Dane Techniczne; Informacje O Opakowaniu - Grundig BL 6280 W Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
INFORMACJA­ _ ____________________________
Zgodność­z­dyrektywą­
WEEE­i­usuwanie­odpadów:­
Niniejszy wyrób jest zgodny z dyrektywą Par-
lamentu Europejskiego i Rady (2012/19/WE).
Wyrób ten oznaczony jest symbolem klasyfi-
kacji zużytych urządzeń elektrycznych i elektro-
nicznych (WEEE).
PWyrób ten wykonano z części i ma-
teriałów wysokiej jakości, które mogą
być odzyskane i użyte jako surowce
wtórne. Po zakończeniu użytkowania
nie należy pozbywać się go razem z
innymi odpadkami domowymi. Należy przeka-
zać go do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych
i elektronicznych na surowce wtórne. Aby dowi-
edzieć się, gdzie jest najbliższy taki punkt, pro-
simy skonsultować się z władzami lokalnymi.
Zgodność­z­dyrektywą­
RoHS:
Niniejszy wyrób jest zgodny z dyrektywą Parla-
mentu Europejskiego i Rady RoHS (Ograniczenie
użycia substancji niebezpiecznych) (2011/65/
WE). Nie zawiera szkodliwych i zakazanych
materiałów, podanych w tej dyrektywie.
Informacje­o­opakowaniu
Opakowanie tego wyrobu wykonano
z materiałów nadających się do recy-
klingu, zgodnie z naszym ustawo-
dawstwem krajowym. Nie wyrzucaj
materiałów opakowaniowych do śmieci wraz z
innymi odpadkami domowymi. Oddaj je w
jednym z wyznaczonych przez władze lokalne
punktów zbiórki materiałów opakowaniowych.
Dane­techniczne
Zasilanie:
220-240V ~ , 50/60 Hz
Moc:­
1000 W
Poziom­hałasu:­80 dB(A)
Zastrzega się prawo do wprowadzania modyfi-
kacji konstrukcji i danych technicznych.
POLSKI 51

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Grundig BL 6280 W

Diese Anleitung auch für:

Bl 6280 gBl 6280 tBl 6280 lBl 6280 rBl 6280

Inhaltsverzeichnis