Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Electrolux ECN21108W Benutzerinformation
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für ECN21108W:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 52
Ръководство за употреба
návod k použití
gebruiksaanwijzing
kasutusjuhend
notice d'utilisation
benutzerinformation
Фризер ракла
Truhlicová mraznička
Vrieskist
Sügavkülmkast
Congélateur coffre
Gefriertruhe
ECN21108W

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Electrolux ECN21108W

 • Seite 1 Ръководство за употреба návod k použití gebruiksaanwijzing kasutusjuhend notice d'utilisation benutzerinformation Фризер ракла Truhlicová mraznička Vrieskist Sügavkülmkast Congélateur coffre Gefriertruhe ECN21108W...
 • Seite 2: Информация За Безопасност

  2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Споделете още от нашето мислене на www.electrolux.com Съдържание Информация за безопасност Грижи и почистване Действие Как да постъпите, ако Командно табло Технически данни Първа употреба Инсталиране Всекидневна употреба Опазване на околната среда Полезни препоръки и съвети...
 • Seite 3 3 • Не използвайте други електрически • Този електроуред е тежък. Трябва да уреди (като машини за сладолед) в се внимава при преместването му. хладилници и фризери, освен ако не • Не местете и не докосвайте продукти са одобрени за тази цел от производи‐...
 • Seite 4 4 electrolux Инсталиране уред, трябва да се извършват от ква‐ лифициран електротехник или компе‐ ВАЖНО! За свързването към тентно лице. електроснабдяването внимателно • Този уред трябва да бъде обслужван следвайте инструкциите, дадени в от упълномощен сервизен център и съответните раздели.
 • Seite 5: Командно Табло

  5 • колко често се отваря капакът • местоположението на уреда. • количеството на съхраняваните храни Командно табло Тази функция спира автоматично след 52 часа. Можете да деактивирате функцията по всяко време, като натиснете ключа Action Freeze . Лампичката Action Freeze се...
 • Seite 6 6 electrolux преди да поставите хранителните про‐ дукти в отделението. ВАЖНО! В случай на аварийно размразяване, например поради спиране на тока, ако уредът е бил изключен за по-дълго време, отколкото е посочено в таблицата с техническите спецификации срещу "Време на...
 • Seite 7: Полезни Препоръки И Съвети

  7 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Съхранявайте Уверете се, че сте извадили ключа ключа далеч от обсега на деца. от ключалката, преди да изхвърлите стария уред. Полезни препоръки и съвети Съвети за замразяване • има вероятност ледените кубчета, ако се консумират веднага след изважда‐...
 • Seite 8: Как Да Постъпите, Ако

  8 electrolux ВНИМАНИЕ! не използвайте миялни 5. Включете уреда. препарати, абразивни продукти, 6. Настройте регулатора на температу‐ рата, за да получите максимално из‐ силно ароматизирани почистващи продукти или восъчни политури за студяване, и оставете уредът да по‐ почистване на вътрешността на...
 • Seite 9 9 Проблем Възможна причина Отстраняване Уредът е шумен. Уредът не се поддържа пра‐ Проверете дали уредът е по‐ вилно. ставен стабилно (всичките че‐ тири крачета трябва да се опи‐ рат върху пода). Компресорът работи не‐ Температурата не е зададена...
 • Seite 10 10 electrolux Проблем Възможна причина Отстраняване Във фризера е твърде то‐ Температурата не е зададена Задайте по-ниска температура. пло. правилно. Капакът не се затваря плътно Проверете дали капакът е за‐ или не е затворен правилно. творен добре и дали уплътне‐...
 • Seite 11: Технически Данни

  11 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не снемайте капака на крушката по време на нейната смяна. Не използвайте фризера, ако капа‐ кът на крушката е повреден или липсва. Технически данни Брутен обем ли‐ Висо‐ мм Време на повиша‐ часа тра чина ване Нетен обем...
 • Seite 12: Опазване На Околната Среда

  12 electrolux 2. Уверете се, че разстоянието между Въздушният поток зад уреда трябва да е уреда и задната стена е 5 см. достатъчен. 3. Уверете се, че разстоянието между уреда и страничните предмети е 5 см. Опазване на околната среда...
 • Seite 13: Inhaltsverzeichnis

