Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Hitachi H 45ME Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Werbung

H 45ME
H 45MEY
Handling instructions
en
Bedienungsanleitung
de
Mode d'emploi
fr
Istruzioni per l'uso
it
Gebruiksaanwijzing
nl
Instrucciones de manejo
es
Instruções de uso
pt
Bruksanvisning
sv
Brugsanvisning
da
Bruksanvisning
no
Käyttöohjeet
Οδηγίες χειρισμού
el
Instrukcja obsługi
pl
Kezelési utasítás
hu
Návod k obsluze
cs
Kullanım talimatları
tr
Instrucţiuni de utilizare
ro
Navodila za rokovanje
sl
Pokyny na manipuláciu
sk
Инструкция за експлоатация
bg
Uputstvo za rukovanje
sr
Upute za rukovanje
hr
Iнструкції щодо поводження з
uk
пристроєм
Инструкция по эксплуатации
ru
en
de
fr
it
nl
es
pt
sv
da
no
el
pl
hu
cs
tr
ro
sl
sk
bg
sr
hr
uk
ru

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Hitachi H 45ME

 • Seite 1 ∙ H 45ME H 45MEY fi Handling instructions Kezelési utasítás Bedienungsanleitung Návod k obsluze Mode d’emploi Kullanım talimatları Istruzioni per l’uso Instrucţiuni de utilizare Gebruiksaanwijzing Navodila za rokovanje Instrucciones de manejo Pokyny na manipuláciu Instruções de uso Инструкция за експлоатация...
 • Seite 2: General Power Tool Safety Warnings

  English (Original instructions) Carrying power tools with your fi nger on the switch GENERAL POWER TOOL SAFETY or energising power tools that have the switch on WARNINGS invites accidents. d) Remove any adjusting key or wrench before WARNING turning the power tool on. Read all safety warnings and all instructions.
 • Seite 3: Additional Safety Warnings

  English DEMOLITION HAMMER SAFETY SYMBOLS WARNINGS WARNING The following show symbols used for the machine. 1. Wear ear protectors. Be sure that you understand their meaning before Exposure to noise can cause hearing loss. use. 2. Use auxiliary handle(s), if supplied with the tool. Loss of control can cause personal injury.
 • Seite 4 NOTE function) impact rate selector Due to HITACHI’s continuing program of research and switch to recover. development, the specifi cations herein are subject to change without prior notice. Excessive pressure Press the impact rate...
 • Seite 5 NOTE GUARANTEE Due to HITACHI’s continuing program of research and We guarantee Hitachi Power Tools in accordance with development, the specifi cations herein are subject to statutory/country specifi c regulation. This guarantee does change without prior notice.
 • Seite 6: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrogeräte

  Deutsch (Übersetzung der Original-Gebrauchsanweisung) f) Falls sich der Betrieb des Elektrowerkzeugs ALLGEMEINE in feuchter Umgebung nicht vermeiden lässt, SICHERHEITSHINWEISE FÜR verwenden Sie eine Stromversorgung mit Fehlerstromschutzeinrichtung (Residual ELEKTROGERÄTE Current Device, RCD). Durch den Einsatz einer Fehlerstromschutzeinrichtung WARNUNG wird das Risiko eines elektrischen Schlages Lesen sämtliche Sicherheitshinweise...
 • Seite 7: Sicherheitshinweise Für Den Hammer

  Deutsch c) Trennen Sie den Stecker von der Stromversorgung ZUSÄTZLICHE und/oder Batteriestromversorgung SICHERHEITSHINWEISE Gerät, ehe Sie Einstellarbeiten vornehmen, Zubehörteile tauschen oder das Elektrowerkzeug 1. Vergewissern Sie sich, dass die zu verwendende verstauen. Stromversorgung den Angaben auf dem Typenschild Solche präventiven Sicherheitsmaßnahmen dieses Produkts entspricht.
 • Seite 8: Standardzubehör

  über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und die HINWEIS Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Aufgrund ständigen Forschungs- Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer Entwicklungsprogramms von HITACHI sind Änderungen umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt der hier gemachten technischen Angaben vorbehalten. werden. MONTAGE UND BETRIEB Nennspannung Leistungsaufnahme...
 • Seite 9: Wartung Und Inspektion

  Zurücksetzen. Schadensfall senden Sie das nicht zerlegte Elektrowerkzeug Lesefehler Drücken Sie zusammen mit dem GARANTIESCHEIN, den Sie am Ende Sensorsignal. den Schlagzahl- dieser Bedienungsanleitung fi nden, an ein von Hitachi Blinken (Überwachungsfunktion Wahlschalter zum autorisiertes Servicezentrum. der Steuerung) Zurücksetzen. Eine Reparatur kann...
 • Seite 10 Benutzungsbedingungen beruhen (unter Berücksichtigung aller Bereiche des Betriebszyklus, darunter neben der Triggerzeit auch die Zeiten, in denen das Werkzeug ausgeschaltet ist oder im Leerlaufbetrieb läuft). HINWEIS Aufgrund ständigen Forschungs- Entwicklungsprogramms von HITACHI sind Änderungen der hier gemachten technischen Angaben vorbehalten.
 • Seite 11: Avertissements De Sécurité Généraux Pour L'outil

  Français (Traduction des instructions d’origine) b) Utiliser un équipement de sécurité. Toujours AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ porter des verres de protection. GÉNÉRAUX POUR L’OUTIL Les équipements de sécurité tels que les masques contre les poussières, les chaussures de sécurité AVERTISSEMENT antidérapantes, les casques ou les protections Lire tous les avertissements de sécurité...
 • Seite 12 Français 5) Maintenance et entretien 12. Bien tenir l’outil par la poignée et la poignée latérale a) Confi er l’entretien de l’outil à un réparateur pendant le travail. Ne pas tenir l’outil par le manche qualifi é utilisant uniquement des pièces de pendant le travail.
 • Seite 13: Accessoires Standard

  Cause Solution Par suite du programme permanent de recherche et de d’affi chage développement HITACHI, ces spécifi cations peuvent La température Mettez l’appareil hors faire l’objet de modifi cations sans avis préalable. interne a augmenté tension et laissez-le au-delà...
 • Seite 14 REMARQUE Par suite du programme permanent de recherche et de développement HITACHI, ces spécifi cations peuvent faire GARANTIE l’objet de modifi cations sans avis préalable. Nous garantissons que l’ensemble des outils électriques Hitachi sont conformes aux réglementations spécifi...
 • Seite 15 Italiano (Traduzione delle istruzioni originali) b) Indossate l’attrezzatura di protezione personale. AVVERTIMENTI GENERALI DI Indossate sempre le protezioni oculari. SICUREZZA SUGLI UTENSILI L’attrezzatura protettiva, quali maschera facciale, calzature antiscivolo, caschi o protezioni oculari ELETTRICI ridurrà il rischio di lesioni personali. c) Impedite le accensioni involontarie.
 • Seite 16 Italiano L’uso dell’utensile elettrico per operazioni diverse 11. La frequenza di impatto non può essere modifi cata da quelle previste potrebbe causare una situazione premendo l’interruttore di selezione della frequenza di pericolosa. impatto mentre il motore sta ruotando. Per cambiare la velocità, per prima cosa spegnere l’utensile.
 • Seite 17: Accessori Standard

  Se il problema persiste, eseguire le riparazioni. nella Tabella a pagina 104. Tabella 1 NOTA A causa del continuo programma di ricerche e sviluppo Spia del della HITACHI, le caratteristiche riportate in questo display Causa Soluzione foglio sono soggette cambiamenti senza preventiva lampeggiante comunicazione.
 • Seite 18: Manutenzione Ed Ispezione

  NOTA criteri prescritti in ciascun paese. A causa del continuo programma di ricerche e sviluppo della HITACHI, le caratteristiche riportate in questo foglio sono soggette cambiamenti senza preventiva comunicazione. GARANZIA Garantiamo gli Utensili Elettrici Hitachi in conformità alle specifi...
 • Seite 19: Algemene Veiligheidswaarschuwingen Voor Elektrisch Gereedschap

  Nederlands (Vertaling van de oorspronkelijke instructies) 3) Persoonlijke veiligheid ALGEMENE a) Blijf waakzaam, let voortdurend op uw werk VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN en gebruik uw gezond verstand wanneer u elektrisch gereedschap gebruikt. VOOR ELEKTRISCH GEREEDSCHAP Gebruik geen elektrisch gereedschap wanneer u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol WAARSCHUWING of medicijnen.
 • Seite 20: Voorzorgsmaatregelen

  Nederlands e) Het elektrisch gereedschap moet regelmatig 3. Wanneer de werkplek te ver weg is van de stroombron, onderhouden worden. Controleer moet u een verlengsnoer gebruiken van voldoende dikte gereedschap foutieve uitlijning, en met de juiste opgegeven capaciteit. Het verlengsnoer vastgelopen of defecte bewegende onderdelen moet zo kort mogelijk gehouden worden.
 • Seite 21: Technische Gegevens

  104. probleem te verhelpen zijn genomen. Als het probleem OPMERKING blijft voortduren, zorg dan voor reparaties. grond voortdurende research ontwikkelingsprogramma van HITACHI kunnen de hierin genoemde technische gegevens zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
 • Seite 22: Onderhoud En Inspectie

  15 tot 30 minuten. temperatuur van het Wanneer de temperatuur GARANTIE apparaat. daalt, druk dan op de De garantie op het elektrisch gereedschap van Hitachi (Beschermingsfunctie rotatiesnelheidkeuzeschakelaar is in overeenstemming met de wettelijke/landspecifi eke temperatuurtoename) om te herstellen. richtlijnen. Deze garantie dekt geen defecten of schade als gevolg van foutief gebruik, misbruik of normale slijtage.
 • Seite 23 Español (Traducción de las instrucciones originales) 3) Seguridad personal ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD a) Esté atento, preste atención a lo que hace y GENERAL DE LA HERRAMIENTA utilice el sentido común cuando utilice una herramienta eléctrica. ELÉCTRICA No utilice una herramienta eléctrica cuando esté cansado o esté...
 • Seite 24: Advertencias De Seguridad Adicionales

  Español e) Realice el mantenimiento de las herramientas 4. No tocar la broca durante ni inmediatamente después eléctricas. Compruebe si las piezas móviles de trabajar, puesto que se pone ardiente y puede causar están mal alineadas o unidas, si hay alguna quemaduras serias.
 • Seite 25: Montaje Y Funcionamiento

  Si el problema en la tabla de la página 104. persiste, gestione la reparación. NOTA Debido al programa continuo de investigación y desarrollo de HITACHI, estas especifi caciones están sujetas a cambios sin previo aviso. MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO Acción Figura Página...
 • Seite 26: Mantenimiento E Inspección

  CERTIFICADO protección de presión a la unidad. DE GARANTÍA que aparece al fi nal de estas instrucciones sobrecarga) de uso, al Centro de servicio autorizado de Hitachi. La herramienta Conecte la unidad a una está conectada fuente de alimentación...
 • Seite 27 Português (Tradução das instruções originais) O equipamento de proteção, tal como uma máscara AVISOS GERAIS DE SEGURANÇA de pó, sapatos de segurança anti-derrapantes, PARA A FERRAMENTA ELÉTRICA capacete ou proteção auricular utilizados para condições adequadas reduzirá os ferimentos AVISO pessoais. Leia todos os avisos de segurança e todas as instruções c) Evite arranques acidentais.
 • Seite 28: Avisos De Segurança Adicionais

  Português 5) Manutenção 12. Durante o trabalho, segure o cabo e a empunhadura a) Faça a manutenção da sua ferramenta elétrica lateral. Não segure pelo punho. Se puxar por um pessoal de reparação qualifi cado e acidentalmente, a ponta macho pode soltr-se. utilize apenas peças de substituição idênticas.
 • Seite 29: Acessórios-Padrão

  Devido programa contínuo pesquisa (Função de proteção interruptor do seletor desenvolvimento da HITACHI, as especifi cações aqui de aumento de da taxa de impacto contidas estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio. temperatura) para recuperar.. Pressão excessiva Prima o interruptor MONTAGEM E UTILIZAÇÃO...
 • Seite 30: Manutenção E Inspeção

  Caso contrário, pode resultar em Devido ao programa contínuo de pesquisa e desenvolvimento ferimentos graves. da HITACHI, as especifi cações aqui contidas estão sujeitas 3. Manutenção do motor a mudanças sem aviso prévio. O enrolamento do motor do aparelho é o “coração” da ferramenta elétrica.
 • Seite 31 Svenska (Översättning av ursprungliga instruktioner) c) Förebygg oavsiktlig start. Se till att omkopplaren ALLMÄNNA SÄKERHETSVARNINGAR står i läge av innan du ansluter det elektriska FÖR ELEKTRISKA VERKTYG verktyget till strömkällan och/eller batteriet, tar upp eller bär verktyget. VARNING Att bära det elektriska verktyget med fi ngret på Läs alla säkerhetsvarningar och alla instruktioner.
 • Seite 32 Svenska 5) Service 13. Jordfelsbrytare a) Låt en kvalifi cerad reparatör utföra service på Du rekommenderas att använda en jordfelsbrytare med ditt elektriska verktyg och använd bara identiska en märkutlösningsström på 30mA eller lägre. reservdelar. Detta garanterar att det elektriska verktyget alltid är SYMBOLER säkert och fungerar som det ska.
 • Seite 33: Montering Och Användning

  ANMÄRKNING att återställa. Beroende på HITACHIs kontinuerliga forsknings- och utvecklingsarbete, förbehåller HITACHI rätten till För stort tryck mot Tryck på Blinkande ändringar av tekniska data utan föregående meddelande. enheten har lett till en slaghastighetsomkopplaren överbelastning.
 • Seite 34 FÖRSIKTIGT Vid användning och underhåll av elverktyg måste de säkerhetsbestämmelser och standarder som gäller i respektive land iakttas. GARANTI Vi garanterar Hitachi Elektriska verktyg i enlighet med lagstadgade/landsspecifi ka bestämmelser. Denna garanti täcker inte defekter eller skada på grund av felaktig användning, missbruk eller normal förslitning.
 • Seite 35 Dansk (Oversættelse af original brugervejledning) b) Anvend personligt beskyttelsesudstyr. Bær GENERELLE altid øjenværn. SIKKERHEDSFORSKRIFTER FOR Beskyttelsesudstyr som støvmaske, skridsikre sko, sikkerhedshjelm eller høreværn anvendt under ELEKTRISK VÆRKTØJ passende betingelser mindsker personskader. c) Undgå utilsigtet start. Sørg for, at kontakten er ADVARSEL i positionen Fra, inden du tilslutter værktøjet til Læs alle sikkerhedsforskrifter og alle instruktioner.
 • Seite 36 Dansk 5) Service SYMBOLER a) Få dit elektriske værktøj efterset af en kvalifi ceret reparationstekniker, der kun anvender originale ADVARSEL reservedele. Følgende viser symboler anvendt til maskinen. Dette vil sikre, at sikkerheden opretholdes for det Sørg for, at du forstår betydningen af dem før elektriske værktøj.
 • Seite 37: Specifikationer

  Dansk BEMÆRK ANVENDELSER Det er måske nødvendigt at reparere, hvis displaylampen bliver ved med at blinke, efter at du har gjort alt, hvad Nedrivning af beton, afmejsling af beton, indstik og der er nødvendigt for at løse problemet. Hvis problemet stangskæring.
 • Seite 38 GARANTI Vi garanterer for elektrisk værktøj fra Hitachi i henhold til lovmæssige/specifi kke nationale bestemmelser. Denne garanti dækker ikke defekter eller beskadigelse som følge af mishandling, misbrug eller normal slitage. I tilfælde af klager bedes du indsende det elektriske værktøj i samlet...
 • Seite 39 Norsk (Oversettelse av original bruksanvisning) c) Forhindre utilsiktet oppstart. Kontroller at GENERELLE bryteren er avslått før du kopler til en strømkilde SIKKERHETSADVARSLER FOR og/eller batteripakke, løfter opp eller bærer verktøyet. ELEKTROVERKTØY Dersom du bærer elektroverktøy med fi ngrene dine på bryteren, eller strømførende elektroverktøy med ADVARSEL bryteren på, øker faren for ulykker.
 • Seite 40 Norsk FORHOLDSREGLER SYMBOLER Hold barn og svakelige personer unna. Verktøy skal oppbevares utilgjengelige for barn og ADVARSEL svakelige personer når de ikke er i bruk. Følgende viser symbolene som brukes til maskinen. Pass på at du forstår betydningen av dem før bruk. SIKKERHETSADVARSEL FOR H45ME / H45MEY : Elektrisk borehammer RIVNINGSHAMMER...
 • Seite 41: Spesifikasjoner

  Norsk Tabell 1 BRUKSOMRÅDER Displaylampe Årsak Løsning Rivning av betong, meisling av betong, rilleskjæring, blinker stavskjæring. Innvendig temperatur Slå enheten av og la Anvendelseseksempler: er hevet over den avkjøles i omtrent Innlegging av rør og kabler, installasjon av sanitæranlegg, Blinker enhetens spesifi...
 • Seite 42 GARANTI Vi garanterer Hitachi elektroverktøy i samsvar med lovfestede/landsspesifi kke forskrifter. Denne garantien dekker ikke defekter eller skader som følge av feil bruk, mishandling eller normal slitasje. Hvis du vil klage, sender du elektroverktøyet uten at det er demontert, med...
 • Seite 43 Suomi (Alkuperäisten ohjeiden käännös) b) Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Käytä YLEISET SÄHKÖTYÖKALUN aina suojalaseja. TURVALLISUUTTA KOSKEVAT Suojavarusteiden, kuten hengityssuojaimen, liukumattomien turvakenkien, kypärän ja kuulosuojaimien, VAROITUKSET käyttö tarvittaessa vähentää henkilövahinkojen vaaraa. c) Estä koneen tahaton käynnistyminen. VAROITUS Varmista, että virtakytkin on pois päältä ennen Lue kaikki turvallisuutta koskevat varoitukset ja kaikki virtalähteeseen ja/tai akkuun yhdistämistä...
 • Seite 44 Suomi TURVATOIMET SYMBOLIT Pidä lapset ja mielentilaltaan epävakaat henkilöt poissa laitteen lähettyviltä. VAROITUS Kun työkalua ei käytetä, se on säilytettävä poissa lasten Seuraavassa esitellään koneessa käytetyt symbolit. ja mielentilaltaan epävakaiden henkilöiden ulottuvilta. Varmista, että ymmärrät niiden merkityksen, ennen kuin aloitat koneen käytön. PURKUVASARAN TURVALLISUUTTA H45ME / H45MEY : Piikkausvasara KOSKEVIA VAROITUKSIA...
 • Seite 45 Pyri taulukossa. mikä on aiheuttanut välttämään tehtäviä, ylikuormituksen. jotka aiheuttavat HUOMAA (Ylikuormitussuoja) liiallista painetta Koska HITACHI kehittää tuotteitaan jatkuvasti, laitteeseen. tässä ilmoitetut tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Työkalu on kytketty Liitä laite tyyppikilvessä virtalähteeseen, ilmoitetun KIINNITTÄMINEN JA KÄYTTÖ...
 • Seite 46 Suomi TAKUU Myönnämme Hitachi-sähkötyökaluille takuun lakisääteisten/ kansallisten erityissääntelyiden mukaisesti. Tämä takuu ei kata vikoja tai vaurioita, jotka johtuvat vääränlaisesta kielletystä käytöstä normaalista kulumisesta. Reklamaatiotapauksessa lähetä purkamaton sähkötyökalu ja tämän käyttöoppaan lopussa oleva TAKUUSERTIFIKAATTI valtuutettuun Hitachi-huoltokeskukseen. Tietoja ilmavälitteisestä melusta ja tärinästä...
 • Seite 47 Ελληνικά (Μετάφραση των αρχικών οδηγιών) Η χρήση της μειώνει τον κίνδυνο ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ηλεκτροπληξίας. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 3) Προσωπική ασφάλεια ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ a) Να είστε σε ετοιμότητα, να έχετε την προσοχή σας στην εργασία που πραγματοποιείτε και ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ να χρησιμοποιείτε την κοινή λογική όταν Διαβάζετε...
 • Seite 48: Προειδοποιησεισ

  Ελληνικά c) Αποσυνδέετε το βύσμα από την πηγή ισχύος ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ και/ή τη θήκη μπαταρίας από το ηλεκτρικό ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ εργαλείο πριν προβείτε σε ρυθμίσεις, αλλαγή εξαρτήματος ή αποθήκευση του ηλεκτρικού 1. Βεβαιωθείτε ότι η πηγή ισχύος που θα χρησιμοποιηθεί εργαλείου. συμμορφώνεται...
 • Seite 49 και την εφαρμογή της στην εθνική νομοθεσία, τα Εξαιτίας του συνεχιζόμενου προγράμματος έρευνας ηλεκτρικά εργαλεία που εχουν φτάσει στο τέλος και ανάπτυξης της HITACHI, τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ζωής τους πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά που αναφέρονται εδώ μπορούν να αλλάξουν χωρίς...
 • Seite 50 ρεύματος, της που να ταιριάζει με ΕΓΓΥΗΣΗ οποίας η τάση είναι την καθορισμένη Εγγυώμαστε για τα εργαλεία Hitachi Power Tools σύμφωνα είτε πολύ υψηλή ή στην πινακίδα τάση με τον θεσμικό κανονισμό/ειδικό κανονισμό της χώρας. Η πολύ χαμηλή. εισόδου. Πιέστε τον...
 • Seite 51 χρόνο που το εργαλείο είναι κλειστό και το διάστημα όπου είναι ανενεργό εκτός από τον χρόνο της σκανδάλης). ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εξαιτίας του συνεχιζόμενου προγράμματος έρευνας και ανάπτυξης της HITACHI, τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
 • Seite 52: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa Dotyczące Elektronarzędzi

  Polski (Tłumaczenie oryginalnych instrukcji) f) Jeżeli praca elektronarzędziem musi być OGÓLNE WSKAZÓWKI wykonywana w miejscu o dużej wilgotności, BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE należy zawsze korzystać źródła zasilania zabezpieczonego wyłącznikiem ELEKTRONARZĘDZI różnicowoprądowym. Korzystanie z wyłącznika różnicowoprądowego OSTRZEŻENIE zmniejsza ryzyko porażenia prądem. Należy dokładnie zapoznać...
 • Seite 53: Dodatkowe Wskazówki Bezpieczeństwa

  Polski c) Przed przystąpieniem do jakichkolwiek regulacji bądź DODATKOWE WSKAZÓWKI wymiany akcesoriów oraz kiedy elektronarzędzie BEZPIECZEŃSTWA nie będzie używane przez dłuższy czas wtyczkę elektronarzędzia należy odłączyć od źródła zasilania 1. Upewnić się, że charakterystyka wykorzystywanego i/lub zestaw akumulatorowy od elektronarzędzia. źródła zasilania jest zgodna z informacjami dotyczącymi Powyższe środki...
 • Seite 54: Specyfikacje Techniczne

  Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE w sprawie WSKAZÓWKA zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego W związku z prowadzonym przez fi rmę HITACHI oraz wprowadzeniem jej zgodnie z prawem krajowym, programem badań i rozwoju, niniejsze specyfi kacje zużyte elektronarzędzia należy posegregować i oddać...
 • Seite 55: Konserwacja I Kontrola

