Herunterladen Diese Seite drucken

Conrad 469397 Bedienungsanleitung Seite 4

Werbung

4 Port USB 3.0 PCI-express-kaart
2 x extern
Bestelnr. 46 93 97
Bedoeld gebruik
Het product is bestemd om ingebouwd te worden in een PCI-Express-insteekplaats van een computer en stelt daar
twee externe USB 3.0-poorten en een interne 19-polige USB 3.0-poort ter beschikking.
In verband met veiligheid en normering (CE) zijn geen aanpassingen en/of wijzigingen aan dit product toegestaan.
Indien het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hiervoor beschreven, kan het product worden
beschadigd. Bovendien kan bij verkeerd gebruik een gevaarlijke situatie ontstaan met als gevolg bijvoorbeeld
kortsluiting, brand, elektrische schok enzovoort. Lees de gebruiksaanwijzing volledig door en gooi hem niet weg. Het
product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden ter beschikking worden gesteld.
Het product voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle vermelde bedrijfs- en productnamen
zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Alle rechten voorbehouden.
Leveringsomvang
• USB 3.0 PCI-express-kaart
• Laagprofiel sleufafdekplaatje (om de PCI-Express-kaart in te bouwen in de behuizing van een platte computer)
• CD met besturingsprogramma
• Gebruiksaanwijzing
Veiligheidsinstructies
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de veiligheidsinstructies. Indien de
veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing
niet worden opgevolgd, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de daardoor ontstane
schade aan apparatuur of persoonlijk letsel. Bovendien vervalt in dergelijke gevallen de garantie.
a) Personen / Product
• Elektrostatische ladingen kunnen de elektronische onderdelen beschadigen. Raak elektronische
onderdelen daarom niet met blote handen aan.
• Het apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen en huisdieren.
• Laat verpakkingsmateriaal niet zomaar rondslingeren. Dit kan gevaarlijk materiaal worden voor
spelende kinderen.
• Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge
luchtvochtigheid, vocht, ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
• Zet het product niet onder mechanische druk.
• Als het niet langer mogelijk is het apparaat veilig te bedienen, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor
dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilige bediening kan niet langer worden gegarandeerd
wanneer het product:
- zichtbaar is beschadigd,
- niet langer op juiste wijze werkt,
- tijdens lange periode is opgeslagen onder slechte omstandigheden, of
- onderhevig is geweest aan ernstige vervoergerelateerde druk.
• Behandel het apparaat met zorg. Schokken, botsingen of zelfs een val van een beperkte hoogte kan
het product beschadigen.
• Neem alstublieft ook de veiligheids- en gebruiksaanwijzingen van alle andere apparaten in acht die
met het product zijn verbonden.
b) Diversen
• Raadpleeg een expert wanneer u twijfelt over het juiste gebruik, de veiligheid of het aansluiten van
het apparaat.
• Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een expert of in een
daartoe bevoegde winkel.
• Als u nog vragen hebt die niet door deze gebruiksaanwijzingen zijn beantwoord, neem dan contact op
met onze technische dienst of ander technisch personeel.
Inbouw
Als u niet voldoende vakkennis hebt om de kaart zelf in te bouwen, laat de inbouw dan door een
vakkracht of in een gespecialiseerde vakwerkplaats uitvoeren.
Door onoordeelkundige inbouw worden zowel het product als uw computer en alle andere
aangesloten apparaten beschadigd.
Voorzichtig, levensgevaar!
Zet de computer waarin het product ingebouwd moet worden alsmede alle aangesloten
apparaten uit. Trek de stekker van alle apparaten uit het stopcontact zodat u er zeker van bent
dat er op geen enkel apparaat stroom staat. Uitzetten door de aan-/uitschakelaar op uit te zetten
is niet voldoende!
• Open de behuizing van uw computer en verwijder de bovenkant ervan voorzichtig.
• Zoek een vrije PCI-Express-insteekplaats, verwijder de bijbehorende sleufafsluiting en steek de PCI-Express-
kaart in de PCI-Express-insteekplaats. Schroef de PCI-Express-kaart vast en controleer of de kaart juist in de
PCI-Express-sleuf is geplaatst.
Om de kaart in de behuizing van een platte computer in te bouwen, is een laagprofiel sleufafdekplaatje
meegeleverd. Verwijder de lange sleufafdekplaat van de kaart en monteer daarna het korte laagprofiel
sleufafdekplaatje.
• De 19-polige USB 3.0-poort dient voor het aansluiten van een passende adapter of een passende kabel (geen van
twee meegeleverd), die aan de ingangskant over een 19-polige USB 3.0-aansluiting en aan de uitgangskant over
twee USB 3.0-poorten beschikken. Op die manier wordt de 19-polige USB 3.0-poort van de PCI-Express-kaart
omgezet in twee conventionele USB 3.0-poorten.
• Sluit een passende stekker van de transformator van uw PC aan op de daarvoor bestemde aansluiting van de PCI-
Express-kaart. Let op de juiste polariteit van de stekker en gebruik bij het aansluiten niet teveel kracht.
Als de PCI-Express-kaart niet op de stroom wordt aangesloten, werken de aangesloten USB-
apparaten niet!
• Maak alle kabels zonodig vast met kabelbinders zodat ze niet in de ventilator van uw computer terechtkomen.
• Sluit de behuizing van uw computer weer.
Versie 10/13
• Steek de stekkers van uw computer en van het beeldscherm weer in het stopcontact en zet alle apparaten aan.
• Start uw computer niet correct, schakel hem dan direct uit en controleer alle instellingen en kabelverbindingen.
Voordat u uw computer opnieuw open gaat maken, moet u er weer voor zorgen dat er nergens
spanning op staat, zie boven!
Installatie besturingsprogramma
• Nadat Windows® is gestart, herkent dit de PCI-Express-kaart automatisch als nieuwe hardware.
• Leg de meegeleverde CD in de CD-speler van uw computer en klik op de knop Install Driver (besturingsprogramma
installeren). Volg de aanwijzingen op het beeldscherm op.
• Mogelijk is daarna een herstart van Windows® nodig om ervoor te zorgen dat de USB 3.0-poorten van de PCI-
Express-kaart foutloos werken.
Bij Windows® 8 hoeft geen driver te worden geïnstalleerd.
USB-apparaten op de PCI-Express-kaart aansluiten
Belangrijk:
De stroomaansluiting van de PCI-Express-kaart moet per se met een overeenkomstige aansluiting
van de transformator van uw PC worden verbonden.
Anders worden de op de PCI-Express-kaart aangesloten USB-apparaten niet juist herkend!
a) USB 2.1/1.1-apparatuur
• Uiteraard werken ook alle "oude", op een USB 3.0-poort aangesloten USB2.0/1/1-apparaten. Sluit het USB-
apparaat gewoon op één van de USB-poorten van de PCI-Express-kaart aan.
• Om apparaten van dat type aan te sluiten moet u de traditionele USB 2.0/1.1-verbindingskabels gebruiken.
• USB 2.0/1.1-apparaten werken meestal niet sneller als ze op een USB 3.0-poort worden aangesloten. Als de USB
2.0-controller op het moederbord echter relatief langzaam werkt, is het mogelijk dat bijvoorbeeld USB 2.0-harde
schijven, die aangesloten zijn op een USB 3.0-poort van de PCI-Express-kaart, gegevens sneller over kunnen
dragen.
b) USB 3.0-apparatuur
• Moet een USB 3.0-apparaat op de PCI-Express-kaart worden aangesloten, dan is een USB 3.0-kabel vereist.
De USB-A-stekker ziet er op het eerste gezicht weliswaar hetzelfde uit als een USB 2.0/1.1-stekker maar heeft
binnenin echter extra aansluitcontacten. De USB-B-stekker van een USB 3.0-kabel heeft daarentegen een andere
vorm.
• Om gebruik te kunnen maken van de snelle gegevensoverdracht van USB 3.0 is niet alleen een USB 3.0-aansluiting
op uw computer nodig maar ook een USB 3.0-eindapparaat en een passende USB 3.0-kabel.
• USB 3.0 levert een theoretische overdrachtssnelheid van 5 Gbit/s (omgerekend ongeveer 600 MByte/s). De
praktisch bereikbare waarden hangen echter af van de apparaten waartussen de gegevens overgedragen worden
(interne en externe harde schijven), het soort gegevens (veel kleine bestanden of een beperkt aantal grote) en
veel andere factoren.
Verwijdering
Elektronische apparaten zijn recyclebare stoffen en horen niet bij het huisvuil.
Als het product niet meer werkt, moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor
afvalverwerking inleveren.
Zo vervult u uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij tot de bescherming van het milieu.
Technische gegevens
Insteekplaats .........................................PCI-express
USB-A-aansluitingen .............................2 x USB 3.0 (extern)
...............................................................1 x USB 3.0 (intern, 19-polig)
Systeemvereisten ..................................Windows® XP SP1, SP2, SP3, (alleen 32 bit),
...............................................................Windows® Vista™ (32/64 Bit)
...............................................................Windows® 7 (32/64 Bit)
...............................................................Windows® 8, 8 Pro, Enterprise
...............................................................Linux Kernel 2.6.31 of later
Bedrijfsomstandigheden ........................-10 tot +40 °C, 10 – 85 % rel. vochtigheid (niet condenserend)
Bewaaromstandigheden ........................-15 tot +55 °C, 15 – 95 % rel. vochtigheid (niet condenserend)
Afmetingen (L x H x B)...........................67 x 11 x 65 mm (zonder sleufafdekplaat)
...............................................................121 x 21 x 79 mm (met sleufafdekplaat)
Gewicht: .................................................47 g (met sleufafdekplaat)
Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van de firma Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1,
D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld
fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen
de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden.
Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen. Wijziging van
techniek en uitrusting voorbehouden.
© Copyright 2013 bei Conrad Electronic SE.
V1_1013_02-ETS-Mkde

Werbung

loading