2: Sicherheitshinweise

  6 Das Produkt darf nur zu Bade-, Hygiene- und Körper- (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Heißwassertemperatur: max.80°C reinigungszwecken eingesetzt werden. Empfohlene Heißwassertemperatur: 65°C 6 Große Druckunterschiede zwischen den Kalt- und Anschlüsse G 1/2: kalt rechts - Warmwasseranschlüssen müssen ausgeglichen warm links werden. Eigensicher gegen Rückfließen Montagehinweise • Die Armatur muss nach den gültigen Normen montiert, gespült und geprüft werden. • Hansgrohe Armaturen können in Verbindung mit hydraulisch und thermisch gesteuerten Durchlauferhitzern eingesetzt werden, wenn der Symbolerklärung Fließdruck mindestens 0,15 MPa beträgt. Montage (17430XXX / 17630XXX) Wartung 1. Zulaufleitungen fachgerecht durchspülen. Rückflussverhinderer müssen gemäß DIN EN 2. Kugel-S-Anschlüsse montieren. 1717 regelmäßig in Übereinstimmung mit 3. Armatur mit Kugelüberwurfmuttern anschrauben, nationalen oder regionalen Bestimmungen ausrichten und festziehen. Durch die Kugel - S (DIN 1988 einmal jährlich) auf ihre Funktion - Anschlüsse können in der Horizontalen und geprüft werden.
 • Seite 3: Informations Techniques

  Température d’eau chaude: max.80°C à assurer l’hygiène corporelle. Température recommandée: 65°C 6 Il est conseillé d’équilibrer les pressions de l’eau Raccordement G 1/2: froide à droite - chaude et froide. chaude à gauche Instructions pour le montage Avec dispositif anti-retour • La robinetterie doit être installée, rincée et contrôlée conformément aux normes valables. • Les mitigeurs Hansgrohe fonctionnent également en association à des chauffe-eau à commande hydraulique ou thermique à condition que la pression soit au minimum de 0,15 MPa. Description du symbole Montage (17430XXX / 17630XXX) Entretien 1. Purger les conduites d’alimentation. 2. Monter les raccords. Les clapets anti-retour doivent être examinés 3. Visser le corps par les écrous orientables. régulièrement conformément à la norme EN 4. Grâce aux raccords -S- à rotule les imperfections de 1717 ou conformément aux dispositions l’installation murale sont compensables dans tout les nationales ou régionales quant à leur...
 • Seite 4: Safety Notes

  1,6MPa hygienic and body cleansing purposes. (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Hot water temperature: max.80°C 6 The hot and cold supplies must be of equal pressu- Recommended hot water temp.: 65°C res. Connections G 1/2: cold right - Installation Instructions hot left anti-pollution function • The fitting must be installed, flushed and tested after the valid norms. • Hansgrohe mixers can be used together with hydraulically and thermically controlled continuous flow heaters if the flow pressure is at least 0,15 MPa. Assembly (17430XXX / 17630XXX) Symbol description 1. Flush through the supply pipes. 2. Mount the ball S - unions. Maintenance 3. Fasten the mixer using ball union nuts, align and tighten it. The non return valves must be checked 4. The ball - S - unions enable inaccuracies in the wall regularly according to DIN EN 1717 installation to be compensated for, whether in the in accordance with national or regional horizontal direction, in the vertical direction or in the regulations (at least once a year).
 • Seite 5: Indicazioni Sulla Sicurezza

  Temperatura dell’acqua calda: max.80°C te per l’giene del corpo. Temp. dell’acqua calda consigliata: 65°C 6 Attenzione! Compensare le differenze di pressione Raccordi G 1/2: fredda a destra - tra i collegamenti dell’acqua fredda e dell’acqua calda a sinistra calda. Sicurezza antiriflusso Istruzioni per il montaggio • La rubinetteria deve essere installata, pulita e testata secondo le istruzioni riportate! • I miscelatori Hansgrohe possono venire usati con caldaie a “bassa pressione” se la pressione di flusso è almeno di 0,15 MPa. Descrizione simbolo Montaggio (17430XXX / 17630XXX) Manutenzione 1. Collegare le uscite principali. 2. Montare i raccordi eccentrici. La valvola di non ritorno deve essere 3. Avvitare il corpo del rubinetto ai raccordi eccentrici. controllata regolarmente come da DIN EN 4. Eventuali dislivelli dei tubi di uscita possono essere 1717, secondo le normative nazionali e compensati grazie agli snodo sferici dei raccordi. regionali (almeno una volta all’anno).
 • Seite 6: Indicaciones De Seguridad

  (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Temperatura del agua caliente: max.80°C 6 Grandes diferencias de presión en servicio entre Temp. recomendada del agua caliente: 65°C agua fría y agua caliente deben equilibrarse. Racores excéntricos G 1/2: a la derecha frio - Indicaciones para el montaje a la izquierda caliente Seguro contra el retorno • El grifo tiene que ser instalado, probado y testado, según las normas en vigor. • Los mezcladores Hansgrohe pueden ser utilizados junto con calentadores continuos de agua que sean manejados de manera hidráulica o térmica, siempre que la presión en servicio ascienda a un mínimo de 0,15 MPa. Descripción de símbolos Montaje (17430XXX / 17630XXX) Mantenimiento 1. Purgar las tuberías de afluencia. 2. Montar los racores excéntricos. Las válvulas anti-retorno tienen que ser 3. Enroscar la batería, ajustarla y sujetarla bien con los controladas regularmente según la norma tornillos. DIN EN 1717, en acuerdo con las 4. Enroscar las rosetas en el sentido del reloj hasta que...
 • Seite 7: Veiligheidsinstructies

  1,6MPa hygiënische doeleinden en voor de lichaamreiniging (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Temperatuur warm water: max.80°C worden gebruikt. Aanbevolen warm water temp.: 65°C 6 Grote drukverschillen tussen de koud- en warmwater- Aansluitingen G 1/2: koud rechts - toevoer dienen vermeden te worden. warm links Montage-instructies Beveiligd tegen terugstromen • Leidingen doorspoelen volgens Norm. De mengkraan vervolgens monteren en controleren. • Hansgrohe kranen kunnen samen met hydraulisch en thermisch gestuurde geisers gebruikt worden indien de uitstroomdruk min. 0,15 MPa bedraagt. Montage (17430XXX / 17630XXX) Symboolbeschrijving 1. Toevoerleidingen vakkundig doorspoelen. Onderhoud 2. S - koppelingen monteren. 3. Met de vastzetmoeren het armatuur aandraaien, Keerkleppen moeten volgens DIN EN 1717 richten en vastschroeven. regelmatig en volgens plaatselijk geldende 4. Eventuele oneffenheden van de ingebouwde eisen op het funktioneren gecontroleerd muurplaten kunnen d. m. v. de vastzetmoeren zowel worden. (Tenminste een keer per jaar). in horizontale als in vertikale richting aangepast worden.
 • Seite 8: Sikkerhedsanvisninger

  Prøvetryk: 1,6MPa rengøringsformål. (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Varmtvandstemperatur: max.80°C 6 Større trykforskelle mellem koldt og varmt vand bør Anbefalet varmtvandstemperatur: 65°C udjævnes. Tilslutninger G 1/2: Koldt højre - Monteringsanvisninger varmt venstre Med indbygget kontraventil • Ifølge gældende regler, skal armaturet monteres, skylles igennem og afprøves. • Hansgrohe armaturer kan anvendes i forbindelse med hydraulisk- og termiskstyrede gennemstrømningsvandvarmere ved et vandtryk på 0,15 MPa. Montering (17430XXX / 17630XXX) Symbolbeskrivelse 1. Skyl tilførselsledningene grundig. Onderhoud 2. Montér de koniske ekxentriske forskruninger 3. Skru armaturet fast med omløbermøtirkkerne, ret op Ifølge DIN EN 1717 skal og skru fast. gennmestrømningsbegrænsere i 4. Ved hjælp af de ekxentriske forskuninger kan overenstemmelse med nationale regler vandrette, lodrette eller parallelle ujævnheder afprøves regelmæssigt (mindst en gang om udlignes.
 • Seite 9: Avisos De Segurança

  (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Temperatura da água quente: max.80°C de higiene pessoal. Temp. água quente recomendada: 65°C 6 Grandes diferenças entre as pressões das águas Ligações G 1/2: fria à direita - quente e fria devem ser compensadas. quente à esquerda Avisos de montagem Função anti-retorno e anti-vácuo • A misturadora deve ser instalada, purgada e testada de acordo com as normas em vigor. • As misturadoras Hansgrohe podem ser utilizadas com esquentadores (de controlo térmico ou hidráulico) desde que a pressão de utilização seja, no minimo, de 0,15 MPa. Descrição do símbolo Montagem (17430XXX / 17630XXX) Manutenção 1. Purgue a canalização. 2. Montar excêntricos esféricos. As válvulas anti-retorno devem ser 3. Fixar a misturadora aos excêntricos, alinhá-la e verificadas regularmente de acordo com a apertá-la. DIN EN 1717 segundo os regulamentos 4. Os excêntricos esféricos permitem corrigir...
 • Seite 10: Wskazówki Bezpieczeństwa

