Herunterladen  Diese Seite drucken

Blaupunkt ASF501 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Instruction manual
Bedienungsanleitung
Instrukcja obsługi
Návod k použití
Návod na použitie
Használati utasítás
Navodila
Upute za uporabu
εγχειρίδιο οδηγιών
инструкциязаупотреба
Manual de instructiuni
Instrukcijų vadovas
Kasutusjuhendit
Stand fan
Stehender Lüfter
Wentylator stojący
Tyčový ventilátor
Stojanový ventilátor
álló ventilátor
Stoječi ventilator
ASF501
Stojeći ventilator
Ανεμιστήρας δαπέδου
Стоящ вентилатор
Ventilator de birou
Pastatomas ventiliatorius
Püstventilaator

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für Blaupunkt ASF501

  Inhaltszusammenfassung für Blaupunkt ASF501

 • Seite 1 ASF501 Instruction manual Upute za uporabu Bedienungsanleitung εγχειρίδιο οδηγιών Instrukcja obsługi инструкциязаупотреба Návod k použití Manual de instructiuni Návod na použitie Instrukcijų vadovas Használati utasítás Kasutusjuhendit Navodila Stand fan Stojeći ventilator Stehender Lüfter Ανεμιστήρας δαπέδου Wentylator stojący Стоящ вентилатор Tyčový ventilátor...
 • Seite 2 ASF501 Efficiency information ASF501 Description Symbol Value Unit Maximum fan flow rate 64,22 m /min Fan power input Service value (m /min)/W 1,19 Standby power consumption Fan sound power level 59,3 Maximum air velocity meters/sec 2,59 Measurement standard for service value...
 • Seite 3 ASF501 Important notes Before using this device read the instruction manual and follow the instructions inside. The manufacturer is not liable for any damages caused by the misuse of this device due to inappropriate handling. Please keep this manual for future reference.
 • Seite 4 ASF501 without supervision. Never put the power cable, the plug or the whole device into the water or any other liquids. The device should be cleaned regularly complying with the recommendations described in the section on cleaning and maintenance. Do not place the device near sources of heat, flame, an electric heating element or a hot oven.
 • Seite 5 ASF501 work properly. Do not try to repair the defected product by yourself as it can lead to electric shock. Always return the damaged device to a professional service in order to repair it. All the repairs should only be performed by authorized service professionals.
 • Seite 6 ASF501 Device is compliant with EU directives: - Low voltage directive (LVD) - Electromagnetic compatibility (EMC) Device marked CE mark on rating label When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means that the product is covered by the European Directive 2012/19/EU. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products.
 • Seite 7 ASF501 1. Front guard 8. Oscillation lock 2. Blade nut 9. Guard fixing screw 3. Fan blade 10. Control panel with push buttons 4. Back guard fixing nut 11. Telescopic fan stand 5. Back guard 12. Fan stand's height locking screw 6.
 • Seite 8 ASF501...
 • Seite 9 ASF501 Wichtige informationen Um die größte Zufriedenheit zu erreichen, sich an der Effektivität des Produktes zu erfreuen und alle seine Eigenschaften und Funktionen kennenzulernen, bitten wir Sie, sich mit dieser Anleitung vertraut zu machen, bevor Sie mit der Verwendung dieses Produktes beginnen.
 • Seite 10 ASF501 Das Gerät ist nicht für eine Steuerung mit einem externen Zeitschalter, einer getrennten Fernbedienung oder einer anderen Einrichtung, die das Gerät automatisch einschalten können, bestimmt. Vor Wartungsarbeiten muss das Gerät unbedingt vom Netz getrennt werden. Bei der Trennung des Versorgungskabels muss man es immer am Stecker aus der Steckdose ziehen.
 • Seite 11 ASF501 Wartungsarbeiten durchführen. Besondere Vorsicht sollte gewaltet werden, wenn sich in der Nähe Kinder oder Haustiere aufhalten. Man darf Kinder nicht mit dem Gerät spielen lassen. Das Gerät nicht in der Nähe von leicht brennbaren Stoffen benutzen. Setzen Sie das Gerät nicht der Wirkung atmosphärischer Einflüsse aus (Regen, direkter Sonneneinstrahlung usw.) und...
