Herunterladen Diese Seite drucken
Electrolux EAT 5110 Gebrauchsanleitung
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für EAT 5110:

Werbung

GB • D • F • NL • I • E • P • TR • S • DK • FI • N • CZ • SK • RU • UA • PL • H • HR • SR • RO • BG • SL • ES • LV • LT
ELU IFU Florence Toaster 14.12.11.indd 1
ELU IFU Florence Toaster 14.12.11.indd 1
TOASTER MODEL EAT 5110/5210
15.12.11 15:01
15.12.11 15:01

Werbung

loading

Inhaltszusammenfassung für Electrolux EAT 5110

 • Seite 1 TOASTER MODEL EAT 5110/5210 GB • D • F • NL • I • E • P • TR • S • DK • FI • N • CZ • SK • RU • UA • PL • H • HR • SR • RO • BG • SL • ES • LV • LT ELU IFU Florence Toaster 14.12.11.indd 1...
 • Seite 2 GB Instruction book .....3–8 Käyttöohjeet ......15–20 RO Manual de instrucţiuni ..33–38 Before using the appliance for the Lue sivun 17 turvallisuusohjeet Înainte de a utiliza aparatul pentru first time, please read the safety huolellisesti ennen kuin käytät prima dată, citiţi sfaturile de sigu- advice on page 4.
 • Seite 3 Components Teile Éléments Onderdelen A. Toasting slot A. Toastschlitz A. Fente A. Roostersleuf B. Thermally insulated B. Wärmegedämmtes B. Corps de l'appareil avec B. Thermisch geïsoleerde outer housing Außengehäuse isolation thermique buitenbehuizing C. Crumb tray C. Krümelschublade C. Tiroir ramasse-miettes C.
 • Seite 4: Safety Advice

  Safety advice / Sicherheitshinweise Read the following instruction care- the manufacturer, its service agent • Do not use or place the appliance fully before using the appliance for or similarly qualifi ed person, in or- on a hot surface or near source of the fi rst time.
 • Seite 5 Consignes de sécurité / Veiligheidsadvies Les instructions suivantes doivent être par le fabricant, l'un de ses réparateurs infl ammables (comme des rideaux). Le lues attentivement avant d'utiliser la ou toute autre personne dûment quali- grille-pain ne doit pas fonctionner sans machine pour la première fois.
 • Seite 6 Getting started / Erste Schritte / Première utilisation / Het eerste gebruik 1. Before you start using the toaster 2. How to use the toaster: Plug the 3. When the bread has reached the for the fi rst time, it should be cord into the mains, insert bread desired degree of browning, the placed near an open window and...
 • Seite 7 Features and cleaning / Funktionen und Reinigung / Fonctionnalités et nettoyage / Functies en reinigen 1. Operating features: to interrupt 2. To crisp rolls or other bread, use 3. Cleaning and care: unplug the toasting, press the stop button (A). the roll rack.
 • Seite 8 Disposal / Entsorgung / Mise au rebut / Verwijdering Disposal Old appliance will help prevent potential negative Packaging materials consequences for the environment The packaging materials are environ- and human health, which could other- The symbol on the product or on mentally friendly and can be recycled.
 • Seite 9 Componenti Componentes Componentes Bileşenler A. Fessura di tostatura A. Ranura de tostado A. Abertura para torradas A. Kızartma yuvası B. Involucro esterno con B. Carcasa externa con B. Revestimento do corpo B. Isı yalıtımlı dış kasa protezione termica aislamiento térmico com isolamento térmico C.
 • Seite 10 Norme di sicurezza / Consejos de seguridad Leggere attentamente le seguenti • Se l'apparecchio o il cavo di alimen- • Il pane può bruciare. Non utilizzare istruzioni prima di utilizzare l'appa- tazione sono danneggiati, richie- il tostapane sotto o in prossimità recchio per la prima volta.
 • Seite 11 Avisos de segurança / Emniyet tavsiyesi Leia as seguintes instruções cuidado- representante da assistência técnica cortinas). Não deve deixar a torradeira samente antes de utilizar o aparelho ou por uma pessoa com habilitações a funcionar quando esta for deixada pela primeira vez. semelhantes, de modo a evitar possí- sem supervisão.
 • Seite 12 Operazioni preliminari / Introducción / Iniciar o funcionamento / Başlarken 1. Prima di utilizzare il tostapane 2. Come usare il tostapane: Colle- 3. Quando il pane ha raggiunto la per la prima volta, posizionare gare il cavo di alimentazione alla doratura desiderata, il tostapane l'apparecchio vicino ad una fi nestra presa, inserire il pane e selezionare...
 • Seite 13 Caratteristiche e pulizia / Características y limpieza / Características e limpeza / Özellikler ve temizleme 1. Funzioni - Per interrompere la 2. Per ottenere panini o altro pane 3. Pulizia e manutenzione: scollega- tostatura, premere il pulsante di croccante, utilizzare l'apposita gri- re il tostapane e lasciarlo raff redda- arresto (A).
 • Seite 14 Smaltimento / Cómo desechar el electrodoméstico / Eliminação / Elden çıkarma Smaltimento Apparecchio usato recchiature elettriche ed elettroniche Materiali di imballaggio contribuisce alla salvaguardia dell'am- I materiali di imballaggio utilizzati biente e alla tutela della salute. Per Il simbolo riportato sull'apparec- sono ecologici e riciclabili.
 • Seite 15 Delar Komponenter Osat Komponenter A. Rostfack A. Åbning til brød A. Paahto-aukko A. Brødristeråpning B. Värmeisolerat yttre hölje B. Varmeisoleret udvendigt B. Lämpöeristetty B. Termisk isolert ytre hus kabinet ulkokuori C. Smulbricka C. Smuleskuff C. Skuff e til krummer C. Murulaatikko D.
 • Seite 16 Säkerhet / Sikkerhedsråd Läs följande instruktion noggrant liknande kvalifi cerad person för att • Använd eller placera inte apparaten innan du använder enheten första undvika fara. på ett hett underlag eller nära en gången. • Placera alltid apparaten på ett plant värmekälla.
 • Seite 17 Turvallisuusohjeita / Sikkerhetsråd Lue seuraavat ohjeet huolellisesti • Sijoita laite aina tasaiselle ja tuke- • Älä käytä tai säilytä laitetta kuu- ennen kuin käytät laitetta ensim- valle pinnalle. malla pinnalla tai lähellä lämmön mäistä kertaa. • Katkaise laitteesta virta ja irrota lähdettä.
 • Seite 18 Komma igång / Sådan kommer du i gang / Aluksi / Slik kommer du i gang 1. Innan du använder brödrosten 2. Så här använder du brödrosten: 3. När brödet har fått önskad rost- första gången bör du placera den Anslut kontakten till vägguttaget, ningsgrad stängs brödrosten av nära ett öppet fönster och köra den...
 • Seite 19 Funktioner och rengöring / Funktioner og rengøring / Ominaisuudet ja puhdistus / Funksjoner og rengjøring 1. Funktioner: Tryck på stoppknap- 2. Använd bullvärmaren för att vär- 3. Rengöring och underhåll: Dra pen (A) för att avbryta rostningen. ma småbröd, bullar eller liknande. ur kontakten och låt brödrosten Tryck på...
 • Seite 20 Kassering / Bortskaffelse / Hävittäminen / Kassering Kassering Gammal apparat negativa konsekvenser för miljön och Förpackningsmaterial människors hälsa, som annars skulle Förpackningsmaterialen är miljövän- kunna uppstå på grund av felaktig Symbolen på produkter eller liga och går att återvinna. Plastkompo- avfallshantering av produkten.
 • Seite 21 Součásti Komponenty Компоненты Компоненти A. Otvor na opékání A. Otvor na chlieb A. Гнездо для A. Відсік для поджаривания підсмажування B. Tepelně izolovaný vnější B. Vonkajší plášť s tepelnou kryt izoláciou B. Термоизолированный B. Термоізольований внешний корпус зовнішній корпус C. Zásuvka na drobky C.
 • Seite 22 Bezpečnostní pokyny / Bezpečnostné informácie Před prvním použitím přístroje si • Přístroj pokládejte vždy na rovný, • Přístroj nepoužívejte a nepokládejte pečlivě pročtěte následující pokyny. pevný povrch. na horký povrch ani do blízkosti • Tento přístroj není určen k použití • Před čištěním a údržbou je třeba zdrojů...
 • Seite 23 Меры предосторожности / Поради щодо техніки безпеки Перед первым применением устрой- • Всегда ставьте устройство на ровную • Не используйте и не ставьте устрой- ства внимательно прочтите следую- горизонтальную поверхность. ство на горячую поверхность и вблизи щую инструкцию. • При чистке и уходе устройство необ- источников...
 • Seite 24 Začínáme / Začíname / Подготовка к работе / Початок роботи 1. Před prvním použitím umístěte 2. Používání topinkovače: Zapojte 3. Až bude dosaženo požadovaného topinkovač do blízkosti okna a kabel do sítě, vložte chleba a vyber- stupně opečení,topinkovač se několikrát jej spusťte na nejvyšší te nastavení...
 • Seite 25 Funkce a čištění / Funkcie a čistenie / Особенности и уход / Деталі та чищення 1. Provozní funkce: Opékání lze pře- 2. Chcete-li rozehřát housky nebo 3. Čištění a údržba: Odpojte topin- rušit stisknutím tlačítka zastavení jiné pečivo, použijte nástavec na kovač...
 • Seite 26 Likvidace / Likvidácia Утилизация / Утилізація Likvidace Starý přístroj případným nepříznivým důsledkům Obalové materiály pro životní prostředí a lidské zdraví, Obalové materiály jsou ekologické a které by nevhodným zpracováním Symbol na výrobku nebo na oba- lze je recyklovat. Součásti z plastů jsou odpadu z tohoto výrobku mohly být lu znamená, že s tímto výrobkem nelze označeny symboly, např.
 • Seite 27: Części I Oznaczenia