  6 Prysznic może być używany tylko do kąpieli, higieny (1 MPa = 10 bary = 147 PSI) Temperatura wody gorącej: maks.80°C i czyszczenia ciała. Zalecana temperatura wody gorącej: 65°C 6 Znaczne różnice ciśnień na dopływach ciepłej i Przyłącza G 1/2: Zimna prawo - zimnej wody muszą zostać wyrównane. ciepła lewo Wskazówki montażowe Samoistnie zabezpieczony przed przepływem zwrotnym • Armatura musi być zamontowana, przepłukana i wypróbowana według obowiązujących norm. • Armatura Hansgrohe może być stosowana z przepływowymi podgrzewaczami wody sterowanymi hydraulicznie i termicznie w przypadku, gdy ciśnienie przepływu wynosi co najmniej 0,15 MPa. Opis symbolu Montaż (17430XXX / 17630XXX) Konserwacja 1. Przepłukać instalację 2. Zamontować przyłącza kulowe S. Działanie zabezpieczeń przed przepływem 3. Nakręcić armaturę na mimośrodowe zwrotnym, zgodnie z normą DIN EN przyłącza kulowe, wyrównać i dokręcić. Dzięki 1717 i miejscowymi przepisami, musi być mimośrodowym przyłączom kulowym, jest kontrolowane (DIN 1988, raz w roku).
 • Seite 11: Pokyny K Montáži

  účelem tělesné hygieny. (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Teplota horké vody: max.80°C 6 Je nutné vyrovnat velké rozdíly tlaku mezi přípoji Doporučená teplota horké vody: 65°C studené a teplé vody. Přípoje G 1/2: studená vpravo - Pokyny k montáži teplá vlevo Vlastní jištění proti zpětnému nasátí. • Armatura se musí montovat, proplachovat a testovat podle platných norem. • Armatury Hansgrohe je možno používat v kombinaci s hydraulicky a tepelně řízenými průtokovými ohřívači v případě, že tlak činí minimálně 0,15 MPa. Montáž (17430XXX / 17630XXX) Popis symbolů 1. Přívodní trubky odborně propláchnout. 2. Montovat kulové přípojky -S-. Údržba 3. Armaturu s kulovou převlečnou maticí našroubovat, vyrovnat a utáhnout. Díky kulovým přípojkám - S U zpětných ventilů se musí podle DIN - se snadno dosáhne vodorovné, svislé i paralelní EN 1717 v souladu s národními nebo vyrovnání. regionálními předpisy testovat jejich 4. Rozety našroubovat otáčením ve směru hodinových funkčnost (alespoň jednou ročně).
 • Seite 12: Sk Návod Na Použitie / Montážny Návod

  (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Teplota teplej vody: max.80°C 6 Veľké rozdiely v tlaku medzi prípojkami studenej a Doporučená teplota teplej vody: 65°C teplej vody musia byť vyrovnané. Prípoje G 1/2: studená vpravo - Pokyny pre montáž teplá vľavo Vlastná poistka proti spätnému nasatiu. • Armatúra sa musí montovať, preplachovať a testovať podľa platných noriem. • Batérie Hansgrohe môžete používať v spojení s hydraulickými a tepelne ovládanými prietokovými ohrievačmi, ak je tlak minimálne 0,15 MPa. Montáž (17430XXX / 17630XXX) Popis symbolov 1. Prívodné trubky odborne prepláchnuť. 2. Namontovať guľové etážky. Údržba 3. Batériu priskrutkovať pomocou guľových nástrčných matíc, nastaviť a dotiahnuť. Pomocou guľových Pri spätných ventiloch sa musí podľa DIN etážok je možné nastaviť vodorovnú a zvislú polohu EN 1717 v súlade s národnými alebo ako aj rovnobežnú polohu. regionálnymi predpismi testovať ich 4. Ružice naskrutkovať v smere pohybu hodinových funkčnosť (aspoň raz ročne).
 • Seite 13: Zh 用户手册 / 组装说明

  中文 安全技巧 技术参数 6 装配时为避免挤压和切割受伤,必须戴上手 工作压强: 最大1 MPa 套。 推荐工作压强: 0,1 0,5MPa 6 淋浴系统只允许作为洗浴、卫生和洁身之用。 测试压强: 1,6MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) 6 冷热水管间过大的压力差必须予以平衡。 热水温度: 最大80°C 安装提示 推荐热水温度: 65°C 连接管线G 1/2: 左热右冷 • 必须按照现行的规定安装,冲洗和测试产品。 自动防止回流 • 如果水压达到0,15 MPa以上,汉斯格雅双手柄 龙头可以和液压式或热控式连续流热水器一起 使用。 安装 (17430XXX / 17630XXX) 1. 将进水管洗净。 2. 安装球形S接头 3. 使用球接头螺母拧紧龙头,对准并拧紧之。球 符号说明 形S接头能够补偿墙壁安装的不准确性,无论 水平、垂直或平行方向。 保养...
 • Seite 14: Технические Данные

  Подключение G 1/2: холодная справа - 6 донного клапа. Перед установкой смесителя горячая слева необходимо регулировочными кранами укомплектован клапаном обратного тока воды выровнять авление холодной и горячей воды при помощи вентмлей регулирующих подачу воды в квартиру. Указания по монтажу • Смеситель должен быть смонтирован по действующим нормам и в соответствии с настоящей Описание символов инструкцией, проверен на геметичность и безупречность работы. Техническое обслуживание • Арматуры Hansgrohe могут использоваться в комбинации с проточными нагревателями с Защита обратного тока должна регулярно гидравлическим и термическим управлением, проверяться (минимум один раз в если давление истечения составляет не менее 0,15 год) по стандарту DIN EN 1717 или МПа. в соответствии с национальными или региональными нормативами Монтаж (17430XXX / 17630XXX) 1. тщательно промыть водопроводные трубы, спустив Не применяйте силикон, содержащий некоторое количество воды; уксусную кислоту. 2. Монтаж шарового S-образного подключения...
 • Seite 15: Műszaki Adatok

