Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Ochrana Životného Prostredia - Bauknecht KVIP 2850/A++ Gebrauchsanweisung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
• Váš spotrebič bol naprojektovaný a vyrobený nielen pre
domáce používanie ale aj pre používanie:
- v pracovných priestoroch napr: podnikových kuchyniach,
obchodoch, úradoch
- vo farmách
- v hoteloch, moteloch, turistických rezidenciách, bed &
breakfast a pre vlastné použitie zákazníka e.
Pre najefektívnejšie využitie spotrebiča, radíme Vám, aby
ste si pozorne prečítali návod na používanie, kde nájdete
popis spotrebiča a užitočné rady.
Odložte si túto príručku na budúce použitie.
1. Obal
Materiál obalu je 100% necyklovateľný a označený
symbolom recyklácie
. Pri jeho likvidácii dodržiavajte
platné predpisy. Obalový materiál (plastové vrecia,
polystyrénové kúsky a pod...) musí byť uložený mimo
dosahu detí, pretože môže byť pre ne nebezpečný.
2. Likvidácia
Výrobok je vyrobený z recyklovateľných materiálov.
Tento spotrebič je označený v súlade s Európskou
smernicou 2002/96/EC, o likvidácii elektrických a
elektronických zariadení Zabezpečením, že tento výrobok
bude likvidovaný správnym spôsobom, pomôžete
predchádzať potenciálnym negatívnym dopadom na životné
prostredie a ľudské zdravie.
Symbol
na výrobku alebo na sprievodných
dokumentoch znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie
zaobchádzať ako s domovým odpadom. Naopak, treba ho
odovzdať do zberného strediska na recykláciu elektrických
alebo elektronických zariadení.
V prípade jeho likvidácie odrežte prívodný elektrický kábel,
aby nebolo možné spotrebič znovu použiť. Odstráňte dvere
a vyberte police, aby sa deti nemohli dostať ľahko do
vnútra spotrebiča.
Pri likvidácii dodržiavajte miestne predpisy pre likvidáciu
odpadu a spotrebič odovzdajte do zberného strediska.
Nenechávajte ho bez dozoru ani na málo dní, pretože
predstavuje nebezpečenstvo pre deti. Podrobnejšie
informácie o zaobchádzaní, regenerácii a recyklácii tohto
výrobku si vyžiadajte na Vašom miestnom úrade, v
zberných surovinách alebo v obchode kde ste si výrobok
kúpili.
Nedodržanie uvedených pokynov na dezinfekciu môže
narušiť hygienickú bezpečnosť vydávanej vody.
• Pri prvom použití spotrebiča sa odporúča vypustiť 9 - 14
litrov alebo ju nechať tiecť 6 - 7 minút (vodu nemusíte
vypúšťať naraz, stačí, že ju vypustíte pred jej pitím) a
odstrániť ľad vytvorený počas prvých 24 hodín.
• Vysúvací dávkovač vody (ak je k dispozícii) vráťte na
miesto iba čistými rukami, pričom dodržiavajte hygienické
pravidlá.
• Pri pravidelnom čistí zásobníka alebo zásuvky na ľadové
kocky používajte iba tečúcu vodu.
PRED UVEDENÍM SPOTREBIČA DO ČINNOSTI
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
ČISTENIE, DEZINFEKCIA A ÚDRŽBA DÁVKOVAČA
ĽADU A/ALEBO VODY (ak je k dispozícii)
1. Po odstránení obalov, skontrolujte či nie je poškodený a či
dvere sa dobre zatvárajú. Oznámte prípadné zistené
poškodenia predajcovi do 24 hodín od doručenia
spotrebiča.
2. Pred pripojením do elektrickej siete, vyčkajte najmenej dve
hodiny, aby bol chladiaci okruh spotrebiča funkčný.
3. Inštaláciu spotrebiča a jeho elektrické zapojenie môže
uskutočniť kvalifikovaný pracovník servisu v súlade s
pokynmi výrobcu a požiadavkami noriem STN.
4. Pred uvedením spotrebiča do prevádzky vyčistite jeho
vnútro.
Informácia:
Tento výrobok neobsahuje CFC. Chladiaci okruh obsahuje
R134a (HFC) ani R600a (HC) (pozri typový štítok
umiestnený vo vnútri spotrebiča).
Spotrebiče s izobutánom (R600a): izobután je prírodný
plyn, bez škodlivých vplyvov na životné prostredie e je však
horľavý. Dbajte aby sa nepoškodili trubky chladiaceho
okruhu.
Tento spotrebič môže obsahovať plyny s obsahom fluóru
spôsobujúce skleníkový efekt, na ktoré sa vzťahuje Dohoda
podpísaná v Kyoto; chladiaci plyn je v hermeticky
uzavretom systéme.
Chladiaci plyn: R134a má schopnostʼ ovplyvnitʼ globálne
ohrievanie atmosféry (GWP) 1300.
Prehlásenie o zhode
• Tento spotrebič je určený na skladovanie potravinárskych
výrobkov a je vyrobený v súlade s požiadavkami
nariadení noriem (CE) číslo. 1935/2004.
• Tento spotrebič bol navrhnutý, vyrobený a uvedený na
trh v súlade s:
- bezpečnostnými predpismi "Smernice o nízkom napätí"
2006/95/ES (ktorá nahrádza smernicu 73/23/EHS v
znení nasledujúcich úprav);
- ochrannými požiadavkami smernice "EMC"
2004/108/CE.
Elektrická bezpečnosť spotrebiča je zaručená výhradne iba
v prípade správneho zapojenia do elektrickej siete s
uzemnením podľa normy.
• Odporúča sa vydenzifikovať distribučný systém ľadu a
vody vždy po šiestich mesiacoch, použite pritom
dezinfekčné roztoky vhodné pre materiál, ktorý prichádza
do styku s potravinami (na báze perchlorátu sodného),
ktoré nezmenia charakteristiky materiálov. Pred použitím
opláchnite pod tečúcou vodou.
• Jednotlivé časti dávkovača ľadu a vody sa smú vymeniť
iba za originálne diely dodávané výrobcom.
• Technické zásahy smú vykonať iba kvalifikovaní
pracovníci autorizovaného servisného strediska.
32

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis