Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Inhaltsverzeichnis

Werbung

822_949_278 KM400EX.book Seite 1 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17
Assistent Stand Mixer ASM400 & 450
S
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . 4
Brugsanvisning . . . . . . . . . . . 9
N
Bruksanvisning . . . . . . . . . . 14
Käyttöohje . . . . . . . . . . . . . . 19
Instruction book . . . . . . . . . 24
D
Gebrauchsanweisung . . . . . 29
F
Mode d'emploi . . . . . . . . . . 34
Gebruiksaanwijzing . . . . . . . 40
I
Istruzione per l'uso . . . . . . . 45
E
Instrucciones de uso. . . . . . 50
P
Návod k použití . . . . . . . . . . 62
PAGE
Instrukcja obsługi . . . . . . . . .68
H
Használati útmutató . . . . . . .74
Návod na obsluhu . . . . . . . .80
Navodilo za uporabo . . . . . .86
Priručnik . . . . . . . . . . . . . . . .91
Rokasgrāmata . . . . . . . . . .107
Instrukcija . . . . . . . . . . . . . .112
Kasutusjuhend . . . . . . . . . .118
Kullanma kılavuzu . . . . . . .124

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Electrolux ASM400

 • Seite 1: Inhaltsverzeichnis

  822_949_278 KM400EX.book Seite 1 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Assistent Stand Mixer ASM400 & 450 PAGE Instrukcja obsługi ..68 Bruksanvisning ... 4 Használati útmutató...
 • Seite 2 822_949_278 KM400EX.book Seite 2 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17...
 • Seite 3 822_949_278 KM400EX.book Seite 3 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17...
 • Seite 4: Säkerhetsföreskrifter

  Med klöverbladet betecknas hänvis- ningar och tips om en sparsam och Säkerhetsföreskrifter miljövänlig användning av apparaten. Electrolux -elapparaterna uppfyller tekniska normer och säkerhetsföre- skrifter för elektriska apparater. Föl- jande säkerhetsföreskrifter ska ändå beaktas noga. Allmänna säkerhetsanvisningar •...
 • Seite 5 822_949_278 KM400EX.book Seite 5 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 • Apparaten far inte hanteras av perso- • Koppla på apparaten först sedan ner (inklusive barn) som är fysiskt, eller arbetsredskapen placerats i bunken psykiskt handikappade eller som saknar med ingredienserna. Vänta till redska- erforderlig erfarenhet och kunskap om pen stannat innan du tar mixer ur bun- de inte blivit undervisade eller instrue-...
 • Seite 6 822_949_278 KM400EX.book Seite 6 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Användning Insättning/uttagning av arbets- redskap (bild 3) Med bords-/handmixern kan du röra, knåda och vispa. Mixern och bunken Innan arbetsredskapen stöts ut skall drivs av separata motorer och hastig- apparaten frånkopplas och stickprop- heten för mixern och bunken kan där- pen dras ur vägguttaget! för ställas in oberoende av varandra.
 • Seite 7 822_949_278 KM400EX.book Seite 7 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Om så behövs, håll med ena hand fast 0 Med strömställaren (bild 1+6/B) stativets undre del. – kopplas apparaten till och från, Eftersom mixern inte sitter i centrum – regleras motorns varvtal i 5 steg kan ingredienser bekvämt tillföras inom förvalt hastighetsintervall.
 • Seite 8: Rengöring Och Skötsel

  822_949_278 KM400EX.book Seite 8 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Bunkens hastighet Plastbunke Använd steg "II" för vispning av ägg- (endast Stand Mixer 400) vita, grädde och lätta kaksmetar, steg Rengör plastbunken i diskvatten. "I" för styva degar och stora mängder. Om plastbunken skall rengöras i disk- maskin bör den placeras i övre korgen.
 • Seite 9: Kære Kunde

  Tips og henvisninger til økonomisk og Sikkerhedshenvisninger miljøvenlig brug af apparatet er kende- Sikkerheden vedrørende Electrolux- tegnet med kløverbladet. elektroapparater svarer til de aner- kendte tekniske regler og apparatsik- kerhedsloven. Alligevel ser vi os som producent foranlediget til, at gøre dig...
 • Seite 10: Bortskaffelse

  822_949_278 KM400EX.book Seite 10 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 af reparation til Electrolux-Kundeservi- • Tænd kun apparatet når arbejdsværk- cen eller til din specialforhandler. tøjerne befinder sig i røreskålen med levneds-midlerne der skal bearbejdes. • Dette apparat er ikke beregnet til at Vent altid til værktøjerne står stille,...
 • Seite 11 822_949_278 KM400EX.book Seite 11 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Betjening Indstikning/udtagning af værktøj (billede 3) Med stativ-/mikseren kan du røre, ælte og piske levnedsmidler. Mikser og røre- Sluk apparatet og træk stikket ud skål bliver drevet af hver sin motor, inden udkastning af værktøjerne! Hastigheden på...
 • Seite 12 822_949_278 KM400EX.book Seite 12 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 0 Med tænd/slukkontakten (billede Arbejde med mikseren 1+6/B) Er mikseren sat på rørestativet, bliver – tænder og slukker du apparatet, røreskålen også automatisk tændt når – regulerer motorens omdrejningstal i mikseren tændes.
 • Seite 13: Rengøring Og Pleje

  822_949_278 KM400EX.book Seite 13 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Røreskålshastighed Opbevaring Benyt trin „II“ til piskning af æggehvi- Opbevar dejkroge og piskeris i den på der, fløde og lette færdigblandinger, rørestativet påsatte rørskål. Så er de trin „I“ til tunge deje og store mæng- beskyttet mod beskadigelse.
 • Seite 14: Bruksanvisning

  å unngå farer. • Kun fagfolk må foreta reparasjon av dette apparatet. Feil reparasjon kan medføre betydelige farer. Ta kontakt med Electrolux kundeservice eller din fagforhandler ved reparasjon.
 • Seite 15 822_949_278 KM400EX.book Seite 15 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 • Dette apparatet er ikke beregnet brukt • Slå på apparatet først når arbeidsred- av personer (inkludert barn) med skapene befinner seg i bollen sammen reduserte fysiske, sensoriske eller med ingrediensene som skal røres. Vent mentale evner eller mangel på...
 • Seite 16 822_949_278 KM400EX.book Seite 16 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Eltekrokene har forskjellige fester. De Bruk må stikkes inn på riktig plass, da Du kan bruke bord-/håndmikseren til å ombytting vil føre til at det du rører røre, elte og vispe næringsmidler. Mik- eltes oppover! ser og rørebolle drives fra en egen 0 En eltekrok er utstyrt med en ekstra...
 • Seite 17 822_949_278 KM400EX.book Seite 17 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 0 Med av/på-bryteren (bilde 1+6/B) Arbeide med mikseren – slår du apparatet av og på, Når mikseren står på stativet og er slått – regulerer du apparatets turtall i 5 på, starter rørebollen automatisk.
 • Seite 18: Rengjøring Og Stell

  822_949_278 KM400EX.book Seite 18 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Hastighet rørebolle Oppbevaring Bruk trinn „II“ til å vispe eggehvite, Oppbevar eltekroker og visper i røre- fløte og lette kakeblandinger, trinn „I“ bollen som står i stativet. På denne for tung deig og store mengder. måten er de beskyttet mot skade.
 • Seite 19: Turvallisuusohjeet

  • Jos laitteen verkkojohto on vahingoit- tunut, tulee vahingon välttämiseksi verkkojohdon vaihto annettava valmis- tajan, valmistajan asiakaspalvelun tai vastaavan ammattitaitoisen tehtäväksi. • Vain ammattihenkilöt saavat korjata tätä laitetta. Asiattomasta korjauksesta saattaa syntyä huomattavia vaaroja. Käänny korjauksissa Electrolux-asiakas- palvelun tai laitteen myyjäliikkeen puo- leen.
 • Seite 20 822_949_278 KM400EX.book Seite 20 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 • Tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt • Käynnistä laite vain, työvälineiden (mukaan lukien lapset), jotka eivät ole ollessa astiassa, jossa elintarvikkeet tul- fyysisesti, aistillisesti tai henkisesti täy- laan työstämään. Odota työvälineiden sin kehittyneitä...
 • Seite 21: Käyttöönotto

  822_949_278 KM400EX.book Seite 21 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Käyttö: Työkalun kiinnitys/irrotus (kuva 3) Pöytä-/käsivatkaimella voit sekoittaa, alustaa ja vatkata elintarvikkeita. Pysäytä kone ja irrota verkkopistoke Sekoitinta ja sekoituskulhoa käyttävät pistorasiasta ennen työkalun irrotusta! omat moottorit, sekoittimen ja sekoi- 0 Työnnä...
 • Seite 22 822_949_278 KM400EX.book Seite 22 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 0 Käynnistyskytkimellä (kuva 1+6/B) Työskentely sekoittimen kanssa – voit käynnistää ja pysäyttää laitetta, Jos sekoitin on asennettu sekoitusteli- – säätää moottorin kierrosluvun vii- neeseen käynnistyy myös sekoituskulho dessä portaassa esivalitun nopeus- automaattisesti sekoitinta käynnistet- alueen puitteissa.
 • Seite 23: Puhdistus Ja Hoito

  822_949_278 KM400EX.book Seite 23 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Sekoituskulhon nopeus Muovinen sekoituskulho Käytä nopeusporrasta "II" munanval- (vain Stand Mixer 400) kuaisen ja kerman vatkaamiseen sekä Puhdista muovinen sekoituskulho tiski- kevyeiden kakkutainoiden sekoittami- vedessä. seen, porrasta "I" raskaille taikinoille ja suurille määrille.
 • Seite 24: Safety Instructions

  After this symbol you receive supple- Safety instructions mentary information on the practical application and use of the appliance. The safety standards of Electrolux elec- tric appliances are in keeping with the Tips and information about the eco- recognised rules of technology and the nomical and environmentally friendly law governing the safety of appliances.
 • Seite 25 822_949_278 KM400EX.book Seite 25 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 contact the Electrolux customer service advised, however, to use the supplied department or your dealer in the event mixing bowls. of repairs being necessary. • Never switch on the appliance until the •...
 • Seite 26: Preparing For Use

  822_949_278 KM400EX.book Seite 26 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Operation Inserting/removing accessories (Figure 3) You can use the processor/hand mixer to mix, knead and whisk food. The Before releasing the accessories, switch mixer and mixing bowl are each driven off the mixer and remove the plug separately by their own motors, and from the mains socket!
 • Seite 27 822_949_278 KM400EX.book Seite 27 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 0 The ON/OFF switch (Figure 1+6/B) is Working with the mixer/ used to: processor – switch the mixer ON and OFF, – control the mixer speed (5 speed set- When the mixer is attached to the tings) in the pre-selected speed processor stand, the mixing bowl is range.
 • Seite 28: Cleaning And Care

  822_949_278 KM400EX.book Seite 28 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Mixing bowl speed Storage Use speed "II" for whisking egg white, Store the dough hooks and whisks in cream and light cake mixtures. Use the mixing bowl located on the proces- speed "I"...
 • Seite 29: Sicherheitshinweise

  822_949_278 KM400EX.book Seite 29 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Sehr geehrte Kundin, Sicherheitshinweise sehr geehrter Kunde, Die Sicherheit von Electrolux-Elektro- geräten entspricht den anerkannten lesen Sie bitte diese Gebrauchsanwei- Regeln der Technik und dem Gerätesi- sung sorgfältig durch. Beachten Sie vor cherheitsgesetz.
 • Seite 30: Entsorgung

  822_949_278 KM400EX.book Seite 30 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 über Kindern eine besondere der Hand hinein. Es besteht Verlet- Aufsichtspflicht! zungsgefahr! • Kinder müssen beaufsichtigt werden • Nach Beendigung der Arbeiten ist das um sicherzustellen, dass sie nicht mit Gerät auszuschalten und der Netz- dem Gerät spielen.
 • Seite 31: Werkzeug Einstecken/Entnehmen (Bild 3)

  822_949_278 KM400EX.book Seite 31 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 0 Ein Knethaken ist mit einem zusätzli- Handmixer benutzen. Führen Sie dabei das Gerät in ruhigen Kreisen durch das chen kleinen Ring bei der Scheibe am Gefäß mit den Lebensmitteln. Schaft ausgestattet.
 • Seite 32 822_949_278 KM400EX.book Seite 32 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 0 Solange Sie bei laufendem Gerät die jeweils abkühlen (nach 10 Minuten ohne Unterbrechung mindestens Taste Pulse (Bild 1+6/D) drücken, arbei- 20 Minuten). tet der Mixer mit der höchsten Geschwindigkeit. Maximal verarbeitbare Mengen: Ver- Geschwindigkeit der Rühr- arbeiten Sie in der Rührschüssel maxi-...
 • Seite 33: Reinigung Und Pflege

  822_949_278 KM400EX.book Seite 33 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Reinigung und Pflege Aufbewahrung Bewahren Sie Knethaken und Schlag- Rückstände von Karotten- und Rot- besen in der auf den Rührständer auf- krautsäften auf Plastikteilen entfernt gesetzten Rührschüssel auf. So sind sie man vor dem Abspülen mit Speiseöl.
 • Seite 34: Mode D'emploi

  822_949_278 KM400EX.book Seite 34 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Chère cliente, Description de Cher client, l’appareil (Fig. 1) Veuillez lire soigneusement le présent Touche d'éjection mode d'emploi. Observez spécialement Touche Marche/Arrêt les indications de sécurité figurant en Sélecteur de vitesse première page ! Conservez ce mode Touche pulse d'emploi pour toute référence ultérieu-...
 • Seite 35: Protection De L'environnement

  822_949_278 KM400EX.book Seite 35 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 vention n'est pas prise en charge par la résultant d'une utilisation non con- garantie. forme ou d'une fausse manœuvre. • Les travaux de réparations d’appareil Installation, raccordement, électriques ne peuvent être réalisés que mise en service par des spécialistes agréés.
 • Seite 36: Mise En Marche

  822_949_278 KM400EX.book Seite 36 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 0 Pour poser le mixer, le placer sur le Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez socle (les deux crochets du socle prendre contact avec le bureau munici- s'engagent dans le mixer) et appuyer pal de votre région, votre service d’éli- vers le bas pour le verrouiller.
 • Seite 37: Arrêter L'appareil

  822_949_278 KM400EX.book Seite 37 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 0 Pour enlever le bol, le tourner dans le 0 Avec la touche Marche-Arrêt sens contraire à celui des aiguilles (figures 1+6/B) d'une montre. – vous mettez en marche ou arrêtez Au besoin, tenir la partie inférieure l'appareil, d'une main.
 • Seite 38: Nettoyage Et Entretien

  822_949_278 KM400EX.book Seite 38 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Choix des réglages corrects Les indications suivantes sont des valeurs indicatives. Vitesse du mixer Sélecteur de vitesse Interrupteur (figures 1+6/C) (figures 1+6/B) commencer à 1 ou 2, puis • pétrir, mélanger : augmenter jusqu'à...
 • Seite 39: Caractéristiques Techniques

  822_949_278 KM400EX.book Seite 39 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Bol en plastique (uniquement sur Caractéristiques le modèle Stand Mixer 400) techniques Lavez le bol à l'eau courante avec du Tension du réseau : 230 - 240 V liquide vaisselle. Puissance consommée : 380 W Si vous souhaitez laver le bol en plas- Durée maximale de fonctionnement :...
 • Seite 40: Geachte Klant

  822_949_278 KM400EX.book Seite 40 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Geachte klant Veiligheidsinstructies Lees deze gebruiksaanwijzing aandach- De veiligheid van dit apparaat voldoet tig door. Lees vooral de aanwijzingen aan de officiële regels der techniek en m.b.t. de veiligheid op de eerste de wet in het kader van veilige appara- pagina's van deze gebruiksaanwijzing.
 • Seite 41: Afvalverwerking

  822_949_278 KM400EX.book Seite 41 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Denk bij het gebruik van het Afvalverwerking apparaat aan deze punten Verpakkingsmateriaal • Werp de gardes of kneedhaken niet uit terwijl het apparaat loopt. De verpakkingsmaterialen zijn niet • Kom nooit met uw vingers in de buurt schadelijk voor het milieu en herbruik- van de deeghaken of de gardes wan- baar.
 • Seite 42: Werken Met De Mixer

  822_949_278 KM400EX.book Seite 42 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 0 Eén kneedhaak is bij de schijf aan de bij in rustige kringen door de kom of bak met levensmiddelen. schacht voorzien van een extra ringe- tje. Deze kneedhaak kan alleen in de Met de kneedhaken (afbeelding 1/M) bijpassende opening worden gestoken.
 • Seite 43 822_949_278 KM400EX.book Seite 43 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Maximaal verwerkbare hoeveelheden: 0 Zolang u, terwijl het apparaat loopt, de verwerk in de mengkom maximaal pulsknop (afbeelding 1+6/D) ingedrukt 1,5 kg vaste of 1,75 l vloeibare ingre- houdt, werkt de mixer op de hoogste diënten.
 • Seite 44: Reiniging En Verzorging

  822_949_278 KM400EX.book Seite 44 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Reiniging en verzorging Opbergen Bewaar kneedhaken en gardes in de op Resten van wortel- en rodekoolsap op de mengstandaard geplaatste meng- plastic onderdelen verwijdert u voor kom. Zo zijn ze tegen beschadiging het afspoelen met slaolie.
 • Seite 45: Gentile Cliente

  822_949_278 KM400EX.book Seite 45 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Gentile Cliente Avvertenze di sicurezza La preghiamo di leggere attentamente La sicurezza di questo apparecchio è le presenti istruzioni per l’uso, osser- conforme alle regole riconosciute della vando in particolare le avvertenze di si- tecnica e alla legge sulla sicurezza degli curezza riportate nelle prime pagine! Si apparecchi.
 • Seite 46: Smaltimento

  822_949_278 KM400EX.book Seite 46 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 attenersi sempre ad un particolare mento e non mettervi dentro le mani. obbligo di sorveglianza! Esiste il pericolo di ferirsi! • Tenere l'apparecchio lontano dalla por- • Dopo terminati i lavori, l'apparecchio tata dei bambini.
 • Seite 47: Lavorare Con Il Mixer

  822_949_278 KM400EX.book Seite 47 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Il mixer può essere tolto facilmente dal trario la pasta verrebbe trasportata supporto del frullino e usato come verso l'alto! semplice mixer manuale. In tal caso 0 Un gancio da impasto dispone di un guidare l'apparecchio, con lenti movi- piccolo anello supplementare presso il menti circolari, nel contenitore con gli...
 • Seite 48 822_949_278 KM400EX.book Seite 48 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 L'apparecchio può essere utilizzato 0 Fintanto si tiene premuto il tasto Pulse ininterrottamente fino a 10 minuti. (figura 1+6/D) mentre l'apparecchio è Dopo un lungo esercizio ininterrotto in funzione, il mixer lavora alla velocità dell'apparecchio, lasciarlo raffreddare massima.
 • Seite 49: Pulizia E Cura

  822_949_278 KM400EX.book Seite 49 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Pulizia e cura Conservazione Conservare gancio da impasto e frusta I residui di carote e succhi di cavolo nel vaso da lavoro applicato nel sup- rosso sulle parti di plastica si tolgono porto del frullino.
 • Seite 50: Normas De Seguridad

  822_949_278 KM400EX.book Seite 50 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Estimado/a cliente: Descripción del aparato (Figura 1) Lea detenida y completamente las ins- trucciones de uso. En especial, observe Botón de expulsión las normas de seguridad incluidas en Interruptor de conexión / desconexión las primeras páginas de estas instruc- Selector de velocidad ciones de uso.
 • Seite 51: Eliminación De Desechos

  822_949_278 KM400EX.book Seite 51 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 • Las reparaciones en este aparato deben Instalación, conexión, puesta en ser ejecutadas únicamente por técnicos servicio cualificados. En caso de reparaciones • Los accesorios solo se podrán poner o inadecuadas se pueden producir consi- quitar si el aparato está...
 • Seite 52: Puesta En Funcionamiento

  822_949_278 KM400EX.book Seite 52 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 cias negativas para el ambiente y la Puesta en funcionamiento salud pública, lo cual podría ocurrir si Poner (o quitar, si se va a usar este producto no se manipula de forma adecuada.
 • Seite 53: Utilización De La Batidora

  822_949_278 KM400EX.book Seite 53 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Cantidades máximas de trabajo: Bascular el brazo de la batidora podrá utilizar el aparato con un hacia arriba / abajo (Fig. 4) máximo de 1,5 Kg de alimentos sólidos Antes de bascular el brazo de la bati- o con 1,75 litros de líquidos en el reci- dora hacia arriba, desconectar el apa- piente de mezclado.
 • Seite 54: Limpieza Y Cuidados

  822_949_278 KM400EX.book Seite 54 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Selección correcta de los ajustes Los siguientes consejos le servirán como directrices. Velocidad batidora Selector rango velocidad Interruptor conexión / (Fig.1+6/C) desconexión (Fig 1+6/B) Comenzar con 1 ó 2, después •...
 • Seite 55: Cómo Guardar El Aparato

  822_949_278 KM400EX.book Seite 55 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Recipiente mezclador de plástico Datos técnicos (sólo Stand Mixer 400) Tensión de red: 230 - 240 V Para limpiar el recipiente mezclador de Potencia: 380 W plástico, friéguelo normalmente. Tiempo máximo de uso continuado: Si quiere meter el recipiente mezclador 10 minutos en el lavavajillas, deberá...
 • Seite 56: Instruções De Segurança

  822_949_278 KM400EX.book Seite 56 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Prezado cliente, Descrição do aparelho (figura 1) Leia este manual de instruções com atenção. Tenha especial atenção às Ins- Tecla de expulsão truções de segurança nas primeiras Interruptor para ligar / desligar páginas deste manual de instruções! Selector de velocidade Guarde este manual de instruções para...
 • Seite 57 822_949_278 KM400EX.book Seite 57 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 • Qualquer reparação neste aparelho impróprio ou pelo manuseamento deve ser efectuada unicamente por incorrecto da máquina. técnicos especializados. Reparações Instalação, ligação, colocação em inadequadas podem causar ferimentos funcionamento graves. Em caso de reparação, dirija-se •...
 • Seite 58: Colocação Em Funcionamento

  822_949_278 KM400EX.book Seite 58 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 electrónico. Ao garantir uma elimi- Colocação em funcionamento nação adequada deste produto, irá aju- Coloque ou tire a batedeira do dar a evitar eventuais consequências negativas para o meio ambiente e para seu suporte (Fig.
 • Seite 59 822_949_278 KM400EX.book Seite 59 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Quantidades máximas de trabalho: 0 Aperte a tecla de balanceio (Fig. 1/F) poderá utilizar o aparelho com 1,5 Kg e desloque o braço para cima / para de alimentos sólidos ou 1,75 litros de baixo, até...
 • Seite 60: Limpeza E Cuidados

  822_949_278 KM400EX.book Seite 60 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Selecção correcta dos ajustes Os seguintes conselhos podem servir de orientação. Velocidade batedeira Selector nível velocidade Interruptor para ligar / (Fig.1+6/C) desligar (Fig 1+6/B) Começar com 1 ou 2, depois •...
 • Seite 61: Dados Técnicos

  822_949_278 KM400EX.book Seite 61 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Recipiente misturador de Dados técnicos plástico (só Stand Mixer 400) Tensão de rede: 230 - 240 V Para limpar o recipiente misturador de Potência: 380 W plástico, lave-o normalmente com Tempo máximo de uso contínuo: água e detergente.
 • Seite 62: Návod K Použití

  822_949_278 KM400EX.book Seite 62 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Vážená zákaznice, Popis pøístroje vážený zákazníku, (obr. 1) pøeètìtì si laskavì peèlivì tento Tlaèítko pro vyjímání nástrojù návod k použití. Vypínaè Dbejte pøedevším bezpeènostních Spínaè rozsahu rychlosti pokynù na prvních stránkách tohoto Pulzní...
 • Seite 63 822_949_278 KM400EX.book Seite 63 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 • Opravy tohoto spotøebièe smí provádìt • Výrobce neruèí za pøípadné škody pouze odbornì vyškolení pracovníci. zpùsobené nevhodným použitím Nesprávnì provedené opravy mohou pøístroje nebo jeho chybnou zpùsobit znaèné škody. Potøebujete-li obsluhou.
 • Seite 64: Uvedení Do Provozu

  822_949_278 KM400EX.book Seite 64 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Uvedení do provozu nického zarízení. Zajištením správné likvidace tohoto výrobku pomužete Nasazení mixéru na zabránit negativním dusledkum pro podstavec/sejmutí mixéru životní prostredí a lidské zdraví, které by jinak byly zpusobeny nevhodnou z podstavce (obr.
 • Seite 65: Práce S Mixérem

  822_949_278 KM400EX.book Seite 65 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Pøevrácení mixéru nahoru/ zpracovávejte maximálnì 1,5 kg pevných nebo 1,75 l tekutých dolù (obr. 4) potravin. Pøed obrácením mixéru nahoru je Zapnutí pøístroje (obr. 6) mixér vždy nutno vypnout! 0 Pomocí spínaèe rozsahu rychlosti 0 Stisknìte tlaèítko pro pøevrácení...
 • Seite 66: Èištìní A Údržba

  822_949_278 KM400EX.book Seite 66 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Volba správného nastavení Pøi volbì nastavení vám mohou jako smìrnice posloužit následující pokyny. Rychlost mixéru Spínaè rozsahu rychlosti Hlavní vypínac (obr. 1+6/C) (obr. 1+6/B) Zaènìte stupnìm 1 nebo • Hnìtení, mísení: 2, poté...
 • Seite 67: Technické Údaje

  822_949_278 KM400EX.book Seite 67 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Technické údaje Umìlohmotná míchací nádoba (pouze u typu Napìtí v síti: 230 - 240 V Stand Mixer 400) Pøíkon: 380 W Umìlohmotnou míchací nádobu Maximální doba provozu: 10 minut umývejte s ostatním nádobím v døezu.
 • Seite 68: Zasady Bezpieczeñstwa

  Tym symbolem oznaczono informacje uzupe³niaj¹ce, dotycz¹ce obs³ugi i bezpieczeñstwa praktycznych zastosowañ sprzêtu. Bezpieczeñstwo sprzêtu Symbolem koniczynki oznaczono elektrycznego firmy Electrolux rady i wskazówki dotycz¹ce odpowiada ogólnie stosowanym ekonomicznego i przyjaznego dla technicznym przepisom i zasadom naturalnego œrodowiska sposobu dotycz¹cym bezpieczeñstwa sprzêtu.
 • Seite 69 W przypadku koniecznoœci sieciowego. naprawy sprzêtu nale¿y zwróciæ siê • Urz¹dzenia nie nale¿y czyœciæ pod do punktu serwisowego Electrolux bie¿¹c¹ wod¹ lub zanurzaæ w lub do punktu handlowego. wodzie. • To urz¹dzenie nie jest przeznaczone •...
 • Seite 70 822_949_278 KM400EX.book Seite 70 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Za pomoc¹ koñcówki do wyrabiania Recykling ciasta (rysunek 1/M) mo¿na wyra- biaæ ciê¿kie ciasta, takie jak ciasto Materia³ opakowania dro¿d¿owe, ciasto kruche, ciasto Materia³y opakowania mog¹ bez kartoflane i ciê¿kie ciasta p³ynne. ograniczeñ...
 • Seite 71 822_949_278 KM400EX.book Seite 71 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 0 Koñcówka do wyrabiania ciasta 10 minut. Po d³u¿szym czasie pracy wyposa¿ona jest dodatkowo w ma³y bez przerwy urz¹dzenie nale¿y za pierœcieñ przy podk³adce na trzonku. ka¿dym razem wy³¹czyæ w celu jego Tak¹...
 • Seite 72: Czyszczenie I Pielêgnacja