  Magyar Biztonsági utasítások Műszaki adatok 6 A szerelésnél a zúzódások és vágási sérülések Üzemi nyomás: max.1 MPa elkerülése érdekében kesztyűt kell viselni. Ajánlott üzemi nyomás: 0,1 – 0,5MPa 6 A terméket csak fürdéshez, mosakodáshoz, és Nyomáspróba: 1,6MPa egészségügyi tisztálkodáshoz szabad használni. (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Forróvíz hőmérséklet: max.80°C 6 A hidegvíz- és a melegvíz-csatlakozások közötti Forróvíz javasolt hőmérséklete: 65°C nagy nyomáskülönbséget kikell egyenlíteni! G 1/2 csatlakozás: hideg jobbra – meleg balra Szerelési utasítások Visszafolyás gátlóval • A csaptelepet az érvényben lévő előírásoknak megfelelően kell felszerelni, átöblíteni és ellenőrizni. • A Hangsrohe csaptelepek hidraulikus és termikus vezérlésű átfolyós melegítőkkel kapcsolatban is használhatóak, ha az átfolyó nyomás legalább 0,15 MPa. Szerelés (17430XXX / 17630XXX) Szimbólumok leírása 1. A vezetékeket gondosan átöblítjük.
 • Seite 16: Turvallisuusohjeet

  1,6MPa hygienia- ja puhdistustarkoituksiin. (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Kuuman veden lämpötila: maks.80°C 6 Suuret paine-erot kylmä- ja kuumavesiliitäntöjen Kuuman veden suosituslämpötila: 65°C välillä on tasattava. Liittimet G 1/2: kylmä oikealla - Asennusohjeet kuuma vasemmalla Estää itsestään paluuvirtauksen • Kaluste on asennettava, huuhdeltava ja tarkastettava voimassa olevien määräysten mukaisesti. • Hansgrohe kalusteita voi käyttää hydraulisesti tai termisesti ohjattujen läpivirtauskuumentimien yhteydessä, jos virtauspaine on vähintään 0,15 MPa. Asennus (17430XXX / 17630XXX) Merkin kuvaus 1. Huuhtele syöttöputken asianmukaisesti. 2. Asenna kuula-epäkeskoliittimet Huolto 3. Kiinnitä kaluste liitinmuttereillaan, suorista ja kiristä kiinni. Epäkeskoliittimillä voidaan tasata Vastaventtiilien toiminta on tarkastettava vaakasuunnan, pystysuunnan ja niihin kohtisuorassa säännöllisesti paikallisten ja kansallisten olevan suunnan seinäasennusvirheitä. määräysten mukaisesti (DIN 1988, kerran 4. Kierrä peiterenkaat myötäpäivään seinään asti. vuodessa).
 • Seite 17: Säkerhetsanvisningar

  6 Produkten får bara användas till kroppshygien med Tryck vid provtryckning: 1,6MPa bad och dusch. (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Varmvattentemperatur: max.80°C 6 Stora tryckskillnader mellan anslutningarna för varmt Rek. varmvattentemp.: 65°C och kallt vatten måste utjämnas. Anslutningar G 1/2: kallt höger – varmt vänster Monteringsanvisningar Självspärr mot återflöde • Armaturen måste installeras, genomspolas och testas enligt gällande föreskrifter. • Hansgrohe blandare kan användas tillsammans med hydrauliskt och termiskt styrda varmvattenberedare när flödestrycket uppgår till minst 0,15 MPa. Montering (17430XXX / 17630XXX) Symbolförklaring 1. Skölj tillförselledningarna noga. 2. Montera kul-S-anslutning. Skötsel 3. Skruva på, rikta in och drag fast blandare med kulmuttrar. Med kul- S – anslutningarna kan Backventilers funktion måste kontrolleras ojämnheter i väggmonteringen utjämnas såväl regelbundet enligt nationella eller regionala horisontellt och vertikalt som parallellt. bestämmelser (DIN 1988 en gång per år) i 4. Skruva fast rosetterna medsols och in till väggen. enlighet med DIN EN 1717.
 • Seite 18: Techniniai Duomenys

