Herunterladen Diese Seite drucken

Werbung

CAMIRP5
CAMIRP6
USER MANUAL
1.
Introduction
To all residents of the European Union
Important environmental information about this
product
This symbol on the device or the package indicates that
disposal of the device after its lifecycle
could harm the environment. Do not
dispose of the unit (or batteries) as
unsorted municipal waste; it should be
taken
to
a
specialized
recycling. This device should be returned
to your distributor or to a local recycling
service. Respect the local environmental rules. If in
doubt,
contact
your
local
waste
authorities.
Thank you for choosing EtiamPro! Please read the manual
thoroughly before bringing this device into service. If the
device was damaged in transit, do not install or use it
and contact your dealer.
2.
Safety Instructions
● This device can be used by children aged from 8 years
and above, and persons with reduced physical, sensory
or
mental
capabilities
or
lack
of
experience
knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning the use of the device in a safe way
and understand the hazards involved. Children shall not
play with the device. Cleaning and user maintenance
shall not be made by children without supervision. ● Read
and understand this manual and all safety signs before
using this appliance. ● There are no user-serviceable
parts inside the device. Refer to an authorized dealer for
service and/or spare parts. ● Do not immerge the device
in any liquid. Keep the main unit away from high heat
and fire.
3.
General Guidelines
● Refer to the Velleman
®
Service and Quality Warranty on
www.velleman.eu. ● Protect this device from shocks and
abuse. Avoid brute force when operating the device.
● Familiarise yourself with the functions of the device
before actually using it. ● All modifications of the device
are forbidden for safety reasons. Damage caused by user
modifications to the device is not covered by the
warranty. ● Only use the device for its intended purpose.
Using the device in an unauthorised way will void the
warranty. ● Damage caused by disregard of certain
guidelines in this manual is not covered by the warranty
and the dealer will not accept responsibility for any
ensuing defects or problems. ● Keep this manual for
future reference.
4.
Installation
● An IR illuminator can be used in different situations to
enhance the night vision:
when the IR LEDs on your camera are not powerful
enough;
by placing an IR illuminator at a remote distance of the
camera to even the light intensity near and far from the
camera;
to use your pan-tilt cameras without IR LEDs for night
vision.
● Install the illuminator adjacent to the camera and point
towards the scene. Never aim the illuminator towards the
camera lens. ● Connect the illuminator to the mains using
a compatible power supply (not included).
1. camera
3. IR light
2. IR illuminator
V. 02 – 02/08/2018
CAMIRP5/CAMIRP6
5.
Cleaning and Maintenance
● Occasionally wipe with a damp cloth to keep it looking
new. Do not use harsh chemicals, cleaning solvents or
strong detergents. ● Clean the lens weekly with a damp
cloth.
6.
Specifications
CAMIRP5
IP rating .............................................................. IP66
IR LEDs ......................................... 8 x high-power SMD
IR viewing distance .............................................. 80 m
angle ................................................................... 60°
storage temperature ................................ -30 to +60° C
operation temperature ............................. -10 to +50° C
power supply ................................................... 12 VDC
current consumption ....................................... 1000 mA
dimensions ..................................... 150 x 120 x 88 mm
weight ................................................................720 g
CAMIRP6
IP rating .............................................................. IP66
IR LEDs ....................................... 18 x high-power SMD
IR viewing distance .............................................130 m
angle ................................................................... 60°
storage temperature ................................ -30 to +60° C
operation temperature ............................. -10 to +50° C
power supply ................................................... 12 VDC
current consumption ....................................... 2200 mA
dimensions ..................................... 200 x 143 x 88 mm
weight ................................................................980 g
Use this device with original accessories only.
Velleman nv cannot be held responsible in the
event
of
damage
(incorrect) use of this device. For more info
concerning this product and the latest version of
this
manual,
www.velleman.eu. The information in this manual
company
for
is subject to change without prior notice.
© COPYRIGHT NOTICE
disposal
The copyright to this manual is owned by Velleman
nv. All worldwide rights reserved. No part of this
manual
may
reduced to any electronic medium or otherwise without
the prior written consent of the copyright holder.
1.
Inleiding
and
Aan alle ingezetenen van de Europese Unie
Belangrijke
product
Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan
verdeler of naar een lokaal recyclagepunt brengen.
Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving. Hebt u
vragen, contacteer dan de plaatselijke autoriteiten
betreffende de verwijdering.
Bedankt voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig
door voor u het toestel in gebruik neemt. Werd het
toestel beschadigd tijdens het transport, installeer het
dan niet en raadpleeg uw dealer.
2.
Veiligheidsvoorschriften
● Dit toestel is geschikt voor gebruik door kinderen vanaf
8 jaar,
door
verstandelijke beperkingen, of door personen met gebrek
aan ervaring en kennis, op voorwaarde dat dit onder
toezicht gebeurt van een persoon die verantwoordelijk is
voor hun veiligheid of hun aanwijzingen heeft gegeven,
hoe zij het toestel moeten gebruiken en zich bewust zijn
van de risico's die het gebruik van het toestel met zich
meebrengt. Kinderen mogen niet met het toestel spelen.
De reiniging en het onderhoud van het toestel mogen niet
worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze onder toezicht
staan.
● Lees
veiligheidsinstructies vóór ingebruikname. ● Er zijn geen
door de gebruiker vervangbare onderdelen in dit toestel.
Contacteer
reserveonderdelen. ● Dompel het toestel nooit onder in
een vloeistof. Stel het toestel niet bloot aan extreme
temperaturen of vuur.
3.
Algemene richtlijnen
Raadpleeg de Velleman
www.velleman.eu. ● Bescherm tegen schokken. Vermijd
brute kracht tijdens de bediening van het toestel. ● Leer
eerst de functies van het toestel kennen voor u het gaat
gebruiken.
● Om
wijzigingen aanbrengen. Schade door wijzigingen die de
gebruiker heeft aangebracht aan het toestel valt niet
onder de garantie. ● Gebruik het toestel enkel waarvoor
het gemaakt is. De garantie vervalt automatisch bij
ongeoorloofd gebruik. ● De garantie geldt niet voor
or
injury
resulting
from
please
visit
our
website
be
copied,
reproduced, translated
or
Handleiding
milieu-informatie
betreffende
dit
dat, als het na zijn levenscyclus wordt
weggeworpen,
dit
toestel
schade
kan
toebrengen aan het milieu. Gooi dit toestel
(en eventuele batterijen) niet bij het
gewone huishoudelijke afval; het moet bij
een gespecialiseerd bedrijf terechtkomen
voor recyclage. U moet dit toestel naar uw
personen
met
fysieke,
zintuiglijke
of
en
begrijp
deze
handleiding
en
de
uw
verdeler
voor
eventuele
®
service- en kwaliteitsgarantie op
veiligheidsredenen
mag
u
geen
1
schade door het negeren van bepaalde richtlijnen in deze
handleiding en uw dealer zal de verantwoordelijkheid
afwijzen voor defecten of problemen die hier rechtstreeks
verband mee houden. ● Bewaar deze handleiding voor
verdere raadpleging.
4.
Installatie
● De IR-schijnwerper kan in verschillende situaties
gebruikt worden om het nachtzicht te verbeteren:
wanneer de IR-leds van de camera niet krachtig genoeg
zijn;
om de lichtsterkte te verbeteren en het bereik te
vergroten.
om pan/tilt-camera's te gebruiken zonder IR-leds voor
nachtzicht.
● Installeer de IR-schijnwerper naast de camera en richt
deze naar de gewenste zone. Richt de IR-schijnwerper
nooit op de cameralens. ● Sluit de IR-schijnwerper aan
op het lichtnet met een geschikte voeding (niet
meegeleverd).
1. camera
3. IR-led
2. IR-schijnwerper
5.
Reiniging en onderhoud
● Reinig het toestel af en toe met een vochtige doek.
Gebruik geen bijtende chemische producten,
reinigingsmiddelen of sterke detergenten. ● Reinig de
lens wekelijks met een vochtige doek.
6.
Specificaties
CAMIRP5
IP-norm .............................................................. IP66
IR-leds ................................ 8 x hoogvermogen SMD-led
IR-bereik ............................................................ 80 m
hoek .....................................................................60°
opslagtemperatuur ............................ -30 °C tot +60 °C
bedrijfstemperatuur ........................... -10 °C tot +50 °C
voeding ........................................................... 12 VDC
stroomverbruik .............................................. 1000 mA
afmetingen ..................................... 150 x 120 x 88 mm
gewicht .............................................................. 720 g
CAMIRP6
IP-norm .............................................................. IP66
IR-leds .............................. 18 x hoogvermogen SMD-led
IR-bereik ........................................................... 130 m
hoek .....................................................................60°
opslagtemperatuur ............................ -30 °C tot +60 °C
bedrijfstemperatuur ........................... -10 °C tot +50 °C
voeding ........................................................... 12 VDC
stroomverbruik .............................................. 2200 mA
afmetingen ..................................... 200 x 143 x 88 mm
gewicht .............................................................. 980 g
Gebruik dit toestel enkel met originele accessoires.
Velleman nv is niet aansprakelijk voor schade of
kwetsuren bij (verkeerd) gebruik van dit toestel.
Voor meer informatie over dit product en de laatste
versie van deze handleiding, zie www.velleman.eu.
De informatie in deze handleiding kan te allen tijde
worden
gewijzigd
zonder
kennisgeving.
© AUTEURSRECHT
Velleman nv heeft het auteursrecht voor deze
handleiding.
Alle
wereldwijde
voorbehouden.
Het
is
niet
toegestaan
handleiding of gedeelten ervan over te nemen, te
kopiëren, te vertalen, te bewerken en op te slaan op een
elektronisch medium zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de rechthebbende.
Mode d'emploi
1.
Introduction
Aux résidents de l'Union européenne
Informations
environnementales
concernant ce produit
Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que
l'élimination d'un appareil en fin de vie
peut polluer l'environnement. Ne pas jeter
un appareil électrique ou électronique (et
des piles éventuelles) parmi les déchets
municipaux non sujets au tri sélectif ; une
déchetterie traitera l'appareil en question.
Renvoyer l'appareil à votre fournisseur ou
à
un
service
de
recyclage
local.
réglementation
locale
relative
à
la
l'environnement. En cas de questions, contacter les
autorités locales pour élimination.
Nous vous remercions de votre achat ! Lire attentivement
le présent mode d'emploi avant la mise en service de
l'appareil. Si l'appareil a été endommagé pendant le
transport, ne pas l'installer et consulter votre revendeur.
©Velleman nv
voorafgaande
rechten
om
deze
importantes
Respecter
la
protection
de

Werbung

loading

Inhaltszusammenfassung für Velleman CAMIRP5

  • Seite 1 ........150 x 120 x 88 mm doubt, contact your local waste disposal The copyright to this manual is owned by Velleman gewicht .............. 720 g authorities. nv. All worldwide rights reserved. No part of this manual copied, reproduced, translated...
  • Seite 2 CAMIRP6 © DROITS D’AUTEUR grado de protección IP .......... IP66 Velleman SA est l’ayant droit des droits d’auteur de ● Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ce mode d'emploi. Tous droits mondiaux réservés. ans et plus et des personnes manquant d’expérience et LEDs IR ......
  • Seite 3 Czyszczenie i konserwacja ● Consulte sempre a Garantia de Serviço e Qualidade Stromaufnahme ..........2200 mA Velleman® em www.velleman.eu. ● Proteja o aparelho Abmessungen ......... 200 x 143 x 88 mm ● Co jakiś czas przetrzeć wilgotną ściereczką, aby de quedas e má utilização. Evitar força excessiva ao utrzymać...
  • Seite 4 © DIREITOS DE AUTOR A Velleman NV detém os direitos de autor deste manual do utilizador. Todos os direitos mundiais reservados. É estritamente proibido reproduzir, traduzir, copiar, editar e gravar este manual do utilizador ou partes deste sem prévia autorização escrita por parte da...

Diese Anleitung auch für:

Camirp6