  Należy unikać zadań, spowoduje które by stosowały GWARANCJA przeciążenie. nadmierne ciśnienie Gwarancja na elektronarzędzia fi rmy Hitachi jest udzielana (Funkcja względem urządzenia. z uwzględnieniem praw statutowych/przepisów krajowych. ochrony przed Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych w przeładowaniem) wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem Narzędzie jest...
 • Seite 56 (uwzględniając wszystkie etapy cyklu roboczego, takie jak przerwy w pracy elektronarzędzia oraz praca na biegu jałowym w stanie gotowości). WSKAZÓWKA W związku z prowadzonym przez fi rmę HITACHI programem badań i rozwoju, niniejsze specyfi kacje techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia.
 • Seite 57 Magyar (Az eredeti utasítások fordítása) pillanatnyi fi gyelmetlenség súlyos személyi A SZERSZÁMGÉPPEL sérülést eredményezhet. KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS b) Használjon személyi védőeszközöket. Mindig viseljen védőszemüveget. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK megfelelő körülmények esetén használt védőfelszerelés, mint például a porálarc, a nem FIGYELMEZTETÉS csúszó biztonsági cipő, a védősisak vagy a Olvasson el minden biztonsági fi...
 • Seite 58: További Biztonsági Figyelmeztetések

  Magyar f) A vágószerszámokat tartsa élesen és tisztán. 10. A szerszám felszerelése Az éles vágóélekkel rendelkező, megfelelően ○ A balesetek elkerülése érdekében győződjön meg arról, karbantartott vágószerszámok kevésbé valószínű, hogy kikapcsolta-e a készüléket, és hogy kihúzta-e a hogy elakadnak, és könnyebben kezelhetők. dugót a csatlakozóból.
 • Seite 59: Alkalmazási Területek

  (Hőmérséklet- Ha csökkent a találja. emelkedés védelmi hőmérséklet, MEGJEGYZÉS funkció) nyomja meg az A HITACHI folyamatos kutatási és fejlesztési programja ütésszámválasztó következtében az itt szereplő műszaki adatok előzetes kapcsolót a bejelentés nélkül változhatnak. visszaállításhoz. A szerszámra Nyomja meg az ÖSSZESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT helyezett túl...
 • Seite 60: Karbantartás És Ellenőrzés

  érvényes biztonsági A HITACHI folyamatos kutatási és fejlesztési programja előírásokat és szabványokat. következtében az itt szereplő műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak. GARANCIA A Hitachi Power Tools szerszámokra a törvény által előírt országos előírásoknak megfelelő garanciát vállalunk.
 • Seite 61 Čeština (Překlad původního návodu) 3) Osobní bezpečnost OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ a) Při používání elektrického nářadí buďte pozorní, TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI věnujte pozornost tomu, co právě děláte, soustřeďte se a střízlivě uvažujte. ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ Elektrické nářadí nepoužívejte, jste-li unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. VAROVÁNÍ...
 • Seite 62 Čeština f) Udržujte řezací nástroje ostré a čisté. 10. Nasazení nástroje Správně udržované a naostřené řezací nástroje se ○ Aby se předešlo nehodám, vypněte spínač a odpojte s menší pravděpodobností zachytí za materiál nebo zástrčku ze zásuvky. se zablokují a práce s nimi se snáze kontroluje. ○...
 • Seite 63 104. úroveň. Až teplota klesne, POZNÁMKA (Funkce ochrany stiskněte volič Vlivem stále pokračujícího výzkumného a vývojového před nárůstem příklepové rychlosti pro programu společnosti HITACHI mohou zde uvedené teploty) obnovu provozu. parametry podléhat změnám předchozího Nadměrný tlak Stisknutím voliče upozornění.
 • Seite 64 ZÁRUKA Ručíme za to, že elektrické nářadí Hitachi splňuje zákonné/ místně platné předpisy. Tato záruka nezahrnuje závady nebo poškození vzniklé v důsledku nesprávného použití, hrubého zacházení nebo normálního opotřebení. V případě...
 • Seite 65 Türkçe (Orijinal talimatların çevirisi) c) Aletin istenmeden çalışmasını engelleyin. Aleti GENEL ELEKTRİKLİ ALET GÜVENLİK güç kaynağına ve/veya akü ünitesine bağlamadan, UYARILARI kaldırmadan veya taşımadan önce, güç düğmesinin kapalı konumda olduğundan emin olun. UYARI Elektrikli aletleri parmağınız güç düğmesinin üzerinde Tüm güvenlik uyarılarını ve tüm talimatları okuyun. olarak taşımanız veya güç...
 • Seite 66: Standart Aksesuarlar

  Türkçe ÖNLEM SEMBOLLER Çocukları ve akli dengesi yerinde olmayan kişileri uzak tutun. UYARI Alet, kullanılmadığı zamanlarda çocukların ve akli Aşağıda, bu makine için kullanılan semboller dengesi yerinde olmayan kişilerin ulaşamayacağı bir gösterilmiştir. Makineyi kullanmadan önce bu yerde saklanmalıdır. sembollerin ne anlama geldiğini bildiğinizden emin olun.
 • Seite 67: Teknik Özellikler

