Herunterladen Diese Seite drucken

Veiligheidsvoorschriften - Conrad RSL2 Bedienungsanleitung

Funk-steckdosendimmer-set

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G
Radiografi sche stopcontactdimmer
Set RSL2
Bestelnr. 64 04 55
Radiografi sche stopcontactdimmer RSLR2
Bestelnr. 64 04 64
Beoogd gebruik
Met deze radiografi sche stopcontactdimmer kan een hierop aangesloten verbruiker danwel handmatig via
de toets op het apparaat danwel via een geschikte radiografi sche schakelaar draadloos worden in- resp.
uitgeschakeld. Bovendien kan de radiografi sche stopcontactdimmer resp. de daaraan aangesloten verbrui-
ker (lampen) via een geschikte radiografi sche zender (bv. radiografi sche handzender) ook worden gedimd.
De radiografi sche stopcontactdimmer en de radiografi sche afstandsbediening zijn uitsluitend geschikt voor
gebruik in droge ruimtes binnenshuis.
Neem de veiligheids- en bedieningsaanwijzingen, opgenomen in deze gebruiksaanwijzing, steeds in acht.
Deze beschermen niet alleen het apparaat, maar vooral ook uw gezondheid. Lees daarom aandachtig de
volledige gebruiksaanwijzing, voordat u het product gebruikt.
Dit product voldoet aan de voorwaarden van de nationale en Europese wetgeving. Alle voorkomende bedrijfs-
namen en productaanduidingen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren.
Alle rechten voorbehouden.

Veiligheidsvoorschriften

Bij schade die wordt veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwij-
zing, vervalt het recht op garantie! Voor gevolgschade aan vaarden wij geen aansprake-
lijkheid!
Wij zijn niet aansprakelijk voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door
ondeskundig gebruik of het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies. In dergelijke
gevallen vervalt de garantie.
• Om veiligheids- en vergunningsredenen (CE) is het eigenmachtig openen, ombouwen en/of
veranderen van het product niet toegestaan.
• Gebruik dit product niet in ziekenhuizen of medische inrichtingen. Hoewel het product slechts
relatief zwakke radiosignalen uitzendt, kunnen deze functiestoringen bij levensinstand-
houdingssystemen veroorzaken. Hetzelfde geldt mogelijk op andere vlakken.
• De behuizing van de radiografi sche stopcontactdimmer komt overeen met beschermings-
klasse I. Als spanningsbron voor de radiografi sche stopcontact dimmer mag enkel een intact
stopcontact (230 V~/50 Hz, met randaarde) van het openbare lichtnet gebruikt worden.
• De voeding van de radiografi sche handzender geschiedt via een 12 V-batterij (type „23 A").
• De radiografi sche stopcontactdimmer is niet geschikt voor de aansluiting van inductieve
verbruikers.
• Het product is geen speelgoed, en is niet geschikt voor kinderen. Wees dus extra voorzich-
tig bij aanwezigheid van kinderen. Kinderen zouden kunnen proberen om voorwerpen in de
openingen van bijv. de contactdoos te steken. Er bestaat kans op een levensgevaarlijke elek-
trische schok!
• De radiografi sche afstandsbediening en de radiografi sche stopcontactdimmer zijn uitsluitend
geschikt voor gebruik in droge ruimtes binnenshuis.
• U mag het product of de stekker die u in de radiografi sche stopcontact dimmer wilt steken nooit met
natte of vochtige handen aanraken. Er bestaat kans op een levensgevaarlijke elektrische schok!
• Trek een op de radiografi sche stopcontact dimmer aangesloten stekker er nooit aan het snoer
uit. Neem de stekker aan de zijdelingse greepvlakken vast en trek hem uit de radiografi sche
stopcontact dimmer.
• Tussenstekkers niet achter elkaar steken!
• Het apparaat is alleen spanningsvrij, als deze uit de contactdoos wordt gehaald.
• Overbelast de radiografi sche stopcontactdimmer niet (let op de aansluitvermogens in de tech-
nische gegevens aan het einde van de gebruiksaanwijzing!).
• De contactdoos waarop u het apparaat aansluit, moet gemakkelijk toegankelijk zijn.
• Laat het verpakkingsmateriaal niet rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed zijn.
• Behandel het product voorzichtig, door stoten, schokken of een val - zelfs van geringe hoogte
- kan het beschadigen.
• Als de behuizing van het product beschadigd is, dient u het product niet meer te gebruiken!
Als het product nog met de netspanning verbonden is, dient u de radiografi sche stopcontact-
dimmer en een daarop aangesloten apparaat niet aan te raken! Schakel eerst de spanning
op de contactdoos via alle polen uit (door de bijbehorende maximaalautomaat en zwerf-/
lekstroomveiligheidschakelaar uit te schakelen), waarop de radiografi sch bestuurde contact-
doos-dimschakeling is aangesloten. Pas daarna mag u de radiografi sche stopcontactdimmer
uit het stopcontact nemen. Breng het product naar een reparatiedienst of verwijder het op
milieuvriendelijke wijze.
Batterij-instructies
• Houd batterijen buiten bereik van kinderen.
• Zorg ervoor dat de batterij conform de polariteit wordt geplaatst (plus/+ en min/- in acht nemen).
• Laat batterijen niet zomaar rondslingeren; deze kunnen door kinderen of huisdieren worden ingeslikt. Zoek
bij inslikken onmiddellijk een arts op.
• Leeggelopen of beschadigde batterijen kunnen bij huidcontact bijtend letsel veroorzaken, draag daarom in
www.conrad.com
dat geval geschikte veiligheidshandschoenen.
• Let erop dat de batterij niet wordt kortgesloten, geopend, gedemonteerd of in vuur wordt geworpen. Explo-
siegevaar!
Versie 12/12
• Laad gewone batterijen niet op. Explosiegevaar! Laad uitsluitend daarvoor geschikte herlaadbare accu's
op. Gebruik een geschikte oplader.
• Als u het product langere tijd niet gebruikt (bijv. als u het opbergt), dient u de geplaatste batterij te verwij-
deren. Als batterijen te oud worden bestaat ook het gevaar dat ze gaan lekken, wat leidt tot schade aan
het product, en tot verlies van de kwaliteitsgarantie/garantie!
• Gelieve het hoofdstuk „Verwijdering" te lezen voor de milieuvriendelijke afvoer van batterijen en accu's.
Bedienelementen
1) Toetsenveld voor schakelkanalen 1 t/m 4 (linkerrij „ON" = Aan, rechterrij „OFF" = Uit)
2) Keuzeschakelaar voor schakelgroep
3) Toets „ALL-ON"
4) Toets „ALL-OFF"
5) Controle-LED (licht op bij indrukken van toetsen)
6) Toets/LED „ON/OFF/INDICATOR"
7) Contactdoos aan voorzijde voor het aansluiten van een gebruiker, met kinderbeveiliging
Batterijen plaatsen en vervangen
Open het batterijcompartiment aan de achterzijde van de radiografi sche handzender en plaats een 12 V-bat-
terij (type „23A") met de juiste polariteit (zie opschrift in het batterijcompartiment). Sluit het batterijvak weer.
Vervanging van de batterij is noodzakelijk, wanneer het bereik van de radiografi sche handzender merkbaar
afneemt of wanneer de „controle-LED" (5) niet meer oplicht bij het indrukken van toetsen.
Programmeren van de radiografi sche stopcontactdimmer op een radio-
grafi sche handzender
• Stel op de afstandsbediening met behulp van de „keuzeschakelaar voor schakelgroep" (2) in, op welke
schakelgroep de radiografi sche stopcontactdimmer geprogrammeerd dient te worden.
• Steek de radiografi sche stopcontactdimmer in een reglementair 230 V/AC 50 Hz stopcontact. Vervolgens
knippert de LED „ON/OFF/INDICATOR" (6).
• Druk, voordat de „Indicator-LED" (6) ophoudt met knipperen, op de ON toets van het gewenste schakel-
kanaal op de radiografi sche zender waaraan de radiografi sche stopcontactdimmer moet worden gekop-
peld. De rood LED „ON/OFF/INDICATOR" (6) brandt. Het programmeerproces werd met succes afgesloten.
Programmeren van een radiografi sche stopcontactdimmer aan meerdere
radiografi sche zenders
• Stel op de afstandsbediening met behulp van de „keuzeschakelaar voor schakelgroep" (2) in, op welke
schakelgroep de radiografi sche stopcontactdimmer geprogrammeerd dient te worden.
• Steek de radiografi sche stopcontactdimmer in een reglementair 230 V/AC 50 Hz stopcontact en druk op
de toets /LED „ON/OFF/INDICATOR" (6) totdat de LED rood begint te knipperen.
• Druk, voordat de „ON/OFF/INDICATOR" (6) ophoudt met knipperen, op de ON „toets van het gewenste
schakelkanaal" (1) waarop de radiografi sche stopcontactdimmer moet worden geprogrammeerd. De LED
brandt. Het programmeerproces werd met succes afgesloten.
Er kunnen in totaal 16 draadloze ontvangers (bijv. radiografi sch schakelbaar stopcontact) worden ge-
programmeerd. De 16 radiografi sche ontvangers worden elk in 4 schakelgroepen onverdeeld; schakel-
groepen: 1-4, 5-8, 9-12 alsook de schakelgroepen 13-16.
Door het bedienen van deze knop worden alle geprogrammeerde ontvangers geactiveerd.
Door het bedienen van deze knop worden alle geprogrammeerde ontvangers gedeactiveerd.
Aan de hand van deze toets kan het radiografi sch stopcontact handmatig worden geactiveerd resp.
gedeactiveerd. Tegelijkertijd fungeert deze toets als programmeertoets.
Op elke schakelgroep kunnen telkens 4 ontvangers worden geprogrammeerd.
Er kunnen maximaal 10 zenders op de radiografi sche stopcontactdimmer worden gepro-
grammeerd.
Op elke schakelgroep kunnen elk 4 ontvangers worden geprogrammeerd.

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

Rslr2