 • Seite 12 ASF501 nicht ab. Reinigen Sie den Ventilator regelmäßig von Staub, damit der Luftstrom nicht durch Schmutz blockiert wird. Legen Sie keine Gegenstände zwischen die Schutzgitter des Gerätes. Verwenden Sie den Ventilator nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit wie Badezimmer usw. Stellen Sie den...
 • Seite 13: Technische Daten

  ASF501 Das Gerät entspricht den EU-Richtlinien: - Niederspannungsgeräte - Low voltage directive (LVD) - Elektromagnetische Kompatibilität - Electromagnetic compatibility (EMC) Das Gerät besitzt das CE - Kennzeichen auf dem Typenschild Wenn sich auf dem Gerät ein Piktogramm mit einer durchgestrichenen Mülltonne befindet, bedeutet das, dass dieses Produkt den Beschlüssen der EU-Richtlinie 2012/19/EU entspricht.
 • Seite 14: Montage Und Demontage Des Geräts

  ASF501 1. Fronthaube 9. Befestigungsschraube für Haube 2. Mutter für Lüfterflügel 10. Bedienfeld mit Tasten 3. Lüfterflügel 11. Ausziehbarer Lüfterständer 4. Befestigungsmutter für Heckhaube 12. Feststellschraube der Höhe des Lüfterstativs 5. Heckhaube 13. Lüfterfuß-Schraubgitter 6. Motorwellenspindel 14. Befestigungsschrauben für den Lüfterfuß...
 • Seite 15: Ważne Informacje

  ASF501 WAŻNE INFORMACJE Aby osiągnąć najwyższą satysfakcje, cieszyć się wydajnością produktu i poznać jego wszystkie cechy i funkcje, prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji przed przystąpieniem do korzystania z tego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytać instrukcję obsługi i postępować według wskazówek w niej zawartych.
 • Seite 16 ASF501 automatycznie. Przed pracami konserwacyjnymi należy zawsze bezwzględnie odłączyć urządzenie od zasilania. Odłączając kabel zasilający należy zawsze wyciągać go z gniazdka trzymając za wtyczkę. Nigdy nie należy wyciągać przewodu zasilającego ciągnąc za kabel, ponieważ uszkodzeniu może ulec wtyczka lub kabel, w skrajnym wypadku może dojść...
 • Seite 17 ASF501 Nie wystawiaj urządzenia na działanie warunków atmosferycznych (deszczu, słońca, etc.) ani nie używaj w warunkach podwyższonej wilgotności (łazienki, wilgotne domki kempingowe). Okresowo sprawdzaj stan przewodu zasilającego. Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez...
 • Seite 18 ASF501 miejscach, z których mógłby spaść do wanny, umywalki czy innego zbiornika z wodą. Nigdy nie używać wentylatora bez zamontowanych kratek osłonowych. Nie włączać wentylatora jeżeli nie został poprawnie zmontowany, szczególnie bez zamontowanych kratek osłonowych. Nie należy ustawiać wentylatora w pobliżu firanek i innych...
 • Seite 19 Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać bezpośrednio od sprzedawcy lub w firmie Blaupunkt Competence Center, 2N-Everpol Sp. z o.o., ul. Puławska 403A, 02-801 Warszawa, tel. +48 22 331 9959, email: info@blaupunkt-audio.pl Informacje o ochronie środowiska naturalnego Opakowanie zawiera tylko niezbędne elementy.
 • Seite 20: Czyszczenie I Konserwacja

  ASF501 1. Przednia osłona 9. Śruba mocowania osłony 2. Nakrętka śmigła 10. Panel sterowania z przyciskami 3. Śmigło wentylatora 11. Stojak wentylatora teleskopowy 4. Nakrętka mocująca tylną osłonę 12. Śruba blokująca wysokość stojaka 5. Tylna osłona wentylatora 6. Trzpień ośki silnika 13.
 • Seite 21 ASF501 Důležité informace Před prvním použitím zařízení si přečtěte návod k obsluze a dodržujte všechny v něm uvedené pokyny. Výrobce nezodpovídá za škody způsobené používáním zařízení v rozporu s jeho určením nebo nesprávnou obsluhou. Návod k použití uschovejte, abyste se k němu mohli vrátit i později během používání...
