Honeywell HA120E Gebrauchsanweisung

Luftreiniger
Vorschau ausblenden

Werbung

AIR PURIFIER
GB
User Instructions
ČISTIČ VZDUCHU
CZ
Návod k obsluze
LUFTREINIGER
DE
Gebrauchsanweisung
LUFTRENSER
DK
Betjeningsvejledning
ÕHUPUHASTAJA
EE
Kasutusjuhend
PURIFICADOR DE AIRE
ES
Instrucciones de usuario
ILMANPUHDISTIN
FI
Käyttöohje opas
PURIFICATEUR D'AIR
FR
Mode d' e mploi
ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ
GR
Οδηγίες χρήστη
PROČISTAČ ZRAKA
HR
Upute za korisnika
LÉGTISZTÍTÓ
HU
Felhasználói utasítások
PURIFICATORE D'ARIA
IT
Istruzioni per l'uso
ORO GRYNINTUVAS
LT
Naudotojo instrukcija
GAISA ATTĪRĪTĀJS
LV
Instrukcija lietotājam
LUCHTREINIGER
NL
Gebruikersinstructies
LUFTRENSER
NO
Bruksanvisning
OCZYSZCZACZ POWIETRZA
PL
Instrukcja użytkownika
PURIFICADOR DE AR
PT
Instruções de Utilização
ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА
RU
Инструкция пользователя
SA
LUFTRENARE
SE
Bruksanvisning
ČISTILEC ZRAKA
SI
Navodila za uporabnika
ČISTIČ VZDUCHU
SK
Návod pre používateľa
HAVA ARITICI
TR
Kullanıcı Talimatları
HA120E

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Honeywell HA120E

 • Seite 1 PROČISTAČ ZRAKA Upute za korisnika LÉGTISZTÍTÓ Felhasználói utasítások PURIFICATORE D’ARIA Istruzioni per l’uso ORO GRYNINTUVAS Naudotojo instrukcija GAISA ATTĪRĪTĀJS Instrukcija lietotājam LUCHTREINIGER Gebruikersinstructies LUFTRENSER Bruksanvisning OCZYSZCZACZ POWIETRZA Instrukcja użytkownika PURIFICADOR DE AR HA120E Instruções de Utilização ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА Инструкция пользователя LUFTRENARE Bruksanvisning ČISTILEC ZRAKA Navodila za uporabnika ČISTIČ VZDUCHU Návod pre používateľa HAVA ARITICI Kullanıcı Talimatları...
 • Seite 3: Inhaltsverzeichnis

  HA120E ENGLISH CONTENTS ČESKY OBSAH DEUTSCH INHALT DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE EESTI SISUKORD ESPAÑOL ÍNDICE SUOMI SISÄLLYSLUETTELO FRANÇAIS CONTENU EΛΛHNIKA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ HRVATSKY SADRŽAJ MAGYAR TARTALOMJEGYZÉK ITALIANO INDICE LIETUVIŲ TURINYS LATVIEŠU SATURS NEDERLANDS INHOUD NORSK INNHOLD POLSKI SPIS TREŚCI PORTUGUÊS ÍNDICE PУCCKИЙ СОДЕРЖАНИЕ...
 • Seite 4 HA120E COMPONENTS CONTROL PANEL Fig. 1 Fig. 2...
 • Seite 5 HA120E INSTRUCTIONS Fig. 4 Fig. 3 Fig. 6 Fig. 5...
 • Seite 6: English

  ENGLISH IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 1. Before using this appliance, read through all the instruc- tions and only use accordingly. 2. This appliance is not intended for use by persons (includ- ing children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concern- ing use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 3. If the supply cord is damaged, the manufacturer, their service agent or a similarly qualified person should replace it to avoid a hazard. 4. This appliance requires regular cleaning. Refer to the CLEANING instructions provided. 5. Do not expose the air purifier to rain, or use near water, in a bathroom, laundry area or other damp location. 6. The air purifier must be used in an upright position. 7. Do not allow foreign objects to enter air inlet or outlet grilles as this may cause electric shock or damage to the air purifier. OPERATING INSTRUCTIONS See pages 4- 5. COMPONENTS See page 4. Place the unit on a flat level surface and position 1 metre from walls or furniture. Plug the unit in and press the 1. a ir outlet grille power button (6 - Fig. 1). The unit will start at 2. c ontrol panel medium speed and then change to the low speed. To 3. a ir inlet grille select the different cleaning speeds press the power 4. p re-filter...
 • Seite 7 ENGLISH With the unit on, insert the tip of a ball-point pen CONDITION OF PURCHASE for 5 seconds as shown in Fig. 2. As condition of purchase the purchaser assumes respon- These cleaning intervals are intended as guidelines only. sibility for the correct use and care of this Kaz product according to these user instructions. The purchaser or user Filter removal must himself or herself decide when and for how long the Turn-off and unplug the unit. While pressing on the tab at Kaz product is in use. the top of the rear grille, pull the grille towards you and remove it. WARNING Gently ease out the two purification filters by pulling on If problems arise with this Kaz product, please observe the the ribbed surface on the top of each filter frame and lift instructions in the guarantee conditions. Do not attempt out. To install the filters, engage the bottom end first on its to repair the Kaz product yourself, as this could lead to locating tab, then tilt in and press the top end home. Place termination of the guarantee and cause damage to persons the bottom tab of the back grill in the recess at the bottom and property. of the unit, and tilt forward so that the top tab of the filter DISPOSAL grill snaps into place. See Fig. 3. This symbol on the product or its packaging CLEANING indicates that the appliance cannot be treated Always unplug the unit before cleaning. as normal domestic waste but must be handed in at a collection point for recycling electric and 1. outer housing electronic appliances. clean the air purifier at least once a month and before extended storage. Use a dry cloth to wipe the external Further information about the recycling of this product surfaces. Do not use water, wax polish or any chemicals.
 • Seite 8: Česky

  ČESKY DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1. Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi. 2. Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými psychickými, smyslovými nebo men- tálními schopnostmi či s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, aniž by na ně dohlížela nebo jim dávala pokyny osoba, která odpovídá za jejich bezpečnost. Dohlížejte na děti a dbejte, aby si se zařízením nehrály. 3. Poškozenou síťovou šňůru je nutné z bezpečnostních důvodů nechat vyměnit výrobcem, autorizovaným servis- ním střediskem nebo kvalifikovaným elektrotechnikem. 4. Toto zařízení vyžaduje pravidelné čištění. Viz uvedené pokyny pro ČIŠTĚNÍ. 5. Čistič vzduchu nevystavujte dešti, nepoužívejte jej v blízkosti zdrojů vody, v koupelně, v prádelně nebo na jiném vlhkém místě. 6. Čistič vzduchu musí být používán ve vzpřímené poloze. 7. Nedovolte, aby do mřížky výstupního nebo vstupního ventilačního otvoru vnikly cizí předměty, neboť mohou být příčinou úrazu elektrickým proudem nebo mohou čistič poškodit. POKYNY PROVOZU Viz. str. 4-5. Přístroj umístěte na rovný povrch do vzdálenosti nejméně KOMPONENTY Viz. str. 4. 1 metr od zdi nebo od nábytku. Přístroj zapojte a stiskněte síťový vypínač (6 – obr. 1). Přístroj začne pracovat 1. Mřížka výstupního ventilačního otvoru střední rychlostí, která se potom změní na nízkou. Chcete-li 2. Ovládací panel zvolit jinou rychlost čištění, stiskněte znovu síťový vypínač 3. Mřížka vstupního ventilačního otvoru 4. Předfiltr Otáčení 5. Čistící filtr Otáčení zapnete stisknutím tlačítka Otáčení...
 • Seite 9 ČESKY Podle schématu na obr. 2 zasuňte při zapnutém přístroji Čisticí filtr NELZE používat v myčce na nádobí. špičku kuličkového pera na dobu 5 sekund. PODMÍNKY NÁKUPU Tyto intervaly čištění jsou pouze orientační. Podmínkou zakoupení je, že kupující nese odpovědnost za Vyjmutí filtru správné používání a péči o produkt společnosti Kz podle Přístroj vypněte a odpojte od elektrické sítě. Podržte pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze. Kupující nebo stisknutou úchytku na horní straně zadní mřížky, současně uživatel se musí sám rozhodnout, kdy a jak dlouho tento mřížku vytáhněte směrem k sobě a vyjměte ji. produkt společnosti Kaz bude používat. Vytažením žebrované plochy na horní části každého VAROVÁNÍ rámečku filtru opatrně uvolněte oba čisticí filtry a Při potížích s produktem společnosti Kaz se řiďte pokyny vytáhněte je. Chcete-li filtry nainstalovat, nejdříve spusťte uvedenými v záručních podmínkách. Produkt společnosti dolní konec k úchytce umístění, potom jej nakloňte a Kaz se nepokoušejte opravit vlastními silami, neboť tato zatlačte horní konec na doraz. Spodní úchytku zadní mřížky činnost může vést k ukončení záruky nebo může způsobit umístěte do drážky na spodní části přístroje a nakloňte jej poškození osob či majetku. dopředu tak, aby horní úchytka mřížky filtru se zachytila na svém místě. Viz. obr. 3. LIKVIDACE Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu ČIŠTĚNÍ znamená, že se zařízením nesmí být nakládáno Před čištěním vždy přístroj odpojte od elektrické sítě. jako s běžným domovním odpadem. Použité 1. Vnější kryt zařízení je nutné odevzdat do sběrného Čistěte nejméně jednou měsíčně a před dlouhodobým střediska odpadu k recyklaci použitých elek- uskladněním. K setření vnějšího povrchu použijte suchou trických a elektronických zařízení.
 • Seite 10: Deutsch

  DEUTSCH WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE 1. Lesen Sie sich vor Verwendung dieses Gerätes alle Anweisungen durch und befolgen Sie diese. 2. Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen (einschließlich Kindern) mit verminderten körperlichen, sensoriellen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis gedacht, außer wenn ihnen durch eine Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, Überwachung oder Beistand hinsichtlich der Benutzung dieses Gerätes zu Teil wird. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass diese nicht mit dem Gerät spielen. 3. Falls das Netzkabel beschädigt ist, sollte der Hersteller, ein Servicebeauftragter oder eine ähnlich qualifizierte Person es ersetzen, um eine Gefahr zu vermeiden. 4. Das Gerät muss regelmäßig gereinigt werden. Halten Sie sich bei der REINIGUNG an die im Paket enthaltenen Anweisungen. 5. Das Gerät darf nicht dem Regen ausgesetzt werden, nicht in der Nähe von Wasser, in einem Bad, einer Waschküche oder anderen feuchten Umgebungen eingesetzt werden. 6. Der Luftreiniger muss in senkrechter Stellung betrieben werden. BEDIENUNGSANLEITUNG Siehe Seiten 4-5. 7. Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in die Luftein- Stellen Sie das Gerät auf eine feste, ebene Oberfläche, oder Ausschlussschlitze gelangen, da dies zu Stromschlä- mindestens 1 m von der Wand oder von Möbeln ent- gen oder Schäden am Luftreiniger führen könnte. fernt. Stecken Sie das Gerät ein und betätigen Sie den Einschaltknopf (6 - Abb. 1). Das Gerät startet mit mittlerer Geschwindigkeit und wechselt dann in die geringe KOMPONENTEN Siehe Seite 4. Geschwindigkeitseinstellung. Sie können durch Drücken des 1. Luftaustrittsgitter Einschaltknopfes zwischen den einzelnen Geschwindig- 2. Bedienfeld...
 • Seite 11 DEUTSCH Allgemeinen muss der Filter einmal pro Woche gereinigt Lassen Sie den Filter für 2-3 Minuten in der Reinigung- slösung einweichen. Lassen Sie den Filter nicht länger in werden. der Reinigungslösung. Nach der Reinigung des Filters muss der Reset-Schalter gedrückt werden. Spülen Sie den Filter mit sauberem Wasser aus. Siehe Abb. 6. Schütteln Sie überflüssiges Wasser aus dem Führen Sie dazu bei eingeschaltetem Gerät die Spitze eines Filter. Kugelschreibers wie in Abb. 2 abgebildet 5 Sekunden lang in die Öffnung ein. Legen Sie den Filter mit der Wabenstruktur nach unten auf ein Tuch. Lassen Sie ihn über Nacht trocknen. Setzen Die angegebenen Reinigungsintervalle dienen nur als Sie ihn danach wieder in das Gerät ein. Anhaltspunkte. Nach der Reinigung können am Filter Verfärbungen Filter entfernen auftreten. Dadurch wird seine Leistung nicht beein- Das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen. Drücken trächtigt. Sie dazu auf die Verriegelung oben auf dem hinteren Gitter Der Feinfilter ist NICHT spülmaschinenfest. und ziehen es zu sich hin, um es abzunehmen. KAUFBEDINGUNGEN Nehmen Sie die zwei Feinfilter vorsichtig heraus, ziehen Sie dazu an der gerippten Fläche oben auf jedem Filterrah- Als Kaufbedingung übernimmt der Käufer Verantwortung men und heben Sie ihn heraus. Beim Einsetzen der Filter für die ordnungsgemäße Verwendung und Pflege dieses müssen Sie den unteren Rand zuerst in die Führungslasche Kaz-Produkts gemäß dieser Benutzeranleitung. Der Käufer einsetzen und dann den Rahmen einklappen und oben oder Benutzer dieses Produkts muss selbst entscheiden andrücken, bis er fest sitzt. Die untere Führung des hinteren wann und wie lange dieses Kaz-Produkt verwendet wird. Gitters in die Nut einsetzen und einklappen, bis das obere HINWEIS Ende des Gitters einrastet. Siehe Abb. 3.
 • Seite 12: Dansk

  DANSK VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 1. Læs alle instruktionerne før du benytter dette udstyr, og benyt det kun i overensstemmelse hermed. 2. Dette anlæg er ikke beregnet til anvendelse af personer (herunder børn) med reducerede fysiske, sanselige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har fået vejledning vedrørende anvendelse af anlægget af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn bør være under opsyn for at sikre at de ikke leger med anlægget. 3. Hvis netledningen er beskadiget, skal fabrikanten eller deres servicerepræsentant eller lignende faglært person udskifte denne for at undgå farer. 4. Anlægget skal rengøres regelmæssigt. Se medfølgende RENGØRING svejledning for yderligere oplysninger. 5. Udsæt ikke dette anlæg for regn og brug det ikke i nærheden af vand, i et badeværelse eller i andre fugtige omgivelser. 6. Luftrenseren skal placeres lodret. 7. Luftindgangs- og udgangsåbningerne må ikke være tildækket under affugtningen, da dette kan resultere i elektrisk stød eller beskadigelse af anlægget. BETJENINGSVEJLEDNING Se side 4-5. Placer luftaffugteren på en plan overflade og 1 meter fra vægge eller møbler. Slut luftaffugteren til en stikkontakt KOMPONENTER Se side 4. og tænd på tænk/sluk-knappen (6 - Fig. 1). Anlægget starter ved mellemhastighed og skifter til lav hastighed. 1. Udblæsningsgitter Tryk på tænd/sluk-knappen igen for at vælge forskellige 2. Kontrolpanel hastigheder. 3. Indsugningsgitter 4. Forfilter Oscillation Tryk på knappen Oscillation...
 • Seite 13 DANSK Når luftfilteret er rengjort, skal indikationen nulstilles. Det påvirker IKKE funktionen. Tænd anlægget og isæt toppen på en kuglepen i 5 KØBSBETINGELSE sekunder, som vist på Fig. 2. Som betingelse for købet påtager køber sig ansvaret for Rengøringsintervallerne er kun vejledende. korrekt brug og vedligeholdelse af dette KAZ-produkt i Udtagning af luftfilter overensstemmelse med brugsvejledningen. Det er op til Sluk anlægget og træk el-stikket ud af stikkontakten. Tryk køberen eller brugeren, hvornår og hvor længe han vil på tappen øverst på gitteret bagpå anlægget og træk git- bruge dette KAZ-produkt. teret mod sig selv og tag det af. BEMÆRK! Tag forsigtigt de to luftfiltre ud ved at trække i den ribbede Hvis der opstår problemer med dette KAZ-produkt, skal overflade øverst på hver filterramme og løft det ud. Sæt du følge anvisningerne i garantibetingelserne. Forsøg ikke filtrene på igen med bunden først på tappen, vip dem og at åbne eller reparere dette Kaz-produkt selv, dette kan skub den øverste del på plads. Placer tappen på gitteret resultere i at garantien bortfalder samt medføre persons- bagpå i åbningen i bunden af anlægget og vip den frem, så kader eller beskadigelse af ejendom. toptappen klikker på plads. Se Fig. 3. BORTSKAFFELSE RENGØRING Dette symbol på produktet eller emballagen Træk altid el-stikket ud af stikkontakten før rengøring. angiver at anlægget ikke kan håndteres som 1. Kabinet almindeligt husholdningsaffald, men skal Rengør altid luftaffugteren udvendigt mindst en gang leveres til et opsamlingssted for genbrug af om måneden og før den opbevares i længere tid. elektronisk og elektriske apparater.
 • Seite 14: Eesti

  EESTI TÄHTSAD OHUTUSALASED JUHISED 1. Enne käesoleva seadme kasutamist lugege juhend põhjalikult läbi ja kasutage seadet vastavalt. 2. Antud seade pole mõeldud kasutamiseks isikute (seal hulgas laste) poolt, kelle kas füüsiline-, meele- või vaimne puue või kogemuste ja teadmiste puudus takistab seadmeid ohutult kasutamast ilma nende ohu- tuse eest vastutava isiku abistamise või juhendamiseta. Lapsed peavad olema järelevalve all ning nad ei tohi seadmega mängida. 3. Kui toitejuhe on vigastatud, peab ohu vältimiseks kas tootja, tema hooldusagent või sarnase kvalifikatsiooniga isik selle välja vahetama. 4. Seade vajab regulaarset puhastamist. Tutvuge kaasasoleva PUHASTUSE juhendiga. 5. Ärge hoidke õhupuhastit vihma käes ega kasutage seda vee läheduses, vannitoas, pesuruumis või muudes niisketes kohtades. 6. Õhupuhastit tuleb kasutada püstises asendis. 7. Vältige võõrkehade pistmist läbi õhu sisse- või väl- jalaskevõre, sest see võib põhjustada elektrilöögi või õhupuhastit kahjustada. KASUTAMISÕPETUS Vt lk 4−5. Asetage seade ühetasasele horisontaalpinnale seintest OSAD Vt lk 4. ja mööblist vähemalt 1 meetri kaugusele. Ühendage seade vooluvõrku ja vajutage toitenuppu (6 − joonis 1. õhu väljalaskevõre 1). Seade käivitub keskmisel kiirusel ja seejärel lülitub 2. juhtpaneel madalale kiirusele. Puhastuskiiruse muutmiseks vajutage 3. õhu sisselaskevõre uuesti toitenuppu 4. eelfilter Vibreerimine 5. puhastusfilter (2) Vibratsiooni sisselülitamiseks vajutage vibreerimise nuppu...
 • Seite 15 EESTI kohta 5 sekundit pastakaotsaga. OSTUTINGIMUSED Puhastusintervallid on üksnes soovituslikud. Ostu tingimusena võtab ostja endale kohustuse antud Kazi toodet õigesti ning vastavalt käesolevale kasutusjuhendile Filtri eemaldamine kasutada ja hooldada. Ostja või kasutaja peab ise otsus- Lülitage seade välja ja lahutage vooluvõrgust. Surudes tama, millal ja kui kaua ta seda Kazi toodet kasutab. tagavõre ülaosas asuvat klambrit, tõmmake võret enda HOIATUS. poole ja eemaldage see. Vabastage õrnalt kaks puhastusfiltrit, tõmmates mõlema Kui antud Kazi tootega tekib probleeme, siis palume järgida filtri korpuse ülaosas olevast soonilisest pinnast ja tõstes garantiitingimustes toodud juhiseid. Ärge püüdke Kazi filtrid välja. Filtrite paigaldamiseks haakige esmalt tooteid ise avada ega remontida, sest selline tegevus võib alumine serv fiksaatori otsa, seejärel suruge sissepoole kaasa tuua garantii katkemise ning põhjustada vigastusi kallutades ka ülemine serv kohale. Asetage tagavõre inimestele ja kahjustada omandit. alumine klamber seadme põhjal asuvasse süvendisse ja JÄÄTMEKÄITLUS kallutage ettepoole, kuni filtrivõre ülemine klamber kohale Tootel või selle pakendil olev sümbol näitab, klõpsatab. Vt joonis 3. et antud seadet ei tohi käidelda kui tavalist olmeprügi, vaid see tuleb ära anda kogumis- PUHASTAMINE punkti, mis taastöötleb elektri- ja elektrooni- Enne puhastamist lahutage seade alati vooluvõrgust. kaseadmeid. Antud toote taastöötlemise alast lisateavet saate kohalikust 1. väliskorpus omavalitsusest, jäätmete kogumispunktidest või kauplus- Puhastage õhupuhastit vähemalt kord kuus ja enne pikemaks ajaks hoiule panekut. Pühkige välispindu est, kust antud toote ostsite. Antud määrus on kehtiv kuiva lapiga. Ärge kasutage vett, poleerimisvaha ega üksnes EL liikmesriikides.
 • Seite 16: Español

  ESPAÑOL INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 1. Antes de emplear este electrodoméstico, léase deteni- damente todas las instrucciones y empléelo según las mismas. 2. Este electrodoméstico no está diseñado para que los usen personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales mermadas, ni personas con falta de experiencia o conocimiento, salvo que se les haya supervisado o instruido respecto a su empleo por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben tener supervisión para estar seguros de que no juegan con el aparato. 3. En caso de que el cable de alimentación presente daños, el fabricante, su distribuidor autorizado o una persona de similar cualificación lo sustituirá para evitar cualquier riesgo. 4. Este electrodoméstico requiere una limpieza regular. Remítase a las instrucciones de limpieza que se adjuntan. 5. No exponga el purificador de aire a la lluvia, ni lo use cerca del agua, en un baño o una zona de lavandería u otra ubicación con humedad. 6. El purificador de aire debe emplearse en posición recta. 7. No permita que objetos extraños entrene en la entrada INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO Véase las páginas de aire o rejillas de salida ya que esto puede provocar una 4 - 5. descarga eléctrica y daños en el purificador de aire. Coloque la unidad sobre una superficie nivelada plana y colóquela a 1 metros de paredes y muebles. Enchufe la unidad y pulse el botón de alimentación (6 - Figura COMPONENTES Véase la página 4. 1). La unidad empezará a una velocidad media y posteri- 1. Rejilla de Salida de Aire ormente cambiará a velocidad baja. Para seleccionar las...
 • Seite 17 ESPAÑOL Tras limpiar el filtro, es necesario reiniciar la luz de limpieza Agite el filtro pata eliminar cualquier exceso de agua. del filtro. Coloque el filtro con el lateral de la rejilla de panal sobre Cuando la unidad está conectada, inserte la punta de un una toalla. Permita que se seque toda la noche. Vuelva a bolígrafo de punta de bola durante 5 segundos tal y como insertarlo en la unidad. se muestra en la Figura 2. Tenga en cuenta que el filtro puede descolorarse tras el Estos intervalos de limpieza están indicados únicamente lavado. Esto no afectará a su rendimiento. como directrices. El filtro de purificación NO puede lavarse en el lavavajil- las. Retirada del filtro Apague y desenchufe la unidad. Mientras presiona la CONDICIÓN DE COMPRA lengüeta situada en la parte superior de la rejilla posterior, Como condición de compra, el comprador asume toda la tire de la rejilla hacia usted y extráigala. responsabilidad respecto a la utilización y cuidado correcto Suavemente afloje los dos filtros de purificación tirando de este producto Kaz según las presentes instrucciones de la superficie corrugada situada en la parte superior de de usuario. El comprador o usuario debe decidir cuándo y cada estructura del filtro y levántelos. Para instalar los durante cuánto tiempo va a emplearse este producto Kaz. filtros, introduzca el extremo inferior en primer lugar en ADVERTENCIA su lengüeta de ubicación, y posteriormente inclínelo y Si surgen problemas con este producto Kaz, siga las instruc- pulse el extremo superior en su lugar. Coloque la lengüeta ciones de las condiciones de la garantía. No intente abrir ni inferior de la rejilla posterior en el hueco situado en la parte reparar usted mismo el producto Kaz, ya que esto podría inferior de la unidad, e inclínela hacia delante de forma que provocar la anulación de la garantía y causar lesiones a las...
 • Seite 18: Suomi

  SUOMI TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA 1. Tutustu ennen laitteen käyttöä näihin ohjeisiin ja käytä laitetta aina ohjeiden mukaan. 2. Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka eivät pysty sitä fyysisten, henkisten tai aistirajoitustensa tai kokemuksen ja tiedon puutteen vuoksi käyttämään, ellei käyttöä valvota tai ellei asiano- maisten henkilöiden turvallisuudesta vastaava taho ei ole opastanut laitteen käyttöön. Lapsia tulee valvoa, etteivät he leiki laitteella. 3. Jos verkkojohto on vaurioitunut, se pitää vaihtaa joko valmistajan valtuuttamassa huoltopisteessä tai valmistajan tai muun ammattihenkilön toimesta vaaran välttämiseksi. 4. Tämä laite on puhdistettava säännöllisesti. Lue laitteen mukana toimitetut PUHDISTUSOHJEET. 5. Älä altista ilmanpuhdistinta sateelle tai käytä sitä veden läheisyydessä, kylpyhuoneessa, samassa tilassa pesuko- neiden kanssa tai muissa kosteissa tiloissa. 6. Ilmanpuhdistin on pidettävä käytön aikana pystyasen- nossa. 7. Estä vieraita esineitä pääsemästä ilmanotto- tai ilman- poistoritilöistä laitteen sisään, koska ne voivat aiheuttaa KÄYTTÖOHJEET Katso sivut 4-5. sähköiskun tai rikkoa ilmanpuhdistimen. Aseta laite tasaiselle pinnalle, noin 1 metrin päähän seinästä ja huonekaluista. Kytke virtajohto kiinni ja paina virtapainiketta (6 - kuva 1). Laite käynnistyy normaa- OSAT Katso sivu 4. linopeudella ja siirtyy tämän jälkeen alhaiselle nopeudelle. Voit vaihtaa puhdistusnopeutta painamalla virtapainiketta 1. Ilmanpoistoaukon ritilä uudelleen. 2. Ohjauspaneeli 3. Ilmanottoaukon ritilä Oskillointiliike 4. Esisuodatin Käynnistä oskillointi painamalla Oskillointi-painiketta...
 • Seite 19 SUOMI Suodattimenpuhdistuksen merkkivalo on nollattava, kun laitteeseen. suodatin on puhdistettu. Väri voi muuttua pesussa. Tämä ei vaikuta laitteen Kun laite on päällä, paina kuulakärkikynän kärjellä 5 sekun- toimintaan. nin ajan kuvassa 2 näkyvästä kohdasta. Puhdistussuodatinta EI saa pestä astianpesukoneessa. Nämä puhdistusvälit ovat vain ohjearvoja. MYYNTIEHDOT Suodattimen poistaminen Myynnin ehtona on, että ostaja myöntää vastuunsa tämän Sammuta laite ja irrota virtajohto pistorasiasta. Paina ta- Kaz -tuotteen oikeasta käytöstä ja hoidosta näiden käyttöo- karitilän yläosassa olevaa kielekettä ja vedä samalla ritilää hjeiden mukaisesti. Ostajan tai käyttäjän tulee itse päättää, itseesi päin, jolloin se irtoaa. koska ja kuinka pitkään tämä Kaz-tuote on käytössä. Ota kaksi puhdistussuodatinta ulos varovasti vetämällä ja nostamalla kunkin suodatinkehyksen ylälaidasta. Suodat- VAROITUS! timien asentaminen: Aseta ensin suodattimen alalaita Jos tämän Kaz-tuotteen käytössä on ongelmia, pyydämme kiinnikkeeseen ja sen jälkeen kallista ja paina ylälaita huomioimaan takuuehtojen määräykset. Älä yritä avata paikoilleen. Aseta takaritilän alakieleke laitteen alalaidassa tai korjata tätä Kaz-tuotetta itse, sillä se saattaa johtaa olevaan syvennykseen ja kallista ritilää eteenpäin niin, että takuun raukeamiseen ja aiheuttaa vahinkoa ihmisille ja suodatinritilän ylälaidan kieleke napsahtaa paikoilleen. omaisuudelle. Katso kuva 3. HÄVITTÄMINEN PUHDISTAMINEN Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli Irrota laite aina verkkovirrasta ennen puhdistamista. kertoo, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjät- teen mukana, vaan se tulee kierrättää sähkö- ja 1. Ulompi kotelo Puhdista ilmanpuhdistin vähintään kerran kuussa ja elektroniikkaromusta annettujen määräysten...
 • Seite 20: Français

  FRANÇAIS CONSIGNES IMPORTANTES DE SECURITE 1. Avant d’utiliser cet appareil, veuillez lire toutes les consignes et utilisez-le comme indiqué. 2. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sen- sorielles ou mentales réduites, ou ayant peu d’ e xpérience, à moins d’avoir été aidées ou instruites concernant l’utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de vérifier qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. 3. Si le câble d’alimentation est endommagé, le fabricant, leur service après-vente ou une personne de qualification similaire doit le remplacer afin d’ é carter tout risque. 4. Cet appareil nécessite un nettoyage régulier. Référez-vous aux instructions de NETTOYAGE fournies. 5. Ne pas exposer le purificateur d’air à la pluie, et ne pas l’utiliser à proximité de l’ e au, dans une salle de bains, la salle réservée à la lessive ou tout endroit humide. 6. Le purificateur d’air doit être utilisé en position verticale. 7. Ne pas laisser des objets extérieurs entrer dans les grilles d’ é vacuation ou d’aspiration de l’air car cela peut provoquer un court-circuit ou entraîner des dégâts du purificateur d’air. INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT Voir pages 4-5. Placez l’appareil sur une surface plate et plane et à une distance de 1 mètre des murs ou des meubles. Branchez COMPOSANTS Voir page 4.
 • Seite 21 FRANÇAIS Après le nettoyage du filtre le témoin lumineux de nettoy- Laissez-le sécher pendant la nuit. Replacez-le dans l’appareil. age du filtre doit être réinitialisé. L’appareil étant en marche, insérez la pointe arrondie d’un Veuillez prendre note que le filtre peut être décoloré stylo pendant 5 secondes comme illustré sur la Fig. 2. après le nettoyage. Ceci n’affectera pas sa performance. Ces intervalles de nettoyage sont indiqués à titre de Le filtre de purification ne doit PAS être passé au lave- référence uniquement. vaisselle. Enlever le filtre CONDITIONS D’ACHAT Arrêtez l’appareil et débranchez-le. Tout en appuyant sur Comme condition d’achat, l’acheteur assume sa respon- la languette située sur le dessus de la grille arrière, tirez la sabilité concernant l’utilisation correcte et le soin apporté à grille vers vous et enlevez-la. ce produit de la marque Kaz conformément aux instruc- Enlevez délicatement les deux filtres de purification en ti- tions du manuel de l’utilisateur. L’acheteur ou l’utilisateur rant sur la surface en caoutchouc au dessus de chaque bord doit décider lui-même ou elle-même du moment et de la du filtre et soulevez-les. Pour installer les filtres, engagez durée de fonctionnement de ce produit Kaz. tout d’abord la partie basse dans l’ e ncoche, puis soulevez et appuyez sur le haut pour les mettre en place. Placez la ATTENTION languette du bas de la grille arrière dans l’ e ncoche située au Si vous rencontrez des problèmes avec ce produit Kaz, bas de l’appareil, et soulevez pour que la languette du haut veuillez suivre les instructions contenues dans les condi- du filtre s’...
 • Seite 22: Eλλhnika

  EΛΛHNIKA ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Πριν να χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, διαβάστε όλες τις οδηγίες χρησιμοποιήστε αναλόγως. 2. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, ή διανοητικές ικανότητες ή μειωμένες αισθήσεις, ή άτομα που δεν διαθέτουν εμπειρία και γνώση, εκτός αν υπάρχει επίβλεψη ή οδηγία σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Πρέπει να επιβλέπετε τα παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. 3. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει φθορές, ο κατασκευαστής, ο πράκτορας σέρβις ή άλλο ισότιμα πιστοποιημένο άτομο πρέπει να το αντικαταστήσει ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση κινδύνου. 4. Αυτή η συσκευή απαιτεί τακτικό καθαρισμό. Ανατρέξτε στις οδηγίες ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ που παρέχονται. 5. Μην εκθέτετε τον καθαριστή αέρα στη βροχή ή μη χρησιμοποιείτε κοντά σε νερό, στο μπάνιο, στον χώρο πλυντηρίου ή άλλο χώρο με υγρασία. 6. Ο καθαριστής αέρα πρέπει να χρησιμοποιείτε πάντα σε όρθια θέση. 7. Μην επιτρέπετε σε ξένα σώματα να εισχωρήσουν στο ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Βλ. σελίδες 4- 5. πλέγμα εισόδου και εξόδου αέρα διότι αυτό μπορεί να Τοποθετήστε τη μονάδα σε επίπεδη επιφάνεια και σε προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή βλάβη στον καθαριστή απόσταση 1 μέτρου από τοίχους και έπιπλα. Συνδέστε τη αέρα. μονάδα στο ρεύμα και πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης (6 - Εικ. 1). Η μονάδα θα αρχίσει σε μέτρια ταχύτητα και έπειτα θα αλλάξει σε χαμηλή ταχύτητα. Για να επιλέξετε ΜΕΡΗ Βλ. σελίδα 4. διαφορετικές ταχύτητες καθαρισμού πατήστε το κουμπί...
 • Seite 23 EΛΛHNIKA φορά τον μήνα. Μουλιάστε το φίλτρο για 2-3 λεπτά. Μην αφήνετε για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Μετά τον καθαρισμό του φίλτρου, η λυχνία καθαρισμού φίλτρου πρέπει να επαναφερθεί. Ξεπλύνετε το φίλτρο με καθαρό νερό βρύσης. Βλ. Εικ. 6. Με τη μονάδα ενεργοποιημένη, εισάγετε το άκρο ενός Ανακινήστε το φίλτρο για να αφαιρέσετε το πλεόνασμα στυλό διαρκείας για 5 δευτερόλεπτα όπως φαίνεται στην νερού. Εικ. 2. Τοποθετήστε το φίλτρο με την κυψελωτή πλευρά προς τα Αυτά τα διαστήματα καθαρισμού παρέχονται μόνο ως κάτω πάνω σε μια πετσέτα. Αφήστε το να στεγνώσει όλο ενδεικτική οδηγία. το βράδυ. Τοποθετήστε ξανά στη μονάδα. Σημειώστε ότι το φίλτρο μπορεί να ξεθωριάσει μετά το Αφαίρεση φίλτρου πλύσιμο. Αυτό δεν θα επηρεάσει την απόδοση. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη μονάδα. Ενώ πατάτε Το φίλτρο καθαρισμού ΔΕΝ μπορεί να μπει στο πλυντήριο την προεξοχή στο πάνω μέρος του πίσω πλέγματος, πιάτων. τραβήξτε το πλέγμα προς το μέρος σας για να το αφαιρέσετε. ΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑΣ Βγάλτε με προσοχή τα δύο φίλτρα καθαρισμού τραβώντας Ως όρος αγοράς ο αγοραστής αναλαμβάνει ευθύνη για στην αυλακωτή επιφάνεια στο πάνω μέρος κάθε φίλτρου τη σωστή χρήση και φροντίδα αυτού του προϊόντος Kaz και τραβήξτε προς τα έξω. Για να εγκαταστήσετε τα σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες χρήστη. Ο αγοραστής ή φίλτρα, θηλυκώστε πρώτα το κάτω άκρο στην προεξοχή ο χρήστης πρέπει ο/η ίδιος/α να αποφασίσει πότε και για τοποθέτησής του, έπειτα δώστε κλίση και πιέστε το πάνω πόσο διάστημα θα είναι σε χρήση το προϊόν Kaz. άκρο ώστε να μπει στη θέση του. Τοποθετήστε την κάτω προεξοχή του πίσω πλέγματος στην υποδοχή στο κάτω...
 • Seite 24: Hrvatsky

  HRVATSKY VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE 1. Prije korištenja ovog uređaja pažljivo pročitajte upute i uređaj upotrebljavajte u skladu s njima. 2. Ovaj uređaj nije namijenjen za uporabu od strane osoba (uključujući djecu) smanjenih fizičkih, osjetnih ili mentalnih sposobnosti, ili onih koje nemaju iskustvo i znanje, osim ukoliko nisu pod nadzorom ili dobili upute za rukovanje od osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djeca moraju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem. 3. Ukoliko je strujni kabel oštećen, proizvođač, servisni agent ili slična kvalificirana osoba ga treba zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost. 4. Ovaj uređaj potrebno je redovito čistiti. Pogledajte priložene upute za ČIŠĆENJE. 5. Pročistač zraka ne izlažite kiši i ne koristite ga blizu vode, u kupaonici, vešeraju ili na drugim vlažnim mjestima. 6. Pročistač zraka se mora koristiti u uspravnom položaju. 7. Ne dopustite da strani predmeti upadnu u ulaz za zrak ili između rešetki na izlazu zraka, jer ovo može uzrokovati strujni udar ili oštećenje pročistača zraka. UPUTE ZA RUKOVANJE Vidi stranice 4 - 5. Uređaj postavite na ravnu površinu udaljenu najmanje 1 SASTAVNI DIJELOVI Vidi stranicu 4. metar od zidova ili namještaja. Uređaj uključite u struju i 1. Rešetka na izlazu zraka pritisnite prekidač za napajanje (6 - Slika 1). Uređaj će 2. Kontrolna ploča početi raditi srednjom brzinom, a zatim će se prebaciti na 3. Rešetka na ulazu zraka nisku brzinu. Za odabir različitih brzina čišćenja, ponovno 4. Predfiltar pritisnite tipku za napajanje 5. Filtar za pročišćivanje (2)
 • Seite 25 HRVATSKY Nakon čišćenja filtra, svjetlosni indikator za čišćenje filtra boju. Ovo neće utjecati na rad uređaja. treba resetirati. Filtar za pročišćivanje NIJE predviđen za pranje u perilici Za vrijeme dok je uređaj uključen, umetnite vrh kemijske za suđe. olovke, kako je prikazano na Slici 2. UVJETI KUPNJE Ovi intervali čišćenja su navedeni samo kao smjernice. Kao uvjet kupnje, kupac preuzima odgovornost za pravilno Vađenje filtra korištenje i održavanje ovog Kaz proizvoda u skladu s Isključite uređaj i izvucite strujni kabel. Uz pritisak gumba uputama za korisnike. Kupac ili korisnik mora sam odlučiti na vrhu stražnje rešetke, povucite rešetku prema sebi i kada i koliko dugo će koristiti ovaj Kaz proizvod. izvucite ju. UPOZORENJE Pažljivo oslobodite dva filtra za pročišćivanje povlačeći Ukoliko se pojavi problem s ovim Kaz proizvodom, molimo za neravnu površinu na vrhu svakog od okvira za filtar i pogledajte upute u jamstvenim uvjetima. Ne pokušavajte podignite. Za umetanje filtara, prvo umetnite donju stranu sami popravljati Kaz proizvod, jer to može dovesti do koja ima svoju oznaku, a zatim ga nagnite i pritisnite gornju prekida jamstva i uzrokovati osobne ozljede i štetu na stranu u svoje mjesto. Postavite donji kraj rešetke u usjek imovini. na dnu uređaja, te nagnite prema naprijed tako da se gornji kraj rešetke za filtar uklopi u svoje mjesto. Vidi Sliku 3. ODLAGANJE Ovaj simbol na proizvodu ili ambalaži ukazuje ČIŠĆENJE da se s uređajem ne može postupati kao s nor- Prije čišćenja uređaj uvijek isključite iz mreže napajanja. malnim komunalnim otpadom, već se mora 1. Vanjsko kućište predati na reciklažnom dvorištu za odlaganje Pročistač zraka čistite najmanje jednom mjesečno i prije električnih i elektroničkih uređaja.
 • Seite 26: Magyar

  MAGYAR FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 1. A berendezés használata előtt alaposan olvassa el az utasításokat és azok betartásával használja azt. 2. A berendezést nem használhatják olyan személyek (sem gyerekek), akiknek fizikai, érzékelési és szellemi képességük csökkent, nem rendelkeznek a megfelelő tapasztalattal és tudással, kivéve, ha ezt egy olyan személy felügyelete alatt és utasításai szerint teszik, aki felelősséget vállal a berendezés biztonságáért. A gyer- mekeket ellenőrizni kell, ügyelve arra, hogy ne játsszanak a készülékkel. 3. Ha az ellátó vezeték sérül, akkor a gyártó, annak szervizügynöke vagy egy hasonlóan képzett személy kicserélheti azt a veszélyek elkerülése érdekében. 4. Az eszköz rendszeres tisztításra szorul. Olvassa el a mellékelt TISZTÍTÁSI utasításokat. 5. Ne tegye ki a légtisztítót esőnek, ne használja víz kö- zelében, fürdőszobában, mosodában vagy párás helyen. 6. A légtisztítónak álló pozícióban kell lennie. 7. Ne engedje, hogy idegen tárgyak kerüljenek a levegő bemeneti vagy kimeneti rácsba, mivel ez áramütést okozhat, vagy kárt tehet a légtisztítóban. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Lásd a 4-5. oldalon. Helyezze az egységet sima, egyenletes felületre és pozí- RÉSZEGYSÉGEK Lásd a 4. oldalon. cionálja faltól vagy bútortól 1 méter távolságra. Csatlakoz- 1. Levegő kivezető rács tassa az egységet, és nyomja meg a bekapcsoló gombot 2. Kapcsolótábla (6 - 1. ábra). Az egység közepes sebességen kezd működni, majd alacsony sebességre vált. Más tisztítási sebesség 3. Levegő-bemeneti rács választásához nyomja meg ismét a gombot.
 • Seite 27 MAGYAR Ezek a tisztítási időközök csak iránymutatásul szolgálnak. A tisztító szűrő NEM tisztítható mosogatógépben. A szűrő eltávolítása VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK Kapcsolja ki és húzza ki az egységet. Miközben lenyomja a A vásárlás feltétele, hogy a vevő elfogadja, felelősséggel hátsó rács tetején található gombot, húzza a rácsot maga tartozik e Kaz-termék szabályos használatért és ápolásáért felé, és távolítsa el azt. jelen felhasználói utasításoknak megfelelően. A vásárló Finoman vegye ki a két tisztító szűrőt úgy, hogy a szűrő vagy felhasználó saját maga kell eldöntse, hogy mikor, keretének tetején található recés felületet húzza, majd illetve mennyi ideig használja jelen Kaz terméket. kiemeli azt. A szűrők telepítéséhez először helyezze be annak alsó részét a rögzítő fülre, majd billentse be, és FIGYELMEZTETÉS nyomja be a felső részt a helyére. Helyezze az alsó részt a Ha problémák adódnának jelen Kaz-termékkel, akkor a jó- hátsó rácsára az egység alsó részénél található nyílásba, tállási feltételeknél szereplő utasításokat kell irányadónak és billentse előre úgy, hogy a szűrő rács teteje a helyére tekinteni. Ne kísérelje meg önállóan megjavítani ezt a pattanjon. Lásd 3. ábra. Kaz-terméket, mert a jótállás érvényét veszítheti, továbbá személyi sérülés vagy anyagi kár adódhat. TISZTÍTÁS ELTÁVOLÍTÁS Mindig húzza ki az egységet, mielőtt hozzáfogna a A terméken vagy annak csomagolásán található tisztításhoz. jelkép azt mutatja, hogy a berendezés nem 1. külső ház kezelhető normál háztartási hulladékként, tisztítsa meg a légtisztítót legalább egyszer havonta, il- hanem le kell adni egy gyűjtési pontban, ahol letve hosszabb tárolás előtt. Használjon száraz kendőt a elektromos és elektronikus berendezések külső felületek letörléséhez. Ne használjon vizet, gyanta...
 • Seite 28: Italiano

  ITALIANO MISURE IMPORTANTI PER LA SICUREZZA 1. Prima di usare questo apparecchio, leggere attentamente tutte le istruzioni ed attenersi ad esse. 2. Questo apparecchio non può essere usato da persone (inclusi bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o mancanti dell’ e sperienza o della conoscenza necessarie, a meno che una persona responsabile della loro sicurezza non garantisca la supervisione o abbia fornito loro le necessarie istruzioni per l’uso. I bambini devono essere sorvegliati, per assicurarsi che non gio- chino con l’apparecchiatura. 3. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da un suo agente del servizio di assistenza o da personale qualificato per evitare il pericolo di incidenti. 4. L’apparecchiatura richiede una regolare pulizia. Fare riferimento alle istruzioni per la PULIZIA fornite. 5. Non esporre il depuratore d’aria alla pioggia, né utilizzare vicino all’acqua, in un bagno, una lavanderia o altri luoghi umidi. 6. Il depuratore deve essere utilizzato in posizione eretta. 7. Evitare che oggetti estranei penetrino nelle griglie di aspirazione o di uscita, poiché potrebbero causare una ISTRUZIONI PER L’USO Vedere alle pagine 4-5. scossa elettrica o danni al depuratore. Collocare l’unità su una superficie piana e collocarla a un metro da pareti o mobili. Inserire la spina del cavo di alimentazione e premere il pulsante di accensione (6 COMPONENTI Vedere pagina 4. - Fig. 1). L’unità si avvia a velocità media e quindi passa 1. Griglia uscita aria alla velocità più bassa. Per selezionare le diverse velocità di...
 • Seite 29 ITALIANO Dopo la pulizia del filtro, la spia deve essere azzerata. Scuotere il filtro per rimuovere eventuale acqua in eccesso. Quando l’unità è accesa inserire la punta di una penna a sfera per 5 secondi, come illustrato nella Fig. 2. Collocare il filtro con il lato a nido d’api verso il basso Questi intervalli di pulizia si intendono unicamente come su un panno. Lasciare asciugare per 24 ore. Reinserire nell’unità. linee guida. Notare che dopo il lavaggio il filtro può scolorire. Questo Rimozione del filtro non influisce sul rendimento. Spegnere l’unità e staccare la spina. Premendo la linguetta Il filtro di purificazione NON può essere lavato in sulla parte superiore della griglia superiore, tirare la griglia lavastoviglie. verso di sé e rimuoverla. Estrarre con cautela i due filtri di purificazione, tirando la CONDIZIONI DI ACQUISTO superficie a coste sulla parte superiore di ciascuna struttura Come condizione d’acquisto, l’acquirente si assume la re- di filtro e sollevare. Per installare i filtri, inserire prima sponsabilità di usare e manutenere in modo corretto questo l’ e stremità inferiore sulla sua linguetta di riferimento, prodotto Kaz in base alle presenti istruzioni per l’uso. Sono quindi insediare premendo e facendo oscillare la parte l’acquirente o l’utente stesso a decidere quando e per superiore. Collocare la linguetta inferiore della griglia quanto tempo viene utilizzato questo prodotto Kaz. posteriore nella rientranza al fondo dell’unità e inclinare in avanti in modo che la linguetta superiore della griglia del AVVERTENZA filtro si insedi con uno scatto. Vedere la Fig. 3.
 • Seite 30: Lietuvių

  LIETUVIŲ SVARBIOS SAUGOS NUORODOS 1. Prieš naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite visas nuorodas ir naudokite jį tik laikydamiesi nuorodų. 2. Šis prietaisas nėra skirtas naudoti be priežiūros asmenims (įkaitant vaikus) ar kitiems asmenims, kurių fizinis, sensorinis, ar protinis veiksnumas, patirties ar žinių trūkumas neleidžia juo saugiai naudotis, nebent tokie asmenys prižiūrimi arba asmuo atsakingas už tokių asmenų saugumą jiems suteikia su naudojimu susijusias nuorodos. Prižiūrėkite vaikus ir įsitikinkite, kad jie su šiuo prietaisu nežaidžia. 3. Jei sugadintas maitinimo tiekimo laidas, kad išvengtumėte pavojaus, aptarnavimo atstovas arba asmuo su panašia kvalifikacija turi pakeisti laidą. 4. Oro grynintuvą reikia reguliariai valyti. Žr. pateikiamas VALYMO nuorodas. 5. Neleiskite, kad oro grynintuvas butu veikiamas lietaus, nenaudokite šalia vandens, vonios, skalbyklos arba bet kuriose kitose drėgnose vietose. 6. Oro grynintuvą visada turite naudoti vertikalioje padėtyje. 7. Neleiskite, pašaliniams daiktams patekti į oro įleidimo angą arba oro išleidimo groteles, tai gali sukelti elektros NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Žr. 4- 5 psl. šoką arba sugadinti oro grynintuvą. Visada dėkite prietaisą and plokščio ir lygaus paviršiaus ir nustatykite 1 metrą nuo sienų arba baldų. Įjunkite prietaisą į lizdą ir nuspauskite maitinimo mygtuką (6 - 1 pav.). KOMPONENTAI žr. 4 psl. Prietaisas pradės veikti vidutiniu greičiu, o tada pasikeis į 1. oro išleidimo grotelės žemą greitį. Norėdami pasirinkti skirtingus valymo greičius, 2. valdymo skydas dar kartą nuspauskite maitinimo mygtuką. 3. oro įleidimo grotelės Vibracija 4. prieš filtras...
 • Seite 31 LIETUVIŲ Atlikus filtro valymą, reikia iš naujo nustatyti valymo Padėkite filtrą korėta dalimi ant rankšluosčio. Leiskite išdžiūti per naktį. Įdėkite atgal į prietaisą. indikatoriaus lemputę. Atkreipkite dėmesį, kad išplovus filtras gali keisti spalvą. Įjungę prrietaisą, 5 sekundėms įkiškite šratinuko galiuką, Tai neįtakos prietaiso veikimo. kaip parodyta 2.pav. Gyrininimo filtro NEGALIMA plauti indaplovėje. Šie valymo intervalai yra skirti tik kaip gairės. PIRKIMO SĄLYGA Filtro išėmimas Pirkimo sąlygą tokia, kad pirkėjas imasi atsakomybės teis- Išjunkite ir iš maitinimo tinklo ištraukite prietaiso laidą. Tuo ingai naudoti ir prižiūrėti šį bendrovės „ KAZ“ gaminį, pagal metu, kai spaudžiate pakabėlę, esančią ant galinių grotelių šią naudotojo instrukciją. Kiek laiko naudoti bendrovės viršutinės dalies, patraukite groteles link savęs ir nuimkite „KAZ“ gaminį turi nuspręsti pats pirkėjas ar naudotojas. jas. Atsargiai išstumkite du gryninimo filtrus patraukdami ĮSPĖJIMAS rantytą paviršių kiekvieno filtro rėmo viršutinėje dalyje ir Jei su šiuo bendrovės „ Kaz“ gaminiu patiriate problemų, iškelkite. Norėdami įtaisyti filtrus, pirmiausia įstatykite laikykitės instrukcijos ir garantijos sąlygų. Nemėginkite ati- apatinę dalį ant jos fiksavimo pakabėlės, tada pakreipkite daryti ar taisyti bendrovės „ Kaz“ gaminio korpuso patys, dėl ir paspauskite viršutinę dalį į jos vietą. Nustatykite galinio šios priežasties gali būti panaikinama garantija, sužalojami filtro apatinę apkabėlę į įpjovą apatinėje prietaiso dalyje, asmenys ir padaroma žala nuosavybei.
 • Seite 32: Latviešu

  LATVIEŠU SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI 1. Pirms šīs ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet visus norādījumus un, lietojot ierīci, ievērojiet tos. 2. Nav paredzēts, ka ierīci izmantos personas (ieskaitot bērnus), kurām ir ierobežotas fiziskās, jušanas vai garīgās spējas vai kurām nav atbilstošas pieredzes vai zināšanu, ja vien šīs personas netiek uzraudzītas vai persona, kas atbild par viņu drošību, ir sniegusi ierīces izmantošanas instrukcijas. Nepieciešams uzraudzīt bērnus, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar ierīci. 3. Ja ir bojāts tīkla strāvas padeves vads, tas ir jānomaina ražotājam, ražotāja servisa pārstāvim vai līdzvērtīgai kvalificētai personai, lai izvairītos no riska. 4. Šai ierīcei nepieciešama regulāra tīrīšana. Skatiet sniegtos TĪRĪŠANAS norādījumus. 5. Nepakļaujiet gaisa attīrītāju lietus iedarbībai, kā arī nelietojiet to ūdens tuvumā, vannas istabā, veļas mazgāšanas telpā vai mitrā vietā. 6. Gaisa attīrītājs jālieto, tam atrodoties stāvus pozīcijā. 7. Nodrošiniet, lai nekādi priekšmeti nespētu iekļūt gaisa ieplūdes un gaisa izplūdes režģos, jo tas var izraisīt elektrisko šoku vai gaisa attīrītāja bojājumu. EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA Skatīt 4. -5. lappusi. Novietojiet ierīci uz gludas, līdzenas virsmas 1 metra SASTĀVDAĻAS Skatīt 4. lappusi. attālumā no sienām vai mēbelēm. Pievienojiet ierīci 1. Gaisa izplūdes režģis elektriskās strāvas tīklam un nospiediet strāvas padeves 2. Vadības pults slēdzi (6 – 1. att.). Ierīce sāks darboties vidējā ātrumā un pēc tam pārmainīs darbības režīmu uz mazu ātrumu. 3. Gaisa ieplūdes režģis Lai iestatītu dažādus gaisa attīrīšanas ātruma režīmus, 4. Iepriekšējas filtrēšanas filtrs piespiediet vēlreiz strāvas padeves slēdzi.
 • Seite 33 LATVIEŠU Pēc filtra iztīrīšanas nepieciešams atiestatīt filtra tīrīšanas Pakratiet filtru, lai atdalītos ūdens pārpalikums. indikatora gaismu. Uzlieciet filtru, vērstu ar poraino pusi uz leju, uz dvieļa. Ļaujiet, lai tas pa nakti nožūst. Ievietojiet atpakaļ ierīcē. Ierīcei darbojoties, piespiediet ar lodīšu pildspalvas uzgali 5 Ņemiet vērā, ka pēc mazgāšanas filtrs var atkrāsoties. sekundes, kā parādīts 2. attēlā. Tas neiespaidos filtra darbību. Norādītie tīrīšanas intervāli paredzēti vienīgi kā ieteikums. Attīrīšanas filtru NAV paredzēts mazgāt trauku mazgājamā mašīnā. Filtra noņemšana Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrības padeves. IEGĀDES NOSACĪJUMI Piespiežot cilni aizmugurējā režģa augšdaļā, pavelciet režģi Iegādes nosacījumi paredz, ka pircējs uzņemas atbildību uz sevi un noņemiet to. par šī Kaz produkta pareizu izmantošanu un uzraudzību Uzmanīgi ņemiet ārā abus attīrīšanas filtrus, pavelkot, saskaņā ar šīs lietošanas instrukcijas norādījumiem. pieķeroties rievainajai virsmai katra filtra ietvara augšējā Pircējam vai lietotājam pašam jāizlemj, kad un cik ilgi šo daļā, un izceliet tos. Lai filtrus ieliktu, vispirms ievietojiet Kaz izstrādājumu var lietot. apakšējo galu tā pozicionēšanas cilnī, tad palieciet filtru un piespiediet augšējo galu, lai tas nostātos paredzētajā BRĪDINĀJUMS vietā. Ievietojiet aizmugurējā režģa apakšējo cilni iedobē Ja rodas problēmas sakarā ar šo Kaz izstrādājumu, lūdzu, ierīces apakšā, tad palieciet režģi uz priekšu, lai filtra režģa ievērojiet garantijas instrukcijas norādījumus. Nemēģiniet augšējais cilnis ar klikšķi nostātos paredzētajā vietā. Skatīt remontēt šo Kaz izstrādājumu pašu spēkiem, jo tā rezultātā 3. att. var tikt anulēta garantija, kā arī var rasties kaitējums cilvēkiem vai īpašumam. TĪRĪŠANA Vienmēr pirms tīrīšanas izslēdziet ierīci un atvienojiet to no NODOŠANA ATKRITUMOS...
 • Seite 34: Nederlands

  NEDERLANDS BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 1. Voordat u dit apparaat gebruikt, dient u alle instructies te hebben gelezen en deze op te volgen. 2. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met een verminderd lichamelijk, sensorisch of geestelijk vermogen of een gebrek aan ervaring en kennis tenzij ze onder supervisie staan of instructies hebben gekregen ten aanzien van het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten altijd onder toezicht staan om te garanderen dat ze niet met het apparaat spelen. 3. Als het snoer is beschadigd moet de producent, de servicevertegenwoordiger of een gelijkwaardig gekwali- ficeerd persoon deze vervangen om gevaar te vermijden. 4. Dit apparaat vereist regelmatig reiniging. Raadpleeg de geleverde REINIGINGS-instructies. 5. Niet de luchtreiniger aan regen blootstellen of in de buurt van water, in een badkamer, wasgebied of andere vochtige locaties gebruiken. 6. De luchtreiniger moet in opstaande positie worden gebruikt. 7. Laat geen vreemde objecten in het luchtinvoer- of BEDIENINGSINSTRUCTIES Zie pagina 4-5. uitvoerroosters vallen. Dit kan namelijk elektrische schok Plaats de eenheid op een vlak, egaal oppervlak en plaats of schade aan de luchtreiniger veroorzaken. het 1 meter van muren of meubels af. Steek de stekker van de eenheid in het stopcontact en druk op de vermogentoets (6 - Afb. 1). De eenheid start op medium snelheid COMPONENTEN Zie pagina 4. en gaat daarna over op langzame snelheid. Om andere 1. luchtuitvoerrooster reinigingssnelheden te selecteren, drukt u nogmaals op de 2. bedieningspaneel vermogentoets 3. luchtinvoerrooster Slingerbeweging 4. voorfilter...
 • Seite 35 NEDERLANDS Na het reinigen van de filter, moet u het lampje voor de Spoel de filter met schoon kraanwater af. Zie Afb. 6. filterreiniging resetten. Schud de filter om overmatig water te verwijderen. Plaats de filter met de honinggraatvormige kant neer- Terwijl de eenheid is ingeschakeld, steekt u gedurende 5 waarts op een handdoek. Laat het gedurende de nacht seconden de punt van een balpen erin, zoals in Afb. 2 wordt drogen. Plaats de filter terug in de eenheid. weergegeven. Hou er rekening mee dat de filter na het wassen verk- Deze reinigingsintervallen zijn alleen als richtlijnen leurd kan zijn. Dit heeft geen invloed op de prestatie. bedoeld. De zuiveringsfilter is NIET voor vaatwassers bestendigd. Filterverwijdering VOORWAARDEN VOOR AANKOOP Schakel en trek de eenheid uit. Terwijl u op de bovenkant Als voorwaarde van de aankoop gaat de koper accoord met van het rooster aan de achterkant op het lipje drukt, trekt u zijn verantwoordelijkheid voor een correct gebruik en on- het rooster naar u toe en verwijdert u deze. derhoud van dit Kaz-product volgens deze gebruiksinstruc- Verwijder voorzichtig de twee zuiveringsfilters door van ties. De koper of gebruiker moet zelf beslissen wanneer en boven elk filterframe aan het geribbelde oppervlak te hoelang dit Kaz-product wordt gebruikt. trekken en ze eruit te trekken. Om de filters te installeren zet u eerst het onderste uiteinde op de locatielip vast en WAARSCHUWING! daarna tilt u het erin en drukt u op het bovenste uiteinde. Plaats het onderste lipje van het achterste rooster in de nis Als u met dit Kaz-product problemen ondervindt, dient aan de onderkant van de eenheid en kantel het naar voren u de instructies in de garantievoorwaarden te volgen. zodat het bovenste lipje van het filterrooster op zijn plaatst Probeer niet zelf het Kaz-product te repareren. Dit kan tot klikt. Zie Afb. 3.
 • Seite 36: Norsk

  NORSK VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER 1. Før du bruker denne innretningen, les gjennom alle instruksjonene og bruk deretter. 2. Denne innretningen er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale kapabiliteter, eller mangel på erfaring og kunns- kap, om de ikke har blitt gitt oppsyn eller instruksjon angående bruken av innretningen av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn må være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet. 3. Om strømledningen er skadet, skal produsenten, deres serviceagent eller en lignende kvalifisert person skifte den ut for å unngå en fare. 4. Denne innretningen krever regelmessig rengjøring. Rådfør deg med RENGJØRINGS instruksjonene forsynt. 5. Ikke utsett luftrenseren for regn, eller bruk nære vann,på et bad,vaskeområde eller andre fuktige steder. 6. Luftrenseren må brukes i en rett opp og ned posisjon. 7. Ikke la fremmede objekter komme inn i luftinntaket eller uttaksgitrene da dette kan forårsake elektrisk sjokk eller skade til luftrenseren. Driftsinstruksjoner Se sider 4-5. KOMPONENTER Se side 4. Plasser enheten på en flat og jevn overflate og plasser 1 1. Luftutslippsgitter meter fra vegger eller møbler. Plugg inn enheten og trykk 2. Kontrollpanel på strøm knappen (6-Fig.1). Enheten vil starte ved medium hastighet og deretter endre til lav hastighet. For 3. Luftinntaksgitter å velg en annen rengjøringshastighet, trykk på strøm 4. Forfilter knappen igjen. 5. Rensefilter Oscillering For å slå oscillering på, trykk på oscilleringsknappen KONTROLLPANEL Se side 4.
 • Seite 37 NORSK Med enheten på, sett inn spissen av en kulepenn i 5 ikke påvirke ytelse. sekunder som vist i Fig.2. Rensefilteret er IKKE trygt å vaske i oppvaskmaskin. Disse rengjøringsintervallene er kun ment som retning- KJØPSBETINGELSER slinjer. Som en kjøpsbetingelse påtar kjøperen seg ansvaret for Fjerning av filter riktig bruk og behandling av dette Kaz produktet i henhold Slå av og trekk ut enheten. Mens du trykker nede tappen til disse bruksanvisningene. Kjøperen eller brukeren må på toppen av det bakre gitteret, dra gitteret ned mot det fastsette når og hvor lenge dette Kaz produktet er i bruk. og fjern det. Ta den forsiktig ut av de to rensefiltrene ved å dra på den ADVARSEL riflete overflaten på toppen av hver filterramme og løft Om noen problemer oppstår med dette Kaz produktet, ut. For å installere filtrene,engasjer den nedre enden først vennligst observer instruksjonene i garantibetingelsene. på dens tapp, deretter sett den på kant og trykk den øvre Ikke forsøk å åpne eller reparere Kaz produktet selv, da enden på plass. Plasser den nedre tappen av det bakre dette kan lede til kansellering av garantien og forårsake gitteret i fordypningen på den nedre delen av enheten, og skade til personer og eiendom. sett den på kant slik at den øvre tappen av filtergitteret AVHENDING klemmes på plass. Se Fig.3. Dette symbolet på produktet eller dens in- npakning indikerer at innretningen ikke kan RENGJØRING behandles som normalt husholdningsavfall Trekk alltid ut enheten før rengjøring. men må leveres inn ved et samlingspunkt for resirkulering av elektriske og elektroniske 1. Ytre beholder innretninger.
 • Seite 38: Polski

  POLSKI WAŻNE INSTRUKCJE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA 1.Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy przeczytać wszystkie instrukcje i odpowiednio je stosować. 2. Niniejsze urządzenie nie jest przewidziane do użytkowania przez osoby (w tym dzieci), których cechy fizyczne, sensoryczne lub umysłowe, oraz brak doświadczenia i wiedzy uniemożliwiają im bezpieczne użytkowanie urządzenia, chyba, że osoby te znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane co do użytkowania przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy nadzorować dzieci, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem. 3. Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, wtedy dla uniknięcia niebezpieczeństwa musi zostać wymieniony przez producenta lub jego agenta serwisowego albo podobnie wykwalifikowaną osobę. 4. To urządzenie wymaga regularnego czyszczenia. Należy zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi czyszcze- nia, za mieszczonymi w rozdziale CZYSZCZENIE. 5. Nie narażać oczyszczacza powietrza na działanie deszczu, ani nie używać go w pobliżu wody, w łazience, w po- mieszczeniu pralni lub innych wilgotnych miejscach. INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA Patrz strony 4- 5. 6. Oczyszczacz powietrza musi być użytkowany w pozycji Umieścić urządzenie na płaskiej poziomej powierzchni pionowej. w odległości przynajmniej 1 metra od ścian lub mebli. 7. Nie dopuszczać, aby obce ciała przedostawały się do Włożyć wtyczkę urządzenia do gniazdka i nacisnąć przycisk kratek wlotu lub wylotu powietrza, ponieważ może zasilania (6 - Rys. 1). Urządzenie rozpocznie pracę to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub ze średnią prędkością, a następnie przełączy się na niską...
 • Seite 39 POLSKI Po oczyszczeniu filtru konieczne jest zresetowanie kontrolki Wytrząsnąć filtr w celu usunięcia nadmiaru wody. czyszczenia filtru. Ułożyć filtr na ręczniku zwracając w dół stronę ze Po włączeniu zespołu wsunąć końcówkę długopisu i strukturą plastra miodu. Pozostawić do wyschnięcia przytrzymać przez 5 sekund, jak to przedstawiono na przez noc. Włożyć z powrotem do urządzenia. Rys. 2. Należy zwrócić uwagę, że w wyniku umycia może dojść Podany interwał czyszczenia stanowi tylko wskazówkę. do odbarwienia filtru. Nie ma to wpływu na skuteczność działania. Wymiana filtru Filtr oczyszczający NIE nadaje się do mycia w zmywarce Wyłączyć zespół i wyjąć wtyczkę z gniazdka. Naciskając do naczyń. zaczep na górnej części tylnej kratki, pociągnąć kratkę do siebie i wyjąć ją. WARUNKI ZAKUPU Delikatnie poluzować dwa filtry oczyszczające pociągając Jako warunek zakupu, nabywca przyjmuje na siebie karbowaną powierzchnię na górnych częściach ramek obu odpowiedzialność za prawidłowe użytkowanie i dbałość filtrów i wyjąć je. W celu założenia filtru należy najpierw o produkt firmy Kaz, zgodnie z niniejszą instrukcją zahaczyć dolny koniec o zaczep ustalający, a następnie użytkownika. Nabywca lub użytkownik musi samodzielnie przechylić i wcisnąć górną część na swoje miejsce. Umieścić podejmować decyzje, kiedy i jak długo będzie używany ten dolny zaczep tylnej kratki w zagłębieniu w dolnej części produkt firmy Kaz. zespołu i przechylić do przodu w taki sposób, aby górny zaczep zatrzasnął się na swoim miejscu. Patrz Rys. 3. OSTRZEŻENIE W przypadku jakichkolwiek problemów z tym wyrobem CZYSZCZENIE firmy Kaz należy stosować się do zaleceń zawartych w Przed czyszczeniem urządzenia należy zawsze odłączyć...
 • Seite 40: Português

  PORTUGUÊS IMPORTANTES INSTRUÇÕES de SEGURANÇA 1. Antes de utilizar este aparelho leia com atenção todas as instruções e use-o apenas da forma adequada. 2. Este aparelho não se destina a ser usado por pessoas (in- cluindo crianças) com capacidades mentais, sensoriais ou físicas limitadas ou falta de experiência e conhecimento, a não ser que uma pessoa responsável pela segurança destas providencie supervisão ou instruções relativas à sua utilização. As crianças devem ser supervisionadas para se ter a certeza de que não brincam com o aparelho. 3. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, representante de assistência técnica ou por outro profissional qualificado, de modo a evitar quaisquer riscos. 4. Este aparelho precisa de limpeza regular. Consulte as instruções de LIMPEZA fornecidas. 5. Não exponha o purificador de ar à chuva, nem o use perto de água, numa sala de banho, área de lavagens ou outro local húmido. 6. O purificador de ar deve ser usado na posição vertical. 7. Não permita a entrada de objectos estranhos nas grelhas de admissão ou saída de ar, pois tal pode provocar choque eléctrico ou danificar o purificador de ar. INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO Ver páginas 4-5. Coloque a unidade numa superfície plana e horizontal, a 1 metro das paredes ou mobiliário. Ligue a unidade à corrente COMPONENTES Ver página 4. e prima o botão de alimentação (6 - Fig. 1). A unidade 1. grelha de saída de ar arranca a velocidade média e em seguida muda para 2. painel de controlo velocidade baixa. Para seleccionar velocidades de limpeza 3. grelha de entrada de ar diferentes, volte a premir o botão de alimentação...
 • Seite 41 PORTUGUÊS ser reposta. los virado para baixo. Deixe secar de um dia para o outro. Volte a introduzir o filtro na unidade. Com a unidade ligada, introduza a ponta de uma de uma esferográfica durante 5 segundos tal como indicado na Note que o filtro pode perder a cor após a lavagem. Isso Fig. 2. não afecta o desempenho. Estes intervalos de limpeza apenas constituem orientações. O filtro de purificação NÃO é próprio para máquina de lavar. Remoção do filtro Desligue a unidade e retire-a da tomada . Fazendo pressão CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO na patilha existente no topo da grelha traseira, puxe a Como condição de aquisição, o comprador responsabiliza- grelha para si e retire-a. se pelo uso e manutenção correctos deste produto Kaz, Solte com cuidado os dois filtros de purificação puxando de acordo com as presentes instruções de utilização. O suavemente a superfície estriada do topo dos caixilhos dos comprador ou utilizador deve ele próprio decidir quando e filtros e levantando. Para instalar os filtros,engate primeiro por quanto tempo este produto Kaz vai ser utilizado. a extremidade de baixo no patilha de localização e em ADVERTÊNCIA seguida incline e prima a extremidade de cima para dentro. Se tiver problemas com este produto Kaz, por favor siga as Coloque a patilha de baixo da grelha traseira existente na instruções das condições de garantia. Não tente reparar o reentrância do fundo da unidade e incline para a frente, produto Kaz, pois isso não só invalida a garantia como pode para que a patilha de cima da grelha do filtro encaixe no causar danos pessoais ou materiais. lugar. Ver Fig. 3. ELIMINAÇÃO Este símbolo no produto ou na embalagem LIMPEZA...
 • Seite 42: Pуcckий

  PУCCKИЙ ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 1. До начала эксплуатации данного прибора следует прочесть все инструкции, а затем использовать его только в соответствии с этими инструкциями. 2. Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, а также с недостатком опыта или знаний, кроме случаев, когда наблюдение и инструктирование данных людей относительно использования этого прибора осуществляется ответственным за безопасность лицом. Необходимо следить за тем, чтобы с прибором не играли дети. 3. В случае повреждения шнура питания производитель, представитель производителя по техническому обслуживанию или другой обладающий соответствующей квалификацией специалист должен заменить шнур для устранения риска. 4. Данный прибор требует регулярной чистки. См. приведенные инструкции по ЧИСТКЕ. 5. Не допускайте попадания дождя на очиститель воздуха, не используйте его вблизи воды, в ванной комнате, в прачечных и других влажных ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ См. стр 4 - 5. помещениях. Расположите прибор на плоской горизонтальной поверхности, на расстоянии 1 метра от стен и мебели. 6. Очиститель воздуха должен использоваться в Включите прибор в сеть и нажмите кнопку питания вертикальном положении. (6 — рис. 1). Прибор начнет работу на средней 7. Не допускайте попадания посторонних предметов в скорости, а затем переключится на низкую скорость.
 • Seite 43 PУCCKИЙ После чистки фильтра необходимо выполнить сброс Стряхните фильтр, чтобы удалить избыток воды. индикатора чистки фильтра. Положите фильтр на полотенце, сеткой вниз. Дайте При включенном приборе вставьте конец шариковой фильтру высохнуть в течение ночи. Установите назад ручки на 5 секунд, как показано на рис. 2. в прибор. Эти интервалы чистки являются лишь рекомендацией. Обратите внимание, что фильтр после мытья может терять цвет. Это не влияет на его работу. Извлечение фильтра Очищающий фильтр ЗАПРЕЩАЕТСЯ мыть в Выключите прибор и отключите его от электросети. посудомоечной машине. Нажав на фиксатор в верхней части задней решетки, потяните ее на себя и снимите. УСЛОВИЕ ПОКУПКИ Аккуратно освободите два очищающих фильтра, В качестве условия покупки покупатель берет на себя потянув за ребристую поверхность в верхней части ответственность за правильное использование и рамки каждого фильтра, и достаньте их из прибора. обслуживание данного изделия компании Kaz согласно Для установки фильтров сначала закрепите нижнюю настоящим указаниям. Покупатель или пользователь часть фильтра в правильном положении с помощью должен самостоятельно принимать решение о времени фиксатора, затем прижмите верхнюю часть. Вставьте и длительности использования данного изделия нижний фиксатор задней решетки в углубление в компании Kaz. нижней части прибора и прижмите решетку, чтобы ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ верхний фиксатор решетки фильтров защелкнулся. См. рис. 3. в случае возникновения проблем с данным изделием компании Kaz просим соблюдать указания в...
 • Seite 46: Svenska

  SVENSKA VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Innan du använder apparaten, läs noga igenom alla instruktionerna och använd den endast i enlighet med dessa. 2. Denna apparat är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med reducerade fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått tillsyn eller handledning i hur man använder apparaten av en säkerhetsansvarig bland personalen. Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten. 3. Om elsladden är skadad, ska tillverkaren, deras servi- ceombud eller annan kvalificerad person byta ut den för att undvika fara. 4. Apparaten kräver regelbunden rengöring. Se instruktioner för RENGÖRING som medföljer. 5. Exponera inte luftrenaren för regn, eller för väta i badrum, tvättutrymme eller annan fuktig plats. 6. Luftrenaren får bara användas i upprätt läge. 7. Låt inga främmande föremål komma in genom luft- intags- eller utsläppsgallret eftersom det kan medföra risk för elektriska stötar och/eller skada på luftrenaren. DRIFTSANVISNINGAR Se sidan 4-5. Placera apparaten på jämnt underlag och inte inom 1 meter DELAR Se sidan 4. från väggar och möbler. Koppla in apparaten och tryck 1. luftutsläppsgaller på strömbrytaren (6 - figur 1). Apparaten kommer 2. kontrollpanel att starta på medelhastighet och sedan gå ner till låg hastighet. För att välja reningshastighet, tryck på knappen 3. luftintagsgaller igen. 4. förfilter 5. reningsfilter (2) Oscillering För att starta oscillering, tryck på oscilleringsknappen ( 7 - figur 1).
 • Seite 47 SVENSKA Tryck in spetsen på en kulspetspenna i 5 sekunder, medan KÖPVILLKOR apparaten är påslagen, enligt figur 2. Som villkor för köpet antar köparen ansvaret för rätt Intervallerna för rengöring ska ses som rekommendationer. användning och skötsel av denna KAZ produkt i överens- stämmelse med denna bruksanvisning. Köparen eller Borttagning av filtret användaren måste själv besluta när och hur länge denna Stäng av apparaten och koppla ur strömkabeln. Tryck ner KAZ-produkt ska användas. fliken längst upp på baksidesgallret samtidigt som du drar gallret mot dig och du kan ta bort det. VARNING Dra försiktigt ut de två reningsfiltren genom att dra i den Om problem uppstår med denna KAZ-produkt vänligen räfflade ytan längst upp på filtren och ta bort dem. Vid in- observera anvisningarna i garantivillkoren. Försök inte att stallation av filtren, fäst först den nedre delen mot sin flik, själv reparera Kaz-produkten, eftersom det kan leda till att “vicka” in det och tryck fast den övre delen. Sätt i den nedre garantin förfaller och orsaka person- och egendomsskador. fliken på bakgallret i sitt spår längst ner på apparaten, och KASSERING luta framåt så att den övre fliken på gallret “ snäpper” på Denna symbol på produkten eller på förpack- plats. Se figur 3. ningen anger att apparaten inte kan behandlas som normalt hushållsavfall utan måste lämnas RENGÖRING in på ett uppsamlingsställe för återvinning av Koppla alltid ur strömkabeln före rengöring. elektriska och elektroniska apparater. 1. Ytterkåpan Ytterligare information angående återvin- Rengör luftrenaren minst en gång i månaden och före ning av denna produkt kan erhållas från din lokala längre tids förvaring. Torka av utsidan med en torr trasa.
 • Seite 48: Slovenščina

  SLOVENŠČINA POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA 1. Pred uporabo naprave temeljito preberite navodila in napravo uporabljajte izključno v skladu z le-temi. 2. Ta naprava ni namenjena za uporabo s strani oseb (vključno z otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami ali znanjem, razen če so pod nadzorom ali so dobile navo- dila glede uporabe naprave s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost. Otroci morajo biti pod nadzorom, da se tako zagotovi, da se z napravo ne igrajo. 3. Če je električni kabel poškodovan, ga mora v izogib nevarnosti zamenjati proizvajalec, pooblaščen serviser ali podobno kvalificirana oseba. 4. To napravo je treba redno čistiti. Preberite si priložena navodila za ČIŠČENJE. 5. Čistilca zraka ne izpostavljajte dežju in ga ne uporabljajte v bližini vode, v kopalnici, pralnici ali drugem vlažnem prostoru. 6. Čistilec zraka je treba uporabljati v pokončnem položaju. 7. Pazite, da tujki ne vstopijo skozi mrežo na dovodu ali odvodu zraka, saj to lahko povzroči električni sunek ali poškoduje čistilec zraka. SESTAVNI DELI Glej stran 4. NAVODILA ZA UPORABO Glej strani 4- 5. Napravo položite na gladko ravno površino, 1 meter od sten 1. mreža na odvodu zraka ali pohištva. Napravo vključite in pritisnite gumb za vk- 2. nadzorna plošča lop (6 - sl. 1). Naprava se bo zagnala s srednjo hitrostjo, ki se 3. mreža na dovodu zraka bo nato spremenila v nizko hitrost. Če želite izbrati drugačne...
 • Seite 49 SLOVENŠČINA Ko je naprava vključena, vtaknite konico nalivnega peresa Upoštevajte, da je filter po pranju lahko razbarvan. To ne bo vplivalo na delovanje. za 5 sekund, kot je prikazano na sl. 2. Ti intervali čiščenja so namenjeni zgolj kot priporočila. Čistilni filter NI primeren za pranje v pomivalnem stroju. Odstranitev filtra POGOJI NAKUPA Napravo izključite in izklopite iz električnega omrežja. Pod pogoji nakupa kupec prevzame odgovornost za Medtem ko pritiskate na jeziček na vrhu zadnje mreže, le-to pravilno uporabo in skrb tega Kaz izdelka, v skladu s temi povlecite proti sebi in jo odstranite. navodili za uporabo. Kupec oz. uporabnik se mora sam Nežno in počasi popustite oba čistilna filtra, tako da odločiti, kdaj in kako dolgo bo ta Kaz izdelek uporabljal. povlečete za rebrasto površino na vrhu ogrodja posa- OPOZORILO meznega filtra, in ju izvlecite. Filtra namestite tako, da Če se ob uporabi tega Kaz izdelka pojavijo težave, vas najprej spodnji konec primaknete na ustrezni pritrdilni prosimo, da upoštevate navodila v garancijskih pogojih. jeziček, nato nagnete navznoter in zgornji konec pritisnete Ne skušajte sami popravljati Kaz izdelka, saj bi to lahko do konca. Položite spodnji jeziček zadnje mreže v vdolbino privedlo do prenehanja garancije ter povzročilo poškodbe na dnu naprave in nagnite naprej, tako da se zgornji jeziček oseb in lastnine. mreže filtra zaskoči na svoje mesto. Glej sl. 3. ODSTRANJEVANJE Ta simbol na napravi ali njeni embalaži ČIŠČENJE pomeni, da naprave ne smete odstraniti z Pred čiščenjem napravo vedno izklopite iz električnega običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč jo omrežja. je treba izročiti na zbirnem mestu za recikli- 1. zunanje ohišje ranje električnih in elektronskih naprav.
 • Seite 50: Slovenčina

  SLOVENČINA DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 1. Pred tým, než začnete používať tento prístroj, si pozorne prečítajte celé pokyny a pri jeho používaní sa nimi riaďte. 2. Tento prístroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo ktoré nemajú dostatočné skúsenosti a vedomosti, ak na ne niekto nedozerá alebo ak nedostali pokyny ohľadom použitia prístroja od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa s prístrojom nehrali. 3. Keď je poškodená prívodná šnúra, výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobná oprávnená osoba ju musí vymeniť, aby sa zabránilo nebezpečiu. 4. Tento prístroj sa musí pravidelne čistiť. Postup čistenia je uvedený v pokynoch na ČISTENIE. 5. Čistič vzduchu nevystavujte dažďu alebo nepoužívajte v blízkosti vody, v kúpelni, práčovni alebo na iných vlhkých miestach. 6. Tento čistič vzduchu sa musí používať vo zvislej polohe. 7. Do vstupných alebo výstupných mriežok vzduchu sa nesmú dostať žiadne cudzie predmety, pretože by to mohlo spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo poškodenie čističa vzduchu. NÁVOD NA OBSLUHU Pozri 4. a 5. stranu. Prístroj položte na rovnú plochu 1 meter od stien alebo ná- bytku. Zásuvku prívodnej šnúry prístroja zapojte do zástrčky KOMPONENTY Pozri 4. stranu. a stlačte tlačidlo (6 - obrázok č. 1). Prístroj sa zapne 1. Výstupná mriežka vzduchu s minimálnou rýchlosťou a potom sa prepne do pomalej 2. Ovládací panel rýchlosti. Opätovným stlačením tlačidla napájania sa 3. Vstupná mriežka vzduchu zvolia iné rýchlosti čistenia.
 • Seite 51 SLOVENČINA Keď je prístroj zapnutý, hrot prepisovacieho pera vložte na Všimnite si, že po umytí sa filter môže odfarbiť. Toto nemá vplyv na výkon. dobu 5 sekúnd tak, ako je to znázornené na obrázku č. 2. Tieto intervaly čistenia sú určené len pre usmernenie. Čistiaci filter NIE je bezpečný pre umývačku riadu. Vybratie filtra PODMIENKY PREDAJA Zariadenie vypnite a zástrčku vytiahnite zo zásuvky. Ako podmienku predaja kupujúci preberá zodpovednosť Zatlačením na zarážku v hornej časti zadnej mriežky za správne používanie a starostlivosť o tento produkt potiahnite mriežku smerom k sebe a vyberte ju. spoločnosti Kaz podľa tohto návodu pre používateľa. Nák- Dva čistiace filtre pomaly uvoľnite tak, že potiahnete gu- upca alebo používateľ sa sám musí rozhodnúť, kedy a ako menú plochu hornej časti rámu každého filtra a nadvihnete. dlho bude používať tento produkt spoločnosti Kaz. Filtre sa zakladajú tak, že najskôr stlačíte dolný koniec na UPOZORNENIE vodiacej zarážke filtra a potom ho nakloníte a stlačíte horný Ak nastanú problémy s týmto produktom spoločnosti Kaz, koniec. Spodnú zarážku zadnej mriežky vložte do vybratia prosím postupujte podľa pokynov v podmienkach záruky. v dolnej časti zariadenia a nakloňte dopredu tak, aby horná Tento produkt spoločnosti Kaz sa nepokúšajte sami otvárať zarážka mriežky filtra zapadla v mieste. Pozri obrázok č. 3. ani opravovať, pretože by to mohlo viesť k zrušeniu záruky a spôsobiť škody na osobách a majetku. ČISTENIE LIKVIDÁCIA Pred čistením prístroj vždy odpojte od zdroja napájania. Táto značka na výrobku alebo jeho obale 1. Vonkajší kryt čističa vzduchu znamená, že tento prístroj sa nesmie Kryt čistite minimálne raz za mesiac a vždy pred likvidovať ako bežný domový odpad, ale musí dlhodobejším skladovaním.
 • Seite 52: Türkçe

  TÜRKÇE ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI 1. Bu cihazı kullanmadan önce, tüm talimatları başından sonuna kadar okuyun ve cihazı yalnızca bu talimatlar doğrultusunda kullanın. 2. Bu cihaz, kendi güvenliklerinden sorumlu bir kimse, kendilerine cihazın kullanımına ilişkin gözetim ve talimat vermediği sürece (çocuklar dahil) fiziksel, duyusal veya zihinsel kapasiteleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksiklikleri olan kişilerin kullanmasına yönelik değildir. Cihazla oynamamalarını sağlamak için, çocuklara nezaret edilmelidir. 3. Besleme kordonu hasar görmüşse, bir tehlike ortaya çıkmasını önlemek için kordonun imalatçı, imalatçının servis temsilcisi veya benzer vasıflı bir kişi tarafından değiştirilmesi gerekir. 4. Bu cihazın düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Birlikte verilen TEMİZLEME talimatlarına bakın. 5. Hava arıtıcıyı yağmura maruz bırakmayın veya su yakınlarında, banyoda, çamaşırhanede veya başka nemli yerlerde kullanmayın. 6. Hava arıtıcı, dik bir konumda kullanılmalıdır. 7. Yabancı cisimlerin hava giriş veya çıkış ızgaralarına girmesine izin vermeyin, aksi durumda elektrik çarpması ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI Bkz. sayfa 4 - 5. oluşabilir veya hava arıtıcı hasar görebilir. Üniteyi düz bir yüzeye ve duvarlardan veya mobilyalar- dan 1 metre uzağa yerleştirin. Ünitenin fişini takın ve güç düğmesine basın (6 - Şekil 1). Ünite orta hızda BİLEŞENLER Bkz. sayfa 4. çalışmaya başlayacak ve ardından düşük hıza geçecektir. Farklı temizleme hızları seçmek için, güç düğmesine 1. hava çıkış ızgarası yeniden basın.
 • Seite 53 TÜRKÇE sıfırlanması gerekir. unutmayın. Bu renk bozulması, performansı etkilemez. Ünite açıkken, bir tükenmez kalem ucunu, Şekil 2’ d e Arıtma filtresi bulaşık makinesinde YIKANMAZ. gösterildiği gibi 5 saniye boyunca sokun. SATIN ALMA ŞARTI Bu temizleme aralıkları, sadece bilgi verme amaçlıdır. Satın alma şartı olarak alıcı, bu Kaz ürününün işbu kullanıcı Filtreyi çıkarma talimatları doğrultusunda doğru şekilde kullanılmasına ve Üniteyi kapatın ve fişini çekin. Arka ızgaranın üzerindeki bakımının yapılmasına ilişkin sorumluluğu üstlenmektedir. kulakçığı bastırırken, ızgarayı kendinize doğru çekin ve Satın alan kişi veya kullanıcı, bu Kaz ürününün ne zaman ve çıkartın. ne kadar süreyle kullanılacağına kendisi karar vermelidir. Her filtre çerçevesinin üstündeki girintili yüzeyden çekerek iki arıtma filtresini nazikçe gevşetin ve dışarı çıkartın. UYARI Filtreleri takmak için, önce alt tarafı kendi kilitleme Bu Kaz ürünü ile ilgili bir sorun ortaya çıkarsa, lütfen kulakçığına geçirin, ardından içeriye eğin ve üst uca garanti şartlarındaki talimatları izleyin. Bu kaz ürününü bastırın. Arka ızgaranın alt kulakçığını, ünitenin altındaki kendi başiniza tamir etmeye çalişmayin, çünkü bu durumda girintiye yerleştirin ve öne eğerek, filtre ızgarasının üst garanti sona erebilir ve kişisel zarar ve mal zarari ortaya kısmındaki kulakçığın kendi yerine oturmasını sağlayın. çikabilir. Bkz. Şekil 3. ATMA TEMİZLEME Ürünün veya ambalajının üzerindeki bu Temizlemeden önce her zaman ünitenin fişini çekin. simge, bu cihazın normal evsel çöp olarak 1. dış muhafaza işlenemeyeceğini, fakat elektrikli ve elektronik...
 • Seite 56 Kaz Europe SA Place Chauderon 18 The Honeywell trademark is used by Kaz, Inc. CH - 1003 Lausanne under licence from Honeywell International Inc. Switzerland HA120E www.kaz.com P/N 31IM120E190...