Herunterladen Diese Seite drucken

Husqvarna BLi100C Bedienungsanweisung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
EN
Operator's manual
SV
Bruksanvisning
DA
Brugsanvisning
NO
Bruksanvisning
FI
Käyttöohje
DE
Bedienungsanweisung
FR
Manuel d'utilisation
NL
Gebruiksaanwijzing
ES
Manual de usuario
PT
Manual do utilizador
IT
Manuale dell'operatore
ET
Kasutusjuhend
LT
Operatoriaus vadovas
LV
Lietošanas pamācība
CS
Návod k použití
SK
Návod na obsluhu
PL
Instrukcja obsługi
HU
Használati utasítás
SL
Navodila za uporabo
HR
Priručnik za korištenje
RU
Руководство по эксплуатации
BG
Ръководство за експлоатация
UK
Посібник користувача
EL
Οδηγίες χρήσης
TR
Kullanım kılavuzu
JA
取扱説明書
KO
사용자 설명서
ZH
操作手册
RO
Instrucţiuni de utilizare
BLi100C, BLi200C, BLi300C
2-9
10-17
18-25
26-33
34-41
42-50
51-59
60-67
68-76
77-85
86-94
95-102
103-111
112-120
121-128
129-137
138-146
147-155
156-163
164-171
172-180
181-189
190-198
199-207
208-215
216-224
225-232
233-240
241-248

Werbung

Inhaltsverzeichnis

Fehlerbehebung

loading

  Andere Handbücher für Husqvarna BLi100C

  Verwandte Anleitungen für Husqvarna BLi100C

  Inhaltszusammenfassung für Husqvarna BLi100C

 • Seite 1 BLi100C, BLi200C, BLi300C Operator's manual Bruksanvisning 10-17 Brugsanvisning 18-25 Bruksanvisning 26-33 Käyttöohje 34-41 Bedienungsanweisung 42-50 Manuel d'utilisation 51-59 Gebruiksaanwijzing 60-67 Manual de usuario 68-76 Manual do utilizador 77-85 Manuale dell'operatore 86-94 Kasutusjuhend 95-102 Operatoriaus vadovas 103-111 Lietošanas pamācība 112-120 Návod k použití...
 • Seite 2: Inhaltsverzeichnis

  Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Husqvarna AB (publ) is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. 545 - 003 - 11.05.2018...
 • Seite 3: Safety

  • When battery is not in use, keep it away from other Only use Husqvarna original batteries for Husqvarna metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, products and only charge them in original QC330 or screws or other small metal objects, that can make a QC500 battery charger from Husqvarna.
 • Seite 4: Operation

  Connect App. The battery and the product will collect 2. Open the Husqvarna Connect App. data if the battery is not connected to the Husqvarna 3. Push the battery indicator button (9) to connect the Connect App. The stored data will be available when the battery to the Husqvarna Connect App.
 • Seite 5: Maintenance

  • The Lock LED (6) shows if the battery is locked. Battery LED lights LED indicator (8) State of charge All LEDs are on. The battery is 75%-100% charged. 3 LEDs are on. The battery is 50%-75% charged. 2 LEDs are on. The battery is 25%-50% charged.
 • Seite 6: Troubleshooting

  Move the battery or the device into range to connect the battery automatically. If the bat- tery does not connect automatically, refer to A connection to a de- To connect the battery to the Husqvarna The battery disconnects from the device with ® Bluetooth vice with ®...
 • Seite 7: Technical Data

  By ensuring that this product is taken care of correctly, you can help to counteract the potential negative impact Technical data Technical data BLi100C BLi200C BLi300C Types of battery Lithium-Ion Lithium-Ion...
 • Seite 8: Federal Communication Commission Interference Statement

  Federal Communication Commission Interference Statement Federal Communication Commission maximum gain indicated for that type, are strictly prohibited for use with this device. Interference Statement Approved antenna type Maximum permissible an- For USA tenna gain (dBi) This device complies with Part 15 of the FCC Rules. 2.4-GHz Inverted F-An- +3.3 Operation is subject to the following two conditions: (1)
 • Seite 9: Ec Declaration Of Conformity

  EC Declaration of Conformity EC Declaration of conformity We, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, tel: +46-36-146500, declares under sole responsibility that the battery product; Description Battery Brand Husqvarna Type / Model BLi100C, BLi200C, BLi300C Complies fully with the following EU directives and...
 • Seite 10: Introduktion

  ® Ordmärket och logotypen Bluetooth är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc, och all användning av sådana märken av Husqvarna AB (publ) sker med licens. Andra varumärken och firmanamn tillhör deras respektive ägare. 545 - 003 - 11.05.2018...
 • Seite 11: Säkerhet

  Husqvarna. Batterierna har krypterad programvara. skapa en anslutning mellan kontakterna. Kortslutning av batteriets kontakter kan orsaka brännskador eller De laddningsbara batterierna BLi100C, BLi200C, brand. BLi300C (1) används enbart som strömförsörjning till relevanta sladdlösa produkter från Husqvarna. För att 545 - 003 - 11.05.2018...
 • Seite 12: Drift

  Drift Husqvarna Connect 2. Registrera ett konto i appen Husqvarna Connect. 3. Följ instruktionerna i appen Husqvarna Connect för Bluetooth ® Detta batteri har trådlös -teknik och kan att ansluta och registrera batteriet. ansluta till mobila enheter med appen Husqvarna Connect installerad.
 • Seite 13: Underhåll

  Batterilampor Indikatorlampa (8) Laddningstillstånd Alla lampor lyser. Batteriet är 75–100 % laddat. Tre lampor lyser. Batteriet är 50–75 % laddat. Två lampor lyser. Batteriet är 25–50 % laddat. En lampa lyser. Batteriet är 5–25 % laddat. En lampa blinkar. Batteriet är tomt. Anslutningslampa (7) Batteristatus ®...
 • Seite 14: Felsökning

  (7) lyser rött. Flytta batteriet eller enheten inom räckhåll för Ansluta att ansluta batteriet automatiskt. Se batteriet till appen Husqvarna Connect på si- Ingen anslutning till da 12 för att ansluta manuellt om batteriet Batteriet kopplas bort från enheten med trå- en enhet med trådlös...
 • Seite 15: Tekniska Data

  Istället ska den överlämnas till lämplig återvinningsstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att se till att denna produkt omhändertas ordentligt kan du hjälpa till att motverka potentiella Tekniska data Tekniska data BLi100C BLi200C BLi300C Batterityper Litiumjon Litiumjon Litiumjon Nominell spänning, V...
 • Seite 16: Federal Communication Commission Interference Statement

  Federal Communication Commission Interference Statement Federal Communication Commission Godkänd antenntyp Högsta tillåtna antennför- Interference Statement stärkning (dBi) 2,4 GHz inverterad F-an- +3,3 För USA tenn (PCB) Enheten uppfyller avsnitt 15 i FCC:s regler. Driften är föremål för följande två villkor: (1) Enheten får inte orsaka störningar, och (2) enheten måste acceptera alla OBSERVERA: Ändringar/modifieringar som störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad...
 • Seite 17: Eg-Försäkran Om Överensstämmelse

  EG‐försäkran om överensstämmelse EG‐försäkran om överensstämmelse Vi, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tel: +46-36-146500, försäkrar på eget ansvar att batteriprodukten: Beskrivning Batteri Varumärke Husqvarna Typ/Modell BLi100C, BLi200C, BLi300C uppfyller alla krav i följande EU-direktiv och förordningar: Direktiv/förordning Rubrik 2011/65/EU...
 • Seite 18: Indledning

  Det er meget vigtigt, at du ® Bluetooth -navnet og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc, og al Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc.'s brug deraf sker på licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.
 • Seite 19: Sikkerhed

  Aftør batteripolerne med en ren og tør klud, hvis de elektrisk stød, brand og/eller alvorlig skulle blive snavsede. tilskadekomst. • Batterier skal oplades før brug. Brug altid Husqvarna QC330 eller QC500 batterioplader. Bemærk: Opbevar alle advarsler og instruktioner til • Batteriet må ikke efterlades på laderen i længere tid, senere brug.
 • Seite 20: Drift

  Husqvarna Connect appen installeret. Husqvarna Connect er en gratis app til 4. Tryk på batteriindikatorknappen (9) for at din mobile enhed, der gør det muligt for dig at udnytte gennemføre tilslutningen.
 • Seite 21: Vedligeholdelse

  LED-batterilygter LED-indikator 8 Ladetilstand Alle LED'er er tændt. Batteriet er opladet 75-100 %. 3 LED'er er tændt. Batteriet er opladet 50-75 %. 2 LED'er er tændt. Batteriet er opladet 25-50 %. 1 LED er tændt. Batteriet er opladet 5-25 %. 1 LED blinker.
 • Seite 22: Fejlfinding

  Flyt batteriet eller enheden ind i område for at tilslutte batteriet automatisk. Hvis batteriet Sådan ikke tilsluttes automatisk, skal du se En tilslutning til en tilsluttes batteriet til Husqvarna Connect ap- Batteriets afbryder tilslutningen til enheden Blue- enhed med ®...
 • Seite 23 Det skal afleveres til en passende genbrugsstation med henblik på genvinding af elektrisk og elektronisk udstyr. Hvis du sørger for, at dette produkt håndteres korrekt, kan du være med til at modvirke potentielle negative Tekniske data Tekniske data BLi100C BLi200C BLi300C Batterityper Litium-ion Litium-ion Litium-ion Nominel spænding, V...
 • Seite 24 Federal Communication Commission Interference Statement Federal Communication Commission nedenfor, med den maksimalt tilladte antenneforstærkning angivet. Antennetyper, der ikke Interference Statement fremgår af denne oversigt og har en større antenneforstærkning end den maksimalt tilladte for den For USA pågældende type, er strengt forbudt til brug sammen Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne.
 • Seite 25 EU-overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Vi, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf.: +46-36-146500 erklærer under eneansvar, at batteriproduktet; Beskrivelse Batteri Varemærke Husqvarna Type / model BLi100C, BLi200C, BLi300C Overholder følgende EU-direktiver og forordninger: Direktiv/bestemmelser Titel 2011/65/EU RoHS-direktivet 2014/53/EU Direktivet vedrørende ra- dioudstyr De harmoniserede standarder og/eller tekniske specifikationer anvendes på...
 • Seite 26: Innledning

  Det er svært viktig at du ® Bluetooth -ordmerket og -logoene er registrerte varemerker for Bluetooth SIG, Inc, og bruk av slike merker fra Husqvarna AB (publ) skjer under lisens. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere. 545 - 003 - 11.05.2018...
 • Seite 27: Sikkerhet

  Når batteriet ikke er i bruk, må det holdes unna Det må bare brukes originale Husqvarna-batterier i andre metallgjenstander, som binders, mynter, Husqvarna-produkter, og batteriene må bare lades i en nøkler, spiker, skruer og andre små original QC330- eller QC500-batterilader fra Husqvarna.
 • Seite 28: Bruk

  Husqvarna Connect Bluetooth ® Dette batteriet leveres med trådløs -teknologi og kan kobles til mobile enheter med Husqvarna Connect-appen installert. Husqvarna Connect er en kostnadsfri app for den mobile enheten din som lar deg utnytte hele potensialet til Husqvarna-batteriet og produktet.
 • Seite 29: Vedlikehold

  • LED-lampen for lås (6) viser om batteriet er låst. LED-lamper for batteri LED-indikator (8) Ladestatus Alle LED-lamper lyser. Batteriet er 75–100 % ladet. 3 LED-lamper lyser. Batteriet er 50–75 % ladet. 2 LED-lamper lyser. Batteriet er 25–50 % ladet. 1 LED-lampe lyser.
 • Seite 30: Feilsøking

  Flytt batteriet eller enheten innenfor rekke- vidde for å koble til batteriet automatisk. Hvis batteriet ikke kobles til automatisk, kan du se Slik kobler du batteriet til Husqvarna Con- En tilkobling til en en- Batteriet kobles fra enheten med trådløs Blue- nect-appen på...
 • Seite 31: Tekniske Data

  Produktet skal innleveres til et gjenvinningsanlegg som gjenvinner elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sikre at produktet håndteres på riktig måte, kan du bidra til å motvirke potensielt negative virkninger på Tekniske data Tekniske data BLi100C BLi200C BLi300C Batterityper Litium-ion Litium-ion Litium-ion...
 • Seite 32: Federal Communication Commission Interference Statement

  Federal Communication Commission Interference Statement Federal Communication Commission maksimale angitte forsterkningen for den typen, og er strengt forbudt for bruk med denne enheten. Interference Statement Godkjent antennetype Maksimal tillatt antenne- For USA forsterkning (dBi) Denne enheten samsvarer med del 15 i FCC-reglene. 2,4 GHz invertert F-an- +3,3 Bruken av produktet er underlagt følgende to forhold: (1)
 • Seite 33: Ef-Samsvarserklæring

  EF-samsvarserklæring EF-samsvarserklæring Vi, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf.: +46-36-146500, erklærer under eneansvar at batteriproduktet Beskrivelse Batteri Merke Husqvarna Type/modell BLi100C, BLi200C, BLi300C fullstendig overholder følgende EU-direktiver og - forskrifter: Direktiv/regulering Tittel 2011/65/EU RoHS-direktiv 2014/53/EU Radioutstyrsdirektiv Harmoniserte standarder og/eller tekniske spesifikasjoner er anvendt på...
 • Seite 34: Johdanto

  On erittäin ® Bluetooth -sanamerkki ja logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä. Husqvarna AB (publ) käyttää kyseisiä merkkejä luvanvaraisesti. Muut tavaramerkit ja kauppanimet kuuluvat omistajilleen. 545 - 003 - 11.05.2018...
 • Seite 35: Turvallisuus

  Poista akku laitteesta, kun laitetta ei käytetä. Husqvarnatuotteissa saa käyttää ainoastaan • Kun akkua ei käytetä, pidä se etäällä alkuperäisiä Husqvarna-akkuja ja niitä saa ladata metalliesineistä, kuten paperiliittimistä, kolikoista, ainoastaan alkuperäisellä QC330- tai QC500- avaimista, nauloista, ruuveista tai muista pienistä...
 • Seite 36: Toiminta

  (9). yhteydessä Husqvarna Connect -sovellukseen antaa tietoja akusta ja akkua käyttävästä koneesta. Akku kerää ja jakaa tietoja akusta ja koneesta Husqvarna Connect -sovellukseen. Akku ja kone keräävät tietoja, jos akku ei ole yhteydessä Husqvarna Connect - sovellukseen.
 • Seite 37: Huolto

  Akun merkkivalot LED-ilmaisin (8) Latausta jäljellä Kaikki merkkivalot palavat. Akun varaustaso on 7–100 %. 3 merkkivaloa palaa. Akun varaustaso on 50–75 %. 2 merkkivaloa palaa. Akun varaustaso on 25–50 %. 1 merkkivalo palaa. Akun varaustaso on 5–25 %. 1 merkkivalo vilkkuu. Akku on tyhjä.
 • Seite 38: Vianmääritys

  ® Bluetooth on langaton -tekniikka, jos akku ® Bluetooth Husqvarna Connect -sovellukseen sivulla 36 . -tekniikka, on kantaman ulkopuolella. ei löydy. Jos yhteyttä ei voi muodostaa manuaalisesti, käynnistä kone uudelleen Husqvarna Con- nect -sovelluksella. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä...
 • Seite 39: Tekniset Tiedot

  Puhdista laite ja tee täysi huolto ennen pitkäaikaista säilytystä. • Kiinnitä laite hyvin kuljetuksen ajaksi. Hävittäminen Laitteessa tai sen pakkauksessa olevat symbolit osoittavat, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteen Tekniset tiedot Tekniset tiedot BLi100C BLi200C BLi300C Akkutyypit Litiumioni Litiumioni Litiumioni Nimellisjännite, V Nimelliskapasiteetti, Ah...
 • Seite 40: Federal Communication Commissionin (Fcc) Häiriöitä Koskeva Lausunto

  Federal Communication Commissionin (FCC) häiriöitä koskeva lausunto Federal Communication Commissionin Hyväksytty antennityyppi Suurin sallittu antennin- (FCC) häiriöitä koskeva lausunto vahvistus (dBi) 2,4 GHz:n käänteinen F- +3,3 Yhdysvallat antenni (PCB) Tämä laite täyttää FCC:n sääntöjen osan 15 vaatimukset. Seuraavat kaksi ehtoa koskevat käyttöä: (1) Tämä...
 • Seite 41: Ey-Vaatimustenmukaisuusvakuutus

  EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Ruotsi, puh: +46-36-146500, vakuuttaa täten, että oheinen tuote Kuvaus Akku Tuotemerkki Husqvarna Tyyppi/malli BLi100C, BLi200C, BLi300C Vastaa täysin seuraavien EU:n direktiivien ja asetusten vaatimuksia: Direktiivi/asetus Otsikko 2011/65/EU RoHS-direktiivi 2014/53/EU Radiolaitedirektiivi ja että asiassa sovelletaan seuraavia yhtenäistettyjä...
 • Seite 42: Einleitung

  Inhalt Einleitung..............42 Transport, Lagerung und Entsorgung......47 Sicherheit..............43 Technische Angaben............ 48 Betrieb................44 FCC-Störfestigkeitserklärung........49 Wartung................ 46 EG-Konformitätserklärung..........50 Fehlerbehebung............46 Einleitung Produktübersicht 1. Akku verursachen. Es ist sehr wichtig, dass Sie den Inhalt dieser Bedienungsanleitung lesen 2. Akkuladegerät und verstehen. 3. Stecker 4.
 • Seite 43: Sicherheit

  Akkus vor Schockbelastungen schützen. ® Bluetooth Wortmarke und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc, und die Verwendung dieser Marken durch Husqvarna AB (publ) erfolgt unter Lizenz. Andere Handelsmarken oder Handelsnamen gehören dem jeweiligen Eigentümer. 545 - 003 - 11.05.2018...
 • Seite 44: Betrieb

  Verbesserte Informationsanzeige für das Gerät. • Praktische Kontrolle und Hilfe bei allem, was mit Teilen und Wartung zusammenhängt. Ein mit der Husqvarna Connect-App 2. Erstellen Sie ein Konto bei der Husqvarna Connect- verbundener Akku App. ® Bluetooth Wenn ein Akku mit -Drahtlostechnologie mit 3.
 • Seite 45 Bedeutung der Akku-LEDs • Die LED-Anzeige (8) zeigt den Ladezustand an. • Die Verbindungs-LED (7) zeigt den Die LED-Anzeigen am Akku geben Aufschluss über den ® Bluetooth Verbindungsstatus der Akku und den Ladezustand. Bei Drücken der Drahtlostechnologie oder ggf. einen Fehler an. Akkuanzeigetaste (9) zeigen die LEDs 5 Sekunden lang •...
 • Seite 46: Wartung

  -Drahtlos- -Drahtlostechnologie, wenn Verbindungsherstellung. Starten Sie das technologie gefun- der Akku außer Reichweite bewegt wird. Gerät mit installierter Husqvarna Connect- den. App neu, falls keine manuelle Verbindung- sherstellung möglich ist. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
 • Seite 47: Transport, Lagerung Und Entsorgung

  Status Mögliche Fehler Mögliche Fehlerbehebung Lassen Sie den Akku abkühlen. Lassen Sie den Akku im Ladegerät abkühlen. Das Lade- Der Akku ist zu heiß. gerät startet den Ladevorgang des Akkus, Die Lade-LED (4) wenn der Akku die richtige Temperatur hat. blinkt.
 • Seite 48: Technische Angaben

  Technische Angaben Technische Daten BLi100C BLi200C BLi300C Akkutypen Lithium-Ionen Lithium-Ionen Lithium-Ionen Akkuspannung, V Nennkapazität, Ah Nennenergie, Wh Gewicht, kg Umgebungstemperatur bei Betrieb -10 °C bis 40 °C Funkfrequenzdaten BLi100C BLi200C BLi300C Frequenzbereich, MHz 2402-2480 2402-2480 2402-2480 Ausgangsleistung, dBm 545 - 003 - 11.05.2018...
 • Seite 49: Fcc-Störfestigkeitserklärung

  FCC-Störfestigkeitserklärung FCC-Störfestigkeitserklärung maximalen Verstärkung zugelassen. Die Verwendung von nicht in dieser Liste aufgeführten Antennentypen, Für die USA deren Verstärkung den für den jeweiligen Typ angegebenen Höchstwert übersteigt, in Kombination mit Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. diesem Gerät ist streng verboten. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Das Gerät darf keine Störungen Zugelassener Antennen-...
 • Seite 50: Eg-Konformitätserklärung

  EG-Konformitätserklärung EG-Konformitätserklärung Wir, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Schweden, Tel.: +46-36-146500, erklären hiermit die alleinige Haftung dafür, dass das akkubetriebene Gerät; Beschreibung Akku Marke Husqvarna Typ/Modell BLi100C, BLi200C, BLi300C die folgenden EU-Vorschriften und -Richtlinien erfüllt: Richtlinie/Verordnung Titel 2011/65/EG RoHS-Richtlinie 2014/53/EG Richtlinie über Funkanla-...
 • Seite 51: Introduction

  Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc, et toute utilisation de ces marques par Husqvarna AB (publ) est régie par une licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 545 - 003 - 11.05.2018...
 • Seite 52: Sécurité

  Sécurité Définitions de sécurité les rechargez qu'avec un chargeur de batterie original QC330 ou QC500 de Husqvarna. Les batteries sont Des avertissements, des recommandations et des codées par logiciel. remarques sont utilisés pour souligner des parties La batterie rechargeable BLi100C, BLi200C, BLi300C spécialement importantes du manuel.
 • Seite 53: Utilisation

  La batterie collecte et partage les données de la batterie 1. Assurez-vous que la batterie est chargée. et du produit avec l'application Husqvarna Connect. La batterie et le produit collectent les données si la batterie 2. Ouvrez l'application Husqvarna Connect.
 • Seite 54 • L'indicateur LED (8) affiche l'état de charge. • La LED connexion (7) indique l'état de connexion de ® Bluetooth la technologie sans fil ou en cas d'erreur. • La LED de verrouillage (6) indique lorsque la batterie est verrouillée. LED de batterie Indicateur LED (8) État de charge...
 • Seite 55: Maintenance

  Pour connecter la La connexion à un ment, reportez-vous à batterie à l'application Husqvarna Connect à appareil avec techno- Si la batterie est hors de portée, elle se dé- Blue- la page 53 pour la connecter manuellement.
 • Seite 56: Transport, Entreposage Et Mise Au Rebut

  Chargez la batterie entre 30 % et 50 % avant de la remiser pendant de longues périodes. • Conservez le chargeur de batterie dans un local fermé et sec. Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques BLi100C BLi200C BLi300C Types de batterie Lithium-Ion Lithium-Ion Lithium-Ion Tension nominale, V 545 - 003 - 11.05.2018...
 • Seite 57 BLi100C BLi200C BLi300C Capacité nominale, Ah Énergie nominale, Wh Poids, kg/lb 0,8 / 1,8 1,3 / 2,9 1,9 / 4,2 Température ambiante pendant le fonc- -10 °C (14°F) et 40 °C (114°F). tionnement Données de fréquence radio BLi100C BLi200C BLi300C Plage de fréquences, MHz...
 • Seite 58: Déclaration De La Commission Fédérale De La Communication Sur Les Interférences

  Déclaration de la Commission Fédérale de la Communication sur les interférences Déclaration de la Commission Fédérale • Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris des interférences qui peuvent provoquer un de la Communication sur les fonctionnement non souhaité de l'appareil. interférences Cet émetteur radio (identification de l'appareil via le numéro de certification) a été...
 • Seite 59: Déclaration De Conformité Ce

  Déclaration de conformité CE Déclaration de conformité CE Nous, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suède, tél. : +46-36-146500, déclarons sous notre entière responsabilité que la batterie ; Description Batterie Marque Husqvarna Type/Modèle BLi100C, BLi200C, BLi300C Est entièrement conforme à la réglementation et aux directives de l'UE suivantes : Directive/Réglementation...
 • Seite 60: Inleiding

  Bluetooth zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc en het gebruik van deze merken door Husqvarna AB (publ) vindt plaats onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. 545 - 003 - 11.05.2018...
 • Seite 61: Veiligheid

  Overige op de machine aangegeven symbolen/plaatjes verwijzen naar specifieke eisen aan certificering voor bepaalde markten. Veiligheid Veiligheidsdefinities De oplaadbare BLi100C, BLi200C, BLi300C-accu (1) wordt uitsluitend gebruikt voor voeding van de Waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en desbetreffende draadloze apparaten van Husqvarna. opmerkingen worden gebruikt om te wijzen op Om letsel te voorkomen, mag de accu niet worden belangrijke delen van de handleiding.
 • Seite 62: Werking

  Husqvarna Connect-app is geïnstalleerd. Husqvarna Connect is een gratis app voor uw mobiele apparaat, waarmee u alle mogelijkheden van uw accu en product van Husqvarna optimaal kunt benutten. De Husqvarna Connect-app biedt extra functies voor uw accu en product van Husqvarna, bijvoorbeeld: •...
 • Seite 63: Onderhoud

  • De led-indicator (8) toont de laadstatus. • De vergrendelings-led (6) geeft aan of de accu is vergrendeld. • De verbindings-led (7) geeft de verbindingsstatus ® Bluetooth van de draadloze technologie van weer of wanneer er een fout is opgetreden. Ledlampjes van de accu Led-indicator (8) Laadstatus...
 • Seite 64: Probleemoplossing

  De accu verbinden met de accu. Raadpleeg Er kan geen verbind- met de Husqvarna Connect-app op pagina ing met een apparaat De verbinding tussen de accu en het appa- 62 om handmatig verbinding te maken als de...
 • Seite 65: Technische Gegevens

  • Bevestig het product stevig tijdens vervoer. Afvoeren Symbolen op het product of op de verpakking van het product geven aan dat dit product niet beschouwd kan Technische gegevens Technische gegevens BLi100C BLi200C BLi300C Types accu Lithium-ion Lithium-ion Lithium-ion Nominale spanning, V...
 • Seite 66: Verklaring Van De Federal Communications Commission

  Verklaring van de Federal Communications Commission Verklaring van de Federal Industry Canada om te werken met de hieronder vermelde antennesoorten met de aangegeven maximale Communications Commission toelaatbare versterking. Het is ten strengste verboden om antennesoorten die niet in deze lijst zijn opgenomen Voor de VS en met een versterking van meer dan de maximale Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels.
 • Seite 67: Eg-Conformiteitsverklaring

  EG-conformiteitsverklaring EG verklaring van overeenstemming Wij, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Zweden, tel: +46-36-146500, verklaren onder onze alleenverantwoordelijkheid dat het accuproduct; Beschrijving Accu Merk Husqvarna Type / model BLi100C, BLi200C, BLi300C Volledig voldoet aan de volgende EU-richtlijnen en - regelgeving:...
 • Seite 68: Introducción

  Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y su uso por parte de Husqvarna AB (publ) está sujeto a una licencia. Cualquier otra marca comercial o denominación comercial será propiedad de sus respectivos titulares. 545 - 003 - 11.05.2018...
 • Seite 69: Seguridad

  La batería recargable (1) BLi100C, BLi200C, BLi300C solo puede utilizarse como fuente de alimentación de Las advertencias, precauciones y notas se utilizan para los productos sin cables Husqvarna para los que ha sido destacar información especialmente importante del diseñada. Para evitar daños, la batería no debe manual.
 • Seite 70: Funcionamiento

  Husqvarna. La aplicación Husqvarna Connect proporciona funciones adicionales a la batería y el producto Husqvarna, como por ejemplo: • Función de bloqueo y desbloqueo para evitar el uso no autorizado.
 • Seite 71 • El LED de conexión (7) muestra el estado de • El LED de bloqueo (6) indica si la batería está ® Bluetooth conexión de la tecnología inalámbrica bloqueada. un posible error. Luces LED de la batería Indicador LED (8) Estado de la carga Todos los LED están encendidos.
 • Seite 72: Mantenimiento

  Bluetooth gía inalámbrica tecnología inalámbrica co es posible conectarla manualmente, reini- ® tooth cie el dispositivo con la aplicación Husqvarna Connect instalada. Si el problema persiste, póngase en contacto con su distribuidor. Cargador de baterías Estado Posibles errores Posible acción El LED de adverten- Error del cargador de baterías.
 • Seite 73: Transporte, Almacenamiento Y Eliminación

  Guarde el cargador de la batería en un espacio cerrado y seco. • Cuando guarde la batería, manténgala alejada del cargador. No permita que los niños ni otras Datos técnicos Datos técnicos BLi100C BLi200C BLi300C Tipos de batería Iones de litio Iones de litio Iones de litio Tensión nominal, V...
 • Seite 74 Transmisión de datos por radiofrecuencia BLi100C BLi200C BLi300C Intervalo de frecuencias, MHz 2402-2480 2402-2480 2402-2480 Potencia de salida, dBm 545 - 003 - 11.05.2018...
 • Seite 75: Declaración Sobre Interferencias De La Comisión Federal De Comunicaciones (Fcc)

  Declaración sobre interferencias de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) Declaración sobre interferencias de la funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: Comisión Federal de Comunicaciones • Este dispositivo no causará interferencias; y (FCC) • Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas interferencias que puedan causar un Para EE.
 • Seite 76: Declaración Ce De Conformidad

  Declaración CE de conformidad Declaración de conformidad CE Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suecia, telf.: +46-36-146500, declara bajo su exclusiva responsabilidad que el producto; Descripción Batería Marca Husqvarna Tipo/Modelo BLi100C, BLi200C, BLi300C Cumple las siguientes directivas y normas de la UE: Directiva/Norma Título...
 • Seite 77: Introdução

  ÍNDICE Introdução..............77 Transporte, armazenamento e eliminação....82 Segurança..............78 Especificações técnicas..........82 Funcionamento............. 79 Declaração de interferência da Comissão Federal para as Comunicações........84 Manutenção..............81 Declaração CE de conformidade........85 Resolução de problemas..........81 Introdução Vista geral do produto 1. Bateria fatais. É extremamente importante que leia e compreenda o conteúdo do manual do 2.
 • Seite 78: Segurança

  Bluetooth são marcas comerciais registadas propriedade da Bluetooth SIG, Inc e qualquer utilização de tais marcas pela Husqvarna AB (publ) é feita mediante licença. Outras marcas comerciais e nomes comerciais pertencem aos seus respetivos proprietários. 545 - 003 - 11.05.2018...
 • Seite 79: Funcionamento

  • Controlo prático e ajuda com peças e necessidades Connect. de manutenção do produto. 3. Siga as instruções na aplicação Husqvarna Connect para ligar e registar a bateria. Uma bateria ligada à aplicação Husqvarna Connect 4. Prima o botão indicador da bateria (9) para concluir o processo de ligação.
 • Seite 80 • O indicador LED (8) apresenta o estado de carga. • O LED de ligação (7) mostra o estado da ligação da ® Bluetooth tecnologia sem fios ou se ocorreu um erro. • O LED de bloqueio (6) mostra se a bateria está bloqueada.
 • Seite 81: Manutenção

  Não é encontrada Para ligar a bateria à aplica- mente, consulte qualquer ligação a A bateria desliga-se do dispositivo com tec- ção Husqvarna Connect na página 79 para ® Bluetooth um dispositivo com nologia sem fios , se for desloca- ligar manualmente.
 • Seite 82: Transporte, Armazenamento E Eliminação

  Armazene o carregador da bateria num espaço fechado e seco. • Mantenha a bateria afastada do carregador da bateria durante o armazenamento. Não permita que Especificações técnicas Especificações técnicas BLi100C BLi200C BLi300C Tipos de bateria Iões de lítio Iões de lítio Iões de lítio...
 • Seite 83 BLi100C BLi200C BLi300C Tensão nominal, V Capacidade nominal, Ah Energia nominal, Wh Peso, kg/lb 0,8/1,8 1,3/2,9 1,9/4,2 Temperatura ambiente durante o funciona- -10 °C (14°F) e 40 °C (114°F). mento Dados de frequência de rádio BLi100C BLi200C BLi300C Gama de frequência, MHz...
 • Seite 84: Declaração De Interferência Da Comissão Federal Para As Comunicações

  Declaração de interferência da Comissão Federal para as Comunicações Declaração de interferência da • Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferências que possam causar um Comissão Federal para as funcionamento não pretendido do dispositivo. Comunicações Este transmissor de rádio (identifique o dispositivo pelo número de certificação) foi aprovado pelo Ministério da Para os EUA Indústria do Canadá...
 • Seite 85: Declaração Ce De Conformidade

  Declaração CE de conformidade Declaração de conformidade CE A Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suécia, tel: +46-36-146500, declara sob sua inteira responsabilidade que o produto a bateria; Descrição Bateria Marca Husqvarna Tipo/Modelo BLi100C, BLi200C, BLi300C Está em plena conformidade com as seguintes diretivas...
 • Seite 86: Introduzione

  Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Husqvarna AB (pubbl) è soggetto a licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari. 545 - 003 - 11.05.2018...
 • Seite 87: Sicurezza

  • Quando la batteria non è in uso, tenerla lontano da La batteria ricaricabile BLi100C, BLi200C, BLi300C (1) altri oggetti di metallo quali graffette, monete, chiavi, si utilizza esclusivamente come alimentazione per gli chiodi, viti, o altri piccoli oggetti metallici che...
 • Seite 88: Utilizzo

  Husqvarna. L'app Husqvarna Connect fornirà funzionalità aggiuntive per la batteria e il prodotto Husqvarna, ad esempio: • Funzione di blocco e sblocco per impedire l'uso non autorizzato.
 • Seite 89 • Il LED (8) indica lo stato di carica. • Il LED di blocco (6) indica se la batteria è bloccata. • Il LED di connessione (7) indica lo stato della ® Bluetooth connessione della tecnologia wireless se si è verificato un errore. LED della batteria LED (8) Stato di carica...
 • Seite 90: Manutenzione

  Connect alla pagina 88 per collegarla man- tecnologia wireless wireless. ualmente. Se non è possibile effettuare la ® Bluetooth connessione manuale, riavviare il dispositivo con l'app Husqvarna Connect installata. Se il problema persiste, contattare il rivenditore. Caricabatterie Stato Possibili guasti Possibile soluzione Il LED di avvertenza Errore permanente del caricabatterie.
 • Seite 91: Dati Tecnici

  Non lasciare che i bambini e altre persone non autorizzate tocchino l'attrezzatura. Mantenere le attrezzature in un luogo che è possibile chiudere. Dati tecnici Dati tecnici BLi100C BLi200C BLi300C Tipi di batterie Ioni di litio Ioni di litio...
 • Seite 92 BLi100C BLi200C BLi300C Potenza di uscita, dBm 545 - 003 - 11.05.2018...
 • Seite 93: Dichiarazione Sulle Interferenze Della Fcc (Federal Communication Commission)

  Dichiarazione sulle interferenze della FCC (Federal Communication Commission) Dichiarazione sulle interferenze della Canada per funzionare con i tipi di antenna elencati di seguito con il massimo guadagno ammesso indicato. FCC (Federal Communication L'uso di tipi di antenna non inclusi nel presente elenco, Commission) aventi guadagno maggiore rispetto al guadagno massimo indicato per quel tipo, è...
 • Seite 94: Dichiarazione Ce Di Conformità

  Dichiarazione CE di conformità Dichiarazione di conformità CE Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Svezia, tel: +46-36-146500, dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto a batteria; Descrizione Batteria Marchio Husqvarna Tipo / Modello BLi100C, BLi200C, BLi300C è pienamente conforme alle seguenti direttive e norme...
 • Seite 95: Sissejuhatus

  ® Bluetooth -i sõnamärk ja logod on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc registreeritud kaubamärgid ja ettevõte Husqvarna AB kasutab neid litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja kaubamärginimed kuuluvad nende vastavatele omanikele. 545 - 003 - 11.05.2018...
 • Seite 96: Ohutus

  Husqvarnaoriginaallaadijaga QC330 või QC500 . Akud teistest metallesemetest (nt kirjaklambrid, mündid, on kodeeritud. võtmed, naelad, kruvid vms väiksed metallesemed), BLi100C, BLi200C, BLi300C juhtmevabadel seadmetel mis võiksid akuklemme omavahel ühendada. kasutatakse toiteallikana ainult laetavaid BLi100C, Akuklemmide lühistamine võib põhjustada BLi200C, BLi300C akusid (1). Vigastuste vältimiseks ei põletushaavu või tulekahju.
 • Seite 97: Töö

  ühenduse mobiilsideseadmetega, millesse on installitud rakendus Husqvarna Connect. Husqvarna Connect on mobiilsideseadmetele mõeldud tasuta rakendus, mis võimaldab teil ära kasutada Husqvarna aku ja seadme kogu potentsiaali. Rakenduse Husqvarna Connect abil saate kasutada oma Husqvarna aku ja seadme lisafunktsioone, mille hulgas on järgmised funktsioonid.
 • Seite 98: Hooldamine

  ® Bluetooth • Ühenduse LED-märgutuli (7) näitab • Lukustuse LED-märgutuli (6) näitab, kas aku on traadita side tehnika ühenduse olekut või tõrget, kui lukustatud. see on ilmnenud. Aku LED-tuled LED-märgutuli (8) Laetustase Kõik LED-tuled põlevad. Aku on laetud 75–100%. 3 LED-märgutuld põlevad. Aku on laetud 50–75%.
 • Seite 99: Veaotsing

  Aku lahutab ühenduse -i traadita miseks jaotist ® tooth -i traadita side Husqvarna Connect lk 97 . Kui käsitsi ühend- side tehnikat kasutava seadmega, kui aku tehnikat kasutava viiakse tööulatusest välja. amine pole võimalik, taaskäivitage seade, seadmega ei ole. millesse on installitud rakendus Husqvarna Connect.
 • Seite 100: Tehnilised Andmed

  • Kinnitage seade transpordi ajaks turvaliselt. Kõrvaldamine Tootel või selle pakendil olevad sümbolid viitavad, et toodet ei tohi visata olmeprügi hulka. See tuleb Tehnilised andmed Tehnilised andmed BLi100C BLi200C BLi300C Akude tüübid Liitiumioon Liitiumioon Liitiumioon Nimipinge, V...
 • Seite 101: Usa Föderaalse Sidekomisjoni (Fcc) Häireavaldus

  USA Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) häireavaldus USA Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) Heakskiidetud antennitüü- Antenni maksimaalne lu- häireavaldus batud võimendus (dBi) 2,4 GHz pöörd-F-antenn +3,3 Kehtib Ameerika Ühendriikides (PCB) See seade vastab FCC eeskirjade 15. osa nõuetele. Kasutamisele kohalduvad kaks järgmist tingimust: (1) see seade ei tohi põhjustada häireid ja (2) see seade ETTEVAATUST: Ilma vastutava osapoole peab vastu võtma mis tahes häired, sealhulgas tööd...
 • Seite 102: Eü Vastavusdeklaratsioon

  EÜ vastavusdeklaratsioon EÜ vastavusdeklaratsioon Meie, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Rootsi, tel: +46-36-146500, deklareerime enda ainuvastutusel, et akutoode Kirjeldus Kaubamärk Husqvarna Tüüp/ mudel BLi100C, BLi200C, BLi300C vastab täielikult järgmistele EL-i direktiividele ja eeskirjadele: Direktiiv/eeskiri Pealkiri 2011/65/EÜ RoHS-direktiiv 2014/53/EÜ Raadioseadmete direkiiv Kohalduvad järgmised ühtlustatud standardid ja/või...
 • Seite 103: Įvadas

  Todėl ypač svarbu ® „Bluetooth “ pavadinimas ir logotipai yra registruotieji prekės ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc“, ir „Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc.“ juos naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso atitinkamiems savininkams. 545 - 003 - 11.05.2018...
 • Seite 104: Sauga

  „Husqvarna“, „QC330“ arba „QC500“ akumuliatoriaus kroviklį. „Husqvarna“ produktams naudokite tik originalius • Jeigu akumuliatoriaus nenaudojate, nepalikite jo ilgai „Husqvarna“ akumuliatorius, kraukite juos tik originaliu prijungto prie įkroviklio. „QC330“ įkrovikliu arba „QC500“ akumuliatoriaus • Kai nenaudojate įrenginio, išimkite iš jo krovikliu iš...
 • Seite 105: Naudojimas

  “ belaidė Šiame akumuliatoriuje naudojama technologija ir jis gali būti prijungtas prie mobiliųjų įrenginių įdiegus „Husqvarna Connect“ programėlę. „Husqvarna Connect“ yra nemokama programėlė jūsų mobiliajam įrenginiui. Ji leidžia išnaudoti visą „Husqvarna“ akumuliatoriaus ir gaminio potencialą. „Husqvarna Connect“ programėlė suteiks jūsų...
 • Seite 106 • LED indikatorius (8) rodo įkrovos būseną. • Užrakto LED (6) rodo, ar akumuliatorius užrakintas. ® „Bluetooth “ belaidės • Ryšio LED (7) rodo technologijos ryšio būseną arba įvykusią klaidą. Akumuliatoriaus LED indikatoriai LED indikatorius (8) Įkrovos būsena Šviečia visi LED. Akumuliatorius įkrautas 75–100 %.
 • Seite 107: Priežiūra

  Priežiūra Priežiūra • Plastikines dalis valykite švaria ir sausa šluoste. • Įsitikinkite, kad akumuliatorius ir įkroviklis yra • Prieš prijungdami akumuliatorių prie įkroviklio, nepažeisti. įsitikinkite, kad akumuliatorius, akumuliatoriaus įkroviklis ir kontaktai yra švarūs ir sausi. • Įsitikinkite, kad akumuliatoriaus uždėjimo takeliai yra švarūs.
 • Seite 108: Transportavimas, Saugojimas Ir Utilizavimas

  • Prieš saugodami ilgesnį laiką pasirūpinkite, kad akumuliatorius būtų įkrautas 30–50 %. • Akumuliatorių įkroviklį laikykite uždaroje ir sausoje patalpoje. Techniniai duomenys Techniniai duomenys BLi100C BLi200C BLi300C Akumuliatorių tipai Ličio jonų Ličio jonų Ličio jonų Nominali įtampa, V Nominali akumuliatoriaus talpa, Ah Nominali energija, Wh Svoris, kg/svar.
 • Seite 109 Radijo dažnio duomenys BLi100C BLi200C BLi300C Dažnio diapazonas, MHz 2402–2480 2402–2480 2402–2480 Išvesties galia, dBm 545 - 003 - 11.05.2018...
 • Seite 110: Federalinės Ryšių Komisijos (Fcc) Trikdžių Aprašas

  Federalinės ryšių komisijos (FCC) trikdžių aprašas Federalinės ryšių komisijos (FCC) Patvirtintas antenos tipas Maksimalus leistinas an- trikdžių aprašas tenos stipris (dBi) 2,4-GHz invertuota F-an- +3,3 Skirta JAV tena (PCB) Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Naudojimui taikomos dvi sąlygos: (1) Šis įrenginys negali kelti radijo bangų...
 • Seite 111: Eb Atitikties Deklaracija

  EB atitikties deklaracija EB atitikties deklaracija Mes, „Husqvarna AB“, įsikūrę SE-561 82 Huskvarna, Švedija, tel.: +46-36-146500, prisiimame išimtinę atsakomybę dėl pateikto akumuliatoriaus; Aprašas Akumuliatorius Gamintojas Husqvarna Tipas / modelis BLi100C, BLi200C, BLi300C Visiškai atitinka šias ES direktyvas ir reikalavimus: Direktyva / reikalavimas Antraštė...
 • Seite 112: Ievads

  Ir ļoti svarīgi, lai jūs ® Bluetooth preču zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas preču zīmes, un Husqvarna AB (publ) tās izmanto atbilstoši licencei. Citas preču zīmes un nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem. 545 - 003 - 11.05.2018...
 • Seite 113: Drošība

  Husqvarna QC330 vai QC500 akumulatora lādētāju. Izstrādājumiem izmantojiet tikai Husqvarna oriģinālos • Ja akumulators netiek izmantots, neļaujiet tam akumulatorus Husqvarna un to uzlādei izmantojiet tikai lādēties ilgāk, kā tas nepieciešams. oriģinālos lādētājus QC330 vai QC500 akumulatora • Kad nelietojat aprīkojumu, izņemiet no tā...
 • Seite 114: Lietošana

  Bluetooth Šis akumulators ir aprīkots ar bezvadu tehnoloģiju, un spēj izveidot savienojumu ar mobilajām ierīcēm, kurās ir Husqvarna Connect instalētas programmas. Husqvarna Connect ir bezmaksas programma mobilajai ierīcei, kas ļauj pilnībā izmantot Husqvarna akumulatora un izstrādājuma potenciālu. Šī Husqvarna Connect programma nodrošinās papildu funkcijas Husqvarna akumulatoram un izstrādājumam,...
 • Seite 115 • LED indikators (8) rāda uzlādes statusu. • Bloķēšanas LED indikators (6) rāda, vai akumulators ir bloķēts. ® Bluetooth • Savienojuma LED indikators (7) rāda bezvadu tehnoloģijas savienojuma statusu vai to, ja ir radusies kļūda. Akumulatora LED indikatora lampiņas LED indikators (8) Uzlādes stāvoklis Deg visi LED indikatori.
 • Seite 116: Tehniskā Apkope

  Ja akumulators neizveido savie- Akumulatora sa- nojumu automātiski, skatiet Savienojums ar ierīci, Blue- vienošana ar Husqvarna Connect program- Akumulators atvienojas no ierīces ar Blue- izmantojot ® tooth mu lpp. 114 , lai izveidotu savienojumu man- bezvadu tehnoloģiju, ja akumulators...
 • Seite 117: Pārvadāšana, Glabāšana Un Utilizēšana

  (113 °F) un kas nav pakļauta tiešai saules gaismai. • Pirms akumulatoru novietojat ilgstošai uzglabāšanai, uzlādējiet to par 30–50%. • Novietojiet akumulatora lādētāju slēgtā un sausā vietā. Tehniskie dati Tehniskie dati BLi100C BLi200C BLi300C Akumulatora veidi Litija jonu Litija jonu Litija jonu Nominālais spriegums, V Nominālā kapacitāte, Ah Nominālā...
 • Seite 118 Radio frekvenču dati BLi100C BLi200C BLi300C Frekvenču diapazons, MHz 2402-2480 2402-2480 2402-2480 Izejas jauda, dBm 545 - 003 - 11.05.2018...
 • Seite 119: Federālās Sakaru Komisijas (Fcc) Traucējumu Paziņojums

  Federālās sakaru komisijas (FCC) traucējumu paziņojums Federālās sakaru komisijas (FCC) attiecīgajam veidam norādītais pastiprinājums, ir stingri aizliegts izmantot ar šo ierīci. traucējumu paziņojums Apstiprinātais antenas Maksimālais atļautais an- veids tenas pastiprinājums (dBi) Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļā norādītajām 2,4-GHz Inverted F-An- +3,3 prasībām.
 • Seite 120: Ek Atbilstības Deklarācija

  EK atbilstības deklarācija EK atbilstības deklarācija Mēs, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Zviedrija, tālr.: +46-36-146500, ar pilnīgu atbildību paziņojam, ka akumulatora izstrādājums; Apraksts Akumulators Zīmols Husqvarna Tips/modelis BLi100C, BLi200C, BLi300C pilnībā atbilst tālāk minētajām ES regulām un direktīvām. Direktīva/regula Virsraksts 2011/65/ES RoHS direktīva...
 • Seite 121: Úvod

  Je mimořádně ® Slovo a loga Bluetooth jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. Použití těchto známek společností Husqvarna AB (publ.) podléhá licenci. Další ochranné známky a obchodní názvy patří příslušným vlastníkům. 545 - 003 - 11.05.2018...
 • Seite 122: Bezpečnost

  Husqvarna. Baterie jsou softwarově zašifrovány. mincí, klíčů, hřebíků, šroubů nebo jiných malých kovových předmětů, které by mohly spojit kontakty Dobíjecí baterie BLi100C, BLi200C, BLi300C (1) se baterie. Při zkratování kontaktů baterie může dojít používá výhradně jako zdroj energie pro odpovídající...
 • Seite 123: Provoz

  Zobrazení informací o výrobku. • Pohodlná kontrola a pomoc při objednávání dílů a servisu výrobku. 2. Registrujte si účet v aplikaci Husqvarna Connect. Baterie připojená k aplikaci Husqvarna 3. Při připojení a registraci baterie postupujte podle pokynů v aplikaci Husqvarna Connect.
 • Seite 124: Údržba

  • Kontrolka LED připojení (7) ukazuje stav připojení • LED kontrolka zámku (6) ukazuje, zda je baterie ® Bluetooth bezdrátové technologie nebo případnou zamčená. poruchu. LED kontrolky baterie LED indikátor (8) Stav nabití Všechny kontrolky LED svítí. Baterie je nabitá na 75–100 %. Svítí...
 • Seite 125: Odstraňování Problémů

  V případě, že se baterie nepřipojí Připojení baterie k aplikaci Připojení k zařízení automaticky, viz Baterie se odpojí od zařízení s bezdrátovou Husqvarna Connect na strani 123 ohledně s bezdrátovou tech- ® Bluetooth technologií , pokud se přemístí...
 • Seite 126: Technické Údaje

  Během přepravy musí být výrobek bezpečně upevněný. Likvidace Symboly na produktu nebo jeho obalu označují, že tento výrobek nesmí být likvidován jako domácí odpad. Musí Technické údaje Technické údaje BLi100C BLi200C BLi300C Typy baterie Lithium-iontová Lithium-iontová Lithium-iontová Jmenovité napětí, V Jmenovitá...
 • Seite 127: Prohlášení Federální Komunikační Komise O Rádiovém Rušení Frekvencí

  Prohlášení Federální komunikační komise o rádiovém rušení frekvencí Prohlášení Federální komunikační používat s tímto zařízením typy antén, které nejsou uvedeny v tomto seznamu, a které mají větší zesílení, komise o rádiovém rušení frekvencí než jaké je uvedeno pro daný typ. Pro Spojené...
 • Seite 128: Es Prohlášení O Shodě

  ES Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě ES My, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Švédsko, tel.: +46-36-146500, zcela zodpovědně prohlašujeme, že příslušný výrobek: Popis Baterie Značka Husqvarna Typ/Model BLi100C, BLi200C, BLi300C je zcela ve shodě s následujícími směrnicemi a předpisy Směrnice/předpis...
 • Seite 129: Úvod

  Slovné označenie Bluetooth a súvisiace logá sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. Každé použitie takýchto značiek spoločnosťou Husqvarna AB (publ) vychádza z licencie. Ďalšie ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov. 545 - 003 - 11.05.2018...
 • Seite 130: Bezpečnosť

  QC500. S výrobkami Husqvarna používajte iba originálne batérie • Keď sa batéria nepoužíva, nenechávajte ju dlho Husqvarna a nabíjajte ich iba v originálnej nabíjačke nabitú. batérií QC330 alebo QC500 od spoločnosti Husqvarna. • Keď sa batéria nepoužíva, vyberte ju zo zariadenia.
 • Seite 131: Prevádzka

  Husqvarna Connect. Husqvarna Connect je bezplatná aplikácia pre vaše mobilné zariadenie, ktorá umožňuje využívať celý potenciál vašej batérie a produktu značky Husqvarna. Aplikácia Husqvarna Connect poskytne batérii a produktu značky Husqvarna dodatočné funkcie, ako je napríklad: • Funkcia zamknutia a odomknutia na zabránenie neoprávnenému použitiu.
 • Seite 132 • Indikátor LED pripojenia (7) signalizuje stav • Indikátor LED uzamknutia (6) zobrazuje, či je batéria pripojenia technológie bezdrôtovej komunikácie uzamknutá. ® Bluetooth alebo výskyt chyby. Svetelné indikátory LED batérie Indikátor LED (8) Stav nabitia Svietia všetky diódy LED. Batéria je nabitá na 75 % – 100 %. Svietia 3 diódy LED.
 • Seite 133: Údržba

  Pripojenie bat- Pripojenie k zariade- upujte podľa pokynov v časti Ak je batéria premiestnená mimo dosahu érie k aplikácii Husqvarna Connect na strane niu s technológiou zariadenia s technológiou bezdrôtovej komu- 131 , na základe ktorých sa pokúste batériu bezdrôtovej komuni- ®...
 • Seite 134: Preprava, Skladovanie A Likvidácia

  • Pred dlhodobým skladovaním batériu nabite na 30 – 50 % kapacity. • Nabíjačku batérií uchovajte na uzavretom a suchom mieste. Technické údaje Technické údaje BLi100C BLi200C BLi300C Typy batérie Lítium-iónový Lítium-iónový Lítium-iónový Menovité napätie, V Menovitá kapacita, Ah Menovitá...
 • Seite 135 Údaje o rádiofrekvenčnej energii BLi100C BLi200C BLi300C Frekvenčný rozsah, MHz 2402 – 2480 2402 – 2480 2402 – 2480 Výstupný výkon, dBm 545 - 003 - 11.05.2018...
 • Seite 136: Vyhlásenie O Zhode So Smernicami Federálnej Komunikačnej Komisie Usa (Fcc - Federal Communications Commission) O Rušení

  Vyhlásenie o zhode so smernicami Federálnej komunikačnej komisie USA (FCC – Federal Communications Commission) o rušení Vyhlásenie o zhode so smernicami Toto zariadenie je v súlade s normami RSS vyňatými z licencie Ministerstva priemyslu Kanady Pri prevádzke Federálnej komunikačnej komisie USA musia byť...
 • Seite 137: Es Vyhlásenie O Zhode

  ES vyhlásenie o zhode ES vyhlásenie o zhode Spoločnosť Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Švédsko, tel.: +46-36-146500, zodpovedne vyhlasuje, že akumulátorový výrobok; Popis Batéria Značka Husqvarna Typ/model BLi100C, BLi200C, BLi300C plne spĺňa nasledovné smernice a nariadenia EÚ: Smernice/Nariadenia Názov 2011/65/EÚ...
 • Seite 138: Wstęp

  SPIS TREŚCI Wstęp................138 Transport, przechowywanie i utylizacja...... 143 Bezpieczeństwo............139 Dane techniczne............144 Obsługa..............140 Oświadczenie FCC............. 145 Konserwacja............... 142 Deklaracja zgodności WE...........146 Rozwiązywanie problemów........142 Wstęp Przegląd produktu 1. Akumulator zdolnym spowodować poważne, a nawet śmiertelne obrażenia. Jest niezmiernie 2. Ładowarka ważne, by ze zrozumieniem przeczytać...
 • Seite 139: Bezpieczeństwo

  Znaki i nazwy handlowe Bluetooth są zastrzeżonymi znakami towarowymi stanowiącymi własność Bluetooth SIG, Inc. Każde wykorzystanie takich znaków przez firmę Husqvarna AB wynika z umowy licencyjnej. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe są własnością odpowiednich właścicieli. 545 - 003 - 11.05.2018...
 • Seite 140: Obsługa

  Ten akumulator jest wyposażony w bezprzewodową ® Bluetooth technologię umożliwiającą nawiązanie 1. Pobierz aplikację Husqvarna Connect z App Store. połączenia z urządzeniami mobilnymi, w których lub Google Play zainstalowano aplikację Husqvarna Connect. Husqvarna Connect to bezpłatna aplikacja do urządzeń mobilnych umożliwiająca wykorzystanie pełnego potencjału...
 • Seite 141 Informacje dotyczące diod LED • Dioda LED (8) wskazuje stan naładowania akumulatora akumulatora. • Dioda LED połączenia (7) pokazuje stan połączenia Diody LED na akumulatorze zapewniają informacje na ® Bluetooth z bezprzewodową technologią lub zapala temat akumulatora i jego stanu. Sygnalizują stan się, jeśli wystąpił...
 • Seite 142: Konserwacja

  Jeśli akumulator nie nawiąże połączenia automatycznie, zobacz Nie wykryto połącze- Łączenie akumulatora z aplikacją Husqvarna Akumulator przerywa połączenie z urządze- Connect na stronie 140 , aby dowiedzieć, jak nia z urządzeniem z Blue- niem z technologią...
 • Seite 143: Transport, Przechowywanie I Utylizacja

  Ładowarka Sytuacja Możliwe usterki Możliwe działania Miga dioda LED ostr- Trwała usterka ładowarki akumulatora. Skontaktuj się z dealerem. zeżenia (5). Poczekaj, aż akumulator ostygnie. Poczekaj, aż akumulator ostygnie w ładowarce. Łado- Akumulator jest zbyt gorący. wanie rozpocznie się, gdy akumulator będzie Miga dioda LED łado- miał...
 • Seite 144: Dane Techniczne

  Dane techniczne Dane techniczne BLi100C BLi200C BLi300C Rodzaje akumulatorów Litowo-jonowy Litowo-jonowy Litowo-jonowy Napięcie znamionowe, V Pojemność nominalna, Ah Moc nominalna, Wh Masa, kg/lb 0,8/1,8 1,3/2,9 1,9/4,2 Temperatura otoczenia podczas działania Od -10°C do 40°C. Dane częstotliwości radiowej BLi100C BLi200C BLi300C Zakres częstotliwości, MHz...
 • Seite 145: Oświadczenie Fcc

  Oświadczenie FCC Oświadczenie FCC poniżej przy maksymalnym dozwolonym wzmocnieniu sygnału. Typów anten, które są nieuwzględnione na tej W przypadku Stanów Zjednoczonych liście i które cechują się wzmocnieniem większym niż maksymalne, nie wolno używać wraz z tym Urządzenie jest zgodne z wymogami FCC, część 15. urządzeniem.
 • Seite 146: Deklaracja Zgodności We

  Deklaracja zgodności WE Deklaracja zgodności WE Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Szwecja, tel. +46-36-146500, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkt Opis Akumulator Marka Husqvarna Typ/model BLi100C, BLi200C, BLi300C Jest zgodny z następującymi dyrektywami UE oraz przepisami: Dyrektywa/przepis Tytuł 2011/65/UE Dyrektywa RoHS 2014/53/UE Dyrektywa dotycząca...
 • Seite 147: Bevezető

  Rendkívül fontos, hogy ® Bluetooth szóvédjegy és embléma a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye, és ezen jelzések Husqvarna AB (publ). általi használata licencelés keretében történik. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a saját tulajdonosaik tulajdonában állnak. 545 - 003 - 11.05.2018...
 • Seite 148: Biztonság

  Biztonsági meghatározások készülékben töltse. A akkumulátorok szoftveresen kódolva vannak. A figyelmeztetések, óvintézkedések és megjegyzések a A tölthető BLi100C, BLi200C, BLi300C akkumulátorok használati utasítás kiemelten fontos részeire hívják fel a (1) kizárólag a megfelelő Husqvarna akkumulátoros figyelmet. termékekhez használhatók áramforrásként. A sérülés megelőzése érdekében ne használja az akkumulátort...
 • Seite 149: Üzemeltetés

  állapotát. A Husqvarna Connect alkalmazás használatának első lépései 1. Töltse le a Husqvarna Connect alkalmazást az App Store vagy a Google Play áruházból. Az Apple és az Apple logó az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
 • Seite 150 • A LED indikátor (8) a töltöttségi állapotot jelzi. ® Bluetooth • A csatlakozást jelző LED (7) a -kapcsolat állapotát, illetve az esetleges hibákat jelzi. • A lezárást jelző LED (6) jelzi, hogy az akkumulátor le van-e zárva. Az akkumulátor LED-jeinek fényjelzései LED indikátor (8) Töltöttségi állapot Minden LED világít.
 • Seite 151: Karbantartás

  Ha az akkumulátor hatótávolságon kívülre csatlakoztatáshoz lásd: Az akkumulátor csat- ® ® tooth Bluetooth lakoztatása a Husqvarna Connect alkalma- vezeték nélkü- kerül, az akkumulátor bontja a záshoz149. oldalon . Ha a manuális csatla- li technológiával ren- vezeték nélküli technológiával rendelkező delkező készülékkel.
 • Seite 152: Szállítás, Tárolás És Ártalmatlanítás

  °C (113 °F) között van. • Hosszú ideig való tárolás előtt töltse fel az akkumulátort 30–50%-ra. • Az akkumulátortöltőt száraz, zárt helyen tárolja. Műszaki adatok Műszaki adatok BLi100C BLi200C BLi300C Akkumulátor típusa Lítium-ion Lítium-ion Lítium-ion 545 - 003 - 11.05.2018...
 • Seite 153 BLi100C BLi200C BLi300C Névleges feszültség, V Névleges kapacitás, Ah Névleges energia, Wh Tömeg, kg/font 0,8/1,8 1,3/2,9 1,9/4,2 Környezeti hőmérséklet használat közben -10 °C és 40 °C között. Rádiófrekvenciás adatok BLi100C BLi200C BLi300C Frekvenciatartomány, MHz 2402-2480 2402-2480 2402-2480 Kimeneti teljesítmény, dBm...
 • Seite 154: A Szövetségi Távközlési Bizottság Interferenciára Vonatkozó Nyilatkozata

  A Szövetségi Távközlési Bizottság interferenciára vonatkozó nyilatkozata A Szövetségi Távközlési Bizottság Ez a rádióadó (a készülék a tanúsítvány száma alapján azonosítható) az Industry Canada jóváhagyásának interferenciára vonatkozó nyilatkozata értelmében az alábbiakban felsorolt antennatípusokkal működtethető a megengedett legnagyobb erősítési érték Egyesült Államok mellett.
 • Seite 155: Ek Megfelelőségi Nyilatkozat

  EK megfelelőségi nyilatkozat EK megfelelőségi nyilatkozat A Husqvarna AB SE-561 82 Huskvarna, Svédország, tel: +46-36-146500, a saját felelősségére kijelenti, hogy a jelzett akkumulátor; Leírás Akkumulátor Márka Husqvarna Típus / modell BLi100C, BLi200C, BLi300C Teljes mértékben megfelel a következő EU- irányelveknek és rendeleteknek: Irányelv/rendelet...
 • Seite 156: Uvod

  Besedna znamka in logotipi Bluetooth so registrirane blagovne znamke v lasti Bluetooth SIG, Inc. in vsaka uporaba teh oznak s strani Husqvarna AB (publ) je pod licenco. Druge blagovne znamke in imena so last njihovih lastnikov. 545 - 003 - 11.05.2018...
 • Seite 157: Varnost

  Akumulatorska baterija za ponovno polnjenje (1) poloma. Kratek stik med poloma baterije lahko BLi100C, BLi200C, BLi300C se uporablja samo kot vir povzroči opekline ali požar. napajanja za ustrezne brezžične naprave Husqvarna . Da se izognete poškodbam, baterije nikoli ne uporabljajte za napajanje drugih naprav.
 • Seite 158: Delovanje

  Husqvarna Connect je brezplačna aplikacija za vašo mobilno napravo, ki vam omogoča izkoristiti celoten potencial vaše baterije in izdelka Husqvarna . Aplikacija Husqvarna Connect bo nudila dodatne funkcije za vašo baterijo in izdelek Husqvarna, kot so na primer: • Funkcija zaklepanja in odklepanja za preprečevanje nedovoljene uporabe.
 • Seite 159: Vzdrževanje

  • LED za povezavo (7) prikaže stanje povezanosti • LED za zaklepanje (6) prikaže, ali je baterija je ® Bluetooth brezžične tehnologije oziroma, ali je zaklenjena. prišlo do napake. Lučke LED baterije Indikator LED (8) Stanje napolnjenosti Vsi indikatorji LED svetijo. Baterija je 75–100-odstotno napolnjena.
 • Seite 160: Odpravljanje Težav

  Bluetooth ravo z brezžično tehnologijo ročno. Če je ni mogoče ročno povezati, po- mogoče najti. novno zaženite napravo z nameščeno aplika- cijo Husqvarna Connect. Če težava ni od- pravljena, se obrnite na svojega prodajalca. Polnilnik baterije Stanje Možne napake Možen ukrep Opozorilni indikator Trajna napaka polnilnika baterije.
 • Seite 161: Tehnični Podatki

  Odnesti ga je treba v ustrezno zbirališče, kjer bodo poskrbeli za recikliranje električnih in elektronskih naprav. Z zagotavljanjem pravilne obravnave izdelka boste pomagali preprečiti njegov morebiten škodljiv učinek na Tehnični podatki Tehnični podatki BLi100C BLi200C BLi300C Vrste akumulatorjev Litij-ionska Litij-ionska Litij-ionska...
 • Seite 162: Izjava O Motnjah Ameriške Zvezne Komisije Za Komunikacije (Fcc)

  Izjava o motnjah Ameriške zvezne komisije za komunikacije (FCC) Izjava o motnjah Ameriške zvezne navedenega dobitka za to vrsto, je strogo prepovedano uporabljati s to napravo. komisije za komunikacije (FCC) Odobrena vrsta antene Največji dopustni dobitek Za ZDA antene (dBi) Ta naprava je v skladu z delom 15 pravil komisije FCC.
 • Seite 163: Izjava Es O Skladnosti

  Izjava ES o skladnosti Izjava ES o skladnosti Pri Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Švedska, tel.: +46-36-146500, na lastno odgovornost izjavljamo, da je baterija; Opis Baterija Znamka Husqvarna Vrsta/model BLi100C, BLi200C, BLi300C Popolnoma v skladu z naslednjimi direktivami in uredbami EU:...
 • Seite 164: Uvod

  Natpis i logotip Bluetooth registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc i tvrtka Husqvarna AB (publ) za svaku upotrebu tih znakova posjeduje licenciju. Drugi zaštitni znakovi i trgovinski nazivi pripadaju odgovarajućim vlasnicima. 545 - 003 - 11.05.2018...
 • Seite 165: Sigurnost

  Kada ne upotrebljavate bateriju, držite je podalje od Za proizvode Husqvarna upotrebljavajte samo originalne drugih metalnih predmeta poput spojnica za papir, baterije tvrtke Husqvarna i punite ih samo u originalnom novčića, ključeva, čavala, vijaka ili drugih malih punjaču baterija QC330 ili QC500tvrtke Husqvarna.
 • Seite 166: Rad

  • praktičnoj kontroli i pomoći za dijelove proizvoda i 2. Registrirajte račun u aplikaciji Husqvarna Connect. servisiranje. 3. Pratite upute iz aplikacije Husqvarna Connect za Baterija povezana s aplikacijom Husqvarna povezivanje i registriranje baterije. Connect 4. Pritisnite gumb indikatora baterije (9) kako biste dovršili postupak povezivanja.
 • Seite 167 • LED za zaključavanje (6) prikazuje je li baterija zaključana. LED indikatori baterije LED indikator (8) Napunjenost Svi LED indikatori svijetle. Baterija je napunjena 75 % – 100 %. Svijetle tri LED indikatora. Baterija je napunjena 50 % – 75 %. Svijetle dva LED indikatora.
 • Seite 168: Održavanje

  Ako ručno povezivanje nije moguće, ® Bluetooth ponovno pokrenite uređaj s instaliranom apli- kacijom Husqvarna Connect. Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se trgovcu. Punjač baterije Stanje Moguće pogreške Moguće rješenje LED za upozorenje Trajni problem punjača baterije.
 • Seite 169: Tehnički Podaci

  • Tijekom skladištenja bateriju držite podalje od punjača baterije. Djeci i drugim neovlaštenim osobama onemogućite dodirivanje opreme. Opremu spremite u prostor koji možete zaključati. Tehnički podaci Tehnički podaci BLi100C BLi200C BLi300C Vrste baterija Litij-ionski Litij-ionski Litij-ionski Nazivni napon, V Nazivni kapacitet, Ah Nazivna potrošnja, Wh...
 • Seite 170: Izjava Federalne Komisije Za Komunikacije O Smetnjama

  Izjava Federalne komisije za komunikacije o smetnjama Izjava Federalne komisije za Odobrene vrste antena Maksimalno dopušteno komunikacije o smetnjama pojačanje antene (dBi) Invertirana F-antena +3,3 Za SAD (PCB) od 2,4 GHz Ovaj je uređaj usklađen s dijelom 15. pravila Federalne komisije za komunikacije o smetnjama.
 • Seite 171: Izjava O Sukladnosti Ec

  Izjava o sukladnosti EC Izjava o sukladnosti EC Mi,Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, iz Švedske, tel: +46-36-146500, izjavljujemo pod izričitom odgovornošću kako je baterijski proizvod; Opis Baterija Marka Husqvarna Vrsta / Model BLi100C, BLi200C, BLi300C u potpunosti ispunjava sljedeće EU direktive i uredbe:...
 • Seite 172: Введение................................................................... 172 Транспортировка, Хранение И Утилизация

  Содержание Введение..............172 Транспортировка, хранение и утилизация....177 Безопасность.............173 Технические данные..........178 Эксплуатация............174 Заявление в отношении помех согласно нормативам Федеральной комиссии связи (FCC)..179 Техническое обслуживание........176 Декларация соответствия ЕС........180 Поиск и устранение неисправностей.......176 Введение Обзор изделия 1. Аккумулятор инструмент, который может привести к серьезной...
 • Seite 173: Безопасность

  ® Словесный знак и логотипы являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими компании Bluetooth SIG, Inc. Любое использование этих знаков компанией Husqvarna AB (publ) регулируется лицензионным соглашением. Другие товарные знаки и торговые названия принадлежат их соответствующим владельцам. 545 - 003 - 11.05.2018...
 • Seite 174: Эксплуатация

  сведений о Husqvarna Connect посетите веб-сайт Приложение Husqvarna Connect позволяет www.husqvarna.com или обратитесь к своему дилеру. использовать дополнительные функции вашего аккумулятора и изделия Husqvarna, в том числе Начало работы с Husqvarna Connect следующие: 1. Загрузите приложение Husqvarna Connect в App •...
 • Seite 175 2. Зарегистрируйте учетную запись в приложении течение 5 секунд показывают состояние Husqvarna Connect. аккумулятора. 3. Выполните инструкции в приложении Husqvarna Connect для подключения и регистрации аккумулятора. 4. Нажмите кнопку-индикатор аккумулятора (9), чтобы завершить процедуру подключения. Подключение аккумулятора к приложению Husqvarna Connect 1.
 • Seite 176: Техническое Обслуживание

  Светодиодный индикатор с символом Состояние аккумулятора замка (6) Светодиодный индикатор с символом Аккумулятор заблокирован. замка горит. Светодиодный индикатор с символом Аккумулятор разблокирован. замка выключен. Зарядка аккумулятора 3. Аккумулятор полностью заряжен, когда горят все светодиоды светодиодного индикатора (8). Зарядите аккумулятор перед первой эксплуатацией. 4.
 • Seite 177 обнаружить подключается автоматически, см. раздел Аккумулятор отсоединяется от устройства Подключение аккумулятора к приложению соединение с Blue- с технологией беспроводной связи Husqvarna Connect на стр. 175 , где устройством с ® tooth при перемещении аккумулятора за технологией описана процедура подключения вручную.
 • Seite 178: Технические Данные

  утилизировано в качестве бытовых отходов. Оно должно быть передано в соответствующий пункт для переработки электрического и электронного оборудования. Обеспечив надлежащую утилизацию данного изделия, вы поможете предотвратить потенциальное Технические данные Технические данные BLi100C BLi200C BLi300C Типы аккумуляторов Литий-ионный Литий-ионный Литий-ионный Номинальное напряжение, В...
 • Seite 179: Заявление В Отношении Помех Согласно

  Заявление в отношении помех согласно нормативам Федеральной комиссии связи (FCC) Заявление в отношении помех Данное устройство соответствует стандартам RSS министерства промышленности Канады, не согласно нормативам Федеральной предусматривающим лицензирование. Эксплуатация комиссии связи (FCC) регламентируется двумя условиями: • Устройство не должно вызывать помехи; и Для...
 • Seite 180: Декларация Соответствия Ес

  Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС Компания Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Швеция, тел.: +46-36-146500, настоящим с полной ответственностью заявляет, что аккумуляторное изделие: Описание Аккумулятор Марка Husqvarna Тип / Модель BLi100C, BLi200C, BLi300C Полностью соответствует следующим директивам и нормам ЕС: Директива/Норматив...
 • Seite 181: Въведение................................................................. 181 Транспортиране, Съхранение И Изхвърляне

  Содержание Въведение..............181 Транспортиране, съхранение и изхвърляне...186 Безопасност...............182 Технически характеристики........187 Експлоатация............183 Декларация за смущения на Федералната комисия по комуникациите........188 Поддръжка..............185 Декларация за съответствие на ЕО......189 Отстраняване на проблеми........185 Въведение Общ преглед на продукта 1. Акумулатор инструмент, който може да причини сериозни...
 • Seite 182: Безопасност

  Световната търговска марка и лого на Bluetooth са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc и всяко използване на тези марки от Husqvarna AB (publ) е лицензирано. Останалите търговски марки и търговски наименования са на съответните им собственици. 545 - 003 - 11.05.2018...
 • Seite 183: Експлоатация

  данните се събират от батерията и продукта. Когато 4. Натиснете индикаторния бутон (9) на батерията, батерията отново се свърже с приложението за да завършите процеса на свързване. Husqvarna Connect, съхранените данни ще са на За да свържете батерията към разположение. приложението Husqvarna Connect Забележка: Наличността...
 • Seite 184 3. Натиснете индикаторния бутон (9) на батерията, • Светодиодният индикатор (8) показва за да свържете батерията към приложението състоянието на зареждане. Husqvarna Connect. • Светодиодът за връзка (7) показва състоянието Информация за светодиодите на на свързване на безжичната технология ®...
 • Seite 185: Поддръжка.................................................................185 Комисия По Комуникациите

  Светодиодна светлина със символ Статус на акумулатора катинар (6) Светодиодът със символ катинар свети. Батерията е заключена. Светодиодът със символ катинар не Батерията е отключена. свети. За зареждане на акумулатора 3. Батерията е напълно заредена, когато всички светодиоди на светодиодния индикатор (8) Преди...
 • Seite 186 автоматично, направете справка с Не е открита връзка свържете батерията към приложението с устройство с Ако батерията излезе извън обхват, тя Husqvarna Connect на страница 183 и безжична губи връзка с устройството с безжична свържете ръчно. Ако не е възможно да ®...
 • Seite 187: Технически Характеристики

  спомагате за предотвратяване на потенциалното негативно отражение върху околната среда и хората, което би могло да настъпи иначе в резултат на неправилно изхвърляне на този продукт. За повече подробна информация относно Технически характеристики Технически характеристики BLi100C BLi200C BLi300C Видове батерии Литиево-йонна Литиево-йонна Литиево-йонна...
 • Seite 188: Декларация За Смущения На Федералната

  Декларация за смущения на Федералната комисия по комуникациите Декларация за смущения на Устройството съответства на стандартите на министерство на промишлеността на Канада за Федералната комисия по свободните от лицензиране радиоустройства. комуникациите Използването е обект на следните две условия: • Това устройство не трябва да причинява За...
 • Seite 189: Декларация За Съответствие На Ео

  Декларация за съответствие на ЕО Декларация за съответствие на ЕО Ние, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Швеция, тел.: +46-36-146500, декларираме на своя собствена отговорност, че батерията: Описание Акумулатор Марка Husqvarna Тип/Модел BLi100C, BLi200C, BLi300C Отговаря напълно на следните директиви и...
 • Seite 190: Вступ.......................................................................... 190 Транспортування, Зберігання Та Утилізація

  Зміст Вступ................190 Транспортування, зберігання та утилізація.... 195 Безпека..............191 Технічні дані.............. 196 ЕКСПЛУАТАЦІЯ............192 Заява Федеральної комісії зі зв’язку щодо перешкод..............197 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ......194 Декларація відповідності ЄС........198 Усунення несправностей.......... 194 Вступ Огляд виробу 1. Акумулятор навіть смертельні травми. Дуже важливо прочитати...
 • Seite 191: Безпека...................................................................... 191 Технічні Дані

  несправні, змінені або пошкоджені акумулятори та прилади. ® Слово й логотипи Bluetooth є зареєстрованими торговими марками, що належать компанії Bluetooth SIG, Inc. і використовуються компанією Husqvarna AB (publ) виключно за ліцензією. Інші торгові марки належать їхнім відповідним власникам. 545 - 003 - 11.05.2018...
 • Seite 192: Експлуатація

  і може підключатися до мобільних Початок роботи з Husqvarna Connect пристроїв, на яких установлено програму Husqvarna Connect. Husqvarna Connect – це безкоштовна 1. Завантажте програму Husqvarna Connect з App програма для мобільних пристроїв, що дає змогу Store або з Google Play розкрити...
 • Seite 193 3. Натисніть кнопку індикації стану акумулятора (9), • Світлодіодний індикатор (8) показує стан щоб підключити акумулятор до програми заряджання. Husqvarna Connect. • Індикатор підключення (7) показує стан Світлодіодна індикація стану підключення через бездротову технологію ® Bluetooth , а також повідомляє про помилки.
 • Seite 194: Технічне Обслуговування

  Індикатор зі значком блокування (6) Стан акумулятора Горить індикатор зі значком блокування. Акумулятор заблоковано. Індикатор зі значком блокування не Акумулятор розблоковано. горить. Заряджання акумулятора 3. Якщо всі світлодіоди на індикаторі (8) світяться, акумулятор повністю заряджено. Перед першим використанням акумулятор потрібно 4.
 • Seite 195 Якщо акумулятор опиниться поза зони дії Підключення акумулятора до розділі ® Bluetooth допомогою сигналу бездротової технології програми Husqvarna Connect на сторінці бездротової він відключиться від пристрою. 192 . Якщо підключити акумулятор вручну Blue- технології не вдається, перезапустіть пристрій, на ®...
 • Seite 196 навколишнього середовища та здоров’я людей, який може стати наслідком некоректної обробки відходів. Докладну інформацію про утилізацію цього виробу можна отримати в органах місцевого самоврядування, місцевих службах переробки Технічні дані Технічні характеристики BLi100C BLi200C BLi300C Типи акумуляторів Літієво-іонний Літієво-іонний Літієво-іонний Номінальна напруга, В...
 • Seite 197: Перешкод

  Заява Федеральної комісії зі зв’язку щодо перешкод Заява Федеральної комісії зі зв’язку Радіопередавач (ідентифікувати пристрій можна за номером свідоцтва) було схвалено Міністерством щодо перешкод промисловості Канади для використання з антенами перелічених нижче типів, для яких указано Для США максимально дозволений коефіцієнт підсилення. Цей...
 • Seite 198: Декларація Відповідності Єс

  Декларація відповідності ЄС Декларація відповідності ЄС Компанія Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Швеція, телефон: +46-36-146500, заявляє під свою повну відповідальність, що акумуляторний виріб Опис Акумулятор Бренд Husqvarna Тип / модель BLi100C, BLi200C, BLi300C повністю відповідає зазначеним нижче директивам і нормам ЄС: Директива/норма...
 • Seite 199: Εισαγωγή

  Bluetooth και τα σχετικά λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα που αποτελούν ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc. Η χρήση αυτών των σημάτων από την Husqvarna AB (publ) γίνεται κατόπιν αδείας. Οποιαδήποτε άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
 • Seite 200: Ασφάλεια

  οδηγίες ώστε να ανατρέχετε αργότερα σε αυτές. άφθονες ποσότητες νερού και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες μπαταρίες • Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά. Husqvarna για προϊόντα Husqvarna και να τις φορτίζετε 545 - 003 - 11.05.2018...
 • Seite 201: Λειτουργία

  μπαταρία και το προϊόν στο οποίο χρησιμοποιείται. Η μπαταρία θα συλλέγει και θα κοινοποιεί δεδομένα από Σύνδεση της μπαταρίας με την εφαρμογή την μπαταρία και το προϊόν με την εφαρμογή Husqvarna Husqvarna Connect Connect. Η μπαταρία και το προϊόν θα συλλέγουν τα...
 • Seite 202 της μπαταρίας για 5 δευτερόλεπτα όταν πατάτε το • Η ενδεικτική λυχνία LED (8) υποδεικνύει την κουμπί ένδειξης μπαταρίας (9). κατάσταση φόρτισης. • Η λυχνία LED σύνδεσης (7) υποδεικνύει την κατάσταση σύνδεσης της ασύρματης τεχνολογίας ® Bluetooth ή αν έχει παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα. •...
 • Seite 203: Συντήρηση

  σύνδεση με την μπαταρία. Εάν η μπαταρία δεν συνδεθεί αυτόματα, ανατρέξτε στην Σύνδεση της μπαταρίας με την Δεν βρέθηκε σύνδεση ενότητα Η μπαταρία αποσυνδέεται από τη συσκευή εφαρμογή Husqvarna Connect στη σελίδα με συσκευή με ® Bluetooth με ασύρματη τεχνολογία , αν...
 • Seite 204: Μεταφορά, Αποθήκευση Και Απόρριψη

  Φορτιστής μπαταρίας Κατάσταση Πιθανά σφάλματα Πιθανή ενέργεια Η λυχνία LED Μόνιμο σφάλμα στον φορτιστή της προειδοποίησης (5) Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο. μπαταρίας. αναβοσβήνει. Αφήστε την μπαταρία να κρυώσει. Αφήστε την να κρυώσει στον φορτιστή. Ο φορτιστής Η μπαταρία είναι πολύ ζεστή. αρχίζει...
 • Seite 205: Τεχνικά Στοιχεία

  Τεχνικά στοιχεία Τεχνικά στοιχεία BLi100C BLi200C BLi300C Τύποι μπαταρίας Ιόντων λιθίου Ιόντων λιθίου Ιόντων λιθίου Ονομαστική τάση, V Ονομαστική χωρητικότητα, Ah Ονομαστική ενέργεια, Wh Βάρος, kg/lb 0,8/1,8 1,3/2,9 1,9/4,2 Θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη -10 °C (14°F) και 40 °C (114°F).
 • Seite 206: Δήλωση Περί Παρεμβολών Της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών

  Σύνδεση του εξοπλισμού σε πρίζα που βρίσκεται σε διαφορετικό κύκλωμα από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης. • Για βοήθεια, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Husqvarna ή έναν έμπειρο τεχνικό ηλεκτρονικών συσκευών. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αλλαγές/τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί από το υπεύθυνο συμβεβλημένο μέρος μπορεί να ακυρώσουν...
 • Seite 207: Δήλωση Συμμόρφωσης Εκ

  Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ Η Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Σουηδία, τηλ.: +46-36-146500, δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι η μπαταρία: Περιγραφή Μπαταρία Μάρκα Husqvarna Τύπος / Μοντέλο BLi100C, BLi200C, BLi300C Συμμορφώνεται πλήρως με τις ακόλουθες οδηγίες και...
 • Seite 208: Giriş

  çevirebilir. Kullanım kılavuzunun ® Bluetooth marka ismi ve logoları Bluetooth SIG, Inc mülkiyetinde olan tescilli ticari markalardır ve Husqvarna AB (publ), bu tür markaları ruhsatlı olarak kullanmaktadır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. 545 - 003 - 11.05.2018...
 • Seite 209: Güvenlik

  Akü uçlarının kısa şarj edin. Piller yazılım şifresine sahiptir. devre yapması vücudun yanmasına veya yangına Şarj edilebilir BLi100C, BLi200C, BLi300C akü (1) neden olabilir. sadece ilgili kablosuz Husqvarna cihazları için güç kaynağı olarak kullanılır. Yaralanmaların önlenmesi için, pil diğer cihazlarda güç...
 • Seite 210: Kullanım

  Bluetooth ® Bu akü kablosuz teknolojisine sahiptir ve 3. Aküyü bağlamak ve kaydetmek için Husqvarna Husqvarna Connect Uygulaması yüklü mobil cihazlara Connect Uygulamasındaki talimatları izleyin. bağlanabilir. Husqvarna Connect, Husqvarna akü ve ürününüzün tam potansiyelini kullanmanızı sağlayan 4. Bağlantı işlemini tamamlamak için akü gösterge ücretsiz bir mobil cihaz Uygulamasıdır.
 • Seite 211: Bakım

  Akü LED lambaları LED göstergesi (8) Şarj durumu Tüm LED'ler yanıyor. Akü %75 - %100 doludur. 3 LED yanıyor. Akü %50 - %75 doludur. 2 LED yanıyor. Akü %25 - %50 doludur. 1 LED yanıyor. Akü %5 - %25 doludur. 1 LED yanıp sönüyor.
 • Seite 212: Sorun Giderme

  Uygulamasına bağlamak için sayfada: 210 kablosuz teknolojisine sahip ci- cihaza bağlantı bulu- haz ile bağlantısı kesilir. bölümüne bakın. Manuel olarak bağlanmak namadı. mümkün değilse Husqvarna Connect Uygu- laması yüklü cihazı yeniden başlatın. Sorun devam ederse bayinize başvurun. Akü şarj cihazı Durum Olası arızalar Olası...
 • Seite 213: Teknik Veriler

  • Taşıma sırasında ürünü güvenli bir şekilde sabitleyin. Atma Ürün veya ürün ambalajı üzerinde bulunan semboller, bu ürünün evsel atık olarak değerlendirilemeyeceğini Teknik veriler Teknik veriler BLi100C BLi200C BLi300C Pil tipleri Lityum İyon Lityum İyon Lityum İyon Nominal voltaj, V...
 • Seite 214: Federal İletişim Kurulu Girişim Beyanı

  Federal İletişim Kurulu Girişim Beyanı Federal İletişim Kurulu Girişim Beyanı DİKKAT: Sorumlu taraflarca onaylanmamış Değişiklikler/Modifikasyonlar, kullanıcının ABD için ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir. Bu cihaz FCC Kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. Cihazın kullanımı şu iki koşula bağlıdır: (1) Bu cihaz parazite neden olamaz;...
 • Seite 215: At Uyumluluk Bildirimi

  AT Uyumluluk Bildirimi AT Uyumluluk bildirimi Biz, SE-561 82 Huskvarna, İsveç posta adresli, +46-36-146500 telefon numaralı Husqvarna AB olarak tek sorumlu olma vasfıyla akü ürünü için aşağıdaki beyanlarda bulunuruz: Açıklama Akü Marka Husqvarna Tip / Model BLi100C, BLi200C, BLi300C Aşağıdaki AB direktifleri ve düzenlemeleriyle tamamen uyumludur: Direktif/Düzenleme...
 • Seite 216 5. 警告 LED 用してください。 6. ロック LED 7. 接続 LED 8. LED インジケータ(充電状態の表示) バッテリーは水の中に入れないでくださ 9. バッテリーインジケータボタン い。 製品に表記されるシンボルマーク 警告!バッテリーの誤った取り扱いや不注 ® 本製品は、 Bluetooth ワイヤレステクノロ 意な取り扱いによってバッテリーが危険な ジーに対応しています。 状態になり、深刻な、時には致命的な傷害 を引き起こすことがあります。本取扱説明 ® Bluetooth マークとロゴは Bluetooth SIG, Inc が所有する登録商標です。当該マークの使用について Husqvarna AB(publ)は、ライセンスの許諾を受けています。その他の商標および商標名は、各所有者に帰 属します。 545 - 003 - 11.05.2018...
 • Seite 217 警告: 警告および指示はすべて読んでくだ • バッテリーは清潔かつ乾燥した状態で保管してくだ さい。警告や指示に従わない場合、感電、 さい。 火災、あるいは深刻な傷害を招くことがあ • バッテリーの端子の汚れは、清潔で乾燥した布で拭 ります。 き取ってください。 • バッテリーは使用前に充電する必要があります。常 注記: すべての警告や説明は、以後の参考のために保 に Husqvarna QC330 または QC500 充電器を使用 管してください。 してください。 • 使用しないときに、バッテリーを長時間充電したま Husqvarna 製品には、Husqvarna 純正バッテリーのみ まにしないでください。 を使用してください。純正バッテリーは、Husqvarna 純 • 使用しないときは、装置からバッテリーを取り外し 正の QC330 または QC500 充電器を使用して充電して てください。 ください。バッテリーはソフトウェアで暗号化されてい...
 • Seite 218 詳細については www.husqvarna.com をご参照いただく か、または販売店にお問い合わせください。 バッテリーの LED ライトが点灯し、バッテリーとバッ テリーの状態に関する情報が示されます。バッテリーイ Husqvarna Connect を使用するには ンジケータボタン(9)を押すと、LED ライトがバッテ リーのステータスを 5 秒間表示します。 1. Husqvarna Connect アプリを App Store または Google Play からダウンロードします。 • LED インジケータ(8)は充電状態を示します。 Apple および Apple のロゴは、米国およびその他の国で登録されている Apple Inc. の商標です。App Store は、米国およびその他の国で登録されている Apple Inc. の商標です。...
 • Seite 219 ® Bluetooth • 接続 LED(7)は ワイヤレステクノロジ • ロック LED(6)は、バッテリーがロックされてい ーの接続状態、またはエラーが発生した場合の接続 るかどうかを示します。 状態を示します。 バッテリー LED ライト LED インジケータ(8) 充電状態 すべての LED が点灯。 バッテリーは 75 % ~ 100 %充電済み。 LED が 3 つ点灯。 バッテリーは 50 % ~ 75 %充電済み。 LED が 2 つ点灯。 バッテリーは...
 • Seite 220 く点滅。 バッテリーは空です。 バッテリーを充電してください。 バッテリーが過熱しています。 バッテリーを冷却してください。 接続 LED(7)が 回復不能なバッテリーエラーが発生していま 販売店に相談してください。 赤。 す。 バッテリーと自動的に接続するには、バッテ リーまたはデバイスを受信範囲内に移動しま す。バッテリーが自動的に接続されない場合 ® Bluetooth ワイヤレ Husqvarna Connect アプリとバッテリ は、 ステクノロジーを使 バッテリーが受信範囲外に移動すると、 ーの接続方法 218 ページ を参照して手動で ® Bluetooth 用しているデバイス ワイヤレステクノロジーを使用 接続してください。手動でバッテリー接続す との接続が確認でき しているデバイスと切断されます。 ることができない場合は、Husqvarna Con- ない。 nect アプリをインストールしてデバイスを 再起動してください。問題が解決しない場合...
 • Seite 221 しないでください。 • バッテリーは 5~25 °C(41~77 °F)の温度環境に 保管し、直射日光から遠ざけてください。 • バッテリー充電器は 5~45 °C(41~113 °F)の温度 環境に保管し、直射日光から遠ざけてください。 • バッテリーを長期間保管するときは、充電量を 30~ 50 %にしてください。 • バッテリー充電器は、密閉した乾いた場所に保管し てください。 主要諸元 主要諸元 BLi100C BLi200C BLi300C バッテリーの種類 リチウムイオン リチウムイオン リチウムイオン 公称電圧(V) 公称容量(Ah) 公称エネルギー(Wh) 質量、kg/ポンド 0.8/1.8 1.3/2.9 1.9/4.2 動作中の周囲温度 -10~40 °C(14~104°F)。...
 • Seite 222 BLi100C BLi200C BLi300C 出力電力(dBm) 545 - 003 - 11.05.2018...
 • Seite 223 連邦通信委員会の干渉声明 連邦通信委員会の干渉声明 承認されたアンテナタイ 最大許容アンテナゲイン プ (dBi) 米国の場合 2.4GHz 逆 F 型アンテナ +3.3 本装置は、FCC Rules Part 15 に適合しています。動作 (PCB) には、次の 2 つの条件が適用されます。(1)本装置 は、干渉を発生させません。(2)本装置は、装置の不 適切な動作を引き起こす可能性のある干渉を含めて、あ 注意: 責任ある当事者により承認されてい らゆる干渉を受け入れなければなりません。 ない変更/改造は、本装置を操作するため この装置は、FCC Rules Part 15 に従って、Class B デ のユーザーの権限が無効になる場合があり ジタルデバイスの制限に適合することがテストによって ます。 確認されています。これらの制限は、住宅地で設置する 場合に有害な干渉に対する適切な保護を提供するように 設計されています。この装置は、電波エネルギーを発 生、使用、放射し、指示に従って設置、使用しない場合...
 • Seite 224 EC 適合性宣言 EC 適合性宣言 Husqvarna AB、SE-561 82 Huskvarna、スウェーデ ン、電話: +46-36-146500 は、次のバッテリー製品につ いて、 内容 バッテリー ブランド Husqvarna タイプ/モデル BLi100C, BLi200C, BLi300C 以下の EU 指令および規制を完全に順守し、 指令/規制 役職 2011/65/EU RoHS 指令 2014/53/EU 無線機器指令 統一された規格および/または技術仕様が次のとおり適 用されていることを当社の責任において宣言します。 • ETSI EN 300 328 v.2.1.1 • EN 62311:2008 •...
 • Seite 225 명서를 읽고 내용을 이해하는 것이 매우 중요 니다. 합니다. ® Bluetooth 단어 마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc가 보유한 등록 상표이며 Husqvarna AB(publ) 이러한 마크 사용 인증을 받았습니다. 다른 상표 및 상표명은 해당 소유자에게 있습니다. 545 - 003 - 11.05.2018...
 • Seite 226 해를 입지 않으려면 배터리를 다른 장치의 전원으로 사용 해서는 안 됩니다. 작동 Husqvarna Connect 수 있습니다. Husqvarna Connect는 무선 단말기를 위한 무료 앱으로 Husqvarna 배터리 및 제품의 모든 기능을 활 Bluetooth ® 이 배터리에는 무선 기술 기능이 있으며 용할 수 있도록 합니다.
 • Seite 227 연결하면 확인할 수 있습니다. 정보를 제공합니다. 배터리 표시등 버튼 (9)를 누르면 배 터리 LED 표시등에서 5초간 배터리 상태가 표시됩니다. 주: Husqvarna Connect 앱의 유효성은 선택된 시장 및 제 품에 따라 제한됩니다. Husqvarna Connect에 대해 더 알 아보시려면 www.husqvarna.com을 방문하거나 대리점...
 • Seite 228 LED 표시등(8) 충전 상태 LED가 1개가 깜빡입니다. 배터리 잔량이 없습니다. 연결 LED 표시등(7) 배터리 상태 ® Bluetooth 연결 LED가 파란색으로 깜빡입니다. 무선 기술이 탑재된 장치의 배터리 인식 프로세스가 시작 되었습니다. ® Bluetooth 연결 LED가 파란색입니다. 무선 기술이 탑재된 장치의 배터리가 연결되었습니다. ®...
 • Seite 229 무선 기술이 탑재된 장치와 연결이 해제됩니 227 를 참조하여 수동으로 연결하십시오. 수동 연결을 찾을 수 없습 다. 니다. 으로 연결이 되지 않을 때는 Husqvarna Con- nect 앱이 설치된 장비를 재시작하십시오. 문 제가 계속되면 대리점에 문의하십시오. 배터리 충전기 조건 발생 가능한 결함...
 • Seite 230 취급해서는 안 됨을 의미합니다. 이 제품은 전기·전자 장 비의 회수를 위한 적절한 재활용 처리장에 맡겨야 합니 다. 본 제품의 올바른 취급에 주의함으로써 제품 폐기물을 올 바르게 관리하지 못할 경우 환경과 사람에게 미칠 수 있 기술 정보 기술 정보 BLi100C BLi200C BLi300C 배터리 유형 리튬이온 리튬이온 리튬이온...
 • Seite 231 연방 통신 위원회 간섭 정책 연방 통신 위원회 간섭 정책 주의: 특정 단체의 인가받지 않은 변경/개조 미국 전용 된 장비의 사용자 사용 권한은 무효합니다. 이 장치는 FCC 규정 제15조를 준수합니다. 작동에는 다 음 2가지 조건이 적용됩니다. (1) 이 장치는 유해한 간섭 을...
 • Seite 232 EU 준수 선언문 EU 준수 선언문 우리, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, 스웨덴, 전 화: +46-36-146500은 전적인 책임 하에 다음의 배터리 제 품, 설명 배터리 브랜드 Husqvarna 유형 / 모델 BLi100C, BLi200C, BLi300C 다음의 EU 지침 및 규정을 모두 준수하고: 지침/규정...
 • Seite 233 4. 充电指示灯 5. 警告指示灯 6. 锁定指示灯 不要将电池浸入水中。 7. 连接指示灯 8. 电量状态指示灯 9. 电池指示灯按钮 本产品上的符号 ® Bluetooth 本产品采用了 无线技术。 警告!在使用电池时,疏忽或使用不当均有 可能造成严重或致命伤害。阅读并充分理解 本产品或其包装上的符号表示本产品不能作 说明书的内容极其重要。 为生活垃圾处理。本产品必须通过合适的回 收装置进行收集。 ® Bluetooth 文字标志和标识是 Bluetooth SIG, Inc 所拥有的注册商标,Husqvarna AB (publ) 对这些标志的任何 使用都获得了许可。其它的商标和商品名称为其相应所有者的注册商标。 545 - 003 - 11.05.2018...
 • Seite 234 设备闲置时,将电池从设备中取出。 • 电池不用时,使其远离其他金属物体,例如回形针、 硬币、钥匙、钉子、螺钉或其他金属小物品,以防接 注释: 保存所有警告和说明供以后参考。 通电池端子。电池端子短接到一起可能会引起灼伤或 火灾。 只可以为 Husqvarna 产品使用 Husqvarna 原装电池,只 可以用 Husqvarna 的原装 QC330 或 QC500 电池充电器 为电池充电。电池通过软件进行加密。 可充电 BLi100C, BLi200C, BLi300C 电池 (1) 只能用作相 关的 Husqvarna 充电式装置的电源。电池不得用作其他 设备的电源,以防造成伤害。 操作 Husqvarna Connect • 锁定和解锁功能,以防止未经授权的使用。 • 显示更加丰富的产品信息。 ®...
 • Seite 235 选定的产品配套使用。如需了解关于 Husqvarna Connect 的更多信息,请访问 www.husqvarna.com 或与 3. 按下电池指示灯按钮 (9) 将电池连接到 Husqvarna 您的经销商联系。 Connect 应用程序。 电池指示灯信息 开始使用 Husqvarna Connect 电池上的这些指示灯提供关于电池和电池状态的信息。按 1. 下载 Husqvarna Connect 应用程序,请前往 App 下电池指示灯按钮 (9) 之后,指示灯会显示电池状态 5 秒 Store 或 Google Play 。 钟。 • 指示灯 (8) 显示电量状态。...
 • Seite 236 给电池充电。 电池过热。 使电池冷却。 连接指示灯 (7) 亮起 永久性电池错误。 请联系您的经销商。 红灯。 将电池或设备移动到连接范围之内,使电池自 将电 动连接。如果电池没有自动连接,请参阅 ® Bluetooth 池连接到 Husqvarna Connect 应用程序 第 与采用了 如果电池被移出连接范围,电池将与采用了 235 页 进行手动连接。如果无法进行手动连 无线技术的设备的连 ® Bluetooth 无线技术的设备断开连接。 接丢失。 接,请重启安装了 Husqvarna Connect 应用 程序的设备。如果问题仍然存在,请联系您的 经销商。 545 - 003 - 11.05.2018...
 • Seite 237 电池充电器存放温度应介于 5 °C (41 °F) 到 45 °C (113 °F) 之间,并避免阳光直射。 • 在进行长期存储之前,将电池充电至 30% 至 50%。 • 将电池充电器存储在封闭、干燥的空间。 • 在存储期间使电池远离电池充电器。请勿使儿童和其 他未获批准人员接触设备。将设备存放于可以锁闭的 空间。 技术参数 技术参数 BLi100C BLi200C BLi300C 电池类型 锂离子 锂离子 锂离子 额定电压 (V) 额定容量 (Ah) 额定电能 (Wh) 重量 (kg/lb) 0.8/1.8 1.3/2.9...
 • Seite 238 BLi100C BLi200C BLi300C 工作环境温度 -10 °C (14°F) 至 40 °C (114°F) 射频数据 BLi100C BLi200C BLi300C 频率范围 (MHz) 2402-2480 2402-2480 2402-2480 输出功率 (dBm) 545 - 003 - 11.05.2018...
 • Seite 239 联邦通信委员会 (FCC) 干扰声明 联邦通信委员会 (FCC) 干扰声明 对于美国 此设备符合 FCC 规定第 15 部分的要求。设备的工作受 到以下两个条件的制约:(1) 此设备不可产生干扰;并且 (2) 此设备必须可接受任何干扰,包括可能会导致设备出 现意外工作状况的干扰。 按照 FCC 规定第 15 部分的要求,此设备已经过检测, 并经证明符合针对 B 类数码设备的限制。设计这些限制 是为了在住宅内安装的情况下对有害干扰提供合理的保 护。此设备能够产生、使用和发射射频能量,如果不按照 说明进行安装和使用,可能会对无线电通信造成有害干 扰。但是,无法保证在特定安装情况下不会产生干扰。如 果此设备的确对无线电或电视接收造成有害干扰(可以通 过关闭和打开设备来确定),那么建议用户尝试通过采取 以下一项或多项措施来纠正干扰: • 调整接收天线的方向,或重新放置接收天线。 • 增加设备与接收器之间的距离。 • 将设备连接到其他电路插座上,而不要与接收器使用 同一个电路插座。 • 向经销商或经验丰富的无线电/电视技师咨询以获取帮...
 • Seite 240 欧盟一致性声明 欧盟一致性声明 我公司,Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden (电话:+46-36-146500),以唯一责任声明电池产品; 描述 电池 品牌 Husqvarna 类型/型号 BLi100C, BLi200C, BLi300C 完全符合以下欧盟指令和法规的要求: 指令/法规 标题 2011/65/EU RoHS 指令 2014/53/EU 无线电设备指令 以下协调标准和/或技术规范适用: • ETSI EN 300 328 v.2.1.1 • EN 62311:2008 • EN 62368-1:2014+AC:2015 • 草案 ETSI EN 301 489-1 v.2.2.0 •...
 • Seite 241: Introducere

  ® Bluetooth Marca și siglele sunt mărci comerciale înregistrate ale Bluetooth SIG, Inc., iar utilizarea lor de Husqvarna AB (publ) se face sub licență. Alte mărci și denumiri comerciale aparțin deținătorilor acestora. 545 - 003 - 11.05.2018...
 • Seite 242: Siguranţă

  Husqvarna și încărcați-le numai într-un • Când bateria nu este utilizată, păstrați-o departe de încărcător QC330 sau QC500 original de la Husqvarna. alte obiecte metalice, precum agrafe de birou, Bateriile sunt criptate prin software. monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte mici de metal, care pot crea o conexiune între borne.
 • Seite 243: Operation (Funcționare)

  Blocare și deblocare, pentru a preveni utilizarea neautorizată. • Afișaj îmbunătățit cu informații despre produs. 2. Înregistrați un cont în aplicația Husqvarna Connect. • Control comod al produsului și ajutor pentru 3. Urmați instrucțiunile din aplicația Husqvarna Connect obținerea pieselor de schimb și pentru service.
 • Seite 244: Întreţinerea

  • LED-ul de blocare (6) indică dacă bateria este blocată. Indicatoare luminoase cu LED ale bateriei Indicator cu LED (8) Starea de încărcare Toate LED-urile sunt aprinse. Bateria este încărcată în proporție de 75%-100%. 3 LED-uri sunt aprinse. Bateria este încărcată în proporție de 50%-75%. 2 LED-uri sunt aprinse.
 • Seite 245: Depanarea

  Dacă bateria nu se conectează automat, Pentru conectarea bateriei la apli- Nu a fost găsită o consultați Bateria se deconectează de la dispozitivul cu ca ț ia Husqvarna Connect la pagina 243 pen- conexiune la un dis- ® Bluetooth tehnologie wireless dacă...
 • Seite 246: Date Tehnice

  Curățați produsul și efectuați un service complet înainte de a depozita produsul pentru o perioadă lungă de timp. • Fixați foarte bine produsul în timpul transportului. Date tehnice Date tehnice BLi100C BLi200C BLi300C Tipuri de baterie Ioni de litiu Ioni de litiu Ioni de litiu Tensiune nominală, V...
 • Seite 247: Declarația Privind Interferențele A Comisiei Federale De Comunicare

  Declarația privind interferențele a Comisiei Federale de Comunicare Declarația privind interferențele a enumerate mai jos cu amplificarea maximă admisă indicată. Tipurile de antenă care nu sunt incluse în Comisiei Federale de Comunicare această listă, având o amplificare mai mare decât amplificarea maximă...
 • Seite 248: Declarație De Conformitate Ce

  Declarație de conformitate CE Declarație de conformitate CE Noi, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suedia, tel: +46-36-146500, declarăm pe propria răspundere, că bateria: Descriere Bateria Marcă Husqvarna Tip/Model BLi100C, BLi200C, BLi300C Respectă în totalitate următoarele directive și reglementări UE: Directivă/Reglementare...
 • Seite 249 545 - 003 - 11.05.2018...
 • Seite 250 545 - 003 - 11.05.2018...
 • Seite 251 545 - 003 - 11.05.2018...
 • Seite 252 Original instructions Pôvodné pokyny Bruksanvisning i original Oryginalne instrukcje Originale instruktioner Eredeti útmutatás Originale instruksjoner Izvirna navodila Alkuperäiset ohjeet Originalne upute Originalanweisungen Оригинальные инструкции Instructions d’origine Оригинални инструкции Originele instructies Оригінальні інструкції Instrucciones originales Αρχικές οδηγίες Instruções originais Orijinal talimatlar Istruzioni originali 取扱説明書原本...

Diese Anleitung auch für:

Bli200cBli300c