Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Hama 108767 Bedienungsanleitung Seite 19

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 5
S Bruksanvisning
Tack för att du valt att köpa en Hama produkt.
Ta dig tid och läs först igenom de följande anvisningarna och hänvisningarna helt och
hållet. Förvara sedan den här bruksanvisningen på en säker plats för att kunna titta i den
när det behövs. Om du gör dig av med apparaten ska du lämna bruksanvisningen till den
nya ägaren.
1. Förklaring av varningssymboler och hänvisningar
Varning
Används för att markera säkerhetshänvisningar eller för att rikta uppmärksamheten
mot speciella faror och risker.
Hänvisning
Används för att markera ytterligare information eller viktiga hänvisningar.
2. Förpackningsinnehåll
• Beamer-/projektorhållare
• Monteringssats (innehåll se bild 1 )
• Den här bruksanvisningen
Hänvisning
Kontrollera att monteringssatsen är komplett och säkerställ att den inte
innehåller felaktiga eller skadade delar innan fästet installeras.
3. Säkerhetsanvisningar
Varning
• Mängden olika slutapparater och väggkonstruktioner som finns på marknaden gör
att den medföljande monteringssatsen inte kan omfatta alla möjligheter
• Vid sällsynta tillfällen kan det hända att skruvarna för slutapparatens montering på
produkten är för långa.
• Tänk dessutom på att de medföljande pluggarna bara är godkända för väggar av
betong och fulltegel.
• Läs bruksanvisningen till din slutapparat före monteringen! Den informerar i regel
om vilka fästmaterialsorter som är lämpliga och deras mått.
• Skaffa lämpligt fästmaterial i detaljhandeln för monteringen av slutapparaten, om
det inte finns med i den medföljande monteringssatsen.
• Skaffa lämpligt monteringsmaterial i detaljhandeln när väggen, där installationen
ska göras, består av andra material- och konstruktionstyper.
• Du ska aldrig använda våld eller ta i extra hårt vid monteringen. Det kan skada din
slutapparat eller produkten.
• Vid tveksamheter vänder du dig till fackpersonal som är utbildad i monteringen av
den här produkten. Försök inte själv!
• Montera inte produkten på platser som personer kan uppehålla sig under.
• När produkten och lasten som är fäst på den har monterats måste man kontrollera att
allt sitter fast ordentligt och fungerar korrekt.
• Detta måste kontrolleras regelbundet (minst varje kvartal).
• Var noga med att produktens maximalt tillåtna belastning inte överskrids och att ingen
last läggs på som överskrider de maximalt tillåtna måtten för detta.
• Var noga med att inte belasta produkten osymmetriskt.
• Vid justeringen är det viktigt att produkten inte belastas osymmetriskt och att den
maximalt tillåtna belastningen då överskrids.
• Håll ett säkerhetsavstånd runt den pålagda lasten (styrs av modellen).
• Ta genast bort den pålagda lasten när produkten är skadad och använd inte produkten
mer.
4. Användningsområde och specifikationer
• Hållaren är avsedd att användas som väggfäste för beamer/projektorer för privat
användning, inte yrkesmässig.
• Fästet är bara avsett för användning inne i byggnader.
• Använd bara fästet till det som det är avsett för.
Maximal bärkraft:
Avstånd gängborrningar:
Lutning:
Vridningsradie:
Takavstånd:
5. Monteringsförberedelse och montering
Hänvisning
• Var alltid två när fästet monteras! Be om hjälp!
• Olika slutapparater har olika anslutningsmöjlig-heter för kablar och andra
apparater. Kontrollera, före installationen, om det fortfarande går att nå de
nödvändiga anslutningarna efter monteringen.
• Våra tv-väggfästen följer alltid med i samma monteringssats. Du behöver inte den
kompletta monteringssatsen, beroende på produkt och monteringssätt. Det kan
därför hända att det blir kvar skruvar och andra smådelar som inte behövs, även
om monteringen är korrekt. Spara dessa tillsammans med bruksanvisningen på
en säker plats för senare behov (vânzarea produsului, schimbarea domiciliului,
reconfigurarea suportului, dispozitiv final nou etc.).
Varning
• Innan installationen utförs är det mycket viktigt att du kontrollerar att den aktuella
väggen klarar vikten som ska monteras och säkerställ också att det inte finns el-,
gas- eller andra ledningar och vattenrör i väggen där du avser att montera.
• Tänk dessutom på att de medföljande pluggarna bara är godkända för väggar av
betong och fulltegel.
• Beakta de övriga varnings- och säkerhetsan-visningarna.
• Följ bilderna i monteringsanvisningen steg för steg (bild 1 ff.).
• La instalare, şurubul de prindere trebuie fixat astfel să permită mişcarea rotativă a
suportului.
6. Inställning & service
Hänvisning
Var alltid två när fästet justeras! Be om hjälp!
• Inga skruvar behöver lossas för svängningen.
• För lutningsinställningen öppnar man den lettrade skruven något, ställer in önskad
lutning och fixerar skruven säkert igen.
• Kontrollera regelbundet att allt sitter fast ordentligt och fungerar säkert (minst varje
kvartal). Rengöring bara med vatten eller vanliga hushållsrengör.
7. Garantifriskrivning
Hama GmbH & Co. KG övertar ingen form av ansvar eller garanti för skador som beror
på olämplig installation, montering och olämplig produktanvändning eller på att
bruksanvisningen och/eller säkerhetshänvisningarna inte följs.
8. Service och support
Kontakta Hama produktrådgivning om du har frågor om produkten.
Hotline: +49 9091 502-115 (ty/eng)
Du hittar mer support-information här:
www.hama.com
15 kg
upp till 320 mm
upp till –/+ 30° (beroende på apparat)
upp till 360°
13,0 cm
17

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis