Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Før Apparatet Tages I Brug - Bauknecht KVIP 2850/A++ Gebrauchsanweisung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
• Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug samt
til brug:
- i køkkener på arbejdspladser, i forretninger og/eller i
kontorer
- på landbrugsejendomme
- i hotelværelser, i motelværelser, i ferielejligheder, i
bed & breakfast værelser.
For at få det bedste udbytte af apparatet
anbefales det at læse brugsanvisningen nøje, da
den indeholder en beskrivelse af apparatet samt
nyttige råd om opbevaring af madvarerne.
Gem denne brugsanvisning til senere brug.
1. Emballage
Emballagen kan genbruges 100 % og er mærket med
genbrugssymbolet
. Bortskaffelse skal ske i henhold
til gældende lokale regler. Emballagen (plastposer,
polystyrenstykker osv.) skal opbevares uden for børns
rækkevidde, da den udgør en potentiel fare.
2. Bortskaffelse
Skabet er fremstillet af genbrugeligt materiale. Dette
produkt er mærket i henhold til EU-direktiv 2002/96/EF
om Kasseret elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).
Ved at sikre at dette produkt bliver skrottet korrekt,
hjælper du med til at forhindre potentielle, negative
konsekvenser for miljøet og folkesundheden, der kunne
opstå gennem uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette
produkt.
Symbolet
på produktet eller på dokumenterne, der
ledsager produktet, angiver, at produktet ikke må
bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Det skal i
stedet afleveres på en genbrugsstation for elektrisk og
elektronisk udstyr.
Gør apparatet ubrugeligt ved at fjerne dørene og
hylderne og klippe netledningen af, så børn ikke kan
gemme sig i skabet.
Apparatet skal skrottes i henhold til gældende lokale
regler for bortskaffelse af affald og sendes til specielle
affaldsstationer. Det må ikke efterlades i miljøet selv i få
dage, hvor det kan udgøre en fare for børn.
For yderligere oplysninger om håndtering, genvinding og
genbrug af dette produkt bedes du kontakte de lokale
myndigheder, renovationsselskabet eller forretningen,
hvor produktet er købt.
RENGØRING, DESINFICERING OG VEDLIGEHOLDELSE AF IS- OG/ELLER
Manglende overholdelse af anvisningerne
vedrørende desinficering kan kompromittere den
hygiejniske sikkerhed af vandet leveret af
automaten.
• Når apparatet anvendes første gang, anbefales det at
lade 9-14 liter vand løbe igennem, eller lade vandet
løbe i 6-7 minutter (ikke nødvendigvis på én gang,
men det skal være før indtagelse) samt at eliminere
den is, der produceres de første 24 timer.
• Den udtagelige vandautomat (hvis den findes) skal
sættes på plads med rene hænder.
• Det anbefales at rengøre beholderen eller skuffen
FØR APPARATET TAGES I BRUG
OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN
VANDAUTOMATEN (hvis den findes)
24
1. Efter at have fjernet emballagen fra apparatet skal det
kontrolleres, at det ikke er beskadiget og at døren
lukker korrekt. Eventuelle skader skal anmeldes til
forhandleren inden for 24 timer fra leveringen af
apparatet.
2. Det anbefales at vente mindst 2 timer med at starte
skabet, således at kølesystemet fungerer perfekt.
3. Installation og eltilslutning skal foretages af en
autoriseret servicetekniker i henhold til producentens
anvisninger samt gældende lokal lovgivning.
4. Rengør apparatet indvendigt inden brug.
Bemærk:
Dette apparat indeholder ikke CFC. Kølekredsløbet
indeholder R134a (HFC) eller R600a (HC), se typeskiltet
i apparatet.
Apparater med isobutan (R600a): Isobutan er en
uskadelig naturlig gas, som dog er brandfarlig. Det er
derfor vigtigt at kontrollere, at kølekredsløbets rør ikke
er beskadigede.
Dette apparat kan indeholde fluorholdige drivhusgasser,
der er omfattet af Kyoto-protokollen. Kølemidlet er
indeholdt i et hermetisk forseglet system.
Kølemiddel: R134a har en potentiel global opvarmning
(GWP) på 1.300.
Overensstemmelseserklæring
• Dette apparat er beregnet til opbevaring af madvarer
og er produceret med overholdelse af kravene i
forordning (EF) nr. 1935/2004.
• Apparatet er designet, produceret og markedsført i
overensstemmelse med:
- Sikkerhedskravene i Lavspændingsdirektivet
2006/95/EF (der erstatter direktiv 73/23/EØF og
efterfølgende ændringer);
- Beskyttelseskravene i EMC-direktivet 2004/108/EF.
Skabets elsikkerhed garanteres kun, når det er korrekt
tilsluttet til en kontakt med lovpligtig ekstrabeskyttelse.
med isterninger regelmæssigt med vand fra
vandhanen.
• Det anbefales at desinficere is- og
vandautomatsystemet hver sjette måned med
desinficerende opløsningsmidler, som er velegnede til
kontakt med madvarer (på basis af
natriumhypochlorit), der ikke påvirker materialernes
karakteristika. Skyl med rindende vand inden brug.
• Udskiftningen af dele af is- og vandautomaten skal
udføres med originale dele fremstillet af producenten.
• Tekniske indgreb må udelukkende udføres af
kvalificeret personale eller af Service.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis