Herunterladen Diese Seite drucken

Velleman CAMIRP5 Bedienungsanleitung Seite 3

Werbung

Sie niemals den IR-Strahler auf die Kameralinse.
● Verbinden Sie den IR-Strahler über ein geeignetes
Netzteil (nicht mitgeliefert) mit dem Netz.
1. Kamera
3. IR-Licht
2. IR-Strahler
5.
Reinigung und Wartung
● Reinigen Sie das Gerät ab und zu mit einem feuchten
Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien,
Lösungsmittel oder starke Reinigungsmittel. ● Reinigen
Sie die Linse einmal wöchentlich mit einem feuchten
Tuch.
6.
Technische Daten
CAMIRP5
IP-Schutzart ........................................................ IP66
IR-LEDs ............................. 8 x leistungsstarke SMD-LED
IR-Reichweite...................................................... 80 m
Abstrahlwinkel ...................................................... 60°
Lagertemperatur .................................... -30 bis +60° C
Betriebstemperatur ................................. -10 bis +50° C
Stromversorgung.............................................. 12 VDC
Stromaufnahme ............................................. 1000 mA
Abmessungen ................................. 150 x 120 x 88 mm
Gewicht ..............................................................720 g
CAMIRP6
IP-Schutzart ........................................................ IP66
IR-LEDs ........................... 18 x leistungsstarke SMD-LED
IR-Reichweite.....................................................130 m
Abstrahlwinkel ...................................................... 60°
Lagertemperatur .................................... -30 bis +60° C
Betriebstemperatur ................................. -10 bis +50° C
Stromversorgung.............................................. 12 VDC
Stromaufnahme ............................................. 2200 mA
Abmessungen ................................. 200 x 143 x 88 mm
Gewicht ..............................................................980 g
Verwenden Sie dieses Gerät nur mit originellen
Zubehörteilen.
Velleman
NV
übernimmt
Haftung
für
Schaden
oder
Verletzungen
(falscher)
Anwendung
dieses
Gerätes.
Informationen zu diesem Produkt und die neueste
Version dieser Bedienungsanleitung finden Sie hier:
www.velleman.eu. Alle Änderungen ohne vorherige
Ankündigung vorbehalten.
© URHEBERRECHT
Velleman NV besitzt das Urheberrecht für diese
Bedienungsanleitung.
Alle
weltweiten
vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung
des
Urhebers
ist
es
nicht
gestattet,
Bedienungsanleitung
ganz
oder
in
reproduzieren, zu kopieren, zu übersetzen, zu bearbeiten
oder zu speichern.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
1.
Wstęp
Przeznaczona dla mieszkańców Unii Europejskiej.
Ważne informacje dotyczące środowiska.
Niniejszy
symbol
umieszczony
na
urządzeniu
opakowaniu
wskazuje,
produktu
może
być
szkodliwa
środowiska.
Nie
należy
urządzenia (lub baterii) do zbiorczego
pojemnika na odpady komunalne, należy
je
przekazać
specjalistycznej
zajmującej
się
recyklingiem.
urządzenie należy zwrócić dystrybutorowi lub lokalnej
firmie
świadczącej
usługi
recyklingu.
lokalnych
zasad
dotyczących
środowiska
wątpliwości należy skontaktować się z lokalnym
organem odpowiedzialnym za utylizację odpadów.
Dziękujemy za wybór produktu EtiamPro! Prosimy o
dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed
użyciem urządzenia. Nie montować ani nie używać
urządzenia, jeśli zostało uszkodzone podczas transportu -
należy skontaktować się ze sprzedawcą.
2.
Wskazówki bezpieczeństwa
● Z
niniejszego
urządzenia
mogą
korzystać
powyżej
8
roku
życia
i
osoby
o
zdolnościach fizycznych, zmysłowych bądź umysłowych,
jak również osoby nieposiadające doświadczenia lub
znajomości
urządzenia,
jeśli
znajdują
nadzorem innych osób lub jeśli zostały pouczone na
temat bezpiecznego sposobu użycia urządzenia oraz
zdają sobie sprawę ze związanych z nim zagrożeń. Dzieci
nie mogą używać urządzenia do zabawy. Prace związane
z czyszczeniem i konserwacją nie mogą być wykonywane
przez
dzieci
pozostawione
bez
nadzoru.
zastosowaniem
urządzenia
należy
zapoznać
niniejszą instrukcją oraz symbolami bezpieczeństwa. ● W
urządzeniu
nie
występują
części,
które
serwisowane przez użytkownika. W sprawie serwisowania
i/lub
części
zamiennych
należy
zwrócić
autoryzowanego sprzedawcy. ● Nie zanurzać urządzenia
V. 02 – 02/08/2018
CAMIRP5/CAMIRP6
w cieczach. Jednostkę główną należy chronić przed
wysokimi temperaturami.
3.
Informacje ogólne
● Należy zapoznać się z punktem Usługi i gwarancja
jakości Velleman
urządzenie przed wstrząsami i użytkowaniem niezgodnym
z przeznaczeniem. Podczas obsługi urządzenia unikać
stosowania
urządzeniem należy zapoznać się z jego funkcjami.
● Wprowadzanie zmian w urządzeniu jest zabronione ze
względów bezpieczeństwa. Uszkodzenia spowodowane
zmianami
wprowadzonymi
podlegają gwarancji. ● Stosować urządzenie wyłącznie
zgodnie
z
przeznaczeniem.
niedozwolony
gwarancji.
● Gwarancja
spowodowanych nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji,
a sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe
uszkodzenia
instrukcję na przyszłość.
4.
Montaż
● Promiennik podczerwieni można stosować w różnych
sytuacjach do poprawy widoczności w nocy:
gdy diody LED IR w kamerze nie mają wystarczającej
mocy;
w celu wyrównania natężenia światła w pobliżu i z dala od
kamery poprzez umieszczenie promiennika podczerwieni
w pewnej odległości od kamery;
w celu stosowania kamer obrotowo-uchylnych bez diod
LED IR do noktowizji.
● Zamontować promiennik, tak aby przylegał do kamery i
skierować na wybrane miejsce. Nigdy nie ustawić
promiennika zwróconego w kierunku obiektywu kamery.
● Podłączyć promiennik do sieci zasilającej przy użyciu
odpowiedniego zasilacza (brak w zestawie).
1. kamera
2. promiennik IR
5.
Czyszczenie i konserwacja
● Co jakiś czas przetrzeć wilgotną ściereczką, aby
utrzymać urządzenie w dobrym stanie. Nie stosować
szorstkich środków chemicznych, rozpuszczalników
czyszczących ani silnych detergentów. ● Co tydzień
keine
należy przecierać obiektyw wilgotną ściereczsssską.
bei
6.
Specyfikacja
Mehr
CAMIRP5
klasa IP ............................................................... IP66
diody LED IR .................................. 8 x SMD high-power
odległość widzenia IR ........................................... 80 m
kąt ...................................................................... 60°
Rechte
temperatura przechowywania................... -30 do +60° C
diese
temperatura robocza ............................... -10 do +50° C
Teilen
zu
zasilanie .......................................................... 12 VDC
pobór prądu ................................................... 1000 mA
wymiary ......................................... 150 x 120 x 88 mm
waga..................................................................720 g
CAMIRP6
klasa IP ............................................................... IP66
diody LED IR ................................ 18 x SMD high-power
odległość widzenia IR ..........................................130 m
bądź
kąt ...................................................................... 60°
że
utylizacja
temperatura przechowywania................... -30 do +60° C
dla
wyrzucać
temperatura robocza ............................... -10 do +50° C
zasilanie .......................................................... 12 VDC
firmie
pobór prądu ................................................... 2200 mA
Niniejsze
wymiary ......................................... 200 x 143 x 88 mm
Przestrzegać
waga..................................................................980 g
W
razie
Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów.
Firma Velleman nv nie ponosi odpowiedzialności za
uszkodzenia
(niewłaściwego)
urządzenia.
dotyczących
niniejszej instrukcji, należy odwiedzić naszą stronę
internetową www.velleman.eu. Informacje zawarte
w niniejszej instrukcji obsługi mogą ulec zmianie
bez wcześniejszego powiadomienia.
© INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH
dzieci
ograniczonych
Właścicielem
instrukcji jest firma Velleman nv. Wszelkie prawa
są zastrzeżone na całym świecie. Żadna część
się one
pod
niniejszej instrukcji nie może być kopiowana, powielana,
tłumaczona
ani
elektroniczny (lub w inny sposób) bez wcześniejszej
pisemnej zgody właściciela praw autorskich.
● Przed
się
z
mogą
być
się
do
®
na stronie www.velleman.eu. ● Chronić
siły.
● Przed
rozpoczęciem
pracy
przez
użytkownika
nie
Używanie
urządzenia
w
sposób
spowoduje
unieważnienie
nie
obejmuje
uszkodzeń
lub
problemy.
● Zachować
niniejszą
3. światło IR
lub
urazy
wynikające
z
korzystania
z
niniejszego
Aby
uzyskać
więcej
informacji
produktu
oraz
najnowszą
wersję
praw
autorskich
do
niniejszej
przenoszona
na
jakikolwiek
nośnik
3
MANUAL DE
FUNCIONAMENTO
1.
Introdução
Aos cidadãos da União Europeia
Importantes informações sobre o meio ambiente no
z
que respeita a este produto
Este símbolo no aparelho ou na embalagem indica que,
enquanto desperdícios, poderão causar
danos no meio ambiente. Não coloque a
unidade (ou as pilhas) no depósito de lixo
municipal; deve dirigir-se a uma empresa
especializada em reciclagem. Devolva o
aparelho ao seu distribuidor ou ao posto
de reciclagem local. Respeite a legislação
ambiental local. Em caso de dúvidas, contacte com as
autoridades locais para os resíduos.
Agradecemos o facto de ter escolhido a EtiamPro! Leia
atentamente as instruções do manual antes de usar o
aparelho. Caso o aparelho tenha sofrido algum dano
durante o transporte não o instale e entre em contacto
com o seu distribuidor.
2.
Instruções de segurança
● Este aparelho pode ser usado por crianças com idade
igual ou superior a 8 anos e pessoas com capacidades
físicas, mentais e sensoriais reduzidas, ou com falta de
experiência e conhecimentos acerca do aparelho, desde
que sejam supervisionadas e informadas acerca da
utilização do aparelho e possíveis acidentes. As crianças
não devem brincar com o aparelho. A limpeza e
manutenção não devem ser feitas por crianças sem a
devida supervisão. ● Leia este manual atentamente antes
da utilização ou instalação. ● O utilizador não terá de
fazer a manutenção das peças. Contacte um agente
autorizado para assistência e/ou peças de substituição.
● Não mergulhe o aparelho em qualquer tipo de líquido.
Mantenha a unidade principal afastada de temperaturas
elevadas.
3.
Normas gerais
● Consulte sempre a Garantia de Serviço e Qualidade
Velleman® em www.velleman.eu. ● Proteja o aparelho
de quedas e má utilização. Evitar força excessiva ao
utilizar o dispositivo. ● Familiarize-se com as funções do
aparelho antes de o utilizar. ● Por razões de segurança,
estão proibidas quaisquer modificações do aparelho
desde que não autorizadas. Os danos causados por
modificações não autorizadas do aparelho não estão
cobertos pela garantia. ● Utilize o aparelho apenas para
as aplicações descritas neste manual. Uma utilização
incorreta anula a garantia completamente. ● Os danos
causados pelo não cumprimento de algumas das normas
referidas neste manual não estão cobertos pela garantia
e o fornecedor não assumirá qualquer responsabilidade
sobre eventuais defeitos ou
● Guarde este manual para posterior consulta.
4.
Instalação
● Um iluminador IR (infravermelhos) pode ser utilizado
em várias situações de modo a melhorar a visão noturna:
sempre que os LEDs IR da câmara não são
suficientemente potentes;
ao colocar um iluminador IR a uma distância remota da
câmara para nivelar a intensidade da luz próxima e
distante da câmara;
para usar as suas câmaras reguláveis sem LEDs IR para
visão noturna.
● Instale o iluminador adjacente à câmera e aponte para
a cena. Nunca aponte o iluminador na direção da lente da
câmara. ● Ligue o iluminador à tomada elétrica usando
uma fonte de alimentação compatível (não incluída).
1. câmara
2.iluminador IR
5.
Limpeza e manutenção
● De vez em quando limpe o aparelho com um pano
húmido para que fique como novo. Não use químicos,
solventes ou detergentes abrasivos. ● Limpe a lente
semanalmente com um pano húmido.
6.
Especificações
CAMIRP5
grau de proteção IP .............................................. IP66
LEDs IR ....................................... 8 x SMD alta potência
distância de visualização IR .................................. 80 m
ângulo ..................................................................60°
temperatura de armazenamento ................ -30 a +60° C
temperatura de funcionamento .................. -10 a +50° C
alimentação ..................................................... 12 VDC
consumo de corrente ...................................... 1000 mA
dimensões ...................................... 150 x 120 x 88 mm
peso .................................................................. 720 g
CAMIRP6
grau de proteção IP .............................................. IP66
LEDs IR ..................................... 18 x SMD alta potência
distância de visualização IR ................................. 130 m
ângulo ..................................................................60°
problemas resultantes.
3.luz IR
©Velleman nv

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

Camirp6