  Sıcaklık düştüğünde, Bu makinenin teknik özellikleri, 104. sayfadaki Tabloda geri kazanmak için listelenmiştir. darbe hızı seçme düğmesine basın. HITACHI’nin sürekli araştırma ve geliştirme çalışmaları Alete aşırı basınç Geri kazanmak için Yanıp nedeniyle, burada belirtilen teknik özelliklerde önceden uygulanması, aşırı darbe hızı seçme Sönme...
 • Seite 68 Ağırlaş aletlerinin kullanımı ve bakımı konusunda her ülkede yürürlükte olan güvenlik düzenlemelerine ve standartlarına uygun davranılmalıdır. GARANTİ Hitachi Elektrikli El Aletlerine yasalar / ülkelere özgü mevzuatlar çerçevesinde garanti veriyoruz. Bu garanti, yanlış veya kötü kullanımdan veya normal aşınma ve yıpranmadan kaynaklanan arıza ve hasarları kapsamamaktadır. Şikayet durumunda, lütfen Elektrikli El Aletini, sökülmemiş...
 • Seite 69 Română (Traducerea instrucţiunilor originale) b) Folosiţi echipament de protecţie personală. AVERTISMENTE GENERALE PRIVIND Purtaţi întotdeauna protecţie pentru ochi. SIGURANŢA SCULELOR ELECTRICE Echipamentele de protecţie cum ar fi măștile pentru praf, încălţămintea anti-alunecare, căștile și protecţiile AVERTISMENT auditive, folosite în situaţiile corespunzătoare, reduc Citiţi toate avertismentele privind siguranţa și toate vătămările personale.
 • Seite 70 Română Folosirea sculei electrice pentru alte operaţiuni decât 12. Aveţi grijă să ţineţi mânerul și mânerul lateral în timpul cele prevăzute poate avea ca efect apariţia unor lucrului. Nu ţineţi de mânerul în timpul lucrului. Dacă situaţii periculoase. trageţi de acesta din greșeală, șpiţul poate sări afară. 13.
 • Seite 71 (Funcţie de scade, apăsaţi butonul Ca urmare a programului continuu de cercetare și protecţie la de selectare a vitezei dezvoltare derulat de HITACHI, prezentele specifi caţii creșterea de impact pentru a pot fi modifi cate fără notifi care prealabilă. temperaturii) reveni.
 • Seite 72 2. Inspectarea șuruburilor de asamblare Ca urmare a programului continuu de cercetare și dezvoltare Inspectaţi cu regularitate toate șuruburile de asamblare derulat de HITACHI, prezentele specifi caţii pot fi modifi cate și asiguraţi-vă că sunt fi xate corespunzător. Dacă există fără notifi care prealabilă.
 • Seite 73: Splošna Varnostna Navodila Za Električna Orodja

  Slovenščina (Prevod izvirnih navodil) b) Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA nosite zaščitna očala. ZA ELEKTRIČNA ORODJA Nošenje zaščitne opreme, kot so maska za prah, protizdrsni zaščitni čevlji, varnostna čelada ali OPOZORILO zaščitni glušniki, kar je odvisno od vrste in načina Preberite vsa varnostna opozorila in navodila.
 • Seite 74: Dodatna Varnostna Navodila

  Slovenščina 5) Servisiranje SIMBOLI a) Električno orodje lahko servisira usposobljena oseba, mora uporabljati OPOZORILO originalne nadomestne dele. V nadaljevanju so prikazani simboli, uporabljeni pri Na ta način se ohrani varnost električnega orodja. stroju. Pred uporabo se prepričajte, da jih razumete. VARNOSTNI UKREP H45ME / H45MEY : Rušilno kladivo Preprečite...
 • Seite 75: Specifikacije

  Slovenščina Tabeli 1 UPORABA Prikazovalna Vzrok Rešitev Razbijanje in podiranje betona, dolbenje, preboj cevi. lučka utripa Primeri uporabe: Notranja Izklopite napravo in Montaža cevi in kablov, namestitev sanitarij, strojev, delo na temperatura pustite, da se ohlaja vodovodu in kanalizaciji, delo na notranji opremi, pristaniški se je povečala približno 15 do 30 Utripanje...
 • Seite 76 GARANCIJA Garantiramo za Hitachi električna orodja v skladu z ustavno/ državno veljavnimi uredbami. Garancija ne zajema napak ali poškodb, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe, zlorabe ali normalne obrabe. V primeru pritožbe pošljite sestavljeno električno orodje skupaj z GARANCIJSKIM...
 • Seite 77: Všeobecné Bezpečnostné Výstrahy Pre Elektrické Náradie

  Slovenčina (Preklad pôvodných pokynov) Chvíľka nepozornosti počas práce s elektrickým VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ náradím môže spôsobiť vážne osobné poranenie. VÝSTRAHY PRE ELEKTRICKÉ b) Používajte osobné ochranné pracovné prostriedky. Vždy si nasaďte ochranu na oči. NÁRADIE Ochranné prostriedky, akými sú protiprachová maska, protišmykové...
 • Seite 78: Bezpečnostné Opatrenia

  Slovenčina 5) Servis SYMBOLY a) Servis na svojom elektrickom náradí nechajte vykonávať len kvalifi kovaným personálom a pri VAROVANIE použití jedine originálnych náhradných dielov. Nižšie sú zobrazené symboly, ktoré sa v prípade Tým zabezpečí zachovanie bezpečnosti strojného zariadenia používajú. Pred použitím elektrického náradia.
 • Seite 79 POZNÁMKA obnovenie fungovania. Vzhľadom pokračujúci program výskumu vývoja v spoločnosti HITACHI si vyhradzujeme právo Nadmerný tlak Stlačte tlačidlo voliča zmien tu uvedených technických parametrov bez vyvinutý na frekvencie nárazov pre predchádzajúceho upozornenia. Blikanie zariadenie spôsobil obnovenie činnosti.
 • Seite 80 Vinutie motora je jasným „srdcom“ elektrického Vzhľadom na pokračujúci program výskumu a vývoja v nástroja. Vykonávajte dôkladnú kontrolu vinutia, či nie je spoločnosti HITACHI si vyhradzujeme právo zmien tu poškodené a/alebo zvlhnuté od oleja alebo vody. uvedených technických parametrov bez predchádzajúceho 4.
 • Seite 81: Предупреждение

