Herunterladen Diese Seite drucken

Conrad 41 31 99 Bedienungsanleitung Seite 4

Slimline-sata-laufwerksgehäuse

Werbung

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G
Slimline-SATA-schijfstationbehuizing
Bestnr. 41 31 99
Beoogd gebruik
In de behuizing kan een Slimline-SATA-CD-/DVD-BR-schijfstation worden ingebouwd. De werking is mogelijk
via een USB 2.0- of USB 1.1- interface. De voeding vindt via USB plaats.
Dit product voldoet aan de wettelijke, nationale en Europese voorschriften. Alle voorkomende bedrijfsnamen en
productaanduidingen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.
Omvang van de levering
• Behuizing
• USB-Y-kabel
• Bijgeleverde USB-stroomkabel
• Schroevenset
• Rubberpootjes
• Gebruiksaanwijzing
Kenmerken
• Inbouw van een Slimline-SATA-CD-/DVD-/BR-schijfstation is mogelijk (schijfstation is niet bij levering-
inbegrepen, maar moet apart besteld worden)
• Aansluiting op USB2.0/1.1
• Stroomtoevoer via USB
Veiligheidsaanwijzingen
Bij schade, veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing, vervalt
het recht op waarborg/garantie! Voor gevolgschade aanvaarden wij geen aansprake-
lijkheid!
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel, vero-
orzaakt door ondeskundig gebruik of het niet opvolgen van de veiligheidsaanwijzingen!
In dergelijke gevallen vervalt de garantie!
Om veiligheids- en goedkeuringsredenen (CE) is het eigenmachtig ombouwen en/of veranderen van het pro-
duct niet toegestaan.
Het product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
Het product mag niet vochtig of nat worden.
Behandel het product voorzichtig. Door stoten, schokken of een val - zelfs van geringe hoogte - kan het
beschadigd raken.
Inbouw van een Slimline-schijfstation
• Draai de 4 schroeven uit het deksel van de behuizing en verwijder het bovenste deksel van de behuizing.
Verwijder daarna de het achterste deksel van de behuizing.
• Plaats het Slimline-schijfstation in de inschuifeenheid, steek de aansluiting van het Slimline-schijfstation in
de betreffende aansluiting van de printplaat.
• Bevestig het Slimline-schijfstation met 2 korte schroeven in de behuizing.
• Bevestig het achterste deksel van de behuizing weer aan de behuizing en plaats het bovenste deksel van de
behuizing erop. Schroef het deksel van de behuizing vast met de aanvankelijk verwijderde schroeven.
• Aansluitend moeten de 4 meegeleverde rubberpootjes aan de onderkant bevestigd worden, stop deze in de
schroefopeningen.
Aansluiten
Er zijn twee verschillende soorten USB-poorten:
• USB-poort met laag vermogen
Deze kan een stroom leveren van max. 100 mA, bijv. de USB-poort van een toetsenbord of de USB-
poort van een USB-hub zonder netvoedingadapter. Dergelijke aansluitingen zijn niet geschikt voor de wer-
king van de schijfstationbehuizing met het daarin ingebouwde schijfstation.
• USB-poort met hoog vermogen
Een dergelijke USB-poort kan een stroom van max. 500 mA leveren, bijv. een USB-poort van het mainbo-
ard of de USB-poort van een USB-hub met een eigen voedingseenheid.
Let op:
Bij het opstarten van de motor in het CD-/DVD-BR-schijfstation is, afhankelijk van het schijfsta-
tion, max. 1 A stroom nodig. Bovendien heeft ook de printplaat in het Slimline-schijfstation een
bepaalde hoeveelheid stroom nodig (ca. 100 mA).
Daarom levert een enkele hoog-vermogen-USB-poort ook te weinig stroom voor het CD-/DVD-
/BR-schijfstation.
Bepaalde USB-poorten leveren ook meer dan 500 mA, hoewel deze buiten de standaard liggen.
Daarom moet voor de aansluiting ook meer dan een USB-poort worden gebruikt, hiervoor is een speciale USB-
Y-kabel meegeleverd.
Daardoor wordt de stroom van de USB-poort opgeteld (500 mA + 500 mA = 1 A), de werking van de Slimline-
schijfstationbehuizing met het daarin ingebouwde CD-/DVD-schijfstation is gegarandeerd.
Voor veel schijfstations is het ook mogelijk dat de beide aansluitingen van de USB-Y-kabels te weinig stroom
leveren. Voor deze reden is een bijkomende USB-stroomkabel meegeleverd (USB-stekker type A circulair).
Bepaalde notebooks leveren aan hun USB-aansluitingen minder dan 500 mA per poort. In dit
geval kan het gebeuren dat het gebruik van de Slimline-behuizing niet mogelijk is (schijfstation
start niet of wordt niet herkend e.d.). In dit geval moet een externe USB-hub met eigen netvoe-
ding gebruikt worden.
Verbind eerst de beide USB-A-stekkers van de USB-Y-kabels met de twee USB-poorten van de PC of een
www.conrad.com
USB-hub met eigen netvoeding. Daarna pas mag de kleine Mini-USB stekker met de schijfstationbehuizing
verbonden worden.
Versie 04/10
°
Installeren van het stuurprogramma
De stuurprogramma's voor Windows XP, Vista en Windows 7 zijn in het besturingsysteem geïntegreerd.
Verbind de Slimline-schijfstationbehuizing met het ingebouwde schijfstation gewoon met uw computer. Het
apparaat wordt automatisch herkend en de noodzakelijke stuurprogramma´s worden geïnstalleerd.
Instandhouding
Het product mag niet vochtig of nat worden.
Sluit het product nooit direct aan als het van een koude naar een warme ruimte wordt overgebracht. Het con-
denswater dat daarbij ontstaat kan het product in sommige gevallen onherstelbaar beschadigen. Laat het pro-
duct eerst op kamertemperatuur komen voor u het aansluit en gebruikt. Dit kan soms een aantal uren duren.
Vermijd de volgende ongunstige omgevingscondities op de plaats van opstelling of tijdens het vervoer:
- Vocht of een te hoge luchtvochtigheid
- Extreme kou (< 5 °C) of hitte (> 35 °C), direct zonlicht
- Stof of brandbare gassen, dampen of oplosmiddelen
- Sterke trillingen, schokken, stoten
- Sterke magnetische velden, bijv. in de buurt van machines of luidsprekers
Het product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
Laat het product uitsluitend door een vakman of gespecialiseerde werkplaats onderhouden of repareren.
Let er bij het plaatsen van het product op dat de kabel niet wordt geknikt of geplet.
Tijdens het branden van een CD, DVD of Bluray dient het schijfstation niet te worden bewogen, dit leidt tot
brandfouten. De voltooide 'gebrande' gegevensdrager is dan niet leesbaar of vertoont fouten.
Schoonmaken
Koppel het apparaat los van de netspanning alsvorens het schoon te maken. Voor de reiniging van het pro-
duct volstaat een schone, droge, zachte doek. U kunt stof met een langharige, schone kwast en een stofzui-
ger zeer gemakkelijk verwijderen.
Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, omdat dit tot verkleuring van de behuizing kan leiden. Druk niet
te hard op te behuizing, hierdoor kunnen krassen ontstaan.
Tips & aanwijzingen
• USB2.0-apparaten zijn neerwaarts compatibel. Dit betekent dat de Slimline-behuizing met het ingebouwde
schijfstation ook op een gewone „langzame" USB1.1-poort werkt, maar dan wel enkel met de maximale
USB1.1-snelheid (effectief ca. 800 kByte/s tot 1 MByte/s). Bij USB2.0 zijn meerdere MByte/s mogelijk.
• Er is geen software voor de brander bij levering inbegrepen, deze moet apart bestelt worden; hetzelfde geldt
voor afspeelsoftware voor CD's, DVD's of Blurays.
• Als de behuizing met het ingebouwde schijfstation niet wordt herkend:
- Verbind eerst de beide platte USB-A-connectors van de meegeleverde USB-Y-kabel met twee vrije USB-
poorten van uw computer en steek dan pas de USB-B-connector in de betreffende aansluiting van het
schijfstation.
- Gebruik naast de USB-Y-kabel de meegeleverde USB-stroomkabel.
- Gebruik USB-poorten van uw computer (bijv. aansluitingen aan de achterkant), in plaats van de aanslui-
tingen op een toetsenbord e.d.
- Als de schijfstationbehuizing aan een USB-hub aangesloten wordt, houd er dan rekening mee dat de
USB-hub over een eigen netvoedingadapter moet beschikken!
- Mocht de schijfstationbehuizing op een notebook zijn aangesloten en daar niet functioneren, probeer het
notebook dan eens met de bijbehorende netvoedingadapter te gebruiken. Wellicht staat bij accuwerking niet
voldoende stroom voor de externe schijfstationbehuizing ter beschikking.
Gebruik als alternatief een USB-hub met eigen netvoeding, inplaats van de USB-poort van het notebook.
Verwijderen
© Copyright 2010 by Conrad Electronic SE.
Als u later bij het functioneren van de schijfstation vaststelt, dat er een probleem is (bijv. zeer
regelmatige onderbrekingen van een brandproces), gebruikt u naast de USB-Y-kabel de mee-
geleverde stroomkabel.
Als alternatief kan ook een stroomtoevoer en een conventionele USB-kabel (stekker type A op
mini-USB-stekker) gebruikt worden (niet bij levering inbegrepen). De stroomtoevoer moet een
uitgaansspanning hebben van 5V= en een stroom van minstens 1.5A kunnen leveren; het hulp-
contact van de circulaire moet Plus/+ voeren.
Verwijderde elektrische en elektronische apparaten behoren niet bij het normale huishoudelijke
afval.
Verwijder dit product aan het einde van zijn levensduur conform de geldende wettelijke bepalingen.
Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van de firma Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1,
D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld
fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen
de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden.
Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen. Wijziging van
techniek en uitrusting voorbehouden.
01_0410_01/AB

Werbung

loading