Herunterladen Diese Seite drucken
AEG CompactPower DBS7135 Anleitung
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für CompactPower DBS7135:

Werbung

CompactPower
DBS7135
D • GR • NL • F • GB
DBS7135_Safirina_SteamStation_BASE_AEG.indd 1
2015-05-25 10:18:14

Werbung

loading

Inhaltszusammenfassung für AEG CompactPower DBS7135

 • Seite 1 CompactPower DBS7135 ™ D • GR • NL • F • GB DBS7135_Safirina_SteamStation_BASE_AEG.indd 1 2015-05-25 10:18:14...
 • Seite 2 Anleitung ......3–20 Vor der ersten Benutzung des Bügeleisens lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4 sorg- fältig durch. Βιβλίο οδηγιών ....3–20 Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το σίδερο, παρακαλούμε διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας στη σελίδα 5. Gebruiksaanwijzing ..3–20 Lees, voordat u het strijkijzer voor de eerste keer gebruikt, zorgvuldig het veiligheidsadvies op pagina 6.
 • Seite 3 Teile Εξαρτήματα Onderdelen Éléments A. Dampf-Knopf A. Κουμπί ατμού A. Stoomknop A. Touche Vapeur B. Weicher Griff B. Απαλή λαβή B. Handvat B. Poignée ergonomique C. Temperatur-Justiermarke C. Σημάδι ένδειξης θερμοκρασίας C. Temperatuurindicatie C. Repère de température D. Temperatur-Wahlscheibe D. Διακόπτης επιλογής D.
 • Seite 4 Lesen Sie die nachfolgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Bügeleisen zum ersten Mal in Betrieb nehmen. • Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung oder Unkenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder so in den Gebrauch eingewiesen wurden, dass sie das Gerät sicher verwenden können und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
 • Seite 5 • Οι επιφάνειες ενδέχεται να θερμανθούν πολύ κατά τη χρήση . • Το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο για χρήση με νερό βρύσης. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε φιλτραρισμένο νερό AEG AquaSense, για την αφαίρεση ρύπων όπως άλατα. Διαφορετικά, χρησιμοποιήστε αποσταγμένο νερό ή ένα μείγμα από 50% αποσταγμένο νερό και 50% νερό...
 • Seite 6 • De oppervlakken kunnen heet worden tijdens het gebruik . • Dit product is geschikt voor gebruik met kraanwater. Het wordt aanbevolen om AEG AquaSense met gefilterd water te gebruiken, waardoor onzuiverheden zoals kalkaanslag worden verwijderd. Gebruik anders gedestilleerd water of een mengsel van 50% gedestilleerd water, 50% kraanwater als het kraanwater erg hard is.
 • Seite 7 • Ce produit peut être utilisé avec de l’eau du robinet. Il est recommandé d’utiliser de l’eau filtrée avec la carafe AEG AquaSense pour éliminer les impuretés telles que le calcaire. Vous pouvez également utiliser de l’eau distillée ou un mélange d’eau distillée (50 %) et d’eau du robinet (50 %) si l’eau du robinet est particulièrement...
 • Seite 8 Bügeltabelle / Διάγραμμα σιδερώματος Gewebe Temperatureinstellung Bügelempfehlung Acryl Trocken von links bügeln. Trocken bügeln von links in feuchtem Zustand, bzw. mit Sprühfunktion Acetat befeuchten. Nylon und Polyester Bügeln von links in feuchtem Zustand bzw. mit Sprühfunktion befeuchten. Rayon Bügeln von links. Vorwiegend trocken bügeln.
 • Seite 9 Strijkschema / Tableau de repassage Stof Temperatuurinstelling Aanbeveling voor strijken Acryl Droog strijken aan de verkeerde kant. Droog strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of Acetaat gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen. Strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik Nylon &...
 • Seite 10 Il est recommandé d’utiliser froide (A). Remettez en place le humide. Placez la centrale vapeur de l’eau filtrée avec la carafe AEG couvercle du réservoir d’eau. horizontalement sur la planche à AquaSense pour éliminer les impuretés Attention ! N’utilisez jamais l’appareil...
 • Seite 11 Schließen Sie das Gerät an die Wenn die Temperaturanzeige Bügeln Sie ein altes Handtuch, um leuchtet, wird die Dampfbügelstation sicherzustellen , dass Rückstände Stromversorgung an. Drücken Sie den Netzschalter (A). Drehen Sie vorgewärmt. Sobald die Anzeige innerhalb des Bügeleisens nicht auf die Temperatur-Wahlscheibe im erlischt, ist die Station einsatzbereit.
 • Seite 12: Consignes D'utilisation

  Gebrauchsanleitung / Οδηγίες λειτουργίας Gebruiksaanwijzing / Consignes d'utilisation Um die Dampffunktion zu aktivieren, Kontinuierliche Dampffunktion (AUTO): Schalten Sie das Gerät durch drücken Sie den Dampfknopf 3 bis Drücken und halten Sie den Dampfknopf längeres Drücken und Loslassen 5 Sekunden lang, und lassen Sie ihn los, gedrückt, und bewegen Sie den der Taste aus.
 • Seite 13 Lassen Sie das Bügeleisen auf Bewahren Sie das Netzkabel Lagern Sie das Bügeleisen immer auf seiner Abstellfläche. der Ablage immer vollständig immer in der dafür vorgesehenen Verwenden Sie zum Reinigen der abkühlen, bevor Sie es verstauen. Aufbewahrung an der Basis auf. Außenflächen ein weiches feuchtes Sobald das Bügeleisen abgekühlt Wickeln Sie das Netzkabel NIEMALS...
 • Seite 14 Stunden ziehen (dieser Zeitraum kann das Gerät kopfüber über eine Spüle, um den Hinweis: Wir empfehlen den Universal- bei übermäßiger Verkalkung auf maximal Entkalker ECF5 von AEG. Beachten Sie das Dampferzeuger vollständig zu entleeren. 8 Stunden verlängert werden). Mischen Sie ein Entkalkungsmittel im Wasser/Entkalker-Flüssigkeitsverhältnis auf...
 • Seite 15 Kippen Sie die Mischung aus. Füllen Sie den 3. Wenn Sie das Gerät nicht mehr Dampferzeuger mit klarem Wasser, und kippen benötigen, stellen Sie den Sie es aus. Wiederholen Sie diesen Schritt einige Temperaturwahlschalter auf AUS Male, bis keine Rückstände mehr zu sehen sind („MIN“).
 • Seite 16 Fehlersuche Problem Mögliche Ursache Lösung Bügelsohle wird trotz eingeschaltetem Verbindungsproblem Überprüfen Sie das Netzkabel, den Bügeleisen nicht heiß. Stecker und die Steckdose. Temperaturregelung befindet sich in Wählen Sie die geeignete Temperatur. Stellung MIN Bügeleisen erzeugt keinen Dampf. Nicht genügend Wasser im Tank. Füllen Sie den Wassertank (Siehe „Erste Schritte“, Nr.
 • Seite 17: Επίλυση Προβλημάτων

  Επίλυση προβλημάτων Πρόβλημα Πιθανή αιτία Επίλυση Η πλάκα δεν θερμαίνεται παρόλο που Πρόβλημα σύνδεσης Ελέγξτε το κεντρικό καλώδιο παροχής το σίδερο είναι ενεργοποιημένο. ισχύος, το φις και την πρίζα. Ο έλεγχος θερμοκρασίας είναι στη θέση Επιλέξτε την κατάλληλη θερμοκρασία. MIN (ελάχιστο). Το...
 • Seite 18: Problemen Oplossen

  Problemen oplossen Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Strijkzool wordt niet warm terwijl het Probleem met de aansluiting Controleer het netsnoer, de stekker en strijkijzer is ingeschakeld. het stopcontact. Temperatuurknop staat in de stand MIN. Selecteer een geschikte temperatuur. Strijkijzer geeft geen stoom. Onvoldoende water in het reservoir.
 • Seite 19: Gestion Des Pannes

  Gestion des pannes Problème Cause possible Solution La semelle ne chauffe pas alors que le Problème de raccordement Vérifiez le cordon d'alimentation, la fer est allumé. fiche et la prise. Le contrôle de température est sur la Choisissez la température adéquate. position MIN.
 • Seite 20 Entsorgung / Απόρριψη Verwijdering / Mise au rebut Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol Entsorgen Sie Geräte mit diesem . Entsorgen Sie die Verpackung in Symbol nicht mit dem Hausmüll. den entsprechenden Recyclingbehältern. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen Recyceln Sie zum Umwelt- und Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gesundheitsschutz elektrische und...
 • Seite 21 Components A. Steam button B. Soft handle C. Temperature alignment mark D. Temperature selector E. Temperature indicator light F. Steam pipe G. Power cord H. Power cord storage Boiler unit J. Water tank K. Water tank lid L. Maximum water level indicator M.
 • Seite 22 • The surfaces are liable to get hot during use . • This product is appropriate for use with tap water. It is recommended to use AEG AquaSense filtered water, taking out impurities like limescale. Otherwise use destilled water.
 • Seite 23 Ironing chart Fabric Temperature setting Ironing recommendation Acrylic Dry iron on wrong side. Acetate Dry iron on wrong side while still damp or use spray to dampen. Nylon & Polyester Iron on wrong side while still damp or use spray to dampen. Rayon Iron on wrong side of fabric.
 • Seite 24: Getting Started

  MAX level using cold water (A). with a dampened cloth. Position the It is recommended to use AEG Replace the water tank lid. Caution! Never operate the steam generator iron horizontally...
 • Seite 25 Operating instructions To activate the steam function, Continuous (AUTO) steam Turn off the station by pressing function: Press and hold the the button for a while and press the steam button for 3-5 seconds, release the button to eject steam button, and move the steam release.
 • Seite 26 Note: We recommend to use the boiler. descaler ECF5 from AEG. Please follow the water/ descaler liquid ratio instructions on the bottle. We recommend to clean the product every 2 months.
 • Seite 27 Troubleshooting Problem Possible cause Solution Soleplate is not heating even though Connection problem Check main power supply cable, plug iron is turned on. and outlet. Temperature control is in MIN position. Select adequate temperature. Iron does not produce steam. Not enough water in tank. Fill water tank (see “Getting started”, no 2).
 • Seite 28 Electrolux Hausgerate Vertriebs GmbH Further Strasse 246 D-90429 Nurnberg Germany 3485 A DBS7135 02040515 DBS7135_Safirina_SteamStation_BASE_AEG.indd 28 2015-05-25 10:18:25...