  Български (Превод на оригиналните инструкции) f) Ако е наложително използването ОБЩИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ на електрически инструмент във ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА влажни условия, използвайте уреди с диференциална защита (RCD) срещу утечка. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ Използването на диференциална защита намалява риска от електрически удар. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ...
 • Seite 82 Български c) Изключете щепсела на инструмента от ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА източника на захранване и/или от батерията, БЕЗОПАСНОСТ преди да извършвате настройки, смяна на приставки или при съхранение. 1. Уверете се, че източникът на захранване, който Тези предпазни мерки намаляват риска от използвате, отговаря...
 • Seite 83 Благодарение на непрекъснатата програма за съгласно националните законодателства, научноизследователска и развойна дейност на електрически уреди, които излизат от HITACHI, спецификациите, посочени тук, подлежат употреба трябва да се събират отделно и на промяна без предизвестие. предават в специализирани пунктове за рециклиране.
 • Seite 84 източник на захранване, който Предоставяме гаранция за Електрически Инструменти захранване, чието отговаря на входното Мигане Hitachi съгласно специфичните местени законодателства напрежение е напрежение, на съответните държави. Настоящата гаранция не покрива твърде високо или посочено върху дефекти или повреди, причинени от неправилно или...
 • Seite 85 се вземат предвид всички елементи от работния цикъл, като периоди на включван и изключване, както и работа на празни обороти непосредствено преди и след момента на използване). ЗАБЕЛЕЖКА Поради непрекъснатото развитие на научно-развойната програма на HITACHI, дадените тук спецификации са предмет на промяна без уведомление.
 • Seite 86: Opšta Bezbednosna Upozorenja Za Električni Alat

  Srpski (Prevod originalnog uputstva) b) Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite OPŠTA BEZBEDNOSNA zaštitu za oči. UPOZORENJA ZA ELEKTRIČNI ALAT Zaštitna oprema kao što je maska za prašinu, neklizajuća radna obuća, šlem i zaštita za sluh, UPOZORENJE koja se koristi u odgovarajućim uslovima, smanjiće Pročitajte sva bezbednosna upozorenja i sva uputstva.
 • Seite 87: Mere Predostrožnosti

  Srpski 5) Servisiranje 13. FID SKLOPKA a) Servisiranje vašeg električnog alata prepustite Preporučuje se da sve vreme koristite FID sklopku s stručnom serviseru koji će koristiti isključivo nominalnom strujom od 30 mA ili manjom. identične rezervne delove. Time će se očuvati bezbednost električnog alata. OZNAKE MERE PREDOSTROŽNOSTI UPOZORENJE...
 • Seite 88: Specifikacije

  30 minuta. NAPOMENA jedinice. Kada temperatura Zbog neprekidnog programa istraživanja i razvoja (Funkcija zaštite opadne, pritisnite kompanije HITACHI, ovde navedene specifi kacije su povećanja prekidač selektora podložne izmenama bez prethodnog obaveštenja. temperature) brzine udara za obnavljanje. MONTAŽA I UPOTREBA Prevelik pritisak Pritisnite prekidač...
 • Seite 89 Ako bilo koji od ovih Zbog neprekidnog programa istraživanja i razvoja kompanije zavrtnjeva popusti, odmah ga pritegnite. Propust da to HITACHI, ovde navedene specifi kacije su podložne uradite može da izazove ozbiljnu opasnost. izmenama bez prethodnog obaveštenja.
 • Seite 90 Hrvatski (Prijevod izvornih uputa) zaštitne cipele otporne na klizanje, kacige ili zaštita OPĆENITA SIGURNOSNA sluha, ako se koriste u odgovarajućim uvjetima UPOZORENJA ZA ELEKTRIČNE ALATE smanjuju opasnost od nezgoda. c) Spriječite nehotično pokretanje. Provjerite je li UPOZORENJE prekidač u isključenom položaju prije spajanja Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i sve upute.
 • Seite 91: Dodatna Sigurnosna Upozorenja

  Hrvatski OPREZ SIMBOLI Djecu i nemoćne osobe držite podalje od uređaja. Kad se ne koristi, alat treba držati izvan dohvata djece UPOZORENJE i nemoćnih osoba. Za uređaj se koriste sljedeći simboli. Uvjerite se da prije uporabe razumijete njihovo značenje. SIGURNOSNA UPOZORENJA ZA H45ME / H45MEY : Čekić...
 • Seite 92 Treperenje Zbog kontinuiranog programa istraživanja i razvoja primijenjen na brzine udara za uređaj je doveo do obnavljanje. Pokušajte tvrtke HITACHI, ovdje navedene specifi kacije mogu se promijeniti bez prethodne najave. preopterećenja. izbjeći zadatke koji će (Zaštitna funkcija pri primijeniti pretjerani preopterećenju)
 • Seite 93 što su vremena kada je uređaj isključen, i kada radi u praznom hodu, zajedno s vremenom aktivnog korištenja). NAPOMENA Zbog kontinuiranog programa istraživanja i razvoja tvrtke HITACHI, ovdje navedene specifi kacije mogu se promijeniti bez prethodne najave.
 • Seite 94 Українська (Переклад первинних інструкцій) 3) Особиста безпека ЗАГАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ БЕЗПЕКИ a) Не втрачайте пильності, стежте за тим, що ЕЛЕКТРИЧНОГО ІНСТРУМЕНТУ робите, і користуйтеся здоровим глуздом під час роботи автоматичним інструментом. ПОПЕРЕДЖЕННЯ Не працюйте автоматичним інструментом, Прочитайте всі правила безпеки та вказівки. коли...
 • Seite 95: Додаткові Правила Безпеки

  Українська d) Зберігайте інструменти у місцях, 2. Переконайтеся, що перемикач живлення недоступних для дітей, і не дозволяйте знаходиться в положенні ВИМКНЕНО. людям, не ознайомленим із автоматичними Якщо штепсельна вилка підключена до розетки, коли інструментами і цими інструкціями, перемикач знаходиться в положенні УВІМКНЕНО, користуватися...
 • Seite 96: Технічні Характеристики

  несправності, то, можливо, знадобиться ремонтувати пристрій. Якщо проблему не усунено, то слід ремонтувати пристрій. Технічні характеристики даного пристрою наведено в таблиці на стор. 104. ПРИМІТКА Через постійні дослідження і розвиток, які здійснює компанія HITACHI, технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.
 • Seite 97 чинитимуть зайвий тиск захисту від на пристрій. перевантаження) ГАРАНТІЯ Інструмент Підключіть пристрій Ми гарантуємо, що автоматичні інструменти Hitachi підключено до до джерела живлення, виготовлені згідно місцевих вказівок. Ця гарантія не джерела енергії, що має вхідну розповсюджується на дефекти або пошкодження...
 • Seite 98 Українська ПРИМІТКА Через постійні дослідження і розвиток, які здійснює компанія HITACHI, технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.
 • Seite 99: Предупреждение

