Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 6
LV
Labākai dzīvei — no Zviedrijas.
Apsveicam jūs ar jauna izstrādājuma iegādi un ar pievienošanos mūsu
misijai padarīt mājokļus ilgtspējīgākus!
Lūdzu, rūpīgi izlasiet visu šīs lietotāja rokasgrāmatas tekstu, pirms uzsākat
lietot vakuuma sūkni. Šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegto norādījumu
neievērošana var izraisīt nopietnas traumas vai ierīces bojājumus. Electrolux
neuzņemas nekādu atbildību par bojājumiem, kas radušies šajā lietotāja
rokasgrāmatā sniegto norādījumu neievērošanas rezultātā.
Drošības pasākumi
Vakuuma sūknis (turpmāk tekstā — "ierīce") ir paredzēts lietošanai tikai kopā
ar visiem ELECTROLUX pārtikas uzglabāšanai vakuumā paredzētajiem
risinājumiem, lai radītu efektīvu vakuuma izolāciju pārtikas produktu
ilgstošai uzglabāšanai. To ir atļauts izmantot tikai kopā ar mūsu
piegādātiem vai apstiprinātiem papildpiederumiem. Visu citu veidu lietojums
tiek uzskatīts par neatbilstošu, un tas var izraisīt traumu vai īpašuma
bojājumu. Ierīce ir paredzēta lietošanai sadzīves apstākļos. Tā nav
paredzēta lietošanai komerciāliem nolūkiem. Neizmantojiet ierīci uz sevis,
citām personām un dzīvniekiem.
Šo ierīci var lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām
fiziskām, maņu vai garīgām spējām, vai bez pieredzes un zināšanām, ja viņi
tiek uzraudzīti vai ir saņēmuši norādījumus saistībā ar ierīces drošu
izmantošanu un saprot attiecīgo apdraudējumu.
Bērni nedrīkst spēlēties ar šo ierīci.
Bērni nedrīkst veikt tīrīšanas un apkopes darbus bez uzraudzības.
Pirms ierīces nodošanas atkritumos jāizņem tās akumulators.
Akumulators jāutilizē drošā veidā.
Izmantojiet tikai izstrādājuma komplektācijā iekļauto uzlādes adapteri.
Iepakojuma materiāli, piemēram, polietilēna maisi, nedrīkst atrasties bērniem
pieejamā vietā, lai izvairītos no nosmakšanas.
Glabājiet ierīci un tās strāvas padeves kabeli vietā, kas nav pieejama
bērniem, kuri nav sasnieguši 8 gadu vecumu.
Nepienācīga ierīces izmantošana rada ugunsgrēka draudus. Akumulatora
uzlādei izmantojiet tikai ierīces komplektācijā iekļauto uzlādes kabeli.
Neizjauciet akumulatoru. Neizraisiet ierīces īssavienojumu un nededziniet to.
Neatveriet ierīci un neizraisiet tai citu veidu bojājumus.
Ierīce tiek uzlādēta ar elektrisko strāvu. Tāpēc pastāv elektriskās strāvas
trieciena risks. Ierīci drīkst lietot tikai ar strāvas padeves bloku
(GQ06-050050-AG), kas pievienots ierīcei.
Pārliecinieties, ka uzlādes kabelis nav salocījies vai saspiests, un rūpējieties
par to, lai uzlādes kabelis un ierīce nenonāktu saskarē ar siltuma avotiem
(piemēram, plīts virsmu, gāzes liesmām).
Nenesiet ierīci, turot to aiz uzlādes kabeļa. Atvienojiet uzlādes kabeli no
ierīces nekavējoties pēc tam, kad ir pabeigta uzlāde vai tās bojājumu vai
briesmu gadījumā.
Atvienojiet ierīci no uzlādes kabeļa pirms tās tīrīšanas vai apkopes. Kamēr
strāvas adapteris ir savienots ar strāvas padeves kontaktligzdu, ierīces
iekšpusē ir spriegums pat tad, ja pati ierīce ir izslēgta.
Ik reizes pirms ierīces izmantošanas pārbaudiet, vai tā nav bojāta.
