Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway 68105 Benutzerhandbuch

Strandmuschel beach ground 2 tent
Vorschau ausblenden

Werbung

68105
www.bestwaycorp.com

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Bestway 68105

 • Seite 1 68105 www.bestwaycorp.com...
 • Seite 3 Owner’s Manual ASSEMBLY Setting up the tent Model No.68105 Beach Ground 2 Tent INTRODUCTION Proper Use Any use other than that described or any modification of the product is not permissible and may result in injury and/or damage to the product. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use.
 • Seite 4: Montage

  Notice d’utilisation MONTAGE Montage de la tente Modèle n° 68105 Tente Sol de Plage 2 INTRODUCTION Utilisation correcte Toute utilisation autre que celle décrite et toute modification du produit ne sont pas autorisées et peuvent entraîner des blessures et/ou endommager le produit.
 • Seite 5: Abbau Und Wartung

  Benutzerhandbuch MONTAGE Aufbau des Zelts Model-Nr. 68105 Strandmuschel Beach Ground 2 Tent EINLEITUNG Sachgemäße Nutzung Jede andere Nutzung als die Beschriebene sowie jegliche Modifikation des Produkts sind nicht gestattet und können zu Verletzungen und/oder Beschädigungen ABB.1 ABB.2 des Produkts führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung...
 • Seite 6: Conservare Queste Istruzioni

  Manuale d’uso MONTAGGIO Montaggio della tenda Modello n. 68105 Tenda Da Spiaggia 2 Posti INTRODUZIONE Uso corretto Eventuali utilizzi diversi da quelli descritti o modifiche del prodotto non sono consentite e potrebbero causare lesioni personali e/o danni al prodotto. Il produttore non è...
 • Seite 7 Gebruikershandleiding MONTAGE Installeren van de tent Model Nr.68105 Beach Ground 2 Tent INTRODUCTIE Correct gebruik Elk gebruik dat verschilt van het beschreven gebruik of elke aanpassing van het product is niet toegestaan en kan resulteren in letsels en/of schade aan het product.
 • Seite 8: Montaje

  Manual de Instrucciones MONTAJE Montar la tienda Modelo N° 68105 Tienda De Campaña INTRODUCCIÓN Uso correcto Cualquier uso diferente al descrito o cualquier modificación del producto son inaceptables y pueden resultar en lesiones y/o daños al producto. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un...
 • Seite 9 Brugervejledning OPSÆTNING Opsætning af teltet Model nr. 68105 Strandgrund 2 Telt INDLEDNING Korrekt brug Al anden brug end den, der beskrives, eller ændringer af produktet er ikke tilladt og kan medføre personskader eller skader på produktet. Producenten hæfter ikke for skader som følge af forkert brug.
 • Seite 10 Manual do Proprietário MONTAGEM Montagem da tenda Modelo N.º 68105 Tenda de Campanha INTRODUÇÃO Uso Adequado Qualquer outra utilização que não a descrita ou qualquer modificação do produto não é permitida e pode resultar em ferimentos e/ou danos no produto. O fabricante não é...
 • Seite 11 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡ.68105 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΚΗΝΗ 2 ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Η/ΚΑΙ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ EIK1 EIK2 ΠΡΟΪΟΝ.
 • Seite 12 Руководство для владельца СБОРКА Установка палатки № модели 68105 Палатка Beach Ground 2 ВВЕДЕНИЕ Правила использования Использование изделия в каких-либо иных целях, кроме описанных, и любое его изменение являются недопустимыми и могут привести к травмированию и/или повреждению изделия. Производитель не...
 • Seite 13 Příručka pro majitele POSTAVENÍ STANU Model č.68105 Postavení stanu Stan Pro 2 Osoby Beach Ground ÚVOD Správné použití Jakékoliv jiné použití, než je zde popsáno, nebo úpravy produktu nejsou povoleny a mohou vést ke zranění a/nebo poškození produktu. Výrobce neodpovídá za škody vzniklé...
 • Seite 14 Brukerhåndbok MONTERING Sette opp teltet Modellnr. 68105 Strandbakke 2-telt INTRODUKSJON Korrekt bruk Annen bruk enn det beskrevet eller noen modifisering av produktet er ikke tillatt, og kan føre til personskade og/eller skade på produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for skade forårsaket av feilaktig bruk.
 • Seite 15 Ägarens Bruksanvisning MONTERING Att sätta upp tältet Modell Nr. 68105 Beach Ground Tält För 2 INTRODUKTION Korrekt användning All användning, förutom den som beskrivs här, eller ändringar på produkten, är inte tillåtna och kan leda till personskada och/eller att produkten skadas.
 • Seite 16 Käyttöopas ASENNUS Teltan pystyttäminen Mallinro.68105 Beach Ground 2 Teltta JOHDANTO Asianmukainen käyttö Muu kuin kuvattu käyttö tai tuotteen muokkaus ei ole luvallista, ja se voi johtaa vammoihin ja/tai tuotteen vaurioon. Valmistaja ei ole vastuussa virheellisestä käytöstä aiheutuneista vaurioista. Tuotetta ei ole...
 • Seite 17 Návod na Použitie MONTÁŽ Model č. 68105 Postavenie stanu Plážový Pozemný Stan 2 ÚVOD Riadne používanie Akékoľvek iné používanie, ako to, ktoré je opísané v tomto návode, či akékoľvek zmeny výrobku nie sú povolené a môžu spôsobiť poranenie a/alebo poškodenie výrobku. Výrobca neponesie zodpovednosť...
 • Seite 18 Instrukcja Obsługi MONTAŻ Montaż namiotu Model Nr 68105 Beach Ground 2 Tent WSTĘP Właściwe użytkowanie Jakiekolwiek użycie nie zgodne z poniżej opisanym lub jakakolwiek modyfikacja produktu są niedopuszczalne i mogą spowodować obrażenia ciała i/lub uszkodzenie produktu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za RYS.1...
 • Seite 19 Használati Útmutató ÖSSZESZERELÉS A sátor felállítása 68105-es Modell Beach Ground 2 Sátor BEVEZETÉS Megfelelő használat A terméket tilos a leírtaktól eltérő módon használni, illetve módosítani, mivel az személyi sérüléshez és/vagy a termék sérüléséhez vezethet. A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból eredő...
 • Seite 20 Lietotāja Rokasgrāmata; UZSTĀDĪŠANA Telts uzstādīšana Modelis Nr.68105 Telts Beach Ground 2 IEVADS Pareiza lietošana Nav pieļaujama tāda preces lietošana, kas nav aprakstīta šeit, vai jebkāda tās izmainīšana, un tas var izraisīt ievainojumus un/vai bojājumus precei. Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies nepareizas 1.
 • Seite 21 Savininko instrukcijos SURINKIMAS Palapinės statymas Modelio Nr. 68105 Palapinė „Beach Ground 2“ ĮVADAS Tinkamas naudojimo būdas Bet koks kitoks naudojimas nei nurodyta arba bet koks gaminio modifikavimas negalimas, dėl to galima susižeisti arba sugadinti gaminį. Gamintojas nėra atsakingas už žalą, kilusią dėl netinkamo naudojimo.
 • Seite 22 MONTAŽA Navodila za Uporabo Model Št. 68105 Postavitev šotora Šotor za Plažo Beach Ground 2 UVOD Pravilna uporaba Izdelek ni dovoljeno spreminjati ali uporabljati drugače, kot je opisano tukaj, saj lahko to privede do telesnih poškodb in/ali poškodb izdelka. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, povzročeno z nepravilno uporabo.
 • Seite 23 Kullanım Kılavuzu KURULUM Çadırın Kurulması Model No.: 68105 Beach Ground 2 Çadir GİRİŞ Doğru Kullanım Ürünün burada açıklananlardan farklı bir amaç için kullanılması veya üründe herhangi bir şekilde değişiklik yapılması yaralanmalara ve/veya ürünün hasar görmesine neden olabilir. Üretici, amacına aykırı...
 • Seite 24 Manualul Utilizatorului MONTAJ Instalarea cortului Model Nr. 68105 Cort de Plajă Pentru 2 Persoane INTRODUCERE Utilizare adecvată Orice altă utilizare diferită de cea descrisă sau orice modificare a produsului nu este permisă şi poate duce la vătămări şi/sau daune materiale. Producătorul nu...
 • Seite 25 Ръководство на Потребителя СГЛОБЯВАНЕ Сглобяване на палатката Модел No.68105 Тента Beach Ground 2 ВЪВЕДЕНИЕ Правилна Употреба Всяка употреба, различна от описаната или всяка промяна на продукта не е разрешена и може да доведе до нараняване и/или повреда на продукта. Производителят не носи отговорност за вреди, ФИГ1...
 • Seite 26 Korisnički Priručnik SASTAVLJANJE Postavljanje šatora Model br. 68105 Šator za Plažu Beach Ground 2 UVOD Pravilna uporaba Bilo kakva uporaba proizvoda koja je drugačija od opisane u ovom priručniku kao i izvedba bilo kakve izmjene na samom proizvodu nije dopuštena te može dovesti do nastanka ozljeda i / ili oštećenja proizvoda.
 • Seite 27: Toote Tutvustus

  Kasutusjuhend KOKKUPANEK Telgi püstitamine Mudel nr 68105 Rannatelk Ground 2 TOOTE TUTVUSTUS Sihipärane kasutamine Igasugune muu kasutus, kui siin kirjeldatud või telgi ümbertegemine ei ole lubatud ja võib tingida kehavigastuse ja/või toote vigastumise. Tootja ei vastuta vigastuste eest, mis on põhjustatud...
 • Seite 28 Uputstvo za Upotrebu SASTAVLJANJE Postavljanje šatora Model Br.68105 Šator za Plažu Beach Ground 2 Uvod Pravilna upotreba Bilo kakva upotreba osim opisane ili bilo kakve izmene proizvoda nisu dozvoljene i mogu rezultirati povredom i/ili oštećenjem proizvoda. Proizvođač nije odgovoran za štetu nastalu nepravilnom upotrebom. Ovaj proizvod...
 • Seite 29 ‫دﻟﯾل اﻟﻣﺎﻟك‬ ‫اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ‬ ‫إﻋداد اﻟﺧﯾﻣﺔ‬ 68105 ‫طراز رﻗم‬ 2 ‫ﺧﯾﻣﺔ أرض اﻟﺷﺎطﺊ‬ ‫اﻟﻣﻘدﻣﺔ‬ ‫اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل‬ ‫أي اﺳﺗﺧدام آﺧر ﺑﺧﻼف اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ أو ﺗﻌدﯾل اﻟﻣﻧﺗﺞ‬ ،‫ﻏﯾر ﻣﺳﻣوح ﺑﮫ/ وﻗد ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﮫ ﺣدوث إﺻﺎﺑﺎت و/أو ﺗﻠف‬ ‫و/أو وﻗوع أﺿرار ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺞ. اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﻏﯾر‬...
 • Seite 32 Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile Distributed in Australia & New Zealand by Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Carnarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia Tel: Australia: (+61) 29 0371 388; New Zealand: 0800 142 101 Exported by/Exporté...