 • Seite 22 ASF501 úrazu elektrickým proudem. Neponechávejte zařízení zapojené do zásuvky bez dozoru. Je zakázáno ponořovat zařízení do vody nebo do jiné tekutiny. Zařízení je nutné pravidelně čistit podle doporučení uvedených v oddíle o Čištění a údržbě zařízení. Zařízení neumísťujte v blízkosti zdrojů tepla, ohně, elektrického topného přístroje nebo na horké...
 • Seite 23 ASF501 přístroje, hrozí nebezpečí úrazu. Poškozené zařízení odevzdejte do příslušeného servisu, který provede kontrolu či opravu. Jakékoliv opravy mohou provádět pouze autorizované servisní podniky. Nesprávně provedená oprava může vést k vážnému ohrožení uživatele. Používejte pouze originální příslušenství nebo příslušenství doporučená výrobcem. Používání příslušenství...
 • Seite 24 ASF501 Zařízení splňuje požadavky směrnic Evropské unie: - Elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí - Low voltage directive (LVD) - O elektromagnetické kompatibilitě - Electromagnetic compatibility (EMC) Výrobek je opatřen označením CE na popisném štítku Je-li produkt označen tímto symbolem přeškrtnuté popelnice, podléhá produkt evropské...
 • Seite 25 ASF501 1. Přední kryt 9. Upevňovací šroub krytu 2. Matice vrtule 10. Ovládací panel s tlačítky 3. Vrtule ventilátoru 11. Teleskopický stojan ventilátoru 4. Matice zajišťující zadní kryt 12. Šroub pro nastavení výšky stojanu 5. Zadní kryt 13. Krytka šroubů v základně ventilátoru 6.
 • Seite 26 ASF501...
 • Seite 27 ASF501 Dôležité informácie Pred zahájením používania zariadenia si prečítajte návod na obsluhu a postupujte podľa v ňom obsiahnutých pokynov. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené používaním zariadenia v rozpore s jeho určením alebo jeho nesprávnou obsluhou. Návod na obsluhu uschovajte, aby ho bolo možné...
 • Seite 28 ASF501 mohla poškodiť zástrčka alebo kábel a v extrémnom prípade môže dokonca dôjsť k smrteľnému úrazu prúdom. Je zakázané ponechávať zariadenie zapnuté a zapojené do zásuvky bez dozoru. Zariadenie neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny. Zariadenie musí byť pravidelne čistené podľa pokynov popísaných v časti o čistení...
 • Seite 29 ASF501 zástrčkou alebo pokiaľ Vám spadlo alebo bolo poškodené akýmkoľvek iným spôsobom, prípadne pokiaľ nepracuje správne. Zariadenie sami neopravujte, inak hrozí úraz. Poškodené zariadenie odovzdajte do príslušného servisu kvôli kontrole alebo vykonaniu opravy. Všetky opravy môžu robiť výhradne oprávnené servisy. Nesprávne urobená...
 • Seite 30 ASF501 Zariadenie zodpovedá nárokom smerníc Európskej únie: - Smernica pre nízke napätie - Low voltage directive (LVD) - Elektromagnetická kompatibilita - Electromagnetic compatibility (EMC) Výrobok je na typovom štítku označený CE Pokiaľ sa na zariadení nachádza symbol preškrtnutého odpadkového koša, znamená to, že sa na tento výrobok vzťahujú...
 • Seite 31 ASF501 1. Predný kryt 9. Upevňovacia skrutka krytu 2. Matica vrtule 10. Ovládací panel s tlačidlami 3. Vrtuľa ventilátora 11. Teleskopický stojan ventilátora 4. Upevňovacia matica zadného krytu 12. Blokovacia skrutka výšky stojana ventilátora 5. Zadný kryt 13. Krycí prvok skrutiek podstavca ventilátora 6.
 • Seite 32 ASF501...
 • Seite 33 ASF501 Fontos információk A készülék használatának megkezdése előtt kérjük, olvassa el a használati utasítást és kövesse a benne foglalt utasításokat. A készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy nem megfelelő kezeléséből eredő károkért a gyártó felelősséget nem vállal. A használati utasítást őrizze meg, hogy a termék jövőbeni használata során is használni tudja.
 • Seite 34 ASF501 okozhat. Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amíg csatlakoztatva van az aljzathoz. A készüléket vízbe vagy egyéb folyadékba ne merítse. A készüléket a Tisztítás és karbantartás részben foglaltak szerint, rendszeresen tisztítsa. A készüléket hőforrás, láng, elektromos fűtőelem közelében vagy forró...
 • Seite 35 ASF501 készülék leesett, más módon megsérült vagy nem megfelelő módon üzemel, a készüléket sosem vegye használatba. A készüléket önállóan ne javítsa, áramütést okozhat. A hibás készüléket ellenőrzés vagy javítás céljával megfelelő szakszervizben adja le. A készüléket kizárólag erre jogosult szervizek javíthatják. A nem megfelelőképpen végzett javítás a felhasználó...
 • Seite 36 ASF501 A berendezés az Európai Unió irányelvei követelményeinek megfelel: - Kisfeszültségi elektromos berendezés - Low voltage directive (LVD) - Elektromágneses összeférhetőség - Electromagnetic compatibility (EMC) A berendezés az adattáblán CE jelöléssel ellátott. Amennyiben a berendezésen áthúzott szemeteskosár jelölés található, a termék a 2012/19/EU irányelv rendelkezései hatálya alá...
 • Seite 37 ASF501 1. Elülső burkolat 9. Burkolatrögzítő csavar 2. Propeller anyacsavarja 10. Vezérlőpanel gombokkal 3. Ventilátor propellere 11. Teleszkópos ventilátor állvány 4. Hátsó burkolatot rögzítő anyacsavar 12. Ventilátor állvány magasságát rögzítő csavar 5. Hátsó burkolat 13. Ventilátoralap csavarjait fedő elemek 6. Motortengely orsó...
 • Seite 38 ASF501...
 • Seite 39 ASF501 Pomembne informacije Pred začetkom uporabe naprave je treba prebrati navodila za uporabo ter ukrepati skladni z njihovimi določili Proizvajalec ne odgovarja za škode, nastale kot posledica neustrezne uporabe oz. neustreznega ravnanja z napravo. Ta navodila za uporabo je treba shraniti, da bi jih lahko uporabljali tudi v prihodnosti.
 • Seite 40 ASF501 brez nadzora. Naprave na dati v vodo ali kakšno drugo tekočino. Napravo je treba redno čistiti, skladno s priporočili, ki jih določa poglavje o Čiščenju in vzdrževanju. Naprave na nameščati v bližini virov toplote, plamena, električnega grelca oz. na vroči pečici. Naprava se ne sme nahajati na kakšni drugi napravi.
 • Seite 41 ASF501 Kakršnakoli popravila naj opravljajo samo pooblaščena servisna podjetja. Neustrezno popravilo predstavlja veliko nevarnost za uporabnika. Uporabljajte samo originalne oz. s strani proizvajalca priporočene dodatke in pripomočke. Uporaba neustreznih dodatkov lahko privede do poškodbe naprave ter nevarnosti za človekovo zdravje.
 • Seite 42 ASF501 Naprava je skladna z zahtevami smernic Evropske unije: - Nizkonapetostne električne instalacije - Low voltage directvie (LVD) - Elektromagnetna združljivost - Electromagnetic compatibility (EMC) Izdelek označen s CE na podatkovni ploščici. Če se na napravi nahaja oznaka - prekrižan zabojnik za odpadke, to pomeni, da za izdelek veljajo določila evropske smernice 2012/19/EU.
 • Seite 43 ASF501 1. Sprednji okrov 9. Vijak za pritrditev okrova 2. Matica propelerja 10. Upravljalna plošča s tipkami 11. Teleskopsko stojalo ventilatorja 3. Propeler ventilatorja 4. Matica, pritrjujoča zadnji okrov 12. Vijak za pritrditev izbrane višine stojala 5. Zadnji okrov ventilatorja 6.
 • Seite 44 ASF501...
 • Seite 45 ASF501 Važne obavijesti Prije uporabe stroja pročitajte upute za rukovanje i slijedite upute sadržane u njima. Proizvođač ne odgovara za štete uzrokovane uporabom uređaja suprotno njezinoj namjeni ili neodgovarajućim rukovanjem. Molimo sačuvajte ovaj priručnik, tako da možete ga koristiti također tijekom kasnijeg korištenja proizvoda.
 • Seite 46 ASF501 Ne ostavljajte opremu uključenu u utičnicu bez nadzora. Ne uranjajte uređaj u vodu ili neku drugu tekućinu. Uređaj treba redovito čistiti u skladu s preporukama opisanima u odjeljku o čišćenju i održavanju. Ne postavljajte uređaja blizu izvora topline, plamena, električnog grijaćeg elementa ili na vrućoj peći.
 • Seite 47 ASF501 ovlaštenih servisa. Nepravilan popravak može dovesti do ozbiljnih opasnosti za korisnika. Koristite samo originalni pribor za uređaj ili preporučen od strane proizvođača. Koristanje pribora koji nisu preporučeni od strane proizvođača može dovesti do oštećenja uređaja i ugroziti sigurnost korištenja.
 • Seite 48 ASF501 Uređaj je kompatibilan sa zahtjevima direktiva EU: - Niskonaponski električni uređaj - Low voltage directive (LVD) - Elektromagnetska podudarnost - Electromagnetic compatibility (EMC) Proizvod označen CE na natpisnoj pločici Ako uređaj ima znak prekriženog kontejnera za smeće, to znači da je proizvod pokriven odredbama Europske direktive 2012/19/EU.
 • Seite 49 ASF501 1. Prednja zaštitna rešetka 9. Vijak za pričvršćivanje rešetke 2. Matica elise 10. Upravljačka ploča s tipkama 3. Elisa ventilatora 11. Teleskopski stalak ventilatora 4. Matica za pričvršćivanje stražnje rešetke 12. Vijak za blokiranje visine stalka ventilatora 5. Stražnja zaštitna rešetka 13.
 • Seite 50 ASF501...
 • Seite 51 ASF501 σημαντικές πληροφορίες Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται εκεί. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τις ζημιές που θα προκληθούν από χρήση της συσκευής με τρόπο ακατάλληλο από τον προορισμό της ή από...
 • Seite 52 ASF501 πάντα και πλήρως τη συσκευή από την ηλεκτρική ενέργεια. Αποσυνδέοντας το καλώδιο τροφοδοσίας πάντα πρέπει να το τραβάτε κρατώντας το φις. Ποτέ μη βγάλετε το καλώδιο τροφοδοσίας τραβώντας μόνο το καλώδιο γιατί έτσι μπορείτε να χαλάσετε το φις ή το καλώδιο, και σε ακραίες...
 • Seite 53 ASF501 συνθηκών (βροχή, ήλιος κλπ.) και μην τη χρησιμοποιήσετε σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας (μπάνια, μουσκεμένα κάμπινγκ κλπ.). Περιοδικά ελέγχετε την κατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας. Αν το μη αφαιρούμενο καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί φθορές πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή από τον...
 • Seite 54 ASF501 συναρμολογηθεί σωστά, ειδικά χωρίς να έχουν τοποθετηθεί οι προστατευτικές γρίλιες. Μην τοποθετείτε τον ανεμιστήρα κοντά σε κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα που μπορούν να πιαστούν από τον ανεμιστήρα. Η συσκευής είναι συμβατή με τις απαιτήσεις των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: - Συσκευή...
 • Seite 55 ASF501 8. Διακόπτης ταλάντωσης 1. Μπροστινό προστατευτικό 2. Παξιμάδι συγκράτησης έλικα 9. Βίδα στερέωσης προστατευτικού 3. Έλικας ανεμιστήρα 10. Πίνακας ελέγχου με κουμπιά 4. Παξιμάδι στερέωσης οπίσθιου 11. Τηλεσκοπικός ορθοστάτης ανεμιστήρα 12. Βίδα ασφάλισης ύψους για τη βάσης ανεμιστήρα προστατευτικού...
 • Seite 56 ASF501...
 • Seite 57 ASF501 Важни информации Преди да започнете употреба на уреда, моля, прочетете инструкцията за експлоатация и се придържайте към указанията, посочени в нея. Производителят не отговаря за щети, причинени от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение или неправилното му обслужване. Запазете инструкцията за...
 • Seite 58 ASF501 Преди извършването на дейностите по поддръжка трябва задължително да изключите уреда от захранването. Винаги трябва да изключвате захранващия кабел като издърпате щепсела. Никога не бива да изключвате захранващия кабел дърпайки за кабела, тъй като това може да повреди щепсела или кабела, а в краен случай да...
 • Seite 59 ASF501 Не излагайте уреда на въздействието на атмосферни фактори (дъжд, слънце и др.), нито не го използвайте в помещения с повишена влажност (баня, влажни бунгала). Периодично проверявайте състоянието на захранващия кабел. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от представител на производителя или на...
 • Seite 60 ASF501 вентилатора на места, от които би могъл да падне във ваната, мивката или друг съд с вода. Никога не използвайте вентилатора без монтирани защитни решетки. Не включвайте вентилатора, ако не е монтиран правилно, особено без поставените защитни решетки. Не поставяйте вентилатора в близост до пердета или...
 • Seite 61 ASF501 Изделието изпълнява изискванията на директивите на Европейския Съюз: - Директива за съоръжения, работещи с ниско напрежение - Low voltage directive (LVD) - Директива за електромагнитна съвместимост - Electromagnetic compatibility (EMC) Изделието е маркирано със знак СЕ върху информационната таблица.
 • Seite 62 ASF501 1. Предна защита 10. Панел за управление с бутони 2. Гайка на перката 11. Телескопична стойка на вентилатора 12. Винт, блокиращ височината на стойката 3. Перка на вентилатора 4. Гайка, закрепваща задната защита на вентилатора 5. Задна защита 13. Маскираща капачка на винтовете на...
 • Seite 63 ASF501 Informatii importante Înainte de a utilizarea aparatului citiți manualul de utilizare și urmați instrucțiunile cuprinse în acesta. Producătorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de utilizarea aparatului contrar destinaţiei sau utilizării incorecte a acestuia. Vă rugăm să păstrați acest manual, pentru al putea folosi, de asemenea, în timpul utilizării ulterioare a...
 • Seite 64 ASF501 întotdeauna de ștecher. Niciodată nu trebuie să scoateți cablul de alimentare din priză trăgând de cablu, deoarece priza sau cablul poate să se deterioreze sau în cazuri extreme se poate ajunge la o electrocutare soldată cu moartea. Nu lăsați echipamentul conectat la priză fără supraveghere.
 • Seite 65 ASF501 de service specializat sau de către o persoană calificată, pentru a evita pericolul. Nu utilizați aparatul cu un cablu de alimentare, un ștecher deteriorat sau dacă a fost scăpat pe jos sau deteriorat în vreun alt mod sau funcționează defectuos. Nu reparați singuri aparatul, deoarece acest lucru poate provoca șoc...
 • Seite 66 ASF501 Aparatul are compatibil cu cerințele directivelor Uniunii Europene: - Aparate de joasă tensiune - Low voltage directive (LVD) - Compatibilitate electromagnetică - Electromagnetic compatibility (EMC) Produs marcat CE pe plăcuța de identificare Dacă pe aparat se află simbolul coș de gunoi barat, aceasta înseamnă că produsul care intră...
 • Seite 67 ASF501 1. Grila de protecție, față 10. Panou de comandă cu butoane 2. Piulița elicei 11. Suport telescopic de ventilator 3. Elicea ventilatorului 12. Șurub de blocare a înălțimii suportului de 4. Piulița de fixare a grilei din spate ventilator 5.
 • Seite 68 ASF501...
 • Seite 69 ASF501 Svarbi informacija Prieš pradedant vartoti prietaisą perskaitykite vartojimo instrukciją ir veikti pagal joje esančias nuorodas. Gamintojas neatsako už žalas kilusias dėl neteisingo prietaiso vartojimo. Vartojimo instrukcija reikia pasilikti, kad galima būrų ja naudotis pagal poreiki ir vėliau. Prietaisas namų vartojimui. Nenaudoti ne pagal paskirtį.
 • Seite 70 ASF501 aprašytas dalyje: Prietaiso valymas ir priežiūra. Nedėkite prietaiso arti šilumos šaltinių, liepsnos, elektrinio šildomojo elemento ar ant karštos orkaitės. Nedėkite ant jokio kito prietaiso. Šį prietaisą gali naudoti vaikai ne mažiau kaip 8 metų ir fiziškai ir protiškai riboti asmenys bei asmenys neturintys patirties ir nežinantys prietaiso, jei bus užtikrinta priežiūra ir...
 • Seite 71 ASF501 prietaiso priedus. Gamintojo nerekomenduojamų priedų naudojimas gali sukelti žalas bei pavojų. Neužblokuokite oro srauto ir neuždenkite prietaiso. Reguliariai valykite ventiliatorių nuo dulkių, kad nešvarumai neblokuotų oro srauto. Nedėkite jokių daiktų tarp įrenginio apsauginių grotelių. Nenaudokite ventiliatoriaus patalpose, kuriose yra daug drėgmės, pvz., vonios kambariuose ir t.t.
 • Seite 72 ASF501 Prietaisas atitinka Europos Sąjungos direktyvų reikalavimams: - Žemos įtampos elektros įrenginys - Low voltage directive (LVD) - Elektromagnetinis suderinamumas - Electromagnetic compatibility (EMC) Gaminys su CE žymėjimu specifikacijos lentelėje Jei prietaise yra perbrauktos šiukšliadėžės ženklas, reiškia tai, kad produktas apimtas 2012/19/EU direktyva.
 • Seite 73 ASF501 1. Priekinis dangtis 9. Dangčio tvirtinimo varžtą 2. Mentės veržlė 10. Valdymo skydas su mygtukais 3. Ventiliatoriaus mentė 11. Teleskopinis ventiliatoriaus stovas 4. Galinio dangčio tvirtinimo veržlė 12. Ventiliatoriaus stovo aukščio fiksavimo varžtas 5. Galinė uždanga 13. Ventiliatoriaus pagrindo dengimo plokštė...
 • Seite 74 ASF501...
 • Seite 75 ASF501 Oluline info Enne seadme kasutamist lugege läbi kasutusjuhend ja järgige selles sisalduvaid juhiseid. Tootja ei vastuta seadme mitteotstarbekohase või ebaõige kasutamise tõttu tekkinud kahjude eest. Hoidke kasutusjuhend alles, et seda oleks võimalik kasutada ka toote hilisema kasutamise käigus. Seade on ette nähtud üksnes kodumajapidamises kasutamiseks.
 • Seite 76 ASF501 Ärge jätke toitepesasse sisselülitatud seadet järelevalveta. Ärge pange seadet vette ega muude vedelikku. Seadet tuleb regulaarselt puhastada vastavalt punktis „Seadme puhastamine ja hooldus” kirjeldatud juhistele. Ärge pange seadet soojusallikate, leekide, elektriliste kütteelementide või kuuma ahju lähedale. Ärge pange seda mistahes muu seadme peale.
 • Seite 77 ASF501 ohtu. Kahjustatud seade tuleb viia vastavasse teeninduspunkti selle kontrollimise või remondi otstarbel. Mistahes parandustöid on lubatud teostada üksnes volitatud teeninduspunktides. Ebakorrektselt tehtud parandus võib kujutada endast kasutajale tõsist ohtu. Kasutage ainult seadme originaal tarvikuid või tootja poolt soovitatud tarvikuid. Tarvikute kasutamine, mida tootja ei soovita, võib põhjustada seadme kahjustumist ja ohustada...
 • Seite 78 ASF501 Seade on kooskõlas järgmiste Euroopa Liidu direktiividega: - Madalpinge direktiiv - Low voltage directive (LVD) - Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv - Electromagnetic compatibility (EMC) Toode on varustatud CE-märgistusega andmesildil. Juhul, kui seadmel on läbikriipsutatud prügikasti sümbol, tähendab see, et toode on kooskõlas Euroopa direktiivi 2012/19/EU sätetega.
 • Seite 79 ASF501 1. Esivõre 9. Võre kinnituskruvi 2. Tiiviku mutter 10. Juhtpaneel nuppudega 3. Ventilaatori tiivik 11. Ventilaatori teleskoopalus 4. Tagavõre kinnitusmutter 12. Ventilaatori teleskoopaluse kõrguse lukustav 5. Tagavõre kruvi 6. Mootori telje varras 13. Ventilaatori aluse kruvide kate 7. Mootori korpus 14.
 • Seite 80 In case of questions or problems please contact our service. Tel. 00 48 22 331 99 54 E-mail: sda@blaupunkt.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy marek są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do odpowiednich podmiotów. Dane i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.

Diese Anleitung auch für:

Asf701Atf401Atf301