AEG 4Safety PRECISION DB61XX Anleitung

Steam iron
Vorschau ausblenden

Werbung

4Safety
PRECISION STEAM IRON DB61XX
D • GR • NL • F • GB

Werbung

Fehlerbehebung

loading

  Inhaltszusammenfassung für AEG 4Safety PRECISION DB61XX

 • Seite 1 4Safety PRECISION STEAM IRON DB61XX ™ D • GR • NL • F • GB...
 • Seite 2 Anleitung ......3–15 Vor der ersten Benutzung des Bügeleisens lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4 sorg- fältig durch. Βιβλίο οδηγιών....3–15 Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το σίδερο, παρακαλούμε διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας στη σελίδα 5. Gebruiksaanwijzing ..3–15 Lees, voordat u het strijkijzer voor de eerste keer gebruikt, zorgvuldig het veiligheidsadvies op pagina 6.
 • Seite 3 Teile Εξαρτήματα Onderdelen Éléments A. RESILIUM™ 500 Bügelsohle A. RESILIUM™ 500 Πλάκα A. RESILIUM™ 500 Strijkzool A. RESILIUM™ 500 Semelle B. Anzeige für maximalen B. Ένδειξη μέγιστης στάθμης B. Aanduiding maximaal B. Indicateur de niveau d’eau Wasserstand νερού waterniveau maximum C.
 • Seite 4 Lesen Sie die nachfolgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Bügeleisen zum ersten Mal in Betrieb nehmen. • Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung oder Unkenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder so in den Gebrauch eingewiesen wurden, dass sie das Gerät sicher verwenden können und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
 • Seite 5 Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη μηχανή. • Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν έχουν τύχει εποπτείας ή εκπαίδευσης σχετικά με τον ασφαλή τρόπο χρήσης της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. • Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
 • Seite 6 Lees de volgende instructies aandachtig door voordat u het apparaat voor de eerste keer in gebruik neemt. • Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
 • Seite 7 Avant d’utiliser l’appareil pour la première fois, il est impératif de lire attentivement les instructions suivantes. • Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes dont les facultés physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d’expérience et de connaissances, à condition qu’elles soient sous la surveillance d’une personne responsable ou aient reçu des instructions concernant l’utilisation correcte de l’appareil et comprennent les dangers inhérents. • Ne laissez pas les enfants jouer avec l’appareil. • Les enfants ne doivent pas effectuer le nettoyage ni la maintenance de l’appareil sans supervision.
 • Seite 8 Bügeltabelle / Διάγραμμα σιδερώματος Gewebe Temperatureinstellung Bügelempfehlung Acryl Trocken von links bügeln. Trocken bügeln von links in feuchtem Zustand, bzw. mit Sprühfunktion Acetat befeuchten. Nylon und Polyester Bügeln von links in feuchtem Zustand bzw. mit Sprühfunktion befeuchten. Rayon Bügeln von links. Vorwiegend trocken bügeln. Dampf kann nach Herstelleranweisung Viskose verwendet werden.
 • Seite 9 Strijkschema / Tableau de repassage Stof Temperatuurinstelling Aanbeveling voor strijken Acryl Droog strijken aan de verkeerde kant. Droog strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of Acetaat gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen. Strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik Nylon &...
 • Seite 10 Erste Schritte / Ξεκινώντας Het eerste gebruik / Première utilisation 1. Vor der ersten Benutzung. Entfernen 2. Füllen des Dampfbüglers mit 3. Schließen Sie das Netzkabel an eine Wasser. Vergewissern Sie sich, dass Netzsteckdose an. Die Sie ggf. Reste von Klebebändern und reiben Sie das Gerät vorsichtig der Netzstecker gezogen ist.
 • Seite 11 8 min 30 sec 30 sec 4. Verwenden der Sprühnebel- und 5. Bedampfen hängender Textilien. 6. 3-stufige automatische Abschaltung. Dampfstoßfunktion. Vergewissern Sie Wenn das Bügeleisen auf der Die Vertikal-Dampfstoßfunktion Bügelsohle steht oder auf der Seite sich, dass der Wassertank mindestens 1/4 eignet sich ideal zum Bedampfen liegt und länger als 30 Sekunden nicht gefüllt ist.
 • Seite 12 Reinigung und Pflege / Καθαρισμός και φροντίδα Reiniging en onderhoud / Nettoyage et entretien 1. Lagern Sie das Bügeleisen immer 2. Selbstreinigungs- und Entkalkungs- 3. Reinigen der Bügelsohle. Behandeln auf seiner Abstellfläche. funktion. Füllen Sie das Bügeleisen mit Sie die Bügelsohle nicht mit Wasser und lassen Sie es aufheizen.
 • Seite 13 Entsorgung / Απόρριψη Verwijdering / Mise au rebut Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol Entsorgen Sie Geräte mit diesem . Entsorgen Sie die Verpackung in Symbol nicht mit dem Hausmüll. den entsprechenden Recyclingbehältern. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen Recyceln Sie zum Umwelt- und Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gesundheitsschutz elektrische und...
 • Seite 14: Fehlersuche

  Fehlersuche / Επίλυση προβλημάτων Problem Mögliche Ursache Lösung Bügelsohle wird trotz eingeschaltetem Verbindungsproblem Überprüfen Sie das Netzkabel, den Stecker Bügeleisen nicht heiß. und die Steckdose. Temperaturregelung befindet sich in Stellung Wählen Sie die geeignete Temperatur. Bügeleisen erzeugt keinen Dampf. Nicht genügend Wasser im Tank. Füllen Sie den Wassertank (Siehe „Erste Schritte“, Nr.
 • Seite 15: Problemen Oplossen

  Problemen oplossen / Gestion des pannes Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Strijkzool wordt niet warm terwijl het strijkijzer Probleem met de aansluiting Controleer het netsnoer, de stekker en het is ingeschakeld. stopcontact. Temperatuurknop staat in de stand MIN. Selecteer een geschikte temperatuur. Strijkijzer geeft geen stoom. Onvoldoende water in het reservoir.
 • Seite 16 This page is left blank intentionally...
 • Seite 17 Components A. RESILIUM™ 500 soleplate B. Maximum water level indicator C. Filling aperture with cover D. Spray nozzle E. Spray button F. Steam jet button G. Self-cleaning button H. Power indicator light I. Safety auto-off light J. Temperature selector K. Water tank L.
 • Seite 18 Read the following instruction carefully before using machine for the first time. • This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
 • Seite 19 Ironing chart Fabric Temperature setting Ironing recommendation Acrylic Dry iron on wrong side. Acetate Dry iron on wrong side while still damp or use spray to dampen. Nylon & Polyester Iron on wrong side while still damp or use spray to dampen. Rayon Iron on wrong side of fabric.
 • Seite 20: Getting Started

  Getting started 1. Before first use. Remove all adhesive 2. Filling steam iron with water. 3. Plug power cable into a power outlet. Power indicator light turns remains and gently rub with a Make sure plug is removed from dampened cloth. Rinse water tank power outlet.
 • Seite 21: Cleaning And Care

  Cleaning and care 1. Always store iron on its heel rest. 2. Self-cleaning function. Fill the iron 3. Cleaning the soleplate. Do not use To clean exterior surfaces, use a damp with water and heat up the iron. When scouring pads or harsh cleaners on soft cloth and wipe dry.
 • Seite 22: Troubleshooting

  Troubleshooting Problem Possible cause Solution Soleplate is not heating even though iron is Connection problem Check main power supply cable, plug and turned on. outlet. Temperature control is in MIN position. Select adequate temperature. Iron does not produce steam. Not enough water in tank. Fill water tank (see “Getting started”, no 2).
 • Seite 23 Disposal Recycle the materials with the symbol Do not dispose appliances marked with . Put the packaging in applicable the symbol with the household containers to recycle it. waste. Return the product to your Help protect the environment and human local recycling facility or contact your health and to recycle waste of electrical municipal office.
 • Seite 24 Electrolux Hausgerate Vertriebs GmbH Further Strasse 246 D-90429 Nurnberg Germany 3485ADB61XX02011112...