  Części i oznaczenia A készülék részei Sastavni dijelovi Komponente A. Szczelina opiekająca A. Pirító nyílása A. Utor za tost A. Otvor za tost B. Obudowa zewnętrzna z B. Hőszigetelt külső B. Toplinski izolirano B. Temperaturno izolovano izolacją termiczną burkolat vanjsko kućište kućište C.
 • Seite 28 Bezpieczeństwo / Biztonsági előírások Przeczytaj uważnie poniższe zalecenia producentowi, autoryzowanemu Nie wolno pozostawiać włączonego przed pierwszym użyciem tostera. punktowi serwisowemu lub osobie o tostera bez nadzoru. • Niniejsze urządzenie nie jest prze- odpowiednich kwalifi kacjach, tak aby • Nie używaj i nie umieszczaj urządzenia znaczone do użytku przez osoby (w uniknąć...
 • Seite 29 Sigurnosni savjeti / Bezbednosni savet Pažljivo pročitajte sljedeću uputu • Aparat uvijek postavljajte na vodo- • Ne prekrivajte utor kada radite tost. prije prvog korištenja uređaja. ravnu površinu. • Uređaj nije namijenjen za rad s vanj- • Ovaj uređaj nije namijenjen za kori- •...
 • Seite 30 Rozpoczęcie użytkowania / Üzembe helyezés / Početak rada / Početak rada 1. Przed pierwszym użyciem toste- 2. Używanie tostera: Podłącz 3. Kiedy grzanka osiągnie żądany ra, należy ustawić go w pobliżu przewód zasilający do gniazdka, stopień przypieczenia, toster wy- otwartego okna i włączyć kilka razy włóż...
 • Seite 31 Funkcje i czyszczenie / Funkciók és tisztítás / Značajke i čišćenje / Funkcije i čišćenje 1. Funkcje działania: aby przerwać 2. Aby przypiec bułeczki lub innego 3. Czyszczenie i utrzymywanie w opiekanie, naciśnij przycisk zatrzy- typu pieczywo, użyj rusztu do dobrej kondycji: odłącz toster od mania (A).
 • Seite 32 Utylizacja / Hulladékkezelés / Odlaganje / Odlaganje Utylizacja Stare urządzenie urządzeń na środowisko oraz zdrowie. Opakowanie Aby uzyskać szczegółowe dane doty- Materiały użyte do opakowania są czące możliwości recyklingu niniejsze- Symbol na urządzeniu lub na przyjazne środowisku i mogą być go urządzenia, należy skontaktować...
 • Seite 33 Componente Компоненти Sestavni deli Koostisosad A. Fantă de prăjire A. Отвор за препечени A. Reža za kruh A. Röstimispilu филийки B. Carcasă exterioară B. Toplotno izolirano ohišje B. Termiliselt isoleeritud izolată termic B. Термоизолиран väline kest C. Predal za drobtine външен...
 • Seite 34 Sfaturi de siguranţă / Указания за безопасност Citiţi cu atenţie următoarele instrucţi- de producător, de un agent de service nu trebuie lăsat nesupravegheat uni înainte de a utiliza aparatul pentru al acestuia sau de o persoană cu o atunci când este în funcţiune. prima dată.
 • Seite 35 Varnostni nasveti / Ohutussoovitused Pred prvo uporabo naprave natanč- • Napravo vedno postavite na ravno • Naprave ne smete upravljati z zuna- no preberite naslednja navodila. in vodoravno površino. njim odštevalnikom časa ali ločenim • Naprave ne smejo uporabljati osebe •...
 • Seite 36 Ghid de iniţiere / Първи стъпки / Priprava za uporabo / Alustamine 1. Înainte să începeţi să utilizaţi pră- 2. Cum se folosește prăjitorul pentru 3. Când pâinea a atins nuanţa de ru- jitorul pentru prima dată acesta pâine: Conectaţi cablul la priză, in- menire dorită, prăjitorul se oprește trebuie plasat în apropierea unei fe- troduceţi pâinea și selectaţi setarea...
 • Seite 37 Caracteristici și curăţare / Характеристики и почистване / Funkcije in čiščenje / Funktsioonid ja puhastamine 1. Caracteristici de funcţionare: 2. Pentru a prăji chifl e sau altfel de 3. Curăţare și întreţinere: deconec- pentru a întrerupe prăjirea, apăsaţi pâine utilizaţi grătarul pentru chifl e. taţi prăjitorul de la priză...
 • Seite 38 Protecţia mediului / Изхвърляне / Odstranjevanje naprave / Jäätmekäitlusse andmine Protecţia mediului Aparatele vechi corespunzător, ajutaţi la prevenirea Materialele de ambalare unor potenţiale consecinţe negative Materialele de ambalare sunt ecologi- asupra mediului și sănătăţii oamenilor, Simbolul de pe produs sau de ce și pot fi reciclate.
 • Seite 39: Iekārtas Apraksts

  Iekārtas apraksts Sudedamosios dalys A. Maizes ievietošanas A. Skrudinimo anga atvere B. Termiškai izoliuotas B. Termiski izolēts ārējais išorinis korpusas korpuss C. Trupinių stalčius C. Drupatu nodalījums D. Atšildymo mygtukas su D. Atkausēšanas poga ar indikatoriaus lempute indikatoru E. Pakartotinio šildymo E.
 • Seite 40: Ieteikumi Drošībai

  Ieteikumi drošībai Pirms izmantojat ierīci pirmo reizi, • Pirms tīrīšanas un apkopes ierīce ir • Šo ierīci nav paredzēts lietot kopā ar uzmanīgi izlasiet tālāk minētos no- jāizslēdz un jāatvieno no elektrotīkla. ārēju taimeri vai atsevišķu tālvadī- rādījumus. • Ierīce un tās piederumi darbības lai- bas sistēmu.
 • Seite 41: Saugumo Patarimas

  Saugumo patarimas Prieš pirmą kartą naudodami prie- • Prietaisą visada dėkite ant lygaus • Duona gali sudegti. Nenaudokite taisą atidžiai perskaitykite toliau paviršiaus. skrudintuvo po lengvai užsidegan- pateiktas instrukcijas. • Prieš prietaisą valant ir atliekant jo čiais objektais arba prie jų (pvz., •...
 • Seite 42 Darba uzsākšana / Naudojimo pradžia 1. Pirms izmantojat tosteri pirmo 2. Tostera izmantošana: pievienojiet 3. Kad maize ir sasniegusi uzstādīto reizi, tas jānovieto pie atvērta loga barošanas vadu elektrotīklam, apbrūnināšanas pakāpi, tosteris un dažas reizes jādarbina, izmanto- ielieciet tosterī maizi un izvēlieties izslēdzas automātiski un maize tiek jot maksimālo apcepšanas iestatīju- apbrūnināšanas iestatījumu (1–8).
 • Seite 43 Funkcijas un tīrīšana / Funkcijos ir valymas 1. Darbības funkcijas: lai pārtrauktu 2. Lai grauzdētu sausmaizītes vai 3. Tīrīšana un apkope: atvienojiet grauzdēšanu, nospiediet apturēša- citu maizes veidu, izmantojiet tosteri no elektrotīkla un ļaujiet tam nas pogu (A). Lai grauzdētu saldētu maizīšu statīvu.
 • Seite 44 Utilizācija / Išmetimas Utilizācija Novecojušas ierīces tumu apsaimniekošana. Lai saņemtu Iepakojuma materiāls plašāku informāciju par šī izstrādājuma Iepakojuma materiāli ir videi draudzīgi otrreizējo pārstrādi, sazinieties ar Simbols uz izstrādājuma vai tā ie- un var tikt pārstrādāti. Plastmasas vietējo pašvaldību, sadzīves atkritumu pakojuma nozīmē, ka šis izstrādājums sastāvdaļas tiek identifi cētas pēc ap- savākšanas dienestu vai veikalu, kurā...
 • Seite 45 ELU IFU Florence Toaster 14.12.11.indd 45 ELU IFU Florence Toaster 14.12.11.indd 45 15.12.11 15:01 15.12.11 15:01...
 • Seite 46 ELU IFU Florence Toaster 14.12.11.indd 46 ELU IFU Florence Toaster 14.12.11.indd 46 15.12.11 15:01 15.12.11 15:01...
 • Seite 47 ELU IFU Florence Toaster 14.12.11.indd 47 ELU IFU Florence Toaster 14.12.11.indd 47 15.12.11 15:01 15.12.11 15:01...
 • Seite 48 ♻ Electrolux Floor Care & Small appliances AB Printed on recycled paper St. Göransgatan 143 S-105 45 Stockholm Sweden Share more of our thinking at www.electrolux.com 3484 E EAT 5110/5210 02021211 ELU IFU Florence Toaster 14.12.11.indd 48 ELU IFU Florence Toaster 14.12.11.indd 48 15.12.11 15:01...