  Bandomasis slėgis: 1,6MPa higienai ir švarai palaikyti. (1 MPa = 10 barų = 147 PSI) Karšto vandens temperatūra: ne daugiau kaip80°C 6 Turi būti išlyginti šalto ir karšto slėgio nelygumai. Rekomenduojama karšto vandens temperatūra: 65°C Montavimo instrukcija Prijungimas G 1/2: Šaltas vanduo dešinėje, karštas - kairėje • Maišytuvas privalo būti montuojamas ir išbandomas Su atbuliniu vožtuvu pagal veikiančias normas ir šią instrukciją. • “Hansgrohe” maišytuvai gali būti naudojami su hidrauliškai ir termiškai reguliuojamais momentiniais šildikliais, kai vandens slėgis mažesnis kaip 0,15 MPa. Montavimas (17430XXX / 17630XXX) 1. Išplauti vamzdžius. Simbolio aprašymas 2. Sumontuoti ekscentrines jungtis. 3. Tvirtai prisukite maišytuvo reguliuojamąsias veržles, Techninis aptarnavimas sulygiuokite ir priveržkite. Rutulinėmis S formos jungtimis maišytuvą galima išlyginti horizontaliai, Atbulinio vožtuvo apsauga privalo būti vertikaliai ar lygiagrečiai. tikrinama reguliariai (mažiausiai kartą 4. Prisukti dangčius iki sienos.
 • Seite 19: Sigurnosne Upute

  1,6MPa tuširanje i osobnu higijenu. (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Temperatura vruće vode: tlak80°C 6 Velika razlika u pritisku između vruće i hladne vode Preporućena temperatura vruće vode: 65°C mora biti izbalansirana. Spojevi G 1/2: hladna desno – topla lijevo Upute za montažu Funkcije samo-čišćenja • Cijevi moraju biti postavljene, isprane i testirane prema važećim normama. • Hansgrohe armature mogu se koristiti u kombinaciji sa hidraulički i termički kontroliranim protočnim bojlerima ukoliko tlak iznosi najmanje 0,15 MPa Sastavljanje (17430XXX / 17630XXX) Opis simbola 1. Isperite cijevi dovoda. 2. Instalirajte kuglaste S-spojeve Održavanje 3. Pritegnite armaturu kuglastom maticom. Uz pomoć kuglastih S - spojeva može se koristiti vodoravno, Ispravnost nepovratnog ventila mora se okomito i paralelno spajanje redovito provjeravati prema standardu DIN 4. Rozete pričvrstite na zid u smjeru kazaljke na satu. EN 1717 i u skladu sa važećim propisima (najmanje jednom godišnje).
 • Seite 20: Güvenlik Uyarıları

  (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Sıcak su sıcaklığı: azami80°C 6 Sıcak ve soğuk su bağlantıları arasında büyük Tavsiye edilen su ısısı: 65°C basınç farklılıkları varsa, bu basınç farklılıklarının G 1/2 bağlantılar: soğuk sağ - dengelenmesi gerekir. sıcak sol Montaj açıklamaları Geri emme önleyici • Batarya monte edilmeli, geçerli normlardan sonra akis testi yapilmalidir. • Hansgrohe bataryaları, akış basıncı en az 0,15 MPa olursa hidrolik ve termik kumandalı şofbenlerle bağlantılı olarak kullanılabilir. Montajı (17430XXX / 17630XXX) Simge açıklaması 1. Su giriş hatlarından su akıtarak boruları iyice Bakım temizleyiniz. 2. Bilyeli -S- bağlantılarını takın. DIN EN 1717 ve ulusal standartlar 3. Bataryayı bilyeli üst somunlarla vidalayın, hizalayın doğrultusunda Çek valfler düzenli olarak ve sıkın - Bilyeler -S- kullanılarak bağlantılar yatay ve kontrol edilmelidir. ( en az yılda bir kez) dikey hem de paralel olarak dengelenebilir. 4. Rozetleri saat yönünde duvara kadar vidalayın.
 • Seite 21: Instrucţiuni De Siguranţă

