Herunterladen Diese Seite drucken

Conrad RSL2 Bedienungsanleitung Seite 8

Funk-steckdosendimmer-set

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

Verwijderen van een geprogrameerde radiografi sche stopcontactdimmer van
een radiografi sche zender
• Druk tegelijkertijd op de toets ON en OFF van het schakelkanaal waarop de radiografi sche stopcontact-
dimmer werd geprogrammeerd. Vervolgens begint de LED „ON/OFF/INDICATOR" (6) te knipperen.
• Druk nu gelijktijdig op de toets „ALL-ON" (3) en de toets „ALL-OFF" (4). Vervolgens gaat de LED „ON/OFF/
INDICATOR" (6) uit. Alle radiografi sche stopcontactdimmers werden succesvol uit de afstandbediening
gewist.
Om een individuele radiografi sche stopcontactdimmer te wissen drukt u in plaats van op
de toetsen „ALL-ON" (3) en „ALL-OFF" (4) op de betreffende OFF-toets van het schakel
kanaal waarop de radiografi sche stopcontactdimmer werd geprogrammeerd.
Ingebruikname, werkingstest
Stel op de afstandsbediening aan de hand van de „keuzeschakelaar voor schakelgroep" (2) de juiste scha-
kelgroep in.
Steek de radiografi sche stopcontactdimmer (zonder aangesloten verbruikers!) in het gewenste met randaar-
de beveiligde stopcontact.
U kunt nu de werking van de radiografi sche stopcontactdimmer controleren, door de daarbij behorende
ON-toets van het overeenkomende schakelkanaal kort in te drukken. Vervolgens licht de rode LED „ON/
OFF/INDICATOR" (6) op. De LED „ON/OFF/INDICATOR" (6) aan de voorzijde is nu geactiveerd; er staat
netspanning op; een aangesloten verbruiksapparaat wordt ingeschakeld.
Wanneer u kort op de toets „OFF" van het overeenkomstige schakelkanaal van de zender drukt gaat de LED
„ON/OFF/INDICATOR" (6) weer uit, de netspanning op de contactdoos (7) aan de voorzijde en daarmee de
daarop aangesloten verbruiker worden uitgeschakeld.
Gebruik
Sluit een verbruiksapparaat op de „contactdoos" (7) aan de voorzijde aan.
Zie het gedeelte „Technische gegevens" voor het toegelaten maximumvermogen van de
verbruiker.
Bij het drukken op de bijbehorende „ON"- resp. „OFF"-toets van het schakelkanaal op de radiografi sche
handzender wordt de radiografi sche stopcontactdimmer met hetzelfde ingestelde schakelkanaal ingescha-
keld (de LED „ON/OFF/INDICATOR" (6) licht op) resp. uitgeschakeld (de LED „ON/OFF/INDICATOR" (6)
gaat uit).
De radiografi sche stopcontactdimmer kan met behulp van de zich aan de voorzijde bevindende „ON/OFF"-
toets (1) handmatig worden in- resp. uitgeschakeld.
Dimmerfunctie
• Schakel de dimmer in door één keer kort de toets ON van het betreffende schakelkanaal op de radiogra-
fi sche zender in te drukken.
• Druk opnieuw op de toets ON van het betreffende schakelkanaal op de radiografi sche zender. De dimfunc-
tie start.
• Druk opnieuw op de toets ON van het betreffende schakelkanaal op de radiografi sche zender. De dimfunc-
tie stopt.
Onderhoud & reiniging
Het product is voor u onderhoudsvrij. U mag het nooit openen of demonteren.
Voordat u het product reinigt dient u evt. aangesloten verbruikers los te koppelen van de radiografi sche
stopcontactendimmer en neem de radiografi sche stopcontactendimmer uit het stopcontact.
Reinig het product alleen met een schone, zachte en droge doek. Gebruik in geen geval agressieve schoon-
maakmiddelen of chemische oplosmiddelen, omdat de behuizing daardoor beschadigd kan raken of de
juiste werking negatief kan worden beïnvloed.
Algemeen gebruik
• De radiografi sche afstandsbediening evenals de radiografi sche stopcontactdimmer zijn uitslui-
tend geschikt voor gebruik in droge ruimtes binnenshuis.
• Vermijd de volgende ongunstige omgevingsomstandigheden op de plaats van opstelling of
tijdens het transport:
- Water en vocht beschadigen het product
- Direct zonlicht
- Extreme kou of hitte
- Stof of brandbare gassen, dampen of oplosmiddelen
- Sterke trillingen
- Sterke magnetische velden, zoals in de buurt van machines of luidsprekers
• Let erop, dat de isolatie van het gehele product niet beschadigd of vernield raakt. Open het
product nooit! In het product bevinden zich geen onderdelen die door de gebruiker kunnen
worden onderhouden.
• Controleer het product vóór elk gebruik op beschadigingen!
Indien u beschadigingen constateert dient u het product niet meer te gebruiken!
Er bestaat levensgevaar door een elektrische schok!
Men kan ervan uitgaan dat een veilige werking niet meer mogelijk is:
- wanneer het apparaat zichtbaar is beschadigd,
- wanneer het apparaat niet meer functioneert
- wanneer het langere tijd onder ongunstige omstandigheden is opgeslagen
- na zware transportomstandigheden
Reikwijdte
De reikwijdte voor de draadloze overdracht van de signalen tussen de draadloze handzender en de radio-
grafi sch schakelbare stopcontacten bedraagt bij optimale omstandigheden tot 70 m.
Deze opgegeven reikwijdte betreft de zgn. „reikwijdte in het vrije veld" (reikwijdte bij
direct visueel contact tussen zender en ontvanger, zonder storende invloeden).
In de praktijk zijn er evenwel muren of plafonds e.d. tussen de zender en ontvanger waar-
door de reikwijdte overeenkomstig kleiner is.
Door de verschillende mogelijke invloeden op de afstandsbediening kan helaas geen
bepaalde reikwijdte gegarandeerd worden.
Normaal gesproken is het gebruik in een eengezinswoning echter zonder problemen mo-
gelijk.
De reikwijdte kan deels aanzienlijk worden verminderd door:
• Muren en plafonds van gewapend beton
• Ramen met gecoat/opgedampt isolatieglas
• Nabijheid van metalen en geleidende voorwerpen (bijv. radiatoren)
• Nabijheid van het menselijk lichaam
• Breedbandstoringen bijv. in woongebieden (DECT-telefoons, mobiele telefoons, draadloze hoofdtele-
foons, draadloze luidsprekers, draadloze weerstations, babyfoons, enz.)
• Nabijheid van elektrische motoren, transformatoren, voedingen, computers
• Nabijheid van slecht afgeschermde of open gebruikte computers of andere elektrische apparatuur
Verwijdering
a) Algemeen
De producten dienen na afl oop van hun levensduur volgens de geldende wettelijke voorschriften
te worden afgevoerd.
b) Batterijen en accu's
U bent als eindgebruiker volgens de KCA-voorschriften wettelijk verplicht alle lege batterijen/accu's in te
leveren; verwijdering via het huisvuil is niet toegestaan!
Batterijen/accu's die schadelijke stoffen bevatten worden gekenmerkt door het hiernaast ver-
melde symbool, die erop wijst dat deze niet via het huisvuil mogen worden afgevoerd. De aan-
duidingen voor het doorslaggevende zware metaal zijn: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood.
Gebruikte batterijen/accu's/knoopcellen kunt u gratis inleveren bij de verzamelpunten in uw gemeente, onze
fi lialen of elke andere winkel waar batterijen/accu´s/ knoopcellen verkocht worden!
Zo voldoet u aan de wettelijke verplichtingen en draagt u bij aan het beschermen van het milieu!
Conformiteitsverklaring (DOC)
Hiermee verklaren wij, Conrad Electronic, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dat dit product in
overeenstemming is met de algemene voorwaarden en andere relevante voorschriften van de richtlijn
1999/5/EG.
De bij dit product behorende verklaring van overeenstemming kunt u vinden op
www.conrad.com.
Technische gegevens
a) Radiografi sche handzender
Zendfrequentie: ............................................433 MHz
Voedingsspanning: .......................................1x 12 V-batterij, type „23 A"
Reikwijdte: ....................................................Tot 70 m (in het vrije veld, zie hoofdstuk „Reikwijdte")
LED: ...............................................................Licht kort op bij indrukken van toetsen
Schakelgroepen: ............................................4
Programmeerbare ontvangers resp.
aantal schakelkanalen: ..................................16
Gewicht: .........................................................ca. 45 g (zonder batterij)
Bedrijfstemperatuurbereik: ............................0 °C tot +35 °C
Afmetingen (L x B x H):..................................ca. 105 x 43 x 22 mm
b) Radiografi sche stopcontactdimmer
Ontvangstfrequentie: .....................................433 MHz
Bedrijfsspanning: ...........................................230 V/AC, 50 Hz
Beschermklasse: ...........................................I
Aansluitvermogen: .........................................minimale ohmse belasting 40 W
LED: ...............................................................Licht op bij geactiveerd stopcontact/verbruiker
Gewicht: .........................................................ca. 131 g
Afmetingen (L x B x H):..................................ca. 116 x 58 x 73 mm
Bedrijfstemperatuurbereik: ............................0 °C tot +35 °C
Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van de fi rma Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1,
D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld
fotokopie, microverfi lming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen
de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden.
Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen. Wijziging van
techniek en uitrusting voorbehouden.
© Copyright 2012 by Conrad Electronic SE.
maximale ohmse belasting 300 W
NIET GESCHIKT VOOR INDUCTIEVE VERBRUIKERS
V3_1212_01/AB

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

Rslr2