  822_949_278 KM400EX.book Seite 72 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Wybór prawid³owych ustawieñ Nastêpuj¹ce wskazówki mog¹ s³u¿yæ jako wytyczne. Prêdkoœæ miksera Prze³¹cznik prêdkoœci W³¹cznik / wy³¹cznik (rysunek 1+6/C) (rysunek 1+6/B) Rozpocz¹æ od 1 lub 2 • Wyrabianie, ugniatanie: nastêpnie prze³¹czyæ na 5 •...
 • Seite 73: Dane Techniczne

  822_949_278 KM400EX.book Seite 73 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Dane techniczne Miska z tworzywa sztucznego (tylko Stand Mixer 400) Napiêcie sieciowe: 230 - 240 V Miskê z tworzywa sztucznego myæ w Pobór mocy: 380 W wodzie z dodatkiem p³ynu. Maksymalny czas pracy: 10 minut W zmywarce do naczyñ...
 • Seite 74: Használati Útmutató

  822_949_278 KM400EX.book Seite 74 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Tisztelt Vásárló! Készülék leírása (1. ábra) Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót. Mindenekelõtt Keverõszár-kidobó gomb azt kérjük, hogy az útmutató elsõ Ki-bekapcsoló gomb lapjain közölt biztonsági tudnivalókat Sebességválasztó kapcsoló tartsa be.
 • Seite 75 822_949_278 KM400EX.book Seite 75 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 • A készüléken javításokat csak rendeltetésszerû használat vagy szakember végezhet. A szakszerûtlen kezelés okozott. szakszerûtlen javítások jelentõs Összeállítás, csatlakoztatás, károkat okozhatnak. Amennyiben üzembe helyezés javításra van szükség, forduljon a • A habverõ- ill. keverõszárakat csak vevõszolgálathoz vagy a hivatalos akkor szabad a készülékbe helyezni márkakereskedõhöz.
 • Seite 76: A Készülék Kezelése

  822_949_278 KM400EX.book Seite 76 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Üzembe helyezés zetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezötlen A mixer felhelyezése és következményeket, amelyeket ellen- levétele a keverõállványról kezö esetben a termék nem meg- felelö hulladékkezelése okozhatna. Ha (2.
 • Seite 77 822_949_278 KM400EX.book Seite 77 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Maximálisan feldolgozható A mixer dõlésszögének mennyiségek: a keverõtálban állítása felfelé vagy lefelé egyszerre legfeljebb 1,5 kg szilárd, (4. ábra) ill. 1,75 l folyékony élelmiszer dolgozható fel. A felfelé történõ állításhoz a mixert feltétlenül ki kell kapcsolni.
 • Seite 78: Tisztítás És Ápolás

  822_949_278 KM400EX.book Seite 78 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 A helyes beállítás kiválasztása A következõ útmutató szolgáljon irányelvként: Mixer sebessége Sebességválasztó kapcsoló Ki-bekapcsoló gomb (1+6. ábra, C) (1+6. ábra, B) 1-es vagy 2-es fokozaton • dagasztás, keverés: kezdjük, majd 5-ösre kapcsolhatunk •...
 • Seite 79: Mûszaki Adatok

  822_949_278 KM400EX.book Seite 79 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Mûszaki adatok Mûanyag keverõtál (csak a Stand Mixer 400 típusnál) Hálózati feszültség: 230 - 240 V A mûanyag keverõtálat szabad Teljesítmény: 380 W mosogatni. A használat maximális idõtartama: Amennyiben a mûanyag keverõtálat 10 perc mosogatógépben mosogatjuk, akkor a felsõ...
 • Seite 80: Návod Na Obsluhu

  Vedľa tohto symbolu sa budú nachádzat’ dodatočné informácie a Bezpečnostné pokyny praktické rady o používaní Teito bezpečnostné štandardy prístroja. elektrických zariadení Electrolux Ďatelina označuje rady a boli vypracované podľa informácie o hospodárnom a uznávaných technologických pravidiel a zákonov, ktoré upravujú...
 • Seite 81: Používanie Prístroja

  • Ručný mixér sa smie používat’ na nevyhnutnosti opravy vyhľadajte miešanie potravín v akejkoľvek prosíme zákaznícke oddelenie vhodnej mise. Odporúčame vám Electrolux alebo vášho predajcu. však používat’ dodané • Tento prístroj nesmú používat’ zmiešavacie misy. osoby (vrátane detí) so zníženými •...
 • Seite 82: Príprava Na Použitie

  822_949_278 KM400EX.book Seite 82 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Príprava na použitie zdravie, ku ktorému by inak mohlo dôjst’ v prípade nesprávnej Montáž/odmontovanie mixéra likvidácie tohto výrobku. Podrobnejšie informácie o na stojan robota (Obrázok 2) recyklácii tohto výrobku môžete Pred nasadením alebo získat’...
 • Seite 83 822_949_278 KM400EX.book Seite 83 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Zdvíhanie/spúšt’anie mixéra Zapnutie mixéra (Obrázok 4) (Obrázok 6) 0 Navoľte rýchlost’ prepínačom Pred zdvíhaním/spúšt’aním musí rýchlosti (obr. 1+6/C): byt’ mixér vypnutý! pomalé rýchlosti, alebo 0 Stlačte tlačidlo zdvíhania/ spúšt’ania (obr. vysoké...
 • Seite 84: Čistenie A Údržba

  822_949_278 KM400EX.book Seite 84 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Výber správneho nastavenia Nasledujúce poznámky sa môžu použit’ ako návod. Rýchlost’ mixéra Prepínač rýchlosti Hlavný vypínač (Obrázok 1+6/C) (Obrázok 1+6/B) začnite s 1 alebo 2, • Hnetenie, mixovanie: potom rýchlost’ až do 5 •...
 • Seite 85 822_949_278 KM400EX.book Seite 85 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Technické údaje Plastická zmiešavacia misa (Len stojanový mixér 400) Siet’ové napätie: 230 - 240 V Plastickú zmiešavaciu misu umyte Príkon: 380 W vo vode s čistiacim prostriedkom. Maximálny nepretržitý prevádzkový čas: 10 minút Ak chcete plastickú...
 • Seite 86: Spoštovani Kupec

  Stikalo VKLOP/IZKLOP nevarnost za uporabnika. Če je Stikalo za izbiro hitrostnega potrebno popravilo, se obrnite na območja oddelek servisne službe Electrolux Impulzni gumb ali na vašega trgovca. Mešalnik • Ta naprava ni namenjena, da bi jo Gumb za dviganje/spuščanje uporabljale osebe (vključno z...
 • Seite 87 822_949_278 KM400EX.book Seite 87 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Odstranjevanje Pri uporabi svojega aparata • Nikdar ne odpenjajte priključkov, medtem ko robot/mešalnik deluje. Embalaža • Pazite, da z roko ne sežete v Embalažni material je okolju vrteče se metlice in kavlja za prijazen in je primeren za gnetenje testa.
 • Seite 88: Priprava Na Uporabo

  822_949_278 KM400EX.book Seite 88 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Kavlja za gnetenje testa (slika 1/M) 0 Eden od kavljev za testo ima se uporabljate za gosto testo, npr. dodaten obroček ob manšeti kvašeno testo, krhko testo, na steblu. Ta kavelj za testo gre krompirjevo testo in umešano samo v režo, za katero je testo.
 • Seite 89 822_949_278 KM400EX.book Seite 89 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Aparat lahko uporabljate do 0 Stikalo VKLOP/IZKLOP 10 minut brez prekinitve. Po (slika 1+6/B) služi za: dolgem neprekinjenem delovanju – vklop in izklop mešalnika, ga pustite, da se ohladi (vsaj –...
 • Seite 90 822_949_278 KM400EX.book Seite 90 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Shranjevanje Čiščenje in nega Kavlje za testo in metlici za Ostanke korenja in soka rdečega stepanje shranite v mešalno zelja lahko odstranite s plastičnih skledo, ki se nahaja na podstavku delov z jedilnim oljem, preden se aparata.
 • Seite 91: Sigurnosne Upute

  822_949_278 KM400EX.book Seite 91 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Dragi kupče, Sigurnosne upute Sigurnosni standardi električnih Molimo, pažljivo pročitajte ove aparata Electrolux sastoje se u upute za uporabu. praćenju priznatih tehnoloških Iznad svega, molimo, pridržavajte pravila i zakona koji reguliraju se sigurnosnih uputa na prvih sigurnost uređaja.
 • Seite 92 822_949_278 KM400EX.book Seite 92 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Odbacivanje Kada koristite vaš aparat: • Nikada ne otpuštajte priključke dok Ambalažni materijal procesor/mikser radi. Ambalažni materijali nisu štetni za • Držite prste podalje od radećih okoliš i mogu se reciklirati. Plastične miješalica i kuka za tijesto.
 • Seite 93 822_949_278 KM400EX.book Seite 93 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 mikser u malim kružnim pokretima naopako, tijesto će se premještati unutar posude sa sastojcima. po kukama prema gore. 0 Jedna od kuka za tijesto ima Kuke za miješenje (Sl. 1/M) koriste dodatni mali prsten pored ogrlice se za teška tijesta, poput dizanog na vratilu.
 • Seite 94 822_949_278 KM400EX.book Seite 94 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Aparat se može koristiti do – uključivanje i isključivanje 10 minuta bez zaustavljanja. Svaki miksera, put nakon duljeg stalnog rada treba – kontrolu brzine miksera ga ostaviti da se ohladi (najmanje (5 postavki brzine) u 20 minuta nakon neprekidnog rada predodređenom rasponu brzina.
 • Seite 95: Čišćenje I Skrb

  822_949_278 KM400EX.book Seite 95 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Čišćenje i skrb Spremanje Kuke za tijesto i miješalice Ostaci mrkve i sok crvenog kupusa spremite u posudu za miješanje, mogu se ukloniti s plastičnih smještenu na osnovi procesora. dijelova uljem za kuhanje prije Tako ćete ih zaštiti od oštećivanja.
 • Seite 96: Sigurnosna Uputstva

  Dragi kupče Sigurnosna uputstva Molimo da pažljivo pročitate ova Sigurnosni standardi električnih uputstva za upotrebu. aparata Electrolux se sastoje u praćenju priznatih tehnoloških Pre svega, molimo vas da se držite bezbednosnih uputstava na pravila i zakona koji regulišu bezbednost uređaja. Ipak, kao početnih nekoliko strana ovih...
 • Seite 97 822_949_278 KM400EX.book Seite 97 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 • Deca treba da budu pod • Kada završite rad aparatom, nadzorom kako bi se osiguralo isključite ga i iskopčajte iz da se ne igraju sa ovim električne mreže. uređajem. Odbacivanje Kada koristite vaš...
 • Seite 98 822_949_278 KM400EX.book Seite 98 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Dve kuke za testo imaju drugačije Mikser može lako da se skine sa oblikovane utikače/vratove i moraju postolja procesora i i da se koristi da se utisnu u pravilan prorez. Ako kao standardni ručni mikser.
 • Seite 99 822_949_278 KM400EX.book Seite 99 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Rad mikserom/ 0 Prekidač UKLJ/ISKLJ (Slika 1+6/B) služi za: procesorom – uključivanje i isključivanje miksera, Kada je mikser učvršćen na – kontrolu brzine miksera (5 postolje procesora, pri uključivanju postavki brzine) u miksera automatski se uključuje predodređenom opsegu brzina.
 • Seite 100: Čišćenje I Održavanje

  822_949_278 KM400EX.book Seite 100 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Brzina posude za mešanje Plastična posuda za mešanje Koristite brzinu "II" za mlaćenje (Samo Stand Mixer 400) belanjaka, kreme i lakih smesa za Plastičnu posudu za mešanje kolače. Koristite brzinu "I" za teška perite u vodi sa tekućim testa i velike količine.
 • Seite 101: Instrucţiuni De Utilizare

  Sfaturile şi informaţiile despre Standardele de siguranţă ale utilizarea aparatului în mod aparatelor electrice Electrolux economic şi ecologic sunt marcate respectă regulile tehnologice cu trifoi. recunoscute şi legislaţia privind siguranţa aparatelor. Cu toate acestea, ca producător, suntem dedicaţi familiarizării dvs.
 • Seite 102: Siguranţa Copiilor

  Contactaţi departamentul utilizarea aparatului în orice alte de service clienţi Electrolux sau scopuri decât cele pentru care a vânzătorul dvs. în cazul în care fost proiectat sau de utilizarea sunt necesare reparaţii.
 • Seite 103 822_949_278 KM400EX.book Seite 103 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Eliminarea acest mod, deplasaţi mixerul manual într-o mişcare circulară uniformă în interiorul vasului cu Ambalajul ingrediente. Ambalajele sunt ecologice şi pot fi Cârligele pentru aluat (Figura 1/M) reciclate. Componentele de plastic sunt utilizate pentru aluaturile sunt identificate după...
 • Seite 104 822_949_278 KM400EX.book Seite 104 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Poate fi necesar să ţineţi baza mixerelor, până când se fixează în pentru prevenirea rotirii. poziţie. Cele două cârlige pentru aluat au Poziţia necentrală a mixerului face fişe de forme diferite şi trebuie uşoară...
 • Seite 105 822_949_278 KM400EX.book Seite 105 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Selectarea turaţiei vasului Oprirea mixerului pentru amestec (Figura 7) 0 Culisaţi întrerupătorul pornit/oprit Vasul pentru amestec are două (Figura 1+6/B) la "0". setări de turaţie. – Mixerul şi vasul pentru amestec 0 Întrerupătorul selector de turaţie al sunt oprite.
 • Seite 106: Date Tehnice

  822_949_278 KM400EX.book Seite 106 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Curăţarea şi îngrijirea Vasul pentru amestec de plastic (numai pentru mixerul Resturile de morcov şi suc de 400 cu suport) varză roşie pot fi îndepărtate de pe Spălaţi vasul pentru amestec de piesele de plastic cu ulei de gătit plastic în apă...
 • Seite 107: Drošības Noteikumi

  822_949_278 KM400EX.book Seite 107 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Cienījamais pircēj, Drošības noteikumi Lūdzu, uzmanīgi izlasi šīs Electrolux elektrisko ierīču drošības lietošanas instrukcijas. standarti atbilst atzītajiem Pats galvenais, ievērojiet drošības tehnoloģiju noteikumiem un noteikumus, kas aprakstīti pirmajās likumiem, kas nosaka ierīču šo lietošanas instrukciju lapaspusēs!
 • Seite 108: Atbrīvošanās No Atkritumiem

  822_949_278 KM400EX.book Seite 108 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Atbrīvošanās no atkritumiem Kad izmantojat savu ierīci • nekad neatbrīvojiet piederumus, Iepakošanas materiāls kamēr ierīce/mikseris darbojas. Iepakošanas materiāli ir videi • Nekad neaiztieciet ar rokām draudzīgi un tos var nodot putojamās slotiņas un mīklas āķus, otrreizējai pārstrādei.
 • Seite 109 822_949_278 KM400EX.book Seite 109 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 kustībā apkārt traukam, kurā jāiespiež atbilstošajās atverēs. atrodas sastāvdaļas. Nepareiza ievietošana novedīs pie tā, ka mīkla pārvietosies pa uzgali Mīklas āķi (1/M attēls) tiek izmantoti uz augšu! smagām mīklām, tādām kā rauga 0 Vienam no mīklas āķiem ir mīkla, drupeniem garozas papildus neliels gredzens uz ieliktņa...
 • Seite 110 822_949_278 KM400EX.book Seite 110 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Ierīci var izmantot līdz pat – ieslēgtu (ON) un izslēgtu (OFF) 10 minūtēm bez apstāšanās. Tai ir mikseri, jāļauj atdziest katru reizi pēc – kontrolētu miksera ātrumu paildzinātas, ilgstošas darbības (5 ātrumu iestatījumi) iepriekš...
 • Seite 111: Tehniskie Dati

  822_949_278 KM400EX.book Seite 111 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Tīrīšana un kopšana Plastmasas maisīšanas trauks (Tikai Stand Mixer 400) Burkānu un sarkano kāpostu sulas Plastmasas maisīšanas trauku nogulsnes var notīrīt no plastmasas mazgājiet ūdenī ar trauku daļām ar cepamo eļļu, pirms tiek mazgāšanas līdzekli.
 • Seite 112: Instrukcija

  Šalia šio simbolio pamatysite apačios) papildomą informaciją ir praktiškus šio prietaiso naudojimo patarimus. Saugumo taisyklės Dobilo lapas ˛ymi patarimus ir „Electrolux“ elektrinių buitinių informaciją, susijusią su energiją prietaisų saugumo standartai taupančiais ir aplinkai atitinka pripažintas technines nekenksmingais prietaiso taisykles ir prietasisų saugumo naudojimo būdais.
 • Seite 113: Vaikų Sauga

  • Prietaiso dalys gali būti įdedamos ir taisymo gali kilti didelis pavojus. ištraukiamos tik prietaisą išjungus. Jei prietaisą reikia taisyti, prašome • Rankinį maišytuvą galima naudoti susisiekti su „Electrolux“ klientų maistui maišyti bet kuriame tam aptarnavimo skyriumi arba savo tinkame dubenyje. pardavimų atstovu.
 • Seite 114 822_949_278 KM400EX.book Seite 114 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Šalinimas Naudojimas Virtuviniu kombainu/maišytuvu Įpakavimo medžiaga galite maišyti, minkyti ir plakti Įpakavimo medžiagos yra maisto produktus. Maišytuvas ir nekenksmingos aplinkai, jas galima maišymo dubuo varomi skirtingais perdirbti. Plastikiniai komponentai varikliais, o jų greičiai gali būti pažymėti ženklais, pavyzdžiui, nustatomi individualiai.
 • Seite 115: Prietaiso Paruošimas Naudoti

  822_949_278 KM400EX.book Seite 115 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Prietaiso paruošimas naudoti Maišytuvo pakėlimas ir nuleidimas Maišytuvo pritaisymas ir (4 paveikslas) nuėmimas nuo kombaino Prieš pakeldami ar nuleisdami stovo. maišytuvą, įsitikinkite, kad (2 paveikslas) maišytuvas yra išjungtas! Prieš tvirtindami ar nuimdami 0 Paspauskite pakėlimo ir nuleidimo maišytuvą, išjunkite kombainą/ mygtuką...
 • Seite 116 822_949_278 KM400EX.book Seite 116 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Maksimalus produktų kiekis: 0 Kol plakimo mygtukas (1+6/D Veikimo metu maišymo dubenyje paveikslas) laikomas nuspaustas turi būti ne daugiau nei 1,5 kg kietų prietaisui veikiant, tol maišytuvas arba 1.75 l skystų maisto produktų. dirba maksimaliu greičiu.
 • Seite 117: Valymas Ir Priežiūra

  822_949_278 KM400EX.book Seite 117 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Valymas ir priežiūra Plastikinis maišytuvo dubuo (tik „Stand Mixer 400“ Morkų ir raudonojo kopūsto sulčių maišytuvui) likučius galima pašalinti nuo Plastikinį maišymo dubenį plaukite plastikinių dalių kepimo aliejumi vandeniu su indų plovikliu. prieš...
 • Seite 118: Üldine Ohutus

  822_949_278 KM400EX.book Seite 118 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Lugupeetud klient Seadme kirjeldus (Joonis 1) Palun lugege tähelepanelikult käesolevat kasutusjuhendit. Tarviku vabastamise nupp Eriti oluline on järgida käesoleva SISSE/VÄLJA lüliti kasutusjuhendi esimestel lehtedel Kiiruse reguleerimise lüliti toodud ohutusjuhiseid! Palun hoidke Impulssnupp kasutusjuhend alles.
 • Seite 119: Laste Ohutus

  822_949_278 KM400EX.book Seite 119 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 • Käesolevat seadet võivad Paigaldamine, ühendamine ja parandada ainult vastavalt kasutamine koolitatud hooldustehnikud. • Tarvikuid võib sisestada või Ebaõige parandustöö võib kujutada eemaldada ainult siis, kui seade on olulist ohtu toote kasutajale. Kui välja lülitatud.
 • Seite 120: Ettevalmistused Kasutamiseks

  822_949_278 KM400EX.book Seite 120 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Ettevalmistused teavet selle toote ümbertöötlemise kohta saate te oma linnakantseleist, kasutamiseks olmejäätmete kõrvaldamise teenistusest või poest, kust te selle Mikseri ühendamine/ toote ostsite. eraldamine aluse küljest Kasutamine (Joonis 2) Köögikombaini/käsimikserit võib Enne mikseri paigaldamist/ kasutada toidu segamiseks, eemaldamist tuleb köögikombain/...
 • Seite 121 822_949_278 KM400EX.book Seite 121 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Mikseri tõstmine/langetamine Mikseri sisselülitamine (Joonis 4) (Joonis 6) 0 Valige kiirusereguleerija abil töö Veenduge, et mikser oleks enne kiirus (Joonis 1+6/C): tõstmist/langetamist välja lülitatud! madalad kiirused, või 0 Vajutage üles/alla nuppu (Joonis 1/F) ja keerake mikser üles kõrged kiirused.
 • Seite 122: Puhastamine Ja Hooldus

  822_949_278 KM400EX.book Seite 122 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Õigete seadistuste valimine Järgmiseid märkusi võib kasutada juhistena. Mikseri kiirus Kiiruse reguleerimise SISSE/VÄLJA lüliti lüliti (Joonis 1+6/C) (Joonis 1+6/B) alusta asendiga 1 või 2, • Sõtkumine, Segamine: seejärel liikuge kuni 5 peale •...
 • Seite 123: Tehnilised Andmed

  822_949_278 KM400EX.book Seite 123 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Tehnilised andmed Plastikust segamiskauss (ainult Alusmikser 400) Võrgupinge: 230 - 240 V Peske plastikust segamiskaussi vee Voolutarve: 380 W ja pesuvahendiga. Maksimaalne pidev kasutusaeg: 10 minutit Kui te soovite pesta plastikust segamiskaussi nõudepesumasinas, siis tuleb see paigutada ülemisse Käesolev seade vastab järgmistele...
 • Seite 124: Güvenlik Talimatları

  822_949_278 KM400EX.book Seite 124 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Sayın müşterimiz, Güvenlik talimatları Electrolux elektrik ev aletleri Lütfen, bu kullanım talimatlarını güvenlik standartları tanınmış olan dikkatli bir şekilde okuyun. teknoloji düzenlemelerine ve ev Herşeyden önce, lütfen bu kullanım aletleri güvenliğini düzenleyen talimatlarının ilk birkaç...
 • Seite 125 822_949_278 KM400EX.book Seite 125 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 • Çocuklar, cihazla oynamalarını onlara elinizle dokunmayın. Bunun engellemek için gözetim altında yapılması yaralanmaya neden tutulmalıdır. olabilir! • Cihazla işiniz bittiğinde, kapatın ve Cihazınızı kullanırken fişi elektrik prizinden çekin. • Kesinlikle mutfak robotu/mikser çalışırken aksesuarı...
 • Seite 126 822_949_278 KM400EX.book Seite 126 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Hamur karıştırıcılarının ikiside farklı Mikser robot ayağından bir dakikada mandal tiplerine sahiptir, doğru kolayca çıkarılıp, standart el mikseri deliklerin içerisine sokulmaları gibi kullanılabilir. Bu şekilde gerekir. Hatalı şekilde takılması kullanırken, el mikserini malzemeler hamurun yukarı...
 • Seite 127 822_949_278 KM400EX.book Seite 127 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Mikser/mutfak 0 ON/OFF (Açma/Kapama) düğmesi (Şekil 1+6/B) : robotunun kullanılması – mikseri AÇMAK (ON) ve KAPAMAK (OFF), Mikser mutfak robotu ayağına – mikser hızı (5 hız ayarı) önceden takıldığında, mikser açıkken seçilen hız aralığında kontrol karıştırma kasesi otomatik olarak eder.
 • Seite 128: Temizlik Ve Bakım

  822_949_278 KM400EX.book Seite 128 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Karıştırma kasesi hızı Plastik karıştırma kasesi Yumurta akı, krema ve yaş pasta (Sadece Stand Mixer 400) unlarını çırpmak için hız "II"'yi Plastik karıştırma kasesini suda kullanın. Ağır hamur ve büyük sıvı...
 • Seite 129: Общи Инструкции За Безопасност

  безопасност икономично и безвредно за околната среда използване на Стандартите за безопасност на уреда. електрическите уреди на Electrolux отговарят на признатите технологични правила и законодателството за безопасност на уредите. Въпреки това, като производител ние считаме, че е наше задължение да Ви запознаем със следните...
 • Seite 130 отговорност за щети в резултат ремонт, моля, свържете се с на неправилно използване или Отдела за обслужване на използване за цели, различни от клиенти на Electrolux или с посочените. Вашия търговски представител. Монтиране, свързване и • Този уред не е предназначен за...
 • Seite 131: Работа С Уреда

  822_949_278 KM400EX.book Seite 131 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Изхвърляне Работа с уреда Можете да използвате уреда за Опаковъчен материал бъркане, месене и разбиване на Опаковъчните материали не храна. Миксерът и купата за вредят на околната среда и разбъркване се задвижват могат...
 • Seite 132 822_949_278 KM400EX.book Seite 132 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Подготовка за употреба Вдигане/спускане на миксера (Фигура 4) Поставяне/изваждане на Уверете се, че уредът е изключен, миксера от стойката преди да го вдигате/спускате! (Фигура 2) 0 Натиснете бутона за вдигане/ Преди...
 • Seite 133 822_949_278 KM400EX.book Seite 133 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Работа с миксера/стойката 0 Ключът за включване/ изключване (фиг. 1+6/B) се използва за: Когато миксерът е сложен върху – включване и изключване на стойката, купата автоматично се миксера, включва при включването на –...
 • Seite 134: Почистване И Поддръжка

  822_949_278 KM400EX.book Seite 134 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 Скорост на купата за бъркане Пластмасова купа за Използвайте скорост "II" за разбъркване разбиване на белтъци, сметана и (само за Stand Mixer 400) леки теста за сладкиши. Измивайте пластмасовата купа Използвайте...
 • Seite 135 822_949_278 KM400EX.book Seite 135 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17...
 • Seite 136 822_949_278 KM400EX.book Seite 136 Montag, 24. Dezember 2007 5:22 17 822 949 278 - 03 - 1207...

Diese Anleitung auch für:

Asm450

Inhaltsverzeichnis