Konstatējot transportēšanas rezultātā radušos ierīces bojājumus,
nekavējoties sazinieties ar tirgotāju, pie kura to iegādājāties. Nekādā
gadījumā nedarbiniet ierīci, ja tā ir nokritusi vai tikusi bojāta.
Akumulatora šūnas nedrīkst izjaukt, pakļaut īssavienojumam vai novietot uz
metālu saturošas virsmas.
Šajā ierīcē ir nenomaināmas baterijas.
Visu veidu apkope un remontdarbi jāveic autorizētam servisa centram.
1 - Vakuuma sūknis
2 - atkārtoti izmantojami vakuuma maisi (23x26cm)
3 - lādētājs
Traucējummeklēšana
Problēma
Vakuumā iepakošanas procesā
Vakuumā iepakošanas procesā sūknis ir
sūknis pārstāj darboties, un to
iesūcis pulverveida vai šķidru vielu.
nevar ieslēgt atkārtoti.
Sūknis nerada vakuumu, kad
Nepareizi novietots vakuuma tvertnes
tas ir novietots uz tvertnes vai
vāks, silikona blīve vai vārsts.
vakuums nesaglabājas.
Silikona blīve vai tvertnes vārsts ir netīrs
vai slapjš.
Sūknis ir pārāk vaļīgi novietots uz vārsta.
Sūknis nereaģē, nospiežot
Sūkņa akumulatoram ir zems uzlādes
taustiņu Ieslēgt/izslēgt.
līmenis vai tas nav uzlādēts.
Nav iespējams atrisināt iepriekš
Vakuuma sūknis, iespējams, ir salūzis.
norādītās problēmas.
Indikatora lampas un akumulatora simbolu nolasīšana
Norit iepakošana vakuumā: indikatora lampa mirgo/iedegas pulsveidā
Iepakošana vakuumā pabeigta: indikatora lampa iedegas 2 sekunžu
garumā un pēc tam izslēdzas
Zems akumulatora uzlādes līmenis: akumulatora simbols iemirgojas trīs
reizes
Uzlāde: akumulatora simbols lēnām iedegas pulsveidā
Ierīce pilnībā uzlādēta un gatava atvienošanai no strāvas padeves:
pastāvīgi iedegts akumulatora simbols
Otrreizējā pārstrāde
Šī garantija neattiecas uz akumulatora darbības ilguma samazinājumu, kuru
izraisījis tās vecums vai lietošana, jo akumulatora kalpošanas ilgums ir
atkarīgs no ierīces lietošanas veida.
Iespējamais cēlonis
Neapgrieziet sūkni otrādi. Noņemiet tā apakšdaļu un iztīriet to, lai
pārliecinātos, ka tajā neatrodas svešķermeņi. Pārliecinieties, ka sūknis
ir pilnībā nožuvis, pirms darbināt to atkārtoti. Var iztecēt papildu
šķidrums. Atkārtojiet šo procesu, ja sūknis atkārtoti pārtrauc darboties.
Pārbaudiet, vai tas ir pareizi novietots un vai vāks ir pienācīgi aizvērts.
Notīriet un nožāvējiet silikona blīvi un tvertnes vārstu.
Vakuumā iepakošanas procesā viegli iespiediet sūkni apkārt vārstam
esošajā pamatnē, lai izveidotu vieglu blīvējumu starp sūkni un vārstu.
Uzlādējiet vakuuma sūkni.
Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu. Nemēģiniet salabot
sūkni saviem spēkiem.
Šis simbols uz izstrādājuma vai tā iepakojuma norāda, ka
izstrādājumu nedrīkst uzskatīt par sadzīves atkritumiem.
Lai atkārtoti pārstrādātu šo izstrādājumu, nogādājiet to
oficiālā atkritumu utilizācijas punktā vai servisa centrā,
kurš var izņemt no tā akumulatoru un elektrodaļas un
veikt to otrreizējo pārstrādi drošā un profesionālā veidā.
Ievērojiet savā valstī pastāvošos elektroizstrādājumu
un atkārtoti uzlādējamo akumulatoru atsevišķās
utilizācijas noteikumus.
Risinājums

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Evsk1

Inhaltsverzeichnis