  Русский (Перевод оригинальных инструкций) e) Пpи экcплyaтaции элeктpoинcтpyмeнтa внe ОБЩИЕ ПРАВИЛА пoмeщeний иcпoльзyйтe yдлинитeльный БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С шнyp, пpeднaзнaчeнный для иcпoльзoвaния внe пoмeщeния. ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ Иcпoльзoвaниe шнypa, пpeднaзнaчeннoгo для paбoты внe пoмeщeний, yмeньшит oпacнocть ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ пopaжeния элeктpичecким тoкoм. Прочтите все правила безопасности и инструкции. f) Пpи...
 • Seite 100 Русский 4) Экcплyaтaция и oбcлyживaниe ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ОТ элeктpoинcтpyмeнтoв ОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ a) He пepeгpyжaйтe элeктpoинcтpyмeнт. Иcпoльзyйтe нaдлeжaщий для вaшeгo ОТБОЙНОГО МОЛОТКА пpимeнeния элeктpoинcтpyмeнт. Haдлeжaщий элeктpoинcтpyмeнт бyдeт 1. Одевайте средства защиты органов слуха. выпoлнять paбoтy лyчшe и нaдeжнee в тoм Воздействие шума может привести к потере слуха. peжимe paбoты, нa кoтopый...
 • Seite 101: Стандартные Принадлежности

  перечислены в таблице на странице 104. Номинальное напряжение ПРИМЕЧАНИЕ Ha ocнoвaнии пocтoянныx пpoгpaмм иccлeдoвaния Потребляемая мощность и paзвития компания HITACHI ocтaвляют зa coбoй пpaвo нa измeнeниe yкaзaнныx здecь тexничecкиx Частота ударов при полной нагрузке дaнныx бeз пpeдвapитeльнoгo yвeдoмлeния. Вес УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ...
 • Seite 102: Техническое Обслуживание Иосмотр

  Русский * Эксплуатируйте данный отбойный молоток, Инструмент Инструмент используя его собственный вес. Эффективность подсоединен подсоединен к эксплуатации не улучшится даже при сильном к источнику источнику питания, надавливании или ударе им по рабочей поверхности. питания, напряжение которого Удерживайте данный отбойный молоток с усилием, Мигание...
 • Seite 103 ПРИМЕЧАНИЕ Пpи иcпoльзoвaнии или тexoбcлyживaнии Ha ocнoвaнии пocтoянныx пpoгpaмм иccлeдoвaния и инcтpyмeнтa вceгдa cлeдитe зa выпoлнeниeм вcex paзвития компания HITACHI ocтaвляет зa coбoй пpaвo пpaвил и нopм бeзoпacнocти. нa измeнeниe yкaзaнныx здecь тexничecкиx дaнныx бeз пpeдвapитeльнoгo yвeдoмлeния. ГAPAHTИЯ Mы гapaнтиpyeм...
 • Seite 104 H45ME H45MEY (110 V, 120 V, 127 V, 220 V, 230 V, 240 V) 1150 W 1430 – 2850 min 7,0 kg 7,3 kg...
 • Seite 106 1430 1900 2370 2850...
 • Seite 108 280 mm : 313471 400 mm : 313472 280 mm : 313473 400 mm : 313474 W50×400mm : 313475 400 mm : 313476 200 mm : 313479 313477 L = 150 mm : 313478 333228 333202 370247 337594 333202 333199 333201...
 • Seite 109: Гарантийный Сертификат

  English Dansk Română GUARANTEE CERTIFICATE GARANTIBEVIS CERTIFICAT DE GARANŢIE 1 Model No. 1 Modelnummer 1 Model nr. 2 Serial No. 2 Serienummer 2 Nr. de serie 3 Date of Purchase 3 Købsdato 3 Data cumpărării 4 Customer Name and Address 4 Kundes navn og adresse 4 Numele și adresa clientului 5 Dealer Name and Address...
 • Seite 111 Fax: +44 1908 606642 Fax: (+45) 75 14 36 66 URL: http://www.hitachi-powertools.co.uk URL: http://www.hitachi-powertools.dk Hitachi Power Tools France S. A. S. Hitachi Power Tools Finland Oy Parc de l’Eglantier -22, rue des Cerisiers, Lisses-C.E. 1541, Tupalankatu 9, 15680 Lahti, Finland...
 • Seite 114: Eg-Konformitätserklärung

  Diese Erklärung gilt für Produkte, die die CE-Markierung tragen. Esta declaración se aplica a los productos con marcas de la CE. Français Português Objet de la déclaration: Hitachi Marteau de démolition H45ME, H45MEY Objeto de declaração: Hitachi Martelo H45ME, H45MEY DECLARATION DE CONFORMITE CE DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE Nous déclarons sous notre seule et entière responsabilité...
 • Seite 115: Ef-Overensstemmelseserklæring

  • Typ narzędzia: Ręczny młot do kruszenia betonu • Typenavn: Hitachi Mejselhammer H45ME, H45MEY • Nazwa typu: Hitachi Młot udarowy H45ME, H45MEY • Udstyrets vægt: H45ME: 7,0 kg, H45MEY: 7,3 kg • Waga narzędzia: H45ME: 7,0 kg, H45MEY: 7,3 kg •...
 • Seite 116 • Tip opreme: Ručni razbijač betona • Greutatea echipamentului: H45ME: 7,0 kg, H45MEY: 7,3 kg • Naziv tipa: Hitachi Čekić za rušenje H45ME, H45MEY • Procedură de evaluare a conformităţii: Anexa VI • Težina opreme: H45ME: 7,0 kg, H45MEY: 7,3 kg •...

Diese Anleitung auch für:

H 45mey

Inhaltsverzeichnis