Herunterladen Diese Seite drucken

Sony InfoLITHIUM NP-FH50 Bedienungsanleitung Seite 2

Fur camcorder
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für InfoLITHIUM NP-FH50:

Werbung

należy ładować za pomocą oryginalnej ładowarki Sony lub innego urządzenia z
funkcją ładowania akumulatorów. Przechowywać akumulator poza zasięgiem
małych dzieci. Akumulator powinien być zawsze suchy. Wymieniać wyłącznie na
(συνεχίζεται από την μπροστινή πλευρά)
akumulator tego samego typu lub odpowiednik zalecany przez firmę Sony. Zużyte
Φόρτιση της μπαταρίας
akumulatory należy niezwłocznie utylizować zgodnie z podanymi instrukcjami.
Δεν χρειάζεται να αποφορτίσετε την μπαταρία πριν από την επαναφόρτιση.
Więcej szczegółów można znaleźć w instrukcji obsługi danego urządzenia
Η φόρτιση ενώ απομένει κάποια χωρητικότητα δεν επηρεάζει την αρχική
elektronicznego.
χωρητικότητα της μπαταρίας.
Ładowanie akumulatora
Για να φορτίσετε αποδοτικά την μπαταρία, φορτίστε την πλήρως σε θερμοκρασία
Przed naładowaniem akumulatora nie jest konieczne jego rozładowanie.
περιβάλλοντος 10 °C -30 °C.
Ładowanie akumulatora w sytuacji, gdy nie jest on jeszcze wyczerpany, nie skraca
Αποτελεσματική χρήση της μπαταρίας
jego czasu pracy.
Οι επιδόσεις της μπαταρίας μειώνονται σε περιβάλλον χαμηλής θερμοκρασίας.
Najwydajniejsze ładowanie akumulatora można uzyskać, ładując go do pełna w
temperaturze otoczenia wynoszącej 10°C-30°C.
Για τη διατήρηση της ισχύος της μπαταρίας, συνιστάται να διατηρείτε την
μπαταρία ζεστή, π.χ. στην τσέπη σας και να την τοποθετείτε στην ηλεκτρονική
Efektywne wykorzystywanie akumulatora
συσκευή αμέσως πριν από τη χρήση.
Wydajność pracy akumulatora spada przy niskiej temperaturze.
Να έχετε μαζί σας πρόσθετες μπαταρίες για δύο ή τρεις φορές τον αναμενόμενο
Aby zachować energię akumulatora, zalecamy przechowywanie go w ciepłym
χρόνο εγγραφής και πραγματοποιείτε μια δοκιμαστική εγγραφή πριν από την
miejscu, na przykład w kieszeni, i wkładanie go do urządzenia elektronicznego tuż
πραγματική εγγραφή.
przed użyciem urządzenia.
Αν η συσκευή απενεργοποιηθεί παρόλο που ο χρόνος μπαταρίας που απομένει
Należy mieć przygotowane zapasowe akumulatory, które wystarczą na
δείχνει ότι η μπαταρία έχει επαρκή ισχύ για να λειτουργήσει, φορτίστε πάλι
dwukrotność lub trzykrotność czasu nagrywania, a przed dokonaniem właściwego
πλήρως την μπαταρία ώστε να εμφανίζεται ο σωστός χρόνος μπαταρίας που
nagrania należy wykonać nagranie próbne.
απομένει. Σημειώστε ότι ο χρόνος μπαταρίας που απομένει ενδέχεται να
Jeśli urządzenie przestanie działać, mimo że wskazywany pozostały czas pracy
μη μηδενιστεί ορισμένες φορές αν η μπαταρία χρησιμοποιείται σε υψηλές
akumulatora powinien być wystarczający do obsługi urządzenia, należy ponownie
θερμοκρασίες για μεγάλο χρονικό διάστημα ή αν την αφήσετε σε πλήρως
naładować akumulator do pełna, aby był wyświetlany prawidłowy pozostały
φορτισμένη κατάσταση ή αν η μπαταρία χρησιμοποιείται συχνά. Να θεωρείτε τον
czas użytkowania akumulatora. Należy pamiętać, że pozostały czas pracy
χρόνο μπαταρίας που απομένει ως τον εκτιμώμενο χρόνο εγγραφής.
akumulatora nie będzie mógł być w pełni wykorzystany, jeśli akumulator będzie
Όταν χρησιμοποιείται το προαιρετικό τροφοδοτικό/φορτιστή AC AC-VQP10,
długotrwale użytkowany w wysokich temperaturach, pozostawiony w stanie
η ένδειξη διάρκειας ζωής της μπαταρίας ενδέχεται να μην εμφανίζεται (αν
pełnego naładowania lub często użytkowany. Wskazywany pozostały czas pracy
χρησιμοποιείτε τη σειρά H).
akumulatora należy traktować jako przybliżony pozostały czas nagrywania.
Τρόπος αποθήκευσης της μπαταρίας
W przypadku korzystania z opcjonalnego zasilacza/ładowarki AC AC-VQP10
Φορτίστε πλήρως την μπαταρία και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε την πλήρως στην
wskaźnik czasu pracy akumulatora może nie być wyświetlany (w przypadku
korzystania serii H).
ηλεκτρονική σας συσκευή πριν την αποθηκεύσετε σε ένα ξηρό, δροσερό μέρος.
Επαναλάβετε αυτή τη φόρτιση και χρήση μία φορά το έτος για να διατηρηθεί η
Przechowywanie akumulatora
λειτουργία της μπαταρίας.
Przed rozpoczęciem dłuższego okresu przechowywania akumulatora bez jego
Διάρκεια ζωής της μπαταρίας
użytkowania należy maksymalnie naładować akumulator, całkowicie go zużyć w
Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι περιορισμένη. Αν ο χρόνος της μπαταρίας
urządzeniu elektronicznym, po czym umieścić go w suchym, chłodnym miejscu.
Naładowanie i całkowite zużycie akumulatora raz w roku pomoże zapewnić jego
που απομένει είναι σημαντικά μειωμένος, η μπαταρία φτάνει στο τέλος της
διάρκειας ζωής της. Αντικαταστήστε την με μια νέα μπαταρία.
prawidłowe działanie.
Η διάρκεια ζωής διαφέρει σε κάθε μπαταρία ανάλογα με τις συνθήκες
Żywotność akumulatora
αποθήκευσης, λειτουργίας και περιβάλλοντος.
Żywotność akumulatora jest ograniczona. Jeśli czas pracy akumulatora nagle
Καμία αποζημίωση για τα περιεχόμενα της εγγραφής
będzie znacznie krótszy, oznacza to, że akumulator dobiega końca swojego okresu
Δεν είναι εφικτή η καταβολή αποζημίωσης για τα περιεχόμενα της εγγραφής αν η
użytkowania. Należy wymienić go na nowy.
εγγραφή ή αναπαραγωγή δεν είναι εφικτή λόγω δυσλειτουργίας της μπαταρίας ή
Żywotność jest inna dla każdego akumulatora, w zależności od warunków
przechowywania i użytkowania.
άλλων συσκευών.
Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
Brak odszkodowania za treść nagrań
Użytkownikowi nie przysługuje odszkodowanie za treści nagrań w przypadku, gdy
nagrywanie lub odtwarzanie będzie niemożliwe z uwagi na usterkę akumulatora lub
innych urządzeń.
Dotyczy klientów z Europy
Projekt i dane techniczne mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.
Pozbywanie się zużytych baterii (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w
pozostałych krajach europejskich mających własne systemy zbiórki)
Ten symbol umieszczony na baterii lub na jej opakowaniu
Pre zákazníkov v Európe
oznacza, że nie może być ona traktowana jako odpad
komunalny.
Zneškodňovanie použitých batérií (platí v Európskej únii a ostatných
Symbol ten dla pewnych rodzajów baterii może być stosowany
európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)
w kombinacji z symbolem chemicznym. Symbole chemiczne
Tento symbol na batérii alebo obale znamená, že batéria
rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) stosuje się jako dodatkowe
dodaná s týmto výrobkom nemôže byť spracovaná s domovým
oznaczenie, jeśli bateria zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu.
odpadom.
Odpowiednio gospodarując zużytymi bateriami, możesz zapobiec potencjalnym
Na niektorých batériách môže byť tento symbol použitý v
negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić
kombinácii s chemickými značkami. Chemické značky ortute
w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling baterii
(Hg) alebo olova (Pb) sú pridané, ak batéria obsahuje viac ako
pomoże chronić środowisko naturalne.
0,0005% ortute alebo 0,004% olova.
W przypadku produktów, w których ze względu na bezpieczeństwo, poprawne
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie týchto batérií, pomôžete zabrániť potenciálne
działanie lub integralność danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii,
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by v opačnom
wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi
prípade mohol byť spôsobený pri nesprávnom nakladaní s použitou batériou.
stacji serwisowej.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w zużytym sprzęcie elektrycznym i
V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov
elektronicznym będzie właściwie zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do
vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej batérie, túto batériu môže vymeniť iba
odpowiedniego punktu zbiórki.
kvalifikovaný personál.
W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych baterii, prosimy o zapoznanie się
Aby ste zaručili, že batéria bude správne spracovaná, odovzdajte tento výrobok na
z rozdziałem instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym demontażu baterii. Zużytą
konci jeho životnosti na vhodnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a
baterię należy dostarczyć do właściwego punktu zbiórki.
elektronických zariadení.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat zbiórki i recyklingu
V prípade všetkých ostatných batérií, postupujte podľa časti, ako vybrať bezpečne
baterii należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze
batériu z výrobku. Odovzdajte batériu na vhodnom zbernom mieste na recykláciu
służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w
použitých batérií.
którym zakupiony został ten produkt.
Ak chcete získať podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku alebo batérie,
Uwaga dla klientów w krajach stosujących dyrektywy UE
kontaktuje váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
Producentem tego produktu jest Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Tokyo, 108-0075 Japonia. Upoważnionym przedstawicielem producenta w Unii
Poznámka pre zákazníkov v krajinách podliehajúcich smerniciam
Europejskiej, uprawnionym do dokonywania i potwierdzania oceny zgodności z
wymaganiami zasadniczymi, jest Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
Výrobcom tohoto výrobku je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo,
70327 Stuttgart, Niemcy.
108-0075 Japonsko. Autorizovaným zástupcom pre EMC a bezpečnosť výrobku
Sony Europe Limited, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT130XW,
je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. V
United Kingdom
akýchkoľvek servisných alebo záručných záležitostiach prosím kontaktujte adresy
Jeśli nie można naładować akumulatora:
uvedené v separátnych servisných alebo záručných dokumentoch.
Podczas pierwszego ładowania akumulatora lampka CHARGE może w poniżej
Ak nemôžete akumulátor nabíjať:
opisanych sytuacjach szybko migać. W takim przypadku należy wyjąć akumulator
Pri prvom nabíjaní tohto akumulátora môže v nasledujúcich prípadoch rýchlo
z ładowarki i ponownie go podłączyć.
blikať svetlo CHARGE. Ak sa tak stane, akumulátor vyberte z nabíjačky a potom
 W przypadku pozostawienia akumulatora przez dłuższy okres
ho znovu zapojte.
 W przypadku pozostawienia akumulatora w aparacie przez dłuższy okres
 Keď bol akumulátor dlhodobo nepoužívaný.
 Bezpośrednio po zakupie
 Keď bol akumulátor dlhodobo ponechaný vo fotoaparáte.
 Bezprostredne po zakúpení.
Jeśli lampka CHARGE szybko* miga przy drugiej próbie naładowania
akumulatora, mogło dojść do usterki akumulatora lub ładowarki. Należy ich
Ak svetlo CHARGE bliká rýchlo* pri vašom druhom pokuse o nabíjanie tohto
wówczas nie używać i skontaktować się z punktem sprzedaży firmy Sony.
akumulátora, môže ísť o poruchu akumulátora alebo nabíjačky. V takom prípade
*Szybkie miganie: ok. 3 razy/sekundę
ich prestaňte používať a obráťte sa na vášho predajcu Sony.
*Rýchle blikanie: približne 3-krát za sekundu
Co to jest akumulator „InfoLITHIUM"?
Jest to litowo-jonowy akumulator, który może wymieniać dane na temat zużycia
Čo je akumulátor „InfoLITHIUM"?
z kompatybilnymi urządzeniami elektronicznymi. Zalecamy korzystanie z
Ide o lítium-iónový akumulátor, ktorý dokáže realizovať výmenu údajov týkajúcich
akumulatora „InfoLITHIUM" tylko z urządzeniami elektronicznymi oznaczonymi
sa svojej spotreby s kompatibilnými elektronickými zariadeniami. Odporúčame, aby
logo
.
ste v prípade elektronických zariadení označených logom
používali len
W przypadku korzystania z akumulatora z urządzeniami elektronicznymi bez
akumulátor „InfoLITHIUM".
logo
, pozostały czas pracy akumulatora nie będzie wskazywany w
Ak použijete tento akumulátor v prípade elektronického zariadenia bez označenia
minutach.*
logom
, zostávajúce nabitie akumulátora sa v minútach nezobrazí.*
* Pozostały czas pracy akumulatora może nie być wskazywany prawidłowo, w
* Zostávajúce nabitie akumulátora sa nemusí zobraziť správne v závislosti na
zależności od warunków użytkowania.
podmienkach a prostredí používania.
„InfoLITHIUM" jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation.
„InfoLITHIUM" je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation.
UWAGA
UPOZORNENIE
Niewłaściwa obsługa akumulatora może doprowadzić do jego wybuchu,
Pri nesprávnej manipulácii s akumulátorom môže akumulátor prasknúť a spôsobiť
spowodować pożar a nawet oparzenia chemiczne. Należy przestrzegać następujących
požiar alebo chemické popáleniny. Dodržiavajte nasledujúce upozornenia.
środków ostrożności. Nie demontować. Nie zgniatać akumulatora i nie narażać
Nerozoberajte. Akumulátor nedrvte, ani ho nevystavujte účinkom žiadnych
go na działanie wstrząsów ani sił działających podczas uderzenia, upuszczenia lub
nárazov alebo sily, ako je udieranie kladivom, pád a stúpanie naň. Neskratujte a
nadepnięcia. Nie zwierać i nie dopuszczać do kontaktu metalowych przedmiotów
zabráňte kontaktu kovových predmetov s koncovkami akumulátora. Nevystavujte
z zaciskami akumulatora. Nie narażać na temperaturę przekraczającą 60°C, na
vysokým teplotám nad 60 °C, ako je priame slnečné svetlo a nenechávajte vo vozidle
przykład w bezpośrednim świetle słonecznym lub w samochodzie zaparkowanym
zaparkovanom na slnku. Nespaľujte ani nezneškodňujte vhodením do ohňa.
w nasłonecznionym miejscu. Nie palić ani nie wrzucać do ognia. Nie używać
Nemanipulujte s poškodenými alebo unikajúcimi lítium-iónovými akumulátormi.
uszkodzonych lub nieszczelnych akumulatorów litowo-jonowych. Akumulator
Akumulátor nabíjajte pomocou originálnej nabíjačky akumulátorov Sony, alebo
zariadením, ktoré dokáže akumulátory nabíjať. Akumulátor uschovajte mimo
Az akkumulátor töltése
dosahu malých detí. Akumulátor skladujte v suchu. Vymieňajte za rovnaký, alebo
Újratöltés előtt nem szükséges kimerítenie az akkumulátort.
ekvivalentný typ, ktorý odporúča spoločnosť Sony. Použité akumulátory ihneď
Az újratöltés nem csökkenti az akkumulátor eredeti kapacitását akkor sem, ha az
zneškodnite podľa popisu v pokynoch. Ďalšie podrobnosti nájdete v návode na
még tartalmaz töltést.
obsluhu svojho elektronického zariadenia.
Az akkumulátort a hatékony töltés érdekében 10 °C és 30 °C közti hőmérsékletű
környezetben töltse.
Nabíjanie akumulátora
Pred nabíjaním nie je potrebné akumulátor vybiť.
Az akkumulátor hatékony használata
Nabíjanie v prípade zostatkového nabitia nemá vplyv na pôvodnú kapacitu
Az akkumulátor teljesítménye alacsony hőmérsékletű környezetben csökken.
akumulátora.
Az akkumulátor energiájának a megőrzéséhez azt tanácsoljuk, hogy tartsa az
Akumulátor účinne nabijete, ak ho úplne nabijete pri okolitej teplote 10 °C až 30
akkumulátort melegen, például a zsebében, és csak közvetlenül a használat előtt
°C.
helyezze az elektronikus eszközbe.
Efektívne používanie akumulátora
Készítsen elő a tervezett felvételi időt kétszeresen vagy háromszorosan biztosító
tartalék akkumulátorokat, és a tényleges felvétel előtt készítsen próbafelvételt.
Výkon akumulátora sa znižuje v prostrediach s nízkou teplotou.
Ha az energia elfogy annak ellenére, hogy a kijelzett hátralévő használati idő
Aby ste zachovali výkon akumulátora, odporúčame vám ponechať akumulátor v
teple, napríklad vo svojom vrecku, a vložiť ho do elektronického zariadenia tesne
azt jelzi, hogy a töltés még elegendő a működtetéshez, töltse fel újra teljesen az
akkumulátort, hogy megjelenjen a helyes hátralévő használati idő. Megemlítjük,
pred použitím.
Majte poruke náhradné akumulátory na dvoj až trojnásobok nahrávacieho času a
hogy a kijelzett hátralévő használati idő nem mindig áll vissza, ha az akkumulátort
huzamosabb ideig használta magas hőmérséklet mellett, ha teljesen feltöltött
pred skutočným nahrávaním vykonajte skúšobné nahrávanie.
állapotban tartotta, vagy ha gyakran használja. A megjelenített hátralévő
Ak dôjde k prerušeniu napájania aj napriek tomu, že akumulátor indikuje
dostatočný výkon na prevádzku, akumulátor úplne nabite znova tak, aby bol
használati időt tekintse a felvételi idő megközelítő értékének.
Ha az opcionális AC-VQP10 tápegységet/töltőt használja, lehet, hogy az
zobrazený správny zostávajúci čas pre akumulátor. Všimnite si, že zostávajúci
čas akumulátora sa niekedy neaktualizuje v prípade dlhodobého používania
akkumulátor élettartamjelzője nem jelenik meg (ha H sorozatú modellt használ).
pri vysokých teplotách, pri ponechaní v úplne nabitom stave alebo pri častom
Az akkumulátor tárolása
používaní akumulátora. Zobrazený zostávajúci čas akumulátora považujte za
Teljesen töltse fel az akkumulátort, majd az elektronikus eszköze használatával
približný nahrávací čas.
teljesen merítse ki, és ezután tárolja száraz, hűvös helyen. Ezt a feltöltést
Ak sa používa adaptér striedavého prúdu/nabíjačka AC-VQP10, indikátor nabitia
és használatot évente ismételje meg, hogy megőrizze az akkumulátor
akumulátora sa nemusí zobrazovať (ak používate sériu H).
működőképességét.
Ako skladovať akumulátor
Az akkumulátor élettartama
Pred uskladnením na suchom a chladnom mieste akumulátor úplne nabite
Az akkumulátor élettartama korlátozott. Ha az akkumulátor hátralévő használati
a následne ho pomocou zariadenia úplne vybite. Aby ste zaistili fungovanie
ideje jelentősen lecsökken, az akkumulátor élettartama végéhez közeledik. Cserélje
akumulátora, raz za rok ho nabite a použite.
ki egy újra.
Životnosť akumulátora
Az egyes akkumulátorok várható élettartama eltérő lehet a tárolásuktól, működési
feltételeiktől és a környezetüktől függően.
Životnosť akumulátora je obmedzená. Ak sa životnosť akumulátora značne skráti,
akumulátor je na konci svojej životnosti. Vymeňte ho za nový.
A felvételek tartalmáért nem nyújtunk kártérítést
Životnosť rôznych akumulátorov sa líši v závislosti na skladovaní, prevádzkových
A felvételek tartalmáért nem nyújthatunk kártérítést, ha a felvétel vagy a lejátszás az
podmienkach a podmienkach okolia.
akkumulátor vagy egyéb eszköz hibája miatt nem lehetséges.
A forma és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
Bez náhrady za obsah záznamu
Nemožno poskytnúť náhradu za obsah záznamu, ak nahrávanie alebo prehrávanie
nebude v dôsledku chyby akumulátora alebo iných zariadení možné.
Vzhľad a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Pentru clienţii din Europa
Dezafectarea bateriilor uzate (aplicabil în Uniunea Europeană şi alte ţări
europene cu sisteme de colectare separate )
Európai vásárlóink számára
Acest simbol marcat pe baterie sau pe ambalaj indică faptul că
Feleslegessé vált elemek hulladékként való eltávolítása (Használható
bateria acestui produs nu trebuie considerată reziduu menajer.
az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési
Pe anumite tipuri de baterii, acestui simbol i se pot asocia
simbolurile anumitor substanţe chimice. Simbolurile pentru
rendszereiben)
mercur (Hg) sau plumb (Pb) sunt adăugate, daca bateria
Ez a szimbólum az elemen vagy annak csomagolásán azt jelzi,
conţine mai mult de 0,0005% mercur sau 0,004% plumb.
hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként.
Asigurându-vă că aceste baterii sunt eliminate corect, veţi ajuta la prevenirea
Egyes elemeken vagy azok csomagolásán ez a szimbólum együtt
szerepelhet a higany (Hg) vagy az ólom (Pb) vegyjelével akkor,
consecinţelor negative pentru mediu şi pentru sănătatea umană, care, în caz
contrar, pot fi provocate de către manipularea şi eliminarea greşită a acestor baterii.
ha az elem 0,0005%-nál több higanyt vagy 0,004%-nál több
Reciclarea acestor materiale va ajuta la conservarea resurselor naturale.
ólmot tartalmaz.
În cazul produselor care pentru siguranţa, performanţa sau integritatea datelor
Kérjük, hogy azt a használt elemek gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A
necesită o conexiune permanentă cu bateria încorporată, aceasta trebuie înlocuită
feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
numai de către personalul specializat din centrele de service.
Pentru a vă asigura că bateriile vor fi dezafectate corespunzător, predaţi produsulul
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében.
Olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket, ahol biztonsági, teljesítményi, illetve
la sfârşitul duratei de funcţionare la centrele de colectare pentru deşeuri electrice şi
electronice.
adatok megőrzése érdekében elengedhetetlen az energiaellátás folyamatosságának
Pentru celelalte tipuri de baterii, vă rugăm să consultaţi secţiunea în care este explicat
biztosítása, csak az arra felkészült szerviz állomány cserélheti ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható legyen az elem megfelelő kezelése,
modul neprimejdios de îndepărtare a bateriei din produs. Predaţi bateria uzată la un
centru de colectare şi reciclare a bateriilor.
a termékének elhasználódásakor jutassa el azt az arra kijelölt elektromos és
elektronikus hulladékgyűjtő pontra.
Pentru mai multe detalii referitoare la reciclarea acestui produs sau a bateriei, vă
rugăm să contactaţi primaria , serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de
Minden más elem esetén kérjük, hogy tanulmányozza, milyen módon lehet
unde aţi achiziţionat produsul.
biztonságosan az elemet a készülékből eltávolítani. Az elemet a használt elemek
megfelelő begyűjtőhelyén adja le.
Notă pentru clienţii din ţările care aplică Directivele UE
A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az
Producătorul acestui aparat este : Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
108-0075 Japonia.
terméket megvásárolta.
Reprezentantul autorizat pentru compatibilitatea electromagnetică si conformitatea
Megjegyzés az EU-s irányelveket követő országokban élő
electrosecurităţii produselor este : Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61,70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice problemă de service sau de garanţie , vă
vásárlóink számára
rugăm să consultaţi documentele de garanţie ce insoţesc aparatul.
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, 108-0075 Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-
ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony
Dacă nu puteţi încărca bateria:
Deutschland GmbH (Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a
Prima dată când încercaţi să încărcaţi această baterie, lampa CHARGE poate
jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos
lumina intermitent şi rapid în următoarele situaţii. În acest caz, scoateţi bateria
ügyben, a különálló szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott címekhez
din încărcătorul de baterii şi apoi reconectaţi-o.
forduljon.
 Bateria a fost lăsată mult timp la încărcat
Ha nem tudja feltölteni az akkumulátort:
 Bateria a fost lăsată mult timp în cameră
Amikor először tölti újra ezt az akkumulátort, a CHARGE jelzőfény gyorsan
 Imediat după achiziţionare
villoghat az alábbi feltételek mellett. Ha ez megtörténik, vegye ki az akkumulátort
Dacă lampa CHARGE luminează intermitent şi rapid* a doua oară când încercaţi
az akkumulátortöltőből, majd csatlakoztassa újra.
să reîncărcaţi această baterie, este posibil să existe o defecţiune la nivelul
 Az akkumulátor hosszú ideig használaton kívül volt
bateriei sau al încărcătorului bateriei. Nu mai folosiţi bateria şi luaţi legătura cu
 Az akkumulátor hosszú ideig a kamerában volt tartva
distribuitorul Sony.
 Közvetlenül a vásárlást követően
*Luminare rapidă şi intermitentă: cam 3 ori/secundă
Ha a CHARGE jelzőfény gyorsan villog* amikor második alkalommal
Ce este pachetul de baterii „InfoLITHIUM"?
próbálja újratölteni az akkumulátort, akkor lehet, hogy az akkumulátor vagy
Este un pachet de baterii litiu ion ce poate transmite date legate de consumul său
az akkumulátortöltő hibás. Hagyja abba a használatukat, és forduljon a Sony
către alte dispozitive electronice compatibile. Recomandăm să folosiţi pachetul
márkakereskedőjéhez.
de baterii „InfoLITHIUM" numai cu dispozitivele electronice ce poartă emblema
*Gyorsan villog: kb. 3-szor másodpercenként
.
Dacă folosiţi acest pachet de baterii cu un dispozitiv electronic ce nu poartă
Mi az „InfoLITHIUM" akkumulátor?
emblema
, capacitatea rămasă a bateriei nu va fi indicată în minute.*
Ez egy lítium-ion akkumulátor, amely energiafogyasztással kapcsolatos adatokat
* Este posibil ca capacitatea bateriei să nu fie indicată în mod corect în funcţie de
képes szolgáltatni a kompatibilis elektronikus eszközöknek. Azt tanácsoljuk, hogy
condiţiile şi mediul de utilizare.
csak „InfoLITHIUM" akkumulátorokat használjon olyan elektronikus eszközökhöz,
„InfoLITHIUM" este o marcă comercială a Sony Corporation.
amelyeken a
embléma látható.
ATENŢIE
Ha ezt az akkumulátort olyan elektronikus eszközhöz használja, amelyen nincs
embléma, a fennmaradó akkumulátorkapacitás kijelzése nem lesz
Dacă pachetul de baterii nu este manipulat în mod corespunzător, acesta poate
percrekész.*
să explodeze, să cauzeze incendiu sau să provoace arsuri de materiale chimice.
Respectaţi următoarele atenţionări. A nu se dezasambla. A nu se strivi şi a nu
* A használati és környezeti feltételektől függően lehet, hogy a fennmaradó
akkumulátorkapacitás kijelzése nem lesz pontos.
se expune pachetul de baterii la lovituri sau forţă, cum ar fi lovituri cu ciocanul,
scăpare sau călcare. A nu se scurtcircuita şi a nu se permite atingerea terminalelor
Az „InfoLITHIUM" a Sony Corporation védjegye.
aparţinând bateriei cu obiecte metalice. A nu se expune produsul la temperaturi de
FIGYELEM
peste 60 °C, cum ar fi lumina solară directă sau interiorul maşinii parcate în soare.
Ha az akkumulátort helytelenül kezelik, felrobbanhat, és tüzet, sőt vegyi égési
A nu se arde sau arunca în foc. A nu se manipula baterii litiu ion deteriorate sau
sérüléseket okozhat. Tartsa szem előtt a következő figyelmeztetéseket. Ne szerelje
care prezintă scurgeri. A se încărca pachetul de baterii folosind un încărcător de
szét. Az akkumulátort ne zúzza össze, és ne tegye ki ütés vagy egyéb erő hatásának,
baterii original Sony sau un dispozitiv ce poate încărca pachetul de baterii. A nu
például ne üsse, ne ejtse le, és ne lépjen rá. Ne zárja rövidre az akkumulátor
se lăsa pachetul de baterii la îndemâna copiilor mici. A se păstra uscat pachetul
pólusait, és előzze meg, hogy fémtárgyak érintkezésbe kerüljenek velük. Ne tegye
de baterii. A se înlocui numai cu tipul asemănător sau echivalent recomandat de
ki 60 °C feletti hőmérsékletnek, például ne hagyja közvetlenül a tűző napon vagy
Sony. A se trece pachetul de baterii la deşeuri în modul descris în instrucţiuni.
a napon parkoló autóban. Ne gyújtsa meg, és ne dobja tűzbe. Ne kezeljen sérült
Pentru detalii suplimentare, consultaţi instrucţiunile de operare ale dispozitivului
vagy folyó lítium-ion akkumulátorokat. Az akkumulátort mindig eredeti Sony
dumneavoastră electronic.
akkumulátortöltővel, vagy az akkumulátor töltésére alkalmas eszközzel töltse. Az
Încărcarea pachetului de baterii
akkumulátort tárolja kis gyermekek elől elzárt helyen. Az akkumulátort tartsa
Nu trebuie să descărcaţi pachetul de baterii înainte de reîncărcare.
szárazon. Csak ugyanolyan vagy ekvivalens, a Sony által ajánlott típussal cserélje.
A használt elemeket az utasításoknak megfelelően ártalmatlanítsa. További
Încărcarea în timp ce mai există o oarecare capacitate nu afectează capacitatea
részleteket az elektronikus eszköze kezelési útmutatójában talál.
originală a bateriei.
Pentru a încărca în mod eficient bateria, reîncărcaţi-o complet la temperatura
ambientală de 10 °C - 30 °C.
Folosirea eficientă a pachetului de baterii
батарейный блок сбросить незамедлительно как указано в отдельной
Performanţa pachetului de baterii se reduce în medii de temperatură scăzută.
инструкции. Более подробно см. инструкцию по пользованию вашей
электронной аппаратурой.
Pentru a conserva energia, recomandăm păstrarea la cald a pachetului de baterii,
de exemplu în buzunar, şi introducerea acestuia în dispozitivul electronic imediat
Зарядка батарейного блока
înainte de folosire.
Не требуется разрядить батарейный блок перед его перезарядкой. Зарядка
Aveţi la îndemână pachete de baterii pentru timpuri de înregistrare de două sau
батарейного блока с оставшимся зарядом не оказывает воздействие на его
trei ori mai lungi şi efectuaţi înregistrări de încercare înainte de înregistrarea
исходную емкость.
corespunzătoare.
Для эффективной зарядки следует зарядить полностью батарейный блок
Dacă alimentarea se întrerupe chiar dacă timpul rămas de utilizare a bateriei arată
при температуре окружающей среды в пределах от 10 °С до 30 °С.
că pachetul de baterii dispune de suficientă energie pentru a funcţiona, reîncărcaţi
Эффективное использование батарейного блока
din nou bateria astfel încât să se arate timpul corect rămas. Reţineţi că timpul
Рабочие характеристики батарейного блока ухудшаются в среде
rămas de utilizare a bateriei câteodată nu este resetat dacă produsul este folosit la
пониженной температуры. Для поддержания заданной мощности
temperaturi ridicate o vreme îndelungată sau este lăsat în stare complet încărcată
батарейного блока рекомендуется содержать его в теплых местах, например,
ori dacă pachetul de baterii este frecvent folosit. Luaţi timpul rămas de utilizare a
в вашем кармане, и вставить в электронную аппаратуру непосредственно
bateriei ca un timp de înregistrare aproximativ.
перед ее употреблением.
Când se foloseşte un adaptor/încărcător c.a. AC-VQP10 opţional, indicatorul
Удобно иметь батарейных блок на время записи в два или три раза больше
pentru durata de viaţă a bateriei nu este afişat (dacă folosiţi seria H).
ожидаемого и рекомендуется также выполнять пробные записи перед
Depozitarea pachetului de baterii
выполнением реальных записей.
Încărcaţi complet pachetul de baterii, apoi folosiţi dispozitivul până la descărcare
Если питание выключается автоматически, несмотря на то, что индикация
totală înainte de a-l depozita într-un loc uscat, răcoros. Repetaţi încărcarea şi
оставшегося времени заряда батарейного блока показывает достаточный
descărcarea totală o dată pe an pentru a păstra buna funcţionare a pachetului de
заряд для работы, то следует перезарядить батарейный блок полностью,
baterii.
чтобы точное оставшееся время заряда батарейного блока было отображено.
Durata de viaţă a bateriei
Надо помнить, что точное отображение оставшегося времени заряда
Durata de viaţă a bateriei este limitată. Dacă timpul rămas de utilizare a bateriei
батарейного блока может иногда не восстановиться, если он используется
este redus considerabil, pachetul de baterii îşi atinge sfârşitul duratei de viaţă.
при высокой температуре длительный период времени или оставится в
Înlocuiţi-l cu unul nou.
полностью заряженном состоянии, либо же он слишком часто используется.
Следует считать, что отображаемое оставшееся время заряда батарейного
Durata de viaţă a bateriei variază la fiecare pachet de baterii în funcţie de condiţiile
de depozitare, condiţiile de utilizare şi mediu.
блока означает приближительное время записи.
Neoferirea recompensei pentru conţinutul înregistrării
При применении опционного адаптера пер.тока/зарядного устройства
AC-VQP10, индикатор срока службы батарейного блока может не давать
Nu este posibilă recompensarea pentru conţinutul înregistrării dacă înregistrarea sau
отображение (если применяется серия Н).
redarea nu este posibilă datorită funcţionării incorecte a pachetului de baterii sau a
Как хранить батарейный блок
altor dispozitive.
Concepţia şi specificaţiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
Следует зарядить батарейный блок полностью, а затем разрядить его
полностью на электронной аппаратуре перед хранением его в сухом
прохладном месте. Следует повторить зарядку и разрядку таким образом раз в
год для поддержания функции батарейного блока.
Для покупателей в Европе
Срок службы батарейного блока
Утилизация использованных элементов питания (применяется в
Срок службы батарейного блока ограничен. Если оставшееся время заряда
странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют
существенно сокрашено, то срок службы батарейного блока подходит к
системы раздельного сбора отходов)
концу. Замените его на новый.
Данный знак на элементе питания или упаковке означает,
Сроки службы батарейных блоков различаются в зависимости от условий
что элемент питания, поставляемый с устройством, нельзя
хранения, эксплуатации и окружающей среды.
утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами.
Компенсация за содержимое записи не предусматривается
На некоторых элементах питания данный символ может
Содержимое записи не компенсируеося, если запись или воспроизведение не
комбинироваться с символом химического элемента.
осуществляется из-за неисправности батарейного блока или др. аппаратуры.
Символы ртути (Hg) или свинца (Pb) указываются, если
содержание данных металлов более 0,0005% (для ртути) и 0,004% (для свинца)
Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без
соответственно.
уведомления.
Обеспечивая правильную утилизацию использованных элементов питания,
вы предотвращаете негативное влияние на окружающую среду и здоровье
людей, возникающее при неправильной утилизации. Вторичная переработка
материалов, использованных при изготовлении элементов питания,
способствует сохранению природных ресурсов.
При работе устройств, для которых в целях безопасности, выполнения
каких-либо действий или сохранения имеющихся в памяти устройств
данных необходима подача постоянного питания от встроенного элемента
питания, замену такого элемента питания следует производить только в
специализированных сервисных центрах.
Для правильной утилизации использованных элементов питания, после
истечения срока службы, сдавайте их в соответствующий пункт по сбору
электронного и электрического оборудования.
Об использовании прочих элементов питания, пожалуйста, узнайте в разделе,
в котором даны инструкции по извлечению элементов питания из устройства,
соблюдая меры безопасности. Сдавайте использованные элементы питания в
соответствующие пункты по сбору и переработке использованных элементов
питания.
Для получения более подробной информации о вторичной переработке
данного изделия или использованного элемента питания, пожалуйста,
обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых
отходов или в магазин, где было приобретено изделие.
Примечание для покупателей в странах, где действуют
директивы ЕС
Производителем данного устройства является корпорация Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Уполномоченным
представителем по электромагнитной совместимости (EMC) и безопасности
изделия является компания Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. По вопросам обслуживания и гарантии обращайтесь
по адресам, указанным в соответствующих документах.
Если зарядить аккумулятор невозможно:
При зарядке этого аккумулятора первый раз, лампочка CHARGE может
Импортер на территории РФ и название и адрес организации, раположенной
быстро мигать в следующих случаях. Если это произойдет, извлеките
аккумулятор из зарядного устройства, а затем снова подсоедините его.
на территории РФ, уполномоченной принимать претензии от пользователей:
ЗАО "Сони Электроникс", 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6, Россия
 Аккумулятор длительное время не использовался
 Аккумулятор был оставлен в камере на длительное время
 Сразу после покупки
Если лампочка CHARGE быстро* мигает, когда аккумулятор
若無法為電池充電:
перезаряжается второй раз, возможно имеет место неисправность
аккумулятора или зарядного устройства. Прекратите их использование и
第一次嘗試將本電池充電時,在下列情況中
CHARGE指示燈可能會快速閃爍。若發生此
僅適用於台灣
обратитесь к дилеру компании Sony.
*Быстрое мигание: около 3 раз за секунду
情形,請從充電器取出電池,然後重新裝入電
池。
Что представляет собой батарейный блок "InfoLITHIUM"?
電池長時間沒有使用
Это батарейный блок литиево-ионного типа, который позволяет обменяться
電池長時間放置在相機內
данными об его потреблении с совместимой электронной аппаратурой.
於購買後立即充電
Рекомендуется использовать батарейный блок "InfoLITHIUM" только при
第二次嘗試將本電池充電時,若CHARGE指
работе с электронной аппаратурой, отмеченной логотипом
.
示燈仍快速閃爍*,這可能是電池或充電器出
廢電池請回收
При использовании этого блока вместе с электронной аппаратурой, не
現故障。請立即停止使用,並通知S o n y經銷
маркированной логотипом
, не показывается оставшееся время
商。
работы блока в минутах.*
*快速閃爍:每秒約3次
* Оставшееся время работы блока может быть показано неправильно в
зависимости от внешних условий и режима эксплуатации видеотехники.
什麼是"
InfoLITHIUM
"電池組?
"InfoLITHIUM" - торговая марка фирмы Sony Corporation.
"
"電池組是一種鋰離子電池組,可以與相容電子設備之間交
ВНИМАНИЕ
換其電量消耗資料。建議只在帶有
標識的電子設備中使用
При неправильном обращении с батарейным блоком может происходить
взрыв блока, вызывать пожар или химический отжог. Надо соблюдать
"
"電池組。
следующие указания. Не следует разобрать, Не следует разрушать и не
不帶有
標識的電子設備使用此電池組時,將不顯示以分鐘
нанести блоку удары или усилия, такие как молотком, сбросом или нагой.
計的電池剩餘電量。*
Не следует накоротко закнуть и не касаться никакими металлическим
* 根據裝置的使用條件和環境,電池剩餘電量可能無法正確顯示。
предметами клеммной части батарейного блока. Не следует подвергать
повышенной температуре больше 60 °C, например прямым солнечными лучам
"
"是
公司的商標。
или в автомобиле, стоящем под солнцем. Не следует зажигать или сбросить
注意
в огонь. Не следует обращаться с поврежденным или просачивающимся
如果處理不當,電池組會爆裂,引發火災,甚至會造成化學性灼傷。請遵守
литиево-ионными батарейкками. Обязательно надо зарядить батарейный
以下注意事項。請勿分解。請勿碾壓,請勿使電池組受到任何震動或強
блок с применением зарядного устройства собственно фирмой Sony или др.
力,如錘擊、跌落或踩踏。請勿短路,請勿使金屬物品接觸電池端子。請
устройства, позволяющего зарядить данный батарейный блок. Сохранить
勿暴露於 ℃以上的環境中,例如陽光直射的地方或陽光下停泊的汽車內。
батарейный блок в местах, недоступных маленким детям. Поддержать
請勿焚燒或投入火中。請勿觸摸已損壞或漏液的鋰離子電池。請務必使
батарейный блок не увлажденным. Заменить блок на новый одинаковой
正品充電器或能對電池組充電的裝置為電池組充電。避免幼童接觸
марки или аналогичной, рекомендуемой фирмой Sony. Отработанный
電池組。保持電池組乾燥。僅使用
公司推薦的相同或相當類型的電池
組進行更換。按照說明及時丟棄已用過的電池組。更多詳情,請參閱您的
要高效地给电池充电,请在 10℃ -30℃的环境
* 根據裝置的使用條件和環境,電池剩餘電量可能無法正確顯示。
中为之完全充电。
"
"是
公司的商標。
注意
电池组的有效使用
如果處理不當,電池組會爆裂,引發火災,甚至會造成化學性灼傷。請遵守
以下注意事項。請勿分解。請勿碾壓,請勿使電池組受到任何震動或強
在低温环境中,电池组的性能会下降。为了保持
力,如錘擊、跌落或踩踏。請勿短路,請勿使金屬物品接觸電池端子。請
电池电量,我们建议您使电池组保持温暖状态,
勿暴露於 ℃以上的環境中,例如陽光直射的地方或陽光下停泊的汽車內。
請勿焚燒或投入火中。請勿觸摸已損壞或漏液的鋰離子電池。請務必使
比如将他们放在您的口袋里,仅在使用前将之插
正品充電器或能對電池組充電的裝置為電池組充電。避免幼童接觸
入您的电子设备。
電池組。保持電池組乾燥。僅使用
公司推薦的相同或相當類型的電池
組進行更換。按照說明及時丟棄已用過的電池組。更多詳情,請參閱您的
手头要准备能够支撑预计拍摄时间 2-3 倍的备
電子設備的使用說明書。
用电池,且在正式拍摄之前要进行试拍。
給電池組充電
如果电池组电量已耗尽,而电池剩余使用时间仍
重新充電前不必為電池組放電。在仍有部分電量的情況下充電不會影響
電池的原始容量。
显示电池组有充足的电量进行操作,请再次对电
要高效地給電池充電,請在
℃的環境中為之完全充電。
池组完全充电,以便显示正确的电池剩余使用时
電池組的有效使用
在低溫環境中,電池組的性能會下降。為了保持電池電量,我們建議您
间。请注意,如果在高温下长时间使用电池组或
使電池組保持溫暖狀態,比如將他們放在您的口袋裡,僅在使用前將之
使其保持完全充电的状态,或频繁使用电池组,
插入您的電子設備。
电池剩余使用时间有时无法恢复。请将显示的电
手頭要準備能夠支撐預計拍攝時間
倍的備用電池,且在正式拍攝之
前要進行試拍。
池剩余使用时间看作大概的拍摄时间。
如果電池組電量已耗盡,而電池剩餘使用時間仍顯示電池組有充足的電
量進行操作,請再次對電池組完全充電,以便顯示正確的電池剩餘使用
使用选购的电源适配器 / 充电器 AC-VQP10 时,
時間。請注意,如果在高溫下長時間使用電池組或使其保持完全充電的
可能不显示电池寿命指示符(如果您使用 H 系
狀態,或頻繁使用電池組,電池剩餘使用時間有時無法恢復。請將顯示
的電池剩餘使用時間看作大概的拍攝時間。
列) 。
使用選購的電源配接器 充電器
時,可能不顯示電池壽命指示
如何储存电池组
符(如果您使用 系列) 。
如何儲存電池組
将电池组完全充电,然后在您的电子设备上将其
將電池組完全充電,然後在您的電子設備上將其電量完全用光,再將其儲
电量完全用光,再将其储存在干燥、凉爽的地方。
存在乾燥、涼爽的地方。為了維護電池組的功能,請每年重複一次此充放
電過程。
为了维护电池组的功能,请每年重复一次此充放
電池壽命
电过程。
電池壽命是有限的。如果電池剩餘使用時間明顯縮短,則說明電池組到
達了其壽命終點。請更換新電池。
电池寿命
每一電池組的電池壽命根據儲存、使用的條件和環境的不同而變化。
电池寿命是有限的。如果电池剩余使用时间明显
對於拍攝損失不予賠償
如果由於電池組或其他設備的故障而導致無法拍攝或重放,將不對該拍
缩短,则说明电池组到达了其寿命终点。请更换
攝內容予以賠償。
新电池。
設計和規格有所變更時,恕不另行奉告。
每一电池组的电池寿命根据存储、使用的条件和
环境的不同而变化。
对于拍摄损失不予赔偿
如果您无法对电池进行充电:
如果由于电池组或其他设备的故障而导致无法拍
第一次为此电池充电时,在下列情况下,CHARGE
指示灯可能会快速闪烁。在这种情况下,请将电
摄或重放,将不对该拍摄内容予以赔偿。
池从充电器中取出,然后重新连接。
设计或规格如有变动,恕不另行通知。
电池被搁置很久
电池被搁置在相机中很久
刚购买来时
如果再次为此电池充电时 CHARGE 指示灯仍快
速闪烁*,则说明电池或充电器可能存在故障。
请停止使用并与 Sony 经销商联系。
*快速闪烁:约 3 次/秒
什么是"InfoLITHIUM"电池组?
"InfoLITHIUM"电池组是一种锂离子电池组,可
以与兼容电子设备之间交换其电量消耗数据。建
议 只 在 带 有
标 识 的 电 子 设 备 中 使 用
"InfoLITHIUM"电池组。
不带有
标识的电子设备使用此电池组
时,将不显示以分钟计的电池剩余电量。*
* 根据装置的使用条件和环境,电池剩余电量可能
无法正确显示。
"InfoLITHIUM"是 Sony 公司的商标。
注意
如果处理不当,电池组会爆裂,引发火灾,甚至
会造成化学性灼伤。请遵守以下注意事项。请勿
制造商 :
索尼公司
分解。请勿碾压,请勿使电池组受到任何震动或
总经销商 :
索尼(中国)有限公司
强力,如锤击、跌落或踩踏。请勿短路,请勿使
总经销商地址 : 北京市朝阳区太阳宫中路 12 号楼
金属物品接触电池端子。请勿暴露于60℃以上的
冠城大厦 701
环境中,例如阳光直射的地方或阳光下停泊的汽车
日本制造(主机)
内。请勿焚烧或投入火中。请勿触摸已损坏或漏
出版日期 :
2012 年 10 月
液的锂离子电池。请务必使用Sony正品充电器或
能对电池组充电的装置为电池组充电。避免幼童
接触电池组。保持电池组干燥。仅使用Sony公司
推荐的相同或相当类型的电池组进行更换。按照
说明及时丢弃已用过的电池组。更多详情,请参
阅您的电子设备的使用说明书。
给电池组充电
重新充电前不必为电池组放电。在仍有部分电量
的情况下充电不会影响电池的原始容量。
要高效地给电池充电,请在 10℃ -30℃的环境
中为之完全充电。
电池组的有效使用
在低温环境中,电池组的性能会下降。为了保持
电池电量,我们建议您使电池组保持温暖状态,
比如将他们放在您的口袋里,仅在使用前将之插
入您的电子设备。
:‫إذا مل ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺷﺤﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ‬
‫ ﺑﴪﻋﺔ ﰲ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. إذا ﺣﺪث‬CHARGE ‫ﻋﻨﺪ ﻣﺤﺎوﻟﺔ إﻋﺎدة ﺷﺤﻦ ﻫﺬه اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻷول ﻣﺮة، ﻗﺪ ﻳﻮﻣﺾ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﺸﺤﻦ‬
.‫ﻫﺬا، اﻧﺰع اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﺷﺎﺣﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ أﻋﺪ ﺗﻮﺻﻴﻠﻬﺎ ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ‬
.‫ﻋﺪم اﺳﺘﻌامل اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﳌﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ‬
.‫اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻣﺤﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﻜﺎﻣ ري ا ﳌﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ‬
‫ﺑﻌﺪ ﴍ اءﻫﺎ ﻣﺒﺎﴍة‬
‫ ﺑﴪﻋﺔ* ﻋﻨﺪ ﻣﺤﺎوﻟﺔ إﻋﺎدة ﺷﺤﻦ ﻫﺬه اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﰲ اﳌﺮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺸري اﱃ وﺟﻮد‬CHARGE ‫ﻋﻨﺪ وﻣﻴﺾ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﺸﺤﻦ‬
°
.‫ ﻟﺪﻳﻚ‬Sony ‫ﺧﻠﻞ ﰲ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ أو ﰲ ﺷﺎﺣﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ. ﻗﻢ ﺑﺈﻳﻘﺎف اﺳﺘﻌامﻟﻬام واﺳﺘﺸﺎرة وﻛﻴﻞ ﺳﻮين‬
‫*وﻣﻴﺾ ﴎﻳﻊ: 3 ﻣ ﺮ ات ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻟﻜﻞ ﺛﺎﻧﻴﺔ‬
‫" اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ؟‬InfoLITHIUM" ‫ﻣﺎ ﻫﻲ ﺑﻄﺎرﻳﺔ‬
.‫إﻧﻬﺎ ﺑﻄﺎرﻳﺔ أﻳﻮﻧﺎت ﻟﻴﺜﻴﻮم ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﻣﻊ اﻷﺟﻬﺰة اﻹﻟﻴﻜﱰوﻧﻴﺔ اﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ‬
‫" اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ ﻣﻊ اﻷﺟﻬﺰة اﻹﻟﻴﻜﱰوﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ‬InfoLITHIUM" ‫ﻧﻮﺻﻴﻚ ﺑﻌﺪم اﺳﺘﻌامل أي ﻧﻮع ﺑﻄﺎرﻳﺎت ﻏري ﺑﻄﺎرﻳﺔ‬
.
‫اﻟﺸﻌﺎر‬
‫، ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺑﻴﺎن ﺳﻌﺔ‬
‫اذا اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻫﺬه اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ ﻣﻊ أﺟﻬﺰة إﻟﻴﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻻ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺸﻌﺎر‬
*.‫اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻗﺎﺋﻖ‬
.‫* ﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺑﻴﺎن اﻟﺴﻌﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﺑﺼﻮرة ﺻﺤﻴﺤﺔ وذﻟﻚ ﺗﺒﻌ ﺎ ً ﻟﻈﺮوف ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻬﺎ‬
.Sony Corporation ‫" ﻫﻲ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻟﴩﻛﺔ‬InfoLITHIUM" ‫اﻟﻌﺒﺎرة‬
°
°
‫ﺗﻨﺒﻴﻪ‬
‫ﰲ ﺣﺎل ﺳﻮء اﺳﺘﻌامل اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ، ميﻜﻦ أن ﺗﻨﻔﺠﺮ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ، ﻣﺴﺒﺒ ﺔ ً ﻧﺸﻮب ﺣﺮﻳﻖ أو ﺣﺘﻰ ﺣﺮوق‬
‫ ﻻ ﺗﻌﻤﺪ إﱃ ﺗﺤﻄﻴﻢ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ أو ﺗﻌﺮﻳﻀﻬﺎ ﻷي‬ .‫ ﻻ ﺗﻌﻤﺪ إﱃ ﺗﻔﻜﻴﻜﻬﺎ‬ .‫ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ. ﻗﻢ مب ﺮ اﻋﺎة اﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‬
‫ ﻻ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﺣﺪوث متﺎس ﻛﻬﺮﺑﺎيئ وﻻ ﺗﺪع أﻃ ﺮ اف ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ‬ .‫ﺻﺪﻣﺎت أو ﻟﻠﻘﻮة ﻛﺄن ﺗﻄﺮﻗﻬﺎ أو ﺗﺴﻘﻄﻬﺎ أو ﺗﺪوس ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫ ﻻ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ إﱃ درﺟﺎت ﺣ ﺮ ارة ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ 06 درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻛﺄن ﺗﺮﻛﻨﻬﺎ ﰲ ﺿﻮء اﻟﺸﻤﺲ اﳌﺒﺎﴍ‬ .‫ﺗﻼﻣﺲ أي أﺷﻴﺎء ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ‬
‫ ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻄﺎرﻳﺎت ذات أﻳﻮﻧﺎت ﻟﻴﺜﻴﻮم ﺗﺎﻟﻔﺔ‬ .‫ ﻻ ﺗﻌﻤﺪ إﱃ إﺣ ﺮ اﻗﻬﺎ أو اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﺎر‬ .‫أو ﰲ ﺳﻴﺎرة ﻣﺘﻮﻗﻔﺔ ﰲ اﻟﺸﻤﺲ‬
‫ أﺻﲇ أو ﺟﻬﺎز ميﻜﻨﻪ‬Sony ‫ اﺣﺮص ﻋﲆ ﺷﺤﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ ﺑﺎﺳﺘﻌامل ﺷﺎﺣﻦ ﺑﻄﺎرﻳﺔ ﻃ ﺮ از ﺳﻮين‬ .‫أو ﻓﻴﻬﺎ ﺗﴪب‬
‫ اﺣﺘﻔﻆ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ‬ .‫ اﺣﺘﻔﻆ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ ﺑﻌﻴ ﺪ ًا ﻋﻦ ﻣﺘﻨﺎول اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر‬ .‫ﺷﺤﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ‬
‫ ﺗﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ‬ .Sony ‫ ﻗﻢ ﺑﺎﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻨﻮع أو ﺑﻨﻮع ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻳﻮﴅ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﻮين‬ .‫ﻟﻠﺸﺤﻦ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﺎﻓﺔ‬
‫ ر اﺟﻊ ﺗﻌﻠﻴامت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺠﻬﺎزك اﻹﻟﻴﻜﱰوين ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ‬ .‫اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻋﲆ اﻟﻔﻮر ﻛام ﻫﻮ ﻣﺬﻛﻮر ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴامت‬
.‫ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ‬
‫ﺷﺤﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ‬
‫ ﻻ ﺗﺤﺘﺎج ﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﺷﺤﻨﺔ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺤﻨﻬﺎ. ﺷﺤﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻔﺮغ ﺷﺤﻨﺘﻬﺎ متﺎﻣ ﺎ ً ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﲆ اﻟﺴﻌﺔ‬
.‫اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎرﻳﺔ‬
.‫ ﻟﺸﺤﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﺑﻜﻔﺎءة، اﺷﺤﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ درﺟﺔ ﺣ ﺮ ارة ﻣﺤﻴﻄﺔ ﻣﻦ 01 - 03 درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ‬
‫اﻻﺳﺘﻌامل اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﺒﻄﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ‬
.‫ ﻳﺘﻨﺎﻗﺺ أداء اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ إذا ﻛﺎﻧﺖ درﺟﺔ ﺣ ﺮ ارة اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ ﻗﺪرة اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ، ﻧﻮﺻﻴﻚ ﺑﺈﺑﻘﺎء اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ داﻓﺌﺔ، ﻛﺄن ﺗﻀﻌﻬﺎ ﰲ ﺟﻴﺒﻚ، وﻻ ﺗﻌﻤﺪ إﱃ إدﺧﺎﻟﻬﺎ ﰲ‬
.‫اﻟﺠﻬﺎز اﻹﻟﻴﻜﱰوين إﻻ ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻌامل ﻣﺒﺎﴍة‬
‫ اﺣﺘﻔﻆ ﺑﺒﻄﺎرﻳﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ إﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﰲ ﻣﺘﻨﺎول ﻳﺪك ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﺷﺤﻨﺘﻬﺎ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﳌﺪة ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺮﺗني أو 3 ﻣ ﺮ ات ﻗﺪرة ﻣﺪة‬
.‫اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ وﻗﻢ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻔﻌﲇ‬
‫ إذا اﻧﻄﻔﺄ اﻟﺘﻴﺎر ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻣﺆﴍ زﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﳌﺘﺒﻘﻲ ﻳﺸري إﱃ أن اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﲆ ﺷﺤﻨﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ، اﺷﺤﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﺮة أﺧﺮى ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺘﺒﻘﻲ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﺒﻄﺎرﻳﺔ. ﻻﺣﻆ أن اﻟﺰﻣﻦ‬
‫اﳌﺘﺒﻘﻲ ﻟﻠﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻻ ميﻜﻦ اﺳﺘﻌﺎدﺗﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت إذا ﺗﻢ اﻻﺳﺘﻌامل ﰲ درﺟﺎت ﺣ ﺮ ارة ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻔﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ أو إذا ﺗﺮﻛﺖ‬
‫ﰲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﳌﺸﺤﻮﻧﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ أو إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻜرثة. اﻋﺘﱪ زﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﳌﺘﺒﻘﻲ اﳌﻌﺮوض ﻋﲆ أﻧﻪ‬
.‫زﻣﻦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺘﻘﺮﻳﺒﻲ‬
‫ اﻻﺧﺘﻴﺎري، ﻓﻘﺪ ﻻ ﻳﺘﻢ ﻋﺮض ﻣﺆﴍ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ )إذا إﺳﺘﻌﻤﻠﺖ‬AC-VQP10 ‫ ﻋﻨﺪ إﺳﺘﻌامل ﻣﺤﻮل اﻟﺘﻴﺎر اﳌﱰدد/اﻟﺸﺎﺣﻦ‬
.(H ‫اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ‬
‫ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ‬
.‫اﺷﺤﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺛﻢ ﻗﻢ ﺑﺎﺳﺘﻬﻼك ﺷﺤﻨﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﲆ ﺟﻬﺎزك اﻹﻟﻴﻜﱰوين ﻗﺒﻞ ﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ ﰲ ﻣﻜﺎن ﺟﺎف ﺑﺎرد‬
.‫ﻛ ﺮ ّر اﻟﺸﺤﻦ واﺳﺘﻬﻼك اﻟﺸﺤﻨﺔ ﻣﺮة ﺳﻨﻮﻳ ﺎ ً ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ أداء اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ‬
‫ﻋﻤﺮ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ‬
.‫ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻣﺤﺪود. إذا اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗ ﺮ اءة زﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﳌﺘﺒﻘﻲ ﻛﺜ ري ا ً ﻳﻜﻮن ﻋﻤﺮ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ ﻋﲆ وﺷﻚ اﻻﻧﺘﻬﺎء‬
.‫اﺳﺘﺒﺪﻟﻬﺎ ﺑﺄﺧﺮى ﺟﺪﻳﺪة‬
.‫ ﻳﺘﻔﺎوت ﻋﻤﺮ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﺎرﻳﺔ إﱃ أﺧﺮى ﺗﺒﻌ ﺎ ً ﻟﻈﺮوف اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﻟﻠﺒﻴﺌﺔ‬
‫ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ‬
‫ﻻ ميﻜﻦ دﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻋﻦ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ إذا مل ﻳﻜﻦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أو اﻟﻌﺮض ﻣﻤﻜﻨ ﺎ ً ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺤﺪوث ﺧﻠﻞ ﰲ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ‬
.‫ﻟﻠﺸﺤﻦ أو اﻷﺟﻬﺰة اﻷﺧﺮى‬
.‫اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﳌﻮاﺻﻔﺎت ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴري ﺑﺪون إﺷﻌﺎر‬

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

Infolithium npfv50Infolithium np-fm500hInfolithium np-fv70Infolithium np-fw50Infolithium np-fh60Infolithium np-fh70