  1,6MPa spălarea, menţinerea igienei şi curăţarea corpului. (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Temperatura apei calde: max.80°C 6 Diferenţele de presiune mari între alimentarea cu Temperatura recomandată a apei calde: 65°C apă rece şi apă caldă trebuie echilibrate. Racorduri G ½ : rece - dreapta / cald - stânga Instrucţiuni de montare Asigurat contra scurgere înapoi • Bateria trebuie montată, clătită şi verificată conform normelor în vigoare. • Bateriile Hansgrohe pot fi utilizate cu boiler instant cu comandă termică sau hidraulică dacă presiunea apei de alimentare este de min. 0,15 MPa. Montare (17430XXX / 17630XXX) Descrierea simbolurilor 1. Clătiţi conductele de alimentare în mod profesional. 2. Montaţi racordurile sferice S Întreţinere 3. Fixaţi, aliniaţi şi strângeţi bine bateria cu nipluri excentrice. Racordurile S cu sferă permit Supapele de reţinere trebuie verificate compensare în plan orizontal, vertical, sau paralel regulat conform DIN EN 1717 şi cu peretele. standardele naţionale sau regionale (anual 4. Înşurubaţi şildurile în direcţia acelor de ceas pe conform DIN 1988).
 • Seite 22: Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  σαν μέσο λουτρού, υγιεινής και καθαρισμού του (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Θερμοκρασία ζεστού νερού: έως80°C σώματος. Συνιστώμενη θερμοκρασία ζεστού νερού: 65°C 6 Οι διαφορές της πίεσης μεταξύ της σύνδεσης κρύου Συνδέσεις G ½: κρύο δεξιά – ζεστό αριστερά και ζεστού νερού θα πρέπει να αντισταθμίζονται. Περιλαμβάνει βαλβίδα αντεπιστροφής. Οδηγίες συναρμολόγησης • Η μπαταρία πρέπει να τοποθετηθεί, να πλυθεί και να ελεγχθεί με βάση τους ισχύοντες κανόνες υδραυλικής τέχνης • Οι βάνες Hansgrohe μπορούν να συνδυαστούν με ταχυθερμοσίφωνες υδραυλικού και θερμικού ελέγχου, όταν η πίεση ροής αριθμεί τουλάχιστον 0,15 MPa. Περιγραφή συμβόλων Συναρμολόγηση (17430XXX / 17630XXX) Συντήρηση 1. Πλένετε καλά τις σωληνώσεις σύνδεσης. 2. Συναρμολογήστε τις σφαιρικές συνδέσεις σχήματος Οι βαλβίδες αντεπιστροφής πρέπει να ελέγχονται τακτικά ως προς τη λειτουργία 3. Βιδώστε και σφίξτε τη βάνα με το σφαιρικό τους, σύμφωνα με τις οδηγίες DIN EN περικόχλιο-ρακόρ. Μέσω των σφαιρικών συνδέσεων 1717, σε σχέση με τους ισχύοντες εθνικούς σχήματος S είναι δυνατή η αντιστάθμιση της ή τοπικούς κανόνες (το ελάχιστο μια φορά το οριζόντιας και της κάθετης, καθώς και της...
 • Seite 23: Sl Navodilo Za Uporabo / Navodila Za Montažo

  (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Temperatura tople vode: maks.80°C ja, vzdrževanja higiene in telesne nege. Priporočena temperatura tople vode: 65°C 6 Velike razlike v tlaku med priključkom za mrzlo in Priključki G 1/2: mrzla desno - priključkom za toplo vodo je potrebno izravnati. topla levo Navodila za montažo Zaščita proti povratnemu toku • Armaturo je potrebno montirati, splakniti in testirati v skladu z veljavnimi predpisi. • Armature Hansgrohe lahko uporabljate v povezavi s hidravlično in termično uravnavanimi pretočnimi grelniki, če je pretočni tlak najmanj 0,15 MPa. Montaža (17430XXX / 17630XXX) Opis simbola 1. Strokovno izplaknite dovodne cevi. Vzdrževanje 2. Montirajte krogelni S-priključek. 3. Privijte armaturo s kroglično matico, jo poravnajte in Delovanje protipovratnega ventila je zatisnite. S krogličnimi S-priključki lahko izravnavate potrebno v skladu z DIN EN 1717 in horizontalno, vertikalno in paralelno. skladno z državnimi in regionalnimi določili 4. Rozete privijte na steno v smeri urnega kazalca (DIN 1988 enkrat letno) redno testirati.
 • Seite 24: Et Kasutusjuhend / Paigaldusjuhend

  Kontrollsurve: 1,6MPa kehapuhastamiseesmärkidel. (1 MPa = 10 baari = 147 PSI) Kuuma vee temperatuur: maks.80°C 6 Kui külma ja kuuma vee ühenduste surve on väga Soovitatav kuuma vee temperatuur: 65°C erinev, tuleb need tasakaalustada. ühendused G 1/2: külm paremal, kuum vasakul Paigaldamisjuhised tagasivooluklapp • Seadmestiku paigaldamine, läbipesu ja kontrollimine peab toimuma vastavalt kehtivatele normidele. • Hansgrohe segisteid võib kasutada koos hüdrauliliselt ja termiliselt juhitavate boileritega, kui vee surve on vähemalt 0,15 MPa. Paigaldamine (17430XXX / 17630XXX) Sümbolite kirjeldus 1. Peske etteandetorud läbi. 2. Paigaldage kuul-S-liitmikud. Hooldus 3. Kruvige segisti seinale, kasutades kuulhülssmutreid, seadke see otseks ja kinnitage kindlalt. Kuul-S- Tagasilöögiklappide toimimist tuleb ühendused võimaldavad tasakaalustada ebatäpsusi kooskõlas riiklike ja regionaalsete nii horisontaal-, vertikaal- kui paralleelsuunal. määrustega regulaarselt kontrollida 4. Keerake äärikuid päripäeva, kuni need on vastu vastavalt standardile DIN EN 1717 (DIN seina 1988 - kord aastas).
 • Seite 25: Tehniskie Dati

  1,6MPa higiēnai un ķermeņa tīrīšanai. (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Karstā ūdens temperatūra: maks.80°C 6 Jāizlīdzina spiediena atšķirības starp aukstā un Ieteicamā karstā ūdens temperatūra: 65°C karstā ūdens pievadiem. G 1/2 pieslēgumi: aukstais pa labi - Norādījumi montāžai karstais pa kreisi Drošības vārsts • Jaucējkrāns jāmontē, jāskalo un jāpārbauda atbilstoši spēkā esošajām normām. • Hansgrohe jaucējkrānus var izmantot kombinācijā ar hidrauliski un termiski vadāmiem caurteces sildītājiem, ja plūsmas spiediens ir vismaz 0,15 MPa. Montāža (17430XXX / 17630XXX) Simbolu nozīme 1. Atbilstoši izskalot pievadus. 2. Montēt lodveida S savienojumu. Apkope 3. Jaucējkrānu ar lodveida bukses uzgriežņa palīdzību pieskrūvēt un nostiprināt. Ar lodveida S Regulāri jāpārbauda pretvārsta funkcija pieslēgumiem var izlīdzināt pieslēgumus horizontālā saskaņā ar DIN EN 1717 saistībā ar un vertikālā virzienā, kā arī to paralelitāti. nacionālajiem vai vietējiem noteikumiem 4. Rozetes jāpieskrūvē pulksteņa rādītāja virzienā līdz (DIN 1988 vienreiz gadā).
 • Seite 26: Sigurnosne Napomene

  1,6MPa tuširanje i ličnu higijenu. (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Temperatura vruće vode: maks.80°C 6 Velika razlika u pritisku između vruće i hladne vode Preporučena temperatura vruće vode: 65°C mora biti izbalansirana. Priključci G 1/2: hladna voda desno – topla levo Instrukcije za montažu Zaštita od povratnog toka • Armatura mora biti postavljena, isprana i testirana prema važećim normama. • Hansgrohe armature se mogu koristiti u kombinaciji s hidraulički i termički kontrolisanim protočnim bojlerima ukoliko pritisak iznosi najmanje 0,15 MPa. Montaža (17430XXX / 17630XXX) Opis simbola 1. Isperite cevi dovoda. 2. Montirajte kuglaste S-priključke. Održavanje 3. Armaturu ovlaš pričvrstite kuglastom natičnom navrtkom, izravnajte i pritegnite. Uz pomoć Ispravno funkcionisanje nepovratnog kuglastih - S - priključaka može se vršiti horizontalno, ventila se mora redovno proveravati vertikalno i paralelno izravnavanje. prema standardu DIN EN 1717 i u skladu 4. Rozete pričvrstite na zid u smeru kazaljke na satu.
 • Seite 27: No Bruksanvisning / Montasjeveiledning

  Prøvetrykk 1,6MPa kroppshygiene. (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Varmtvannstemperatur maks.80°C 6 Store trykkdifferanser mellom kaldt- og varmtvannstil- Anbefalt temperatur for varmt vann 65°C koblinger skal utlignes. Tilkoblinger G 1/2 kaldt høyre - Montagehenvisninger varm venstre Egensikker mot tilbakeflyt • Armaturen skal monteres, spyles og sjekkes iht. gyldige standarder. • Armaturer fra Hansgrohe kan brukes sammen med hydraulisk og termisk stryrte gjennomstrømningsovner når gjennomstrømningstrykket er på minst 0,15 MPa. Montasje (17430XXX / 17630XXX) Symbolbeskrivelse 1. Forsyningsledninger spyles faglig korrekt. 2. Montere kule-S-tilkobling Vedlikehold 3. Armatur skrues på med kule-overfalsmutter, justeres og trekkes fast. Ved hjelp av kule-S-tilkoblinger Funksjonen til returløpssperren skal iht. DIN kan man utligne unøyaktigheter både horisontalt, EN 1717 og i samsvar med de nasjonale vertikalt og parallelt. og lokale forskrifter sjekkes regelmessig 4. Rosett skrues i urviserens retning inn til veggen. (DIN 1988 en gang i året).
 • Seite 28: Монтаж

  6 Позволено е използването на продукта само за (1 МПа = 10 bar = 147 PSI) Температура на горещата вода: макс.80°C къпане, хигиена и цели на почистване на тялото. Препоръчителна температура на горещата вода: 6 Големите разлики в налягането между изводите за 65°C студената и топлата вода трябва да се изравняват. Изводи G 1/2: студено отдясно – топло отляво Указания за монтаж Самозащитен против обратно изтичане • Арматурата трябва да се монтира, промие и провери в съответствие с валидните норми. • Арматурите на Hansgrohe могат да се използват във връзка с хидравлично и термично управляеми проточни нагреватели, ако хидравличното налягане и минимум 0,15 МПа. Описание на символите Монтаж (17430XXX / 17630XXX) Поддръжка 1. Промийте захранващите тръбопроводи съобразно изискванията. Съгласно DIN EN 1717 редовно трябва 2. Монтаж на сферичен извод S да се проверява функционирането на 3. Завийте арматурата със сферични холендрови приспособленията за предотвратяване гайки, подравнете я и я затегнете. Благодарение...
 • Seite 29: Udhëzime Sigurie

  (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Temperatura e ujit të ngrohtë maks.80°C 6 Ndryshimet e mëdha të presionit mes lidhjeve të ujit Temperatura e rekomanduar e ujit të ngrohtë: 65°C të ftohtë dhe atij të ngrohtë duhen ekuilibruar. Lidhjet G 1/2: i ftohtë djathtas - Udhëzime për montimin i ngrohtë majtas Siguresa kundër rrjedhjes në drejtim të kundërt • Armatura duhet montuar, shpërlarë dhe kontrolluar në bazë të normave të vlefshme. • Armaturat e Hansgrohe mund të përdoren në kombinim me ngrohës elektrikë të ujit të drejtuar në mënyrë hidraulike ose termike nëse presioni i rrjedhjes është minimumi 0,15 MPa. Montimi (17430XXX / 17630XXX) Përshkrimi i simbolit 1. Shpërlani në mënyrë profesionale lidhjet. Mirëmbajtja 2. Montoni lidhjet sferike S-je. 3. Armatura vidhoset, drejtohet dhe shtrëngohet me Penguesit e rrjedhjes në drejtim të kundërt dadot e mëdha në formë sfere. Përmes lidhjeve duhen kontrolluar rregullisht në bazë të sferike - S - mund të asnjanësohen devijimet në vijat normave DIN EN 1717 konform normave horizontale, vertikale si dhe ato paralele.
 • Seite 30 ‫بي‬ ‫ر ع‬ ‫بي‬ ‫ر ع‬ ‫المواصفات الفنية‬  ‫تنبيهات األمان‬ ‫المواصفات الفنية‬  ‫مٌجابسكال‬ ‫الحد األقصى‬ :‫ضغط التشغٌل‬ ‫تنبيهات األمان‬ ‫ٌجب إرتداء قفازات للٌد أثناء التركٌب لتجنب حدوث أخطار‬  ‫مٌجابسكال‬ 0,1 – 0,5 :‫ضغط التشغٌل الموصى به‬ .‫اإلنحشار أو الجروح‬ ‫مٌجابسكال‬...
 • Seite 31 ‫مٌجابسكال‬ ‫الحد األقصى‬ :‫ضغط التشغٌل‬ ‫مٌجابسكال‬ 0,1 – 0,5 :‫ضغط التشغٌل الموصى به‬ ‫مٌجابسكال‬ :‫ضغط االختبار‬ = ‫بار‬ = ‫مٌجابسكال‬ 80°C ‫الحد األقصى‬ :‫درجة حرارة الماء الساخن‬ 65°C :‫درجة ال حرارة الم وصى بها للماء الساخن‬ 13988000 ‫الماء البارد جهة الٌمٌن‬ :½...
 • Seite 32 Carlton Carlton 17430XXX 17470XXX Carlton 17630XXX Carlton Carlton 17430XXX / 17470XXX 17630XXX...
 • Seite 33: Reinigung

  öffnen / ouvert / open / aperto / abierto / open / åbne / schließen / fermé / close / chiudere / cerrar / sluiten / dienung ‫اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬ abrir / otworzyć / otevřít / otvoriť / 开 / открыть / nyitás / lukke / fechar / zamknąć / zavřít / uzavrieť / 关 / avaaminen / öppna / atidaryti / Otvaranje / açmak / ‫اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬ закрыть / bezárás / sulkeminen / stänga / uždaryti / öffnen ‫ﻓﺘﺢ‬ deschide / ανοικτό / odpreti / avage / atvērt / Zatvaranje / kapatmak / închide / κλειστό / otvoriti / åpne / отваряне / hape / ‫ﻓﺘﺢ‬ zapreti / sulgege / aizvērt / zatvori / lukke / затваряне / hließen ‫إﻏﻼق‬ mbylle / ‫إﻏﻼق‬ Warm ‫ﺳﺎﺧﻦ‬ ‫ﺳﺎﺧﻦ‬ Kalt ‫رد‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫رد‬ ‫ﺑﺎ‬ einigung ‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ‬ ‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ‬ ‫اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬ edienung ‫اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬ ‫ﻓﺘﺢ‬ öffnen ‫ﻓﺘﺢ‬ ‫إﻏﻼق‬ kalt / froid / cold / freddo / frío / koud / koldt / fria / warm / chaud / hot / caldo / caliente / warm / varmt / zimna / studená / studená / 冷 / холодная / hideg / quente / ciepła / teplá / teplá / 热 / горячая / meleg / Schließen...
 • Seite 34 P-IX DVGW SVGW WRAS KIWA 17430XXX P-IX 3617/ICC 1.42/18091 17470XXX P-IX 3617/ICC 17630XXX P-IX 3617/ICC 1.42/18092 DIN 4109 P-IX 3617/ICC...
 • Seite 36 Hansgrohe · Postfach 1145 · D-77761 Schiltach · Telefon +49 (0) 78 36/51-1282 · Telefax +49 (0) 7836/511440 E-Mail: info@hansgrohe.com · Internet: www.hansgrohe.com...

Inhaltsverzeichnis