Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Veiligheidsinstructies - Conrad 57 74 62 Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

LED schijnwerper 4,8 W
Bestelnr. 57 74 62
Bedoeld gebruik
De LED-schijnwerper is bestemd voor de verlichting van entrees, opritten, enz. Het is geschikt voor de
montage in een buitenomgeving (houd rekening met montagepositie!).
In verband met veiligheid en normering (CE) zijn geen aanpassingen en/of wijzigingen aan dit product
toegestaan. Indien het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hiervoor beschreven, kan het
product worden beschadigd. Bovendien kan bij verkeerd gebruik een gevaarlijke situatie ontstaan met als
gevolg bijvoorbeeld kortsluiting, brand, elektrische schok enzovoort. Lees de gebruiksaanwijzing volledig
door en gooi hem niet weg. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden ter
beschikking worden gesteld.
Dit product voldoet aan de wettelijke, nationale en Europese eisen. Alle voorkomende bedrijfsnamen en
productaanduidingen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.
Leveringsomvang
• LED schijnwerper
• Gebruiksaanwijzing
Verklaring van symbolen
Het symbool met de bliksemschicht wordt gebruikt, als er gevaar bestaat voor uw gezondheid,
bijv. door een elektrische schok.
Dit symbool wijst op bijzondere gevaren bij de hantering, het gebruik en de bediening.
Defect veiligheidsglas moet direct worden vervangen; het product met defect
veiligheidsglas niet gebruiken.
Houd een minimale afstand tussen de lichtuitstroomopeningen en bestraalde
oppervlakken (bijv. licht brandbare objecten zoals gordijnen). De betreffende geldige
minimumafstand is op de lamp aangegeven (in de voorbeeldafbeelding bedraagt de
minimale afstand 1 m).
IP65
Het product is geschikt voor het gebruik buitenshuis.
Het product kan niet worden gedimd.
Lees de gebruiksaanwijzing!

Veiligheidsinstructies

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de veiligheidsinstructies.
Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze
gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld
voor de daardoor ontstane schade aan apparatuur of persoonlijk letsel. Bovendien vervalt
in dergelijke gevallen de garantie.
a) Algemeen
• De opbouw van het product komt overeen met beschermingsklasse I, de aardleiding moet
worden aangesloten.
• Laat het verpakkingsmateriaal niet rondslingeren, dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed
zijn.
• Laat het product uitsluitend door een vakman of gespecialiseerde werkplaats onderhouden
of repareren.
• Bij industriële voorzieningen dienen de ongevallenpreventievoorschriften van de bond voor
industriële beroepscoöperaties voor elektrische installaties en bedrijfsmiddelen te worden
nageleefd!
• Neem - als u vragen hebt die niet in de gebruiksaanwijzing worden beantwoord - contact op
met onze technische dienst of een andere deskundige.
b) Gebruik
• Het product is geen speelgoed. Apparaten, die onder netspanning werken, behoren niet in
kinderhanden. Wees dus extra voorzichtig als er kinderen in de buurt zijn.
• Monteer en gebruik het product op een plaats die niet bereikt kan worden door kinderen.
• Het product is weliswaar voor buitengebruik geschikt, het mag echter nooit in of onder water
gebruikt worden!
• Gebruik het product uitsluitend op netspanning (zie de paragraaf "Technische gegevens").
• Stel het product niet bloot aan extreme temperaturen, sterke trillingen of zware mechanische
belastingen. Gebruik het product uitsluitend permanent gemonteerd.
• Behandel het product voorzichtig: door stoten, schokken of een val - zelfs van geringe hoogte
- kan het beschadigd raken.
• Gebruik het product niet in ruimtes of onder ongunstige omstandigheden waarbij brandbare
gassen, dampen of stoffen aanwezig zijn of aanwezig zouden kunnen zijn! Explosiegevaar!
• Let op, LED-licht: Kijk niet in de LED-lichtstraal! Kijk niet direct of met optische instrumenten!
• Dek het product tijdens het gebruik nooit af. Hang geen decoratiemateriaal aan de lamp. Er
bestaat brandgevaar!
• Controleer het product voorafgaand aan elk gebruik op beschadigingen! Gebruik het product
niet meer, nadat u beschadigingen heeft vastgesteld!
• Als u een beschadiging vaststelt, terwijl het product in gebruik is, dan niet aan het product
komen, levensgevaar door een elektrische schok!
Versie 05/13
• Schakel de netstroomleiding naar de lamp op alle polen stroomloos (bijv. bijbehorende
zekeringautomaten uitschakelen of de zekering uitdraaien en aansluitend de bijbehorende
aardlekschakelaar uitschakelen).
• Gebruik het product dan niet langer, maar breng het weg ter reparatie of voer het
milieuvriendelijk af.
• Ga ervan uit dat veilig gebruik niet langer mogelijk is, als:
- het product zichtbaar is beschadigd
- het product niet of niet juist functioneert (bijv. brandlucht, flakkeren)
- het product onder ongunstige omstandigheden is opgeslagen of vervoerdl
1
3
5
Montagevoorbereidingen
Uitsluitend een erkende vakman (bijv. elektricien), die vertrouwd is met de desbetreffende
voorschriften (bijv. KEMA), mag het product installeren en monteren!
Door ondeskundig werken onder netspanning brengt u niet alleen uw eigen veiligheid,
maar ook die van anderen in gevaar!
Als u niet over de nodige vakkennis beschikt om zelf te monteren, laat dit dan aan een
vakman over.
Houd rekening met de veiligheidsaanwijzingen!
• Monteer de LED-schijnwerper uitsluitend op een stabiele ondergrond. Gebruik voor de ondergrond
geschikte schroeven en pluggen.
• De LED-schijnwerper dient in de bouwkundige onderverdeling beveiligd te worden met een 10/16 A
zekering. Daarvoor moet een aardlekschakelaar (FI) geschakeld worden.
• De installatie van de LED-schijnwerper mag slechts worden uitgevoerd als de betreffende stroomgroep
spanningsvrij is. Daartoe volstaat het niet de lichtschakelaar op ‚uit' te zetten! Schakel de netspanning
voor alle polen af door de zekering van de desbetreffende groep uit te nemen, danwel door de
zekeringautomaat uit te schakelen. Zorg ervoor dat deze niet onbevoegd weer wordt aangezet, bijv. met
een waarschuwingsbordje. Schakel ook de bijbehorende aardlekschakelaar uit.
• Controleer met een geschikt meetinstrument of het netsnoer spanningsvrij is.
Voor het netsnoer mag alleen een kabel worden gebruikt, die voor continu buitengebruik
geschikt is.
2
4

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis