Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Generelle Råd - Bauknecht KVIP 2850/A++ Gebrauchsanweisung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
INSTALLASJON
• Flytting og installasjon av produktet må utføres av to
eller flere personer.
• Vær forsiktig ved flytting av kjøleskapet, slik at det
ikke oppstår skader på gulvet (f. eks. parkett).
• Etter installasjon må man forsikre seg om at apparatet
ikke kan skade nettledningen.
• Forsikre deg om at kjøleskapet ikke er plassert ved
siden av en varmekilde.
• For å sikre tilfredsstillende ventilasjon, må det være
luft på hver side av apparatet og over dette. Følg
installasjonsveiledningen
• Pass på at ikke ventilasjonsåpningene på apparatet
tildekkes.
• Pass på at det ikke oppstår skader på rørene i
kjølekretsen på apparatet.
• Installer og oppvatre kjøleskapet på et gulv som er
tilstrekkelig solid og på et sted der det er tilstrekkelig
med plass rundt apparatet.
• Plasser apparatet på et tørt sted med god ventilasjon.
Apparatet er beregnet på bruk ved bestemte
omgivelsestemperaturer, i henhold til klimaklassen
som er oppgitt på typeskiltet: Det kan hende
apparatet ikke fungerer korrekt dersom
omgivelsestemperaturen over lengre tid er lavere eller
høyere enn de temperaturer apparatet er beregnet
for.
Omg. temp.
Klimaklasse
SN
N
ST
T
• Kontroller at nettspenningen er den samme som
oppgitt på typeplaten.
• Benytt ikke skjøteledninger eller doble stikkontakter.
• For tilkobling til vanntilførsel benyttes slangen som
følger med det nye apparatet. Bruk ikke slangen til det
gamle apparatet.
• Endringer eller utskifting av nettledningen må kun
utføres av kvalifisert personale eller Service.
• Det må være mulig å frakoble apparatet, enten ved at
støpslet trekkes ut, eller ved hjelp av en topolsbryter
plassert før stikkontakten.
GENERELLE RÅD
Omg. temp.
(°C)
(°F)
Fra 10 til 32
Fra 50 til 90
Fra 16 til 32
Fra 61 til 90
Fra 16 til 38
Fra 61 til 100
Fra 16 til 43
Fra 61 til 110
SIKKERHET
• Ikke legg spraybokser eller beholdere som inneholder
drivstoff eller lettantennelige stoffer inn i apparatet.
• Ikke bruk eller oppbevar bensin eller andre brennbare
gasser/væsker i nærheten av kjøleskapet eller andre
husholdningsapparater. Dunst fra slike væsker kan
nemlig føre til brann eller eksplosjon.
• Bruk ikke andre hjelpemidler for å fremskynde
avrimingen enn de som eventuelt anbefales av
produsenten.
• Bruk ikke elektriske apparater inni seksjonene på
apparatet, med mindre disse er godkjent av
produsenten
• Dette apparatet er ikke beregnet på bruk av barn
eller personer med nedsatte fysiske, sanselig eller
mentale evner eller som ikke har erfaring med eller
kjenner til apparatet, med mindre de under bruk av
apparatet blir instruert og kontrollert av en person
som er ansvarlig for sikkerheten deres.
• For å unngå at barn setter seg fast eller kveles inni
apparatet må du ikke tillate dem å leke eller gjemme
seg inni apparatet.
• Svelg ikke væsken (ikke giftig) i kjøleelementene (kun
på noen modeller).
• Spis ikke ispinner eller isterninger umiddelbart etter at
de er tatt ut av fryseren. Det kan forårsake kuldesår.
BRUK
• Før enhver form for rengjøring eller vedlikehold av
apparatet, må apparatet frakobles strømnettet.
• Alle apparater som er utstyrt med ismaskin og
vanndispenser må utelukkende tilkobles vanntilførsel
med drikkevann (med et tilførselstrykk på mellom
0,17 og 0,81 MPa (1,7 og 8,1 bar)). Ismaskin og/eller
vanndispenser som ikke er koblet direkte til
vannettet, må kun fylles med drikkevann.
• Bruk kjøleseksjonen kun til oppbevaring av ferske
matvarer og fryseseksjonen kun til oppbevaring av
frysevarer, samt til innfrysing av ferske matvarer og
produksjon av isterninger.
• Sett aldri glassbeholdere med flytende føde inn i
fryseseksjonen. Det kan føre til at de sprekker.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar dersom
anbefalingene og retningslinjene over ikke følges
23

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis