Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Монтаж; Sq Udhëzuesi I Përdorimit / Udhëzime Rreth Montimit - HANSGROHE Starck Gebrauchsanleitung, Montageanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für Starck:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

БЪЛГАРСКИ
Указания за безопасност
При монтажа трябва да се носят ръкавици, за да
се избегнат наранявания поради притискане
или порязване.
За хващане да се използва само дръжката
40830XXX, останалите продукти не са подходящи
за тази цел.
Правилното закрепване и правилното разполо-
жение на монтираните продукти трябва да се
проверява периодично (ежегодно).
Указания за монтаж
• При монтаж на продукта от квалифицирани
специалисти да се внимава за това, закрепващата
повърхност в целия диапазон на закрепването да
бъде равна (без изпъкнали фуги или изместване на
плочки), конструкцията на стената да е подходяща
за монтаж на продукта и да няма слаби места.
Описание на символите
Не използвайте силикон, съдържащ оцет-
на киселина!
Размери (вижте стр. 17)
Сервизни части
(вижте стр. 20)
XXX = Цветово кодиране
000 = хром
820 = надраскан никел
Почистване
от приложената брошура
Монтаж
вижте стр. 18
Shqip
Udhëzime sigurie
Për të evituar lëndimet e pickimeve ose të prerjeve
gjatë procesit të montimit duhet që të vishni doreza.
Vetëm doreza 40830XXX mund të përdoret për
t'u mbajtur. Të gjitha produktet e tjera nuk janë të
përshtatshme për këtë qëllim.
Montimi dhe pozicioni sipas rregullave i produkteve
të montuara duhet verifikuar periodikisht (një herë
në vit).
Udhëzime për montimin
• Gjatë montimit të produktit nga teknikët e specializuar
duhet mbajtur parasysh që sipërfaqja e montimit
gjendet brenda zonës së përgjithshme të planit
të montimit (nuk ka vendbashkime të dala ose
mospërputhje të pllakave), që struktura e murit është
e përshtatshme për montimin e produktit dhe që nuk
paraqet asnjë pikë të dobët.
Përshkrimi i simbolit
Mos përdorni silikon që në përbërje ka acid
acetik.
Përmasat (shih faqen 17)
Pjesët e servisit
(shih faqen 20)
XXX = Kodimi me anë të ngjyrave
000 = krom
820 = nikel i furçuar
Pastrimi
shikoni broshurën bashkëngjitur
Montimi
shih faqen 18
15

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis