Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Service En Onderhoud; Technische Gegevens - Conrad 57 91 07 Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

Montagevoorbereidingen
Uitsluitend een erkende vakman (bijv. elektricien), die vertrouwd is met de
desbetreffende voorschriften (bijv. KEMA), mag het product installeren en
monteren!
Door ondeskundig werken onder netspanning brengt u niet alleen uw eigen
veiligheid, maar ook die van anderen in gevaar!
Als u niet over de nodige vakkennis beschikt om zelf te monteren, laat dit dan
aan een vakman over.
Houd rekening met de veiligheidsaanwijzingen!
• Monteer de LED-schijnwerper uitsluitend op een stabiele ondergrond. Gebruik voor de on-
dergrond geschikte schroeven en pluggen.
• De LED-schijnwerper dient in de bouwkundige onderverdeling beveiligd te worden met een
10/16A zekering. Daarvoor moet een aardlekschakelaar (FI) geschakeld worden.
• De installatie van de LED-schijnwerper mag slechts worden uitgevoerd als de betreffende
stroomgroep spanningsvrij is. Daartoe volstaat het niet de lichtschakelaar op ‚uit' te zetten!
Schakel de netspanning voor alle polen af door de zekering van de desbetreffende groep
uit te nemen, danwel door de zekeringautomaat uit te schakelen. Zorg ervoor dat deze niet
onbevoegd weer wordt aangezet, bijv. met een waarschuwingsbordje. Schakel ook de bijbe-
horende aardlekschakelaar uit.
• Controleer met een geschikt meetinstrument of het netsnoer spanningsvrij is.
Voor het netsnoer mag alleen een kabel worden gebruikt, die voor continu buitenge-
bruik geschikt is.
Montage
Neem de informatie in het hoofdstuk „Voorbereidingen voor de montage" in acht.
• Bevestig de montagebeugel van de LED-schijnwerper met minimaal twee schroeven op een
geschikte plaats aan de wand. Afhankelijk van de montageplaats moeten geschikte schroe-
ven en eventueel pluggen worden gebruikt.
Let er tijdens het boren van de montagegaten resp. bij het vastschroeven op, dat er
geen aanwezige kabels of leidingen worden beschadigd!
• De ideale montagehoogte ligt, afhankelijk van montageplaats en omgevingsvoorwaarden
(positie van het te belichten oppervlakte), bij ongeveer 2,5 tot 3 m.
• Verwijder de afdekking van de installatiedoos aan de achterzijde van de LED-schijnwerper
door de vier bevestigingsschroeven van de afdekking er uit te draaien.
• Maak de wartelmoer los voor de kabeldoorvoering.
• Verwijder de beugel van de trekontlasting door beide schroeven eruit te draaien.
• Isoleer de netstroomleiding op de gewenste lengte.
• Steek het netsnoer door de kabeldoorvoering.
• Sluit nu het netsnoer aan op de klemmenstrook in de LED-schijnwerper.
bruine kabel = L
blauwe kabel = N
groen-gele kabel = PE/aardingskabel/aardingssymbool
De aardleiding moet worden aangesloten!
Wanneer de LED-schijnwerper als vervanging voor een reeds bestaande lamp dient
en er geen aardleiding aanwezig is, monteer de LED-schijnwerper dan niet. Trek
vooraf nieuwe netspanningsnoeren.
Wanneer er geen aardleiding is aangesloten, dan kan er elektrische spanning op de
metalen behuizing van de LED-schijnwerper komen te staan.. Er bestaat levensge-
vaar door een elektrische schok!
Let erop, dat u de kabels niet te ver afstript en daardoor kortsluiting veroorzaakt.
Controleer ook de andere schroefbevestigingen op de klemmenstrook (voor de aansluitka-
bels van de lichtelektronica) en draai ze zo nodig vast.
• Bevestig het netspanningsnoer in de trekontlasting, plaats de eerder verwijderde beugel van
de trekontlasting er weer op en schroef ze vast.
• Draai de wartelmoer van de kabeldoorvoer vast, zodat de zich in het binnenste van de kabel-
doorvoer bevindende rubberen pakking wordt gesloten.
• Plaats de aan het begin verwijderde afdekking terug en schroef deze weer met vier schroe-
ven vast.
• Stel de helling van de LED-schijnwerper in, zodat deze het gewenste vlak belicht.
• Schakel de netspanning in en controleer de werking van de lamp.
Als de LED's in de LED-schijnwerper niet gaan branden, schakel dan de netspan-
ning onmiddellijk uit en laat de aansluiting van de lampen vervolgens door een vak-
man (bijv. elektricien) controleren!

Service en onderhoud

• De LED-schijnwerper is onderhoudsvrij, demonteer het nooit (uitgezonderd voor de in deze
gebruiksaanwijzing beschreven werkzaamheden bij de aansluiting/montage).
• De glazen venstertjes van de lampen moeten af en toe van stof en vuil worden ontdaan, om
een correcte werking te garanderen.
• Voordat u het product reinigt dient u de LED-schijnwerper uit te schakelen resp. van de
netspanning los te koppelen. Laat het dan voldoende afkoelen.
• Veeg de buitenkant van de LED-schijnwerper slechts met een schone, zachte, droge doek
schoon. Bij sterkere verontreiniging kunt u de doek met wat lauw water bevochtigen.
Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen of chemische oplossingen, omdat
deze de behuizing kunnen aantasten of de werking beïnvloeden.
Druk niet te hard op de behuizing of het glazen venstertjes, er kunnen krassen ontstaan.
Spuit nooit met bijv. een tuinslang of met een hogedrukreiniger water op de LED-
schijnwerper!
Afvoer
Voer het product aan het einde van zijn levensduur af in overeenstemming met de
geldende wettelijke bepalingen.

Technische gegevens

Bedrijfsspanning ................... 220 - 240 V/AC, 50 Hz
Vermogensopname .............. max. ca. 14 W
Veiligheidsklasse .................. I
Beschermklasse ................... IP54
Montageplek ......................... binnens- en buitenshuis
Lichtbron ............................... 12 LED's met elk 1 W, niet verwisselbaar
Lichtkleur .............................. 6.400 K
Lichtstroom ........................... 900 lm
Omgevingstemperatuur ........ -20 °C tot +60 °C
Gewicht ................................. ca. 1,1 kg
Afmetingen (b x h x d) .......... 206 x 175 x 125 mm (zonder montagebeugel)
Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van de fi rma Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1,
D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld
fotokopie, microverfi lming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen
de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden.
Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen. Wijziging van
techniek en uitrusting voorbehouden.
© Copyright 2011 by Conrad Electronic SE.
V1_0911_01/HD

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis