Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 6
DK
Et bedre liv med hjælp fra Sverige.
Tillykke med dit nye produkt og deltag i vores mission om at gøre
hjem mere bæredygtige.
Læs hele denne brugermanual, før vakuumpumpen tages i brug.
Hvis denne brugermanual ikke følges, kan det medføre alvorlige
uheld eller skader på apparatet. Electrolux påtager sig ikke ansvar
for skader opstået som følge af, at denne brugermanual ikke er fulgt.
Forholdsregler mht. sikkerhed
Vakuumpumpen (herefter kaldt "apparatet") er beregnet til kun at
blive brugt med alle ELECTROLUX vakuum-opbevaringsløsninger og
til at skabe en effektiv vakuumforsegling til langtidsopbevaring af
mad. Den må kun bruges sammen med tilbehør leveret eller
godkendt af os. Al anden brug regnes for at være ukorrekt og kan
medføre personskader eller skader på ejendom. Apparatet er kun
beregnet til husholdningsbrug. Det er ikke beregnet til kommerciel
brug. Brug ikke apparatet på dig selv, andre personer eller dyr.
Apparatet kan kun bruges af børn fra 8 år og opefter samt af
personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne,
eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er
under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en
sikker måde samt forstår de medfølgende farer.
Børn må ikke lege med dette apparat.
Børn må ikke rengøre eller vedligeholde apparatet uden
overvågning.
Batterierne skal tages ud af apparatet, før det bortskaffes.
Batteriet skal bortskaffes på en sikker måde.
Brug kun den opladningsadapter, der fulgte med produktet.
For at undgå risiko for kvælning må emballagemateriale som f.eks.
plastikposer ikke være tilgængeligt for børn.
Opbevar apparatet og tilslutningskablet på et sted, hvor det ikke er
tilgængeligt for børn under 8 år.
Forkert håndtering kan medføre risiko for brand. Oplad kun batteriet
med det medfølgende opladningskabel. Batteriet må ikke skilles ad.
Apparatet må ikke kortsluttes eller kastes på åben ild. Apparatet må
ikke åbnes eller på anden måde ødelægges.
Apparatet oplades med elektrisk strøm. Der er derfor fare for
elektrisk stød. Apparatet må kun bruges med den
strømforsyningsenhed (GQ06-050050-AG), der følger med
apparatet.
Sørg for, at opladningskablet ikke er knækket eller fastklemt, og sørg
for at opladningskablet og apparatet ikke kommer i kontakt med
varmekilder (f.eks. kogeplader, gasflammer osv).
Bær ikke apparatet i opladningskablet. Tag opladningskablet ud af
apparatet, lige efter opladningen er færdig, eller i tilfælde af skader
eller fare.
Tag apparatet ud af opladningskablet før rengøring eller
vedligeholdelse. Så længe strømadapteren er sat til, er der spænding
inde i apparatet, selv når apparatet er slukket.
Tjek apparatet for skader hver gang før brug. Hvis man finder skader
efter transport, kontakt da øjeblikkeligt forhandleren, hvor apparatet
blev købt. Brug aldrig apparatet, hvis det er blevet tabt eller
beskadiget.
Battericellerne inden i må ikke skilles ad, kortsluttes
eller placeres ind mod en metaloverflade.
Dette apparat indeholder batterier, der ikke kan udskiftes.
Al service og alle reparationer skal udføres af et autoriseret
servicecenter.
1 - Vakuumpumpe
2 - Genanvendelige vakuumposer (23x26cm)
3 - Oplader
Fejlfinding
Problem
Pumpen stopper under
Pumpen sugede pulver eller direkte
vakuumforseglingsprocessen,
væsker ind under
og går ikke i gang igen.
vakuumforseglingsprocessen.
Pumpen skaber ikke vakuum,
Låget til vakuumbeholderen,
når den placeres på en
silikonetætningen eller ventilen er
beholder, eller vakuummet
placeret forkert.
holder ikke.
Silikonetætningen eller beholderens
ventil er beskidte eller våde.
Pumpen sidder for løst på ventilen.
Pumpen reagerer ikke på
Pumpens batteri er for lidt eller slet
tænd/sluk-knappen.
ikke opladet.
De ovennævnte problemer
Vakuumpumpen kan være i stykker.
kan ikke løses.
Læsning af kontrollampe og batterisymbol
Vakuumforsegling i gang: Kontrollampe blinker/pulserer
Vakuumforsegling færdig: Kontrollampe blinker i op til 2 sekunder og
slukkes derefter
Lavt batteri: Batterisymbolet begynder at blinke 3 x
Opladning: Batterisymbolet pulserer langsomt
Helt opladet og klar til tage ud af stikket: Batterisymbolet lyser
glødende
Genbrug
Denne garanti dækker ikke reduktion af batteriets levetid på grund af
alder eller brug, da batteriets levetid afhænger af, hvordan det
bruges.
Symbolet på produktet eller emballagen viser, at
produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. For
at genbruge dit produkt skal du tage det til en officiel
affaldsplads eller til et servicecenter, som kan erne og
genanvende batteriet og de elektriske dele på en sikker
og professionel måde. Følg reglerne i dit land for separat
indsamling af elektriske produkter og genopladelige
batterier.
Mulig årsag
Vend ikke pumpen med bunden i vejret. Fjern den nederste del
og rengør den for at sikre, at der ikke er noget der. Sørg for, at
pumpen er helt tør, før den bruges igen. Der kan dryppe
overskydende væske ud. Gentag denne proces, hvis pumpen
stopper igen.
Kontroller, om den er placeret korrekt, og at låget er helt lukket.
Rengør og tør silikoneforseglingen og ventilen på beholderen.
Under vakuumforsegling skal pumpen presses let ind i fatningen
omkring ventilen for at skabe en tæt forsegling mellem pumpen
og ventilen.
Genoplad vakuumpumpen.
Kontakt kundeservice. Prøv ikke at reparere pumpen selv.
Afhjælpning

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Evsk1

Inhaltsverzeichnis