  13 Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Obsah Bezpečnostní informace Čištění a údržba Provoz Co dělat, když... Ovládací panel Technické údaje Při prvním použití Instalace Denní používání Poznámky k životnímu prostředí Užitečné rady a tipy Zmĕny vyhrazeny...
 • Seite 14 14 electrolux – důkladně vyvětrejte místnost, ve které je • Do mrazicího oddílu nevkládejte nápoje s spotřebič umístěný. vysokým obsahem kysličníku uhličitého • Změna technických parametrů nebo jaká- nebo nápoje s bublinkami, protože vy- koli jiná úprava spotřebiče je nebezpečná.
 • Seite 15: Provoz

  15 Ochrana životního prostředí je nutné zlikvidovat podle příslušných předpisů, které získáte na obecním Tento přístroj neobsahuje plyny, které úřadě. Zabraňte poškození chladicí jed- mohou poškodit ozónovou vrstvu, ani v notky, hlavně vzadu v blízkosti výměníku chladicím okruhu, ani v izolačních mate- tepla.
 • Seite 16: Při Prvním Použití

  16 electrolux Při prvním použití Čistění vnitřku spotřebiče Důležité Nepoužívejte čisticí prostředky ne- bo abrazivní prášky, které mohou poškodit Před prvním použitím spotřebiče vymyjte povrch spotřebiče. vnitřek a všechno vnitřní příslušenství vlažnou vodou s trochou neutrálního mycího prostředku, abyste odstranili typický pach nového výrobku, a pak vše důkladně...
 • Seite 17: Užitečné Rady A Tipy

  17 Další koše můžete zakoupit v nejbližším se- Mrazničku odemknete takto: rvisním středisku. 1. jemně zasuňte klíč do zámku, 2. otočte klíčem proti směru hodinových ru- Bezpečnostní zámek čiček směrem k symbolu Mraznička je opatřena speciálním zámkem, Důležité Náhradní klíče můžete zakoupit v který...
 • Seite 18: Co Dělat, Když

  18 electrolux Pozor K čištění vnitřních stěn mrazničky 5. Zapněte spotřebič. 6. Otočte regulátorem teploty směrem na nepoužívejte saponáty, abrazivní prášky ani podobné výrobky, silně parfémované nejvyšší nastavení a nechte spotřebič čisticí prostředky nebo voskové politury. takto běžet na dvě až tři hodiny.
 • Seite 19 19 Problém Možná příčina Řešení Víko není řádně zavřeno. Zkontrolujte, zda je víko dobře zavřené a těsnění je nepoškozené a čisté. Příčinou může být vložení velkého Počkejte několik hodin a pak znovu množství potravin ke zmrazení zkontrolujte teplotu. najednou.
 • Seite 20: Výměna Žárovky

  20 electrolux Problém Možná příčina Řešení Potraviny ke zmrazení jsou polo- Rozložte potraviny tak, aby mezi ženy příliš těsně u sebe. nimi mohl volně cirkulovat chladný vzduch. Otvírali jste často víko. Snažte se neotvírat víko často. Víko bylo otevřené dlouho.
 • Seite 21: Instalace

  21 Instalace typovém štítku odpovídají napětí v domácí Umístění síti. Upozornění Jestliže likvidujete starý Spotřebič musí být podle zákona uzemněn. spotřebič se zámkem nebo západkou Zástrčka napájecího kabelu je k tomuto účelu na víku, musíte ho znehodnotit tak, aby vybavena příslušným kontaktem.
 • Seite 22: Veiligheidsinformatie

  22 electrolux Electrolux. Thinking of you. Ga voor meer van onze ideeën naar www.electrolux.com Inhoud Veiligheidsinformatie Onderhoud en reiniging Bediening Problemen oplossen Bedieningspaneel Technische gegevens Het eerste gebruik Montage Dagelijks gebruik Het milieu Nuttige aanwijzingen en tips Wijzigingen voorbehouden Veiligheidsinformatie In het belang van uw veiligheid en om een •...
 • Seite 23 23 vriendelijk is, maar ook uiterst ontvlam- • Bewaar geen brandbare gassen of vloei- baar. stoffen in het apparaat, deze kunnen ont- Controleer of de onderdelen van het koel- ploffen. circuit tijdens transport en installatie van • Zet geen levensmiddelen direct tegen de het apparaat niet beschadigd zijn geraakt.
 • Seite 24: Bediening

  24 electrolux verhitting leiden. Om voldoende ventilatie het koelcircuit en evenmin in de isolatie- te verkrijgen de instructies met betrekking materialen. Het apparaat mag niet wor- tot de installatie opvolgen. den weggegooid bij het normale huis- • Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of houdelijke afval.
 • Seite 25: Bedieningspaneel

  25 Bedieningspaneel Het Action Freeze lampje licht op. Deze functie stopt automatisch na 52 uur. Het is mogelijk de functie te allen tijde te deactiveren door te drukken op de Action Freeze schakelaar. Het Action Freeze lampje gaat uit.
 • Seite 26: Nuttige Aanwijzingen En Tips

  26 electrolux De cijfers geven de bewaartijd in maanden aan voor de bijbehorende ingevroren levens- 1050 middelen. Of de hoogste of laagste waarde van de aangegeven bewaartijd van toepas- sing is, hangt af van de kwaliteit van het voedsel en eventuele bereiding voordat het...
 • Seite 27: Onderhoud En Reiniging

  27 • leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet • er zich van te verzekeren dat de commer- tegen het al ingevroren voedsel, om te cieel ingevroren levensmiddelen op ge- voorkomen dat dit laatste warm wordt; schikte wijze door de detailhandelaar wer- •...
 • Seite 28: Problemen Oplossen

  28 electrolux Belangrijk! Gebruik nooit scherpe metalen 1. Schakel het apparaat uit. 2. Trek de stekker uit het stopcontact. gereedschappen om rijp af te schrapen omdat u hiermee het apparaat kunt 3. Haal al het voedsel eruit. beschadigen. Gebruik geen mechanische of 4.
 • Seite 29 29 Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Het deksel is niet goed dicht of Controleer of het deksel goed sluit niet strak genoeg gesloten. en of de pakkingen onbeschadigd en schoon zijn. De temperatuur is niet goed inge- Stel een hogere temperatuur in.
 • Seite 30: Technische Gegevens

  30 electrolux Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Het apparaat staat niet aan. Schakel het apparaat in. Er staat geen spanning op het Bel een elektricien. stopcontact (probeer een ander apparaat aan te sluiten). Klantenservice 3. Steek de stekker in het stopcontact.
 • Seite 31: Het Milieu

  31 Elektrische aansluiting Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen. Zorg er vóór het aansluiten voor dat het vol- Ventilatievereisten tage en de frequentie op het typeplaatje 1. Plaats de vriezer in horizontale positie op overeenkomen met de stroomtoevoer in uw een stevig oppervlak.
 • Seite 32: Ohutusinfo

  32 electrolux Electrolux. Thinking of you. Tulge jagama meie mõtteid aadressil www.electrolux.com Sisukord Ohutusinfo Puhastus ja hooldus Käitus Mida teha, kui... Juhtpaneel Tehnilised andmed Esimene kasutamine Paigaldamine Igapäevane kasutamine Keskkonnainfo Vihjeid ja näpunäiteid Jäetakse õigus teha muutusi Ohutusinfo Teie turvalisuse huvides ning tagamaks õiget mängivad lapsed ei saaks elektrilööki ega...
 • Seite 33 33 moel. Katkine toitekaabel võib põhjustada • Seadmega tehtud jää võib otse seadmest lühise, tulekahju ja/või elektrilöögi. söömisel külmapõletust tekitada. Hooldus ja puhastamine Hoiatus Kõik elektrilised komponendid (toitekaabel, pistik, kompressor) peab • Enne hooldust lülitage seade välja ja ühen- välja vahetama volitatud teenindusagent...
 • Seite 34: Käitus

  34 electrolux Keskkonnakaitse liseerida vastavalt kohaldatavatele mää- rustele, mille saate oma kohalikust oma- Käesolev seade ei sisalda osoonikihti valitsusest. Vältige jahutusseadme kah- kahjustada võivaid gaase ei selle külmu- justamist, eriti taga soojusvaheti lähedu- tussüsteemis ega isolatsioonimaterjali- ses. Selles seadmes kasutatud materja- des.
 • Seite 35: Esimene Kasutamine

  35 Esimene kasutamine Sisemuse puhastamine Tähtis Ärge kasutage pesuvahendeid ja ab- rasiivseid pulbreid, kuna need kahjustavad Enne seadme esmakordset kasutamist, pes- sisepindu. ke seadme sisemus ja kõik lisatarvikud leige vee ja neutraalse seebiga eemaldamaks uu- tele toodetele omast lõhna ja kuivatage sea- de hoolikalt.
 • Seite 36: Vihjeid Ja Näpunäiteid

  36 electrolux Korve saab lisaks osta kohalikust teenindus- Külmiku avamiseks toimige järgnevalt: keskusest. 1. lükake võti õrnalt lukuauku. 2. keerake võtit vastupäeva sümboli suu- Turvalukk nas. Külmikul on spetsiaalne lukk, mis väldib kül- Tähtis Lisavõtmeid on võimalik osta miku tahtmatut lukustamist. Lukk on loodud kohalikust teeninduskeskusest.
 • Seite 37: Mida Teha, Kui

  37 Ettevaatust Ärge kasutage pesuaineid, 5. Lülitage seade sisse. 6. Seadke temperatuurinupp maksimaalse abrasiivseid tooteid, lõhnastatud puhastusaineid või vahasid seadme külmutuse asendisse ja hoidke teda nii sisemuse puhastamiseks. kaks kuni kolm tundi. 7. Paigutage tagasi kõik külmutatavad toi- Olge ettevaatlik, et mitte vigastada jahu- tussüsteemi.
 • Seite 38 38 electrolux Probleem Võimalik põhjus Lahendus Samaaegselt pandi seadmesse Oodake mõni tund ja kontrollige suur hulk sügavkülmutamist vaja- temperatuuri uuesti. vat toitu. Seadmesse pandud toit oli liiga Laske toidul jahtuda toatempera- soe. tuurile, enne kui selle külmikusse panete. Ruumi temperatuur, kus seade Püüdke vähendada selle ruumi...
 • Seite 39: Tehnilised Andmed

  39 Probleem Võimalik põhjus Lahendus Kaant on sageli avatud. Proovige kaant vähem avada. Kaas on kaua aega lahti olnud. Ärge jätke kaant lahti kauemaks kui vaja. Temperatuur ei ole õigesti sea- Määrake kõrgem temperatuur. Sügavkülmikus on liiga külm. distatud.
 • Seite 40: Keskkonnainfo

  40 electrolux Seda seadet võib paigaldada garaaži või kel- maandage seade eraldi vastavalt elektrialas- drisse, kuid optimaalse jõudluse tagamiseks tele nõudmistele pidades eelnevalt nõu kva- tuleks seade paigaldada ruumi, mille tempe- lifitseeritud elektrikuga. ratuur vastab seadme andmeplaadil toodud Tootja loobub igasugusest vastutusest kui kliimaklassile: ülaltoodud ettevaatusabinõusid pole tarvitu-...
 • Seite 41: Consignes De Sécurité

  41 Electrolux. Thinking of you. Partagez notre imagination sur www.electrolux.com Sommaire Consignes de sécurité En cas d'anomalie de fonctionnement Fonctionnement Bandeau de commande Caractéristiques techniques Première utilisation Installation Utilisation quotidienne En matière de sauvegarde de Conseils utiles l'environnement Entretien et nettoyage Sous réserve de modifications...
 • Seite 42 42 electrolux Attention Afin d'empêcher des risques Sécurité générale d'explosion ou d'incendie, ne placez Attention Veillez à ce que les orifices de pas de produits inflammables ou ventilation ne soient pas obstrués. d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur, à proximité ou •...
 • Seite 43 43 4. Ne tirez pas sur le cordon d'alimenta- • N'utilisez pas d'objets métalliques pour tion. nettoyer l'appareil. 5. Si la fiche du cordon d'alimentation est • N'utilisez pas d'objet tranchant pour grat- desserrée, ne la branchez pas sur la ter la couche de givre.
 • Seite 44: Fonctionnement

  44 electrolux Protection de l'environnement bles : l'appareil sera mis au rebut con- formément aux règlements applicables Le système frigorifique et l'isolation de disponibles auprès des autorités loca- votre appareil ne contiennent pas de les. Veillez à ne pas détériorer les circuits C.F.C.
 • Seite 45: Première Utilisation

  45 Première utilisation Nettoyage intérieur Important N'utilisez pas de produits abra- sifs, poudre à récurer, éponge métallique Avant d'utiliser l'appareil pour la première pour ne pas abîmer la finition. fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoi- res internes avec de l'eau tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique du...
 • Seite 46: Conseils Utiles

  46 electrolux Pour fermer le congélateur, procédez com- me suit : 1050 1. insérez délicatement la clé dans la serru- 2. tournez la clé dans le sens des aiguilles d'une montre vers le symbole 1190 1325 1600 Pour ouvrir le congélateur, procédez comme suit : 1.
 • Seite 47: Entretien Et Nettoyage

  47 Entretien et nettoyage Pour enlever le givre, suivez les instructions Attention débrancher l'appareil avant toute opération d'entretien. ci-dessous : 1. Mettez l'appareil à l'arrêt. Cet appareil contient des hydrocarbures 2. Sortez les denrées congelées, envelop- dans son circuit réfrigérant : l'entretien et pez celles-ci dans plusieurs feuilles de la recharge ne doivent donc être effec-...
 • Seite 48: En Cas D'anomalie De Fonctionnement

  48 electrolux Important Si, toutefois, vous n'avez pas la fonctionnement pour éviter la détérioration des aliments en cas de panne de courant. possibilité de débrancher et vider l'appareiI, faites vérifier régulièrement son bon En cas d'anomalie de fonctionnement Attention Avant d'intervenir sur Important Le fonctionnement de l'appareil l'appareil, débranchez-le.
 • Seite 49 49 Anomalie Cause possible Solution Des aliments bloquent la ferme- Reportez-vous aux instructions qui ture du couvercle. figurent sur l'autocollant à l'inté- rieur de l'appareil pour le stockage des aliments dans l'appareil. Le couvercle est difficile à Le joint du couvercle n'est pas Nettoyez le joint du couvercle.
 • Seite 50: Caractéristiques Techniques

  50 electrolux Service après-vente sance maximale est indiquée sur le diffu- seur). En cas d'anomalie de fonctionnement et si 3. Branchez l'appareil. malgré toutes les vérifications une interven- 4. Ouvrez le couvercle. Vérifiez que l'am- tion s'avère nécessaire, le service après-ven- poule s'allume.
 • Seite 51: En Matière De Sauvegarde De L'environnement

  51 l'appareil sur une prise de terre conformé- 2. Laissez un espace de 5 cm entre l'appa- ment aux normes en vigueur, en demandant reil et le mur arrière. conseil à un électricien qualifié. 3. Laissez un espace de 5 cm entre l'appa- Le fabricant décline toute responsabilité...
 • Seite 52: Sicherheitshinweise

  52 electrolux Electrolux. Thinking of you. Mehr zu unserem Denken finden Sie unter www.electrolux.com Inhalt Sicherheitshinweise Reinigung und Pflege Betrieb Was tun, wenn … Bedienblende Technische Daten Erste Inbetriebnahme Gerät aufstellen Täglicher Gebrauch Hinweise zum Umweltschutz Praktische Tipps und Hinweise Änderungen vorbehalten...
 • Seite 53 53 • Achten Sie darauf, den Kühlkreislauf nicht • Das Gerät nicht direkter Sonneneinstrah- zu beschädigen. lung aussetzen. • Das Kältemittel Isobutan (R600a) im Käl- Täglicher Gebrauch tekreislauf des Gerätes ist ein natürliches • Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die und sehr umweltfreundliches Gas, das je- Kunststoffteile des Gerätes.
 • Seite 54: Betrieb

  54 electrolux dem Sie es erworben haben. Bewahren • Wenden Sie sich für Reparaturen und Sie in diesem Fall die Verpackung auf. Wartung nur an Fachkräfte der autorisier- • Lassen Sie das Gerät mindestens vier ten Kundendienststellen und verlangen Sie Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch stets Original-Ersatzteile.
 • Seite 55: Bedienblende

  55 Bedienblende Diese Funktion endet automatisch nach 52 Stunden. Diese Funktion kann jederzeit durch Drücken des Action Freeze -Schalters (Schnellgefrie- ren) ausgeschaltet werden. Die Action Freeze Kontrolllampe schaltet sich aus. Temperaturwarnung Ein Anstieg der Temperatur in einem Fach (zum Beispiel aufgrund eines Stromausfalls)
 • Seite 56: Praktische Tipps Und Hinweise

  56 electrolux Gefrierkalender 1050 Die Symbole zeigen verschiedene Arten ge- 1190 1325 1600 frorener Lebensmittel an. Die Zahlen geben die Lagerzeiten in Monaten für die entsprechenden Arten gefrorener Le- bensmittel an. Es hängt von der Qualität der Lebensmittel und ihrer Behandlung vor dem Einfrieren ab, ob der obere oder der untere Weiter Körbe können Sie bei Ihrem Fach-...
 • Seite 57: Reinigung Und Pflege

  57 den kann. ist auf dem Typschild angege- können Sie zu Frostbrand auf der Haut ben; führen; • der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Le- • Es empfiehlt sich, das Einfrierdatum auf je- gen Sie während dieses Zeitraums keine der einzelnen Packung zu notieren, um ei- weiteren einzufrierenden Lebensmittel in nen genauen Überblick über die Lagerzeit...
 • Seite 58: Was Tun, Wenn

  58 electrolux Abtauen des Gefriergeräts Wichtig! Verwenden Sie niemals scharfe Gegenstände zum Entfernen von Reif und Tauen Sie des Gefriergerät ab, wenn die Reif- Eis, da dies das Gerät beschädigen kann. schicht eine Stärke von etwa 10 bis 15 mm Benutzen Sie keine mechanischen oder erreicht hat.
 • Seite 59 59 Störung Mögliche Ursache Abhilfe Es wurden zu große Mengen an Warten Sie einige Stunden und Lebensmitteln gleichzeitig zum prüfen Sie dann die Temperatur er- Einfrieren eingelegt. neut. In das Gerät eingelegte Lebens- Lassen Sie Lebensmittel auf mittel waren noch zu warm.
 • Seite 60: Kundendienst

  60 electrolux Störung Mögliche Ursache Abhilfe In das Gerät eingelegte Lebens- Lassen Sie Lebensmittel auf mittel waren noch zu warm. Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie diese einlagern. Die einzufrierenden Packungen Lagern Sie die Lebensmittel so, liegen zu dicht aneinander. dass die Kaltluft frei um sie zirku- lieren kann.
 • Seite 61: Technische Daten

  61 Technische Daten Nutzinhalt Liter Höhe mm 876 Ausfalldauer Stunden (brutto) Nutzinhalt (net- Liter Breite mm 795 Energieverbrauch kWh/24 0,616 Std. Nennleistung Watt Tiefe mm 665 Gefrierkapazität kg/24 Std. Anschluss- Volt Klimaklasse SN-T spannung wicht Weitere technische Informationen befinden sich auf dem Typenschild auf der rechten Au- ßenseite des Gerätes.
 • Seite 62: Hinweise Zum Umweltschutz

  62 electrolux Hinweise zum Umweltschutz Produkts schützen Sie die Umwelt und die Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Verpackung weist darauf hin, dass dieses Gesundheit werden durch falsches Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu Entsorgen gefährdet.
 • Seite 63 63...
 • Seite 64 Voor het on-line bestellen van accessoires, consumables en onderdelen gaat u naar de ’webwinkel’ op: www.electrolux.nl Benötigen Sie Zubehör, Verbrauchsmaterial und Ersatzteile? Dann besuchen Sie bitte unseren Onlineshop unter: www.electrolux.de 820419757-00-112009...

Inhaltsverzeichnis