Herunterladen Diese Seite drucken

AEG 4Safety PLUS DB52XX Anleitung

Steam iron
Vorschau ausblenden

Werbung

4Safety
PLUS STEAM IRON DB52XX
D • GR • NL • F • GB

Werbung

Fehlerbehebung

loading

  Inhaltszusammenfassung für AEG 4Safety PLUS DB52XX

 • Seite 1 4Safety PLUS STEAM IRON DB52XX ™ D • GR • NL • F • GB...
 • Seite 2 Anleitung ......3–15 Vor der ersten Benutzung des Bügeleisens lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4 sorg- fältig durch. Βιβλίο οδηγιών....3–15 Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το σίδερο, παρακαλούμε διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας στη σελίδα 5. Gebruiksaanwijzing ..3–15 Lees, voordat u het strijkijzer voor de eerste keer gebruikt, zorgvuldig het veiligheidsadvies op pagina 6.
 • Seite 3 Teile Εξαρτήματα Onderdelen Éléments A. Bügelsohle A. Πλάκα A. Strijkzool A. Semelle B. Anzeige für maximalen B. Ένδειξη μέγιστης στάθμης B. Aanduiding maximaal B. Indicateur de niveau d’eau Wasserstand νερού waterniveau maximum C. Einfüllöffnung mit C. Στόμιο πλήρωσης με C. Vulopening met klepje C.
 • Seite 4 Lesen Sie die nachfolgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Bügeleisen zum ersten Mal in Betrieb nehmen. • Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung oder Unkenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder so in den Gebrauch eingewiesen wurden, dass sie das Gerät sicher verwenden können und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
 • Seite 5 Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη μηχανή. • Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν έχουν τύχει εποπτείας ή εκπαίδευσης σχετικά με τον ασφαλή τρόπο χρήσης της...
 • Seite 6 Lees de volgende instructies aandachtig door voordat u het apparaat voor de eerste keer in gebruik neemt. • Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
 • Seite 7 Avant d’utiliser l’appareil pour la première fois, il est impératif de lire attentivement les instructions suivantes. • Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes dont les facultés physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d’expérience et de connaissances, à condition qu’elles soient sous la surveillance d’une personne responsable ou aient reçu des instructions concernant l’utilisation correcte de l’appareil et comprennent les dangers inhérents. • Ne laissez pas les enfants jouer avec l’appareil. • Les enfants ne doivent pas effectuer le nettoyage ni la maintenance de l’appareil sans supervision.
 • Seite 8 Bügeltabelle / Διάγραμμα σιδερώματος Gewebe Temperatureinstellung Bügelempfehlung Acryl Trocken von links bügeln. Trocken bügeln von links in feuchtem Zustand, bzw. mit Sprühfunktion Acetat befeuchten. Nylon und Polyester Bügeln von links in feuchtem Zustand bzw. mit Sprühfunktion befeuchten. Rayon Bügeln von links. Vorwiegend trocken bügeln. Dampf kann nach Herstelleranweisung Viskose verwendet werden.
 • Seite 9 Strijkschema / Tableau de repassage Stof Temperatuurinstelling Aanbeveling voor strijken Acryl Droog strijken aan de verkeerde kant. Droog strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of Acetaat gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen. Strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik Nylon &...
 • Seite 10 Erste Schritte / Ξεκινώντας Het eerste gebruik / Première utilisation Vor der ersten Benutzung. Entfernen Füllen des Dampfbüglers mit Schließen Sie das Netzkabel Wasser. Vergewissern Sie sich, dass der an eine Netzsteckdose an. Die Sie ggf. Reste von Klebebändern Netzstecker gezogen ist. Schalten Sie und reiben Sie das Gerät vorsichtig Netzspannungsanzeige leuchtet.
 • Seite 11 8 min 30 sec 30 sec Verwenden der Sprühnebel- und Bedampfen hängender Textilien. 6. 3-stufige automatische Dampfstoßfunktion. Vergewissern Sie Abschaltung. Wenn das Bügeleisen Die Vertikal-Dampfstoßfunktion sich, dass der Wassertank mindestens 1/4 eignet sich ideal zum Bedampfen auf der Bügelsohle steht oder auf der gefüllt ist.
 • Seite 12 Reinigen Καθαρισμός (keine Reinigungsmittel verwenden) / (μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά) Reinigen Nettoyage (gebruik geen reinigingsmiddelen) / (ne pas utiliser de détergent) Lagern Sie das Bügeleisen immer 2. Selbstreinigungs- und Entkalkungs- Reinigen der Bügelsohle. Behandeln auf seiner Abstellfläche. funktion. Halten Sie das Bügeleisen Sie die Bügelsohle nicht mit Verwenden Sie zum Reinigen der über ein Spülbecken.
 • Seite 13 Entsorgung / Απόρριψη Verwijdering / Mise au rebut Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol Entsorgen Sie Geräte mit diesem . Entsorgen Sie die Verpackung in Symbol nicht mit dem Hausmüll. den entsprechenden Recyclingbehältern. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen Recyceln Sie zum Umwelt- und Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gesundheitsschutz elektrische und...
 • Seite 14: Fehlersuche

  Fehlersuche / Επίλυση προβλημάτων Problem Mögliche Ursache Lösung Bügelsohle wird trotz eingeschaltetem Verbindungsproblem Überprüfen Sie das Netzkabel, den Bügeleisen nicht heiß. Stecker und die Steckdose. Temperaturregelung befindet sich in Wählen Sie die geeignete Temperatur. Stellung MIN Bügeleisen erzeugt keinen Dampf. Nicht genügend Wasser im Tank. Füllen Sie den Wassertank (Siehe „Erste Schritte“, Nr.
 • Seite 15: Problemen Oplossen

  Problemen oplossen / Gestion des pannes Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Strijkzool wordt niet warm terwijl het Probleem met de aansluiting Controleer het netsnoer, de stekker en het strijkijzer is ingeschakeld. stopcontact. Temperatuurknop staat in de stand MIN. Selecteer een geschikte temperatuur. Strijkijzer geeft geen stoom. Onvoldoende water in het reservoir.
 • Seite 17 Components A. Soleplate B. Maximum water level indicator C. Filling aperture with cover D. Spray nozzle E. Spray button F. Steam jet button G. Steam selector/Self- cleaning H. Power indicator light I. Mains cable J. Safety auto-off light K. Temperature selector L. Water tank M.
 • Seite 18 Read the following instruction carefully before using machine for the first time. • This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
 • Seite 19 Ironing chart Fabric Temperature setting Ironing recommendation Acrylic Dry iron on wrong side. Acetate Dry iron on wrong side while still damp or use spray to dampen. Nylon & Polyester Iron on wrong side while still damp or use spray to dampen. Rayon Iron on wrong side of fabric.
 • Seite 20: Getting Started

  Getting started 1. Before first use. Remove all adhesive 2. Filling steam iron with water. 3. Plug power cable into a power outlet. Power indicator light turns remains and gently rub with a Make sure plug is removed from power outlet. Turn steam selector to dampened cloth.
 • Seite 21 Cleaning (do not use any detergent) 1. Always store iron on its heel rest. 2. Self-cleaning function. Hold iron 3. Cleaning the soleplate. Do not use To clean exterior surfaces, use a damp over a sink. Fill with water. Heat up scouring pads or harsh cleaners on soft cloth and wipe dry.
 • Seite 22: Troubleshooting

  Troubleshooting Problem Possible cause Solution Soleplate is not heating even though iron Connection problem Check main power supply cable, plug is turned on. and outlet. Temperature control is in MIN position. Select adequate temperature. Iron does not produce steam. Not enough water in tank. Fill water tank (see “Getting started”, no 2).
 • Seite 24 Electrolux Hausgerate Vertriebs GmbH Further Strasse 246 D-90429 Nurnberg Germany 3485